Russian จีน (ดั้งเดิม) English ฟิลิปปินส์ Italian Japanese Korean Malay คนไทย เวียตนาม
ข้อมูล HS

รหัสศุลกากรและหน้าที่

ตารางการเปรียบเทียบรหัสและอากรขาเข้า

(ตารางแสดงเฉพาะรหัสที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี). ดูการตัดสินใจของคณะกรรมการของ ECE №เมืองฮิตฮิต, №เมืองฮิตฮิตและจากการตัดสินใจของคณะกรรมการของ ECE №เมืองฮิตฮิต, № 77 ฮิตจากเมือง

คำอธิบาย: "*" - การเปลี่ยนแปลงเพียงภาษีศุลกากร "-" - รหัสลบ "+" - รหัสเพิ่ม

สัญญาณHS TCอัตราอากรสำหรับรถอีทีทีปฏิบัติการในอำนาจลึกลับของอัตราอากรสำหรับรถอีทีทีในการดำเนินงานที่มีอำนาจลึกลับของ
* 204501300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 204501500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 204501900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 204503100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 204503900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 204505100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 204505300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 204505500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 204505900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 204507100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 204507900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 206109500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 206109800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 206210000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 206220009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 206299100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 206299900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 206300002 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 206300004 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 206490002 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 208101000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 208109000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 208401000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 208402000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 208903000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 210198100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 301110000 9% 8%
* 301190000 9% 8%
* 301941000 8.7% 7.3%
* 301949000 8.7% 7.3%
* 301950000 8.7% 7.3%
* 301998500 8.7% 7.3%
* 302111000 8.6% 7.2%
* 302112000 8.6% 7.2%
* 302118000 8.6% 7.2%
* 302130000 8.6% 7.2%
* 302140000 8.6% 7.2%
* 302190000 8.7% 7.3%
* 302311000 8% 6%
* 302319000 8% 6%
* 302321000 8% 6%
* 302329000 8% 6%
* 302341000 8% 6%
* 302349000 8% 6%
* 302351100 8% 6%
* 302351900 8% 6%
* 302359100 8% 6%
* 302359900 8% 6%
* 302361000 8% 6%
* 302369000 8% 6%
* 302392000 8% 6%
* 302398000 8% 6%
* 302410000 8.3% 6.7%
* 302420000 8.7% 7.3%
* 302431000 9% 8%
* 302433000 9% 8%
* 302439000 9% 8%
* 302440000 8.3% 6.7%
* 302451000 8.7% 7.3%
* 302453000 8.7% 7.3%
* 302459000 8.7% 7.3%
* 302460000 8.7% 7.3%
* 302470000 8.7% 7.3%
* 302511000 9% 8%
* 302519000 9% 8%
* 302520000 8.7% 7.3%
* 302541100 8.7% 7.3%
* 302541500 8.7% 7.3%
* 302541900 8.7% 7.3%
* 302549000 8.7% 7.3%
* 302550000 8.7% 7.3%
* 302560000 8.7% 7.3%
* 302591000 8.7% 7.3%
* 302592000 8.7% 7.3%
* 302593000 8.7% 7.3%
* 302594000 8.7% 7.3%
* 302599000 8.7% 7.3%
* 302710000 8.7% 7.3%
* 302720000 8.7% 7.3%
* 302730000 8.7% 7.3%
* 302740000 9% 8%
* 302790000 8.7% 7.3%
* 302812000 9% 8%
* 302815000 9% 8%
* 302816000 9% 8%
* 302819000 9% 8%
* 302820000 8.7% 7.3%
* 302830000 8.7% 7.3%
* 302841000 8.7% 7.3%
* 302849000 8.7% 7.3%
* 302851000 8.7% 7.3%
* 302853000 8.7% 7.3%
* 302859000 8.7% 7.3%
* 302891010 8.7% 7.3%
* 302891020 8.7% 7.3%
* 302891030 8.7% 7.3%
* 302891080 8.7% 7.3%
* 302891090 8.7% 7.3%
* 302892100 8.7% 7.3%
* 302892900 8.7% 7.3%
* 302893100 8.7% 7.3%
* 302893900 8.7% 7.3%
* 302894000 8.7% 7.3%
* 302895000 8.7% 7.3%
* 302896000 8.7% 7.3%
* 302899009 8.7% 7.3%
* 302900000 10% 9.8%
* 303110000 9% 8%
* 303120000 9% 8%
* 303130000 8.3% 6.5%
* 303141000 8.3% 6.5%
* 303142000 8.3% 6.5%
* 303149000 8.3% 6.5%
* 303230000 8% 6%
* 303240000 8% 6%
* 303250000 8% 6%
* 303290000 8% 6%
* 303330000 9% 8%
* 303411000 8% 6%
* 303419000 8% 6%
* 303421200 8% 6%
* 303421800 8% 6%
* 303424200 8% 6%
* 303424800 8% 6%
* 303429000 8% 6%
* 303510000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 303531000 8.7% 7.3%
* 303533000 8.7% 7.3%
* 303539000 8.7% 7.3%
* 303541000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 303549000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 303551000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 303553000 8% 7%
* 303559001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 303559009 8% 7%
* 303560000 8% 7%
* 303570000 8% 6.7%
* 303631000 9% 8%
* 303633000 9% 8%
* 303639000 9% 8%
* 303640000 9% 8%
* 303650000 9% 8%
* 303661100 9% 8%
* 303661200 9% 8%
* 303661300 9% 8%
* 303661900 9% 8%
* 303669000 9% 8%
* 303681000 9% ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 303693000 8% 7%
* 303699000 8% 7%
* 303811000 9% 8%
* 303815000 8.7% 7.3%
* 303816000 8.7% 7.3%
* 303819000 8.7% 7.3%
* 303820000 8% 7%
* 303830000 8% 7%
* 303841000 9% 8%
* 303849000 9% 8%
* 303891010 8% 6%
* 303891020 8% 6%
* 303891030 8% 6%
* 303891080 8% 6%
* 303891090 8% 6%
* 303892109 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 303892900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 303893100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 303893900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 303895500 8% 7%
* 303899001 8% 7%
* 303899002 8% 7%
* 303899008 8% 7%
* 303901000 6.5% 3%
* 303909000 6.5% 3%
* 304310000 8.7% 7.3%
* 304320000 8.7% 7.3%
* 304330000 8.7% 7.3%
* 304390000 8.7% 7.3%
* 304410000 8.3% 6.7%
* 304421000 8.3% 6.7%
* 304425000 8.7% 7.3%
* 304429000 8.3% 6.7%
* 304430000 8.8% 7.5%
* 304441000 8.3% 6.7%
* 304443000 8.7% 7.3%
* 304449000 8.8% 7.5%
* 304450000 8.8% 7.5%
* 304460000 8.8% 7.5%
* 304491010 8.7% 7.3%
* 304491090 8.7% 7.3%
* 304495000 8.7% 7.3%
* 304499000 8.8% 7.5%
* 304510000 8.7% 7.3%
* 304520000 8.7% 7.3%
* 304530000 8.7% 7.3%
* 304540000 8.7% 7.3%
* 304550000 8.7% 7.3%
* 304591000 8.7% 7.3%
* 304595000 8.3% 6.7%
* 304599000 8.7% 7.3%
* 304610000 7.5% 5%
* 304620000 7.5% 5%
* 304630000 7.5% 5%
* 304690000 7.5% 5%
* 304711000 7.5% 5%
* 304719000 8% 6%
* 304720000 8.3% 6.7%
* 304730000 8.3% 6.7%
* 304741100 8.5% 7%
* 304741500 8.5% 7%
* 304741900 8.5% 7%
* 304749000 8.5% 7%
* 304750000 8.5% 7%
* 304791000 8% 6%
* 304793000 8.5% 7%
* 304795000 8.5% 7%
* 304798000 8.5% 7%
* 304799000 8.5% 7%
* 304810000 7.5% 5%
* 304821000 7.5% 5%
* 304825000 7.5% 5%
* 304829000 7.5% 5%
* 304831000 8.5% 7%
* 304833000 8.5% 7%
* 304835000 8.3% 6.7%
* 304839000 8.5% 7%
* 304840000 8.5% 7%
* 304850000 8.5% 7%
* 304860000 6.5% 3%
* 304870000 7.5% 5%
* 304891010 7.5% 5%
* 304891090 7.5% 5%
* 304892100 7.5% 5%
* 304892900 8.5% 7%
* 304893000 7.5% 5%
* 304894100 8% 6%
* 304894900 7.5% 5%
* 304895100 8.5% 7%
* 304895500 8.5% 7%
* 304895900 8.5% 7%
* 304896000 8.5% 7%
* 304899000 8.5% 7%
* 304910000 7.7% 5.3%
* 304920000 7.7% 5.3%
* 304931000 8% 6%
* 304939000 7.7% 5.3%
* 304941000 8% 6%
* 304949000 7.7% 5.3%
* 304951000 8% 6%
* 304952100 8% 6%
* 304952500 8% 6%
* 304952900 8% 6%
* 304953000 8% 6%
* 304954000 8% 6%
* 304955000 7.7% 5.3%
* 304956000 7.7% 5.3%
* 304959000 7.7% 5.3%
* 304991000 8% 6%
* 304992100 7.7% 5.3%
* 304992300 6.5% 3%
* 304992900 7.7% 5.3%
* 304995500 7.7% 5.3%
* 304996100 7.7% 5.3%
* 304996500 7.7% 5.3%
* 304999900 7.7% 5.3%
* 305200000 18% 16%
* 305310000 8.7% 7.3%
* 305321100 8.7% 7.3%
* 305321900 8.3% 6.7%
* 305329000 8.7% 7.3%
* 305391000 8.3% 6.7%
* 305395000 8.7% 7.3%
* 305399010 8.7% 7.3%
* 305399090 8.7% 7.3%
* 305410000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 305420000 8.8% 7.5%
* 305430000 7.7% 5.3%
* 305441000 7.7% 5.3%
* 305449000 7.7% 5.3%
* 305491000 7.7% 5.3%
* 305492000 7.7% 5.3%
* 305493000 7.7% 5.3%
* 305498010 7.7% 5.3%
* 305498090 7.7% 5.3%
* 305511000 8.3% 6.7%
* 305519000 8.3% 6.7%
* 305591000 8.5% 7%
* 305593000 8.3% 6.7%
* 305595000 7.7% 5.3%
* 305597000 8.5% 7%
* 305598000 8.5% 7%
* 305610000 8.3% 6.7%
* 305620000 8.8% 7.5%
* 305640000 9% 8%
* 305691000 9% 8%
* 305693000 9% 8%
* 305695000 8.3% 6.7%
* 305698000 9% 8%
* 305711000 7.7% 5.3%
* 305719000 8.5% 7%
* 305720001 8.3% 6.7%
* 305720009 7.7% 5.3%
* 305790001 8.3% 6.7%
* 305790009 7.7% 5.3%
* 306111000 8% 7%
* 306121000 7% 6.7%
* 306140500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 306141000 8.3% 6.7%
* 306143000 8.3% 6.7%
* 306151000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 306169900 5% 3%
* 306179100 5% 3%
* 306179200 5% 3%
* 306179300 5% 3%
* 306179900 5% 3%
* 306190500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 306191000 8% 7%
* 306199000 8% 7%
* 306211000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 306219000 8% 7%
* 306223000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 306241000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 306251000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 306263100 8% 7.3%
* 306263900 8% 7.3%
* 306269000 8% 7.3%
* 306279100 8% 7.3%
* 306279500 8% 7.3%
* 306279900 8% 7.3%
* 306290500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 306298100 8% 7%
* 307191000 13.3% 11.5%
* 307210000 8% 7.3%
* 307290500 13.3% 11.5%
* 307311000 8.8% 7.5%
* 307319000 9% 8%
* 307390500 13.3% 11.5%
* 307391000 8.7% 7.3%
* 307399000 8.7% 7.3%
* 307490500 13.3% 11.5%
* 307490900 7.5% 5%
* 307491100 7.5% 5%
* 307491800 7.5% 5%
* 307497100 8% 6.7%
* 307510000 9% 8%
* 307590500 13.3% 11.5%
* 307601000 13.3% 11.5%
* 307791000 13.3% 11.5%
* 307799001 8.5% 7%
* 307799009 8.3% 6.7%
* 307891000 13.3% 11.5%
* 307899001 8.5% 7%
* 307899009 8.3% 6.7%
* 307991000 13.3% 11.5%
* 307991100 8.5% 7%
* 307991300 8.5% 7%
* 307991700 8.5% 7%
* 307998000 8.5% 7%
* 308191000 13.3% 11.5%
* 308193000 8.5% 7%
* 308199000 8.3% 6.7%
* 308291000 13.3% 11.5%
* 308293000 8.5% 7%
* 308299000 8.3% 6.7%
* 308303000 13.3% 11.5%
* 308305000 8.5% 7%
* 308309000 8.3% 6.7%
* 308903000 13.3% 11.5%
* 308905000 8.5% 7%
* 308909000 8.3% 6.7%
* 402101100 18.3% 16.7%
* 402101900 18.3% 16.7%
* 402109100 18.3% 16.7%
* 402109900 18.3% 16.7%
* 402211100 18.3% 16.7%
* 402211700 18.3% 16.7%
* 402211900 18.3% 16.7%
* 402219100 18.3% 16.7%
* 402219900 18.3% 16.7%
* 402291500 22.5% 20%
* 402291900 22.5% 20%
* 402299100 22.5% 20%
* 402299900 22.5% 20%
* 402911000 18.8% 17.5%
* 402913000 18.8% 17.5%
* 402915100 18.8% 17.5%
* 402915900 18.8% 17.5%
* 402919100 18.8% 17.5%
* 402919900 18.8% 17.5%
* 402991000 18.8% 17.5%
* 402993100 18.8% 17.5%
* 402993900 18.8% 17.5%
* 402999100 18.8% 17.5%
* 402999900 18.8% 17.5%
* 404100200 13.3% 11.7%
* 404102600 13.3% 11.7%
* 405101100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 405101900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 405103000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 405105000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 405109000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 405201000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 405203000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 405209000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 405901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 405909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406102002 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406102003 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406102009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406108000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406201000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406209000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406900100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406901301 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406901309 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406901500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406901700 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406901800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406901900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406902100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406902300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406902500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406902700 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406902900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406903209 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406903500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406903700 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406903900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406905000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406906300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406906900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406907300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406907500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406907600 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406907800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406907900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406908100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406908500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406908600 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406908800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406909300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406909901 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406909909 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 407199000 13.3% 11.7%
* 407299000 13.3% 11.7%
* 407909000 13.3% 11.7%
* 408112000 17% 16%
* 408118000 16.5% 15%
* 408192000 16.5% 15%
* 408198100 21.7% 18.3%
* 408198900 21.7% 18.3%
* 408912000 21.3% 17.5%
* 408918000 14% 13%
* 408998000 13.3% 11.7%
* 511919011 9.3% 8.7%
* 511919019 9.3% 8.7%
* 511919020 9.3% 8.7%
* 511919090 9.3% 8.7%
* 511991000 8.3% 6.7%
* 602109000 11.7% 8.3%
* 602209000 11.7% 8.3%
* 602300000 13% 11%
* 602400000 13% 11%
* 602903000 11.7% 8.3%
* 602904100 11.7% 8.3%
* 602904500 11.7% 8.3%
* 602904900 11.7% 8.3%
* 602905000 11.7% 8.3%
* 602907000 11.7% 8.3%
* 602909100 11.7% 8.3%
* 602909900 11.7% 8.3%
* 603900000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 604201100 11.7% 8.3%
* 604201900 11.7% 8.3%
* 604202000 11.7% 8.3%
* 604204000 11.7% 8.3%
* 604209000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 604901100 11.7% 8.3%
* 604901900 11.7% 8.3%
* 604909100 11.7% 8.3%
* 604909900 11.7% 8.3%
* 701901000 13.3% 11.7%
* 701905000 13.3% 11.7%
* 701909000 13.3% 11.7%
* 702000001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 702000004 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 702000005 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 702000006 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 702000007 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 702000009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 703101100 13.3% 11.7%
* 703101900 13.3% 11.7%
* 703109000 13.3% 11.7%
* 703200000 13.3% 11.7%
* 704100000 15% 13.3%
* 704200000 15% 14.7%
* 704901001 15% 14.7%
* 704901009 15% 14.7%
* 704909000 13% 11%
* 706100001 14.3% 13.5%
* 706100009 14.3% 13.5%
* 706901000 14% 13%
* 706903000 13.7% 12.3%
* 706909001 14% 13%
* 706909009 14% 13%
* 707000501 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 707000506 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 707000509 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 709200000 10% 5%
* 709300000 13% 11.7%
* 709400000 13.5% 12%
* 709510000 13.3% 11.7%
* 709591000 13.3% 11.7%
* 709593000 13.3% 11.7%
* 709595000 12.5% 10%
* 709599000 13.3% 11.7%
* 709601001 13.3% 11.7%
* 709601002 12.5% 10%
* 709609100 13.5% 12%
* 709609500 13.5% 12%
* 709609900 13.5% 12%
* 709700000 12.5% 10%
* 709910000 13.5% 12%
* 709921000 13.3% 11.7%
* 709929000 13.3% 11.7%
* 709931000 13.3% 11.7%
* 709939000 13.3% 11.7%
* 709991000 13.3% 11.7%
* 709992000 13.3% 11.7%
* 709994000 13.3% 11.7%
* 709995000 13.3% 11.7%
* 709996000 13.3% 11.7%
* 709999000 13.3% 11.7%
* 710100000 13.3% 11.7%
* 710210000 13.3% 11.7%
* 710220000 13.3% 11.7%
* 710290000 13.5% 12%
* 710300000 14% 13%
* 710400000 13.7% 12.3%
* 710801000 14% 13%
* 710805100 14% 13%
* 710805900 14% 13%
* 710806100 14% 13%
* 710806900 14% 13%
* 710807000 14% 13%
* 710808000 14% 13%
* 710808500 14% 13%
* 710809500 14% 13%
* 710900000 14% 13%
* 711400000 13.3% 11.7%
* 711510000 13.3% 11.7%
* 711590000 14% 13%
* 711901000 14% 13%
* 711903000 14% 13%
* 711907000 13.3% 11.7%
* 711908000 14% 13%
* 711909000 14% 13%
* 712200000 14% 13%
* 712310000 14% 13%
* 712320000 14% 13%
* 712330000 14% 13%
* 712390000 14% 13%
* 712900500 13.8% 12.5%
* 712901100 13.8% 12.5%
* 712901900 13.3% 11.7%
* 712903000 13.3% 11.7%
* 712905000 13.3% 11.7%
* 712909000 13.3% 11.7%
* 713101000 14% 13%
* 713109001 10% 5%
* 713109009 14% 13%
* 713200000 13.3% 11.7%
* 713310000 14% 13%
* 713320000 14% 13%
* 713331000 13.3% 11.7%
* 713339000 13.3% 11.7%
* 713340001 14% 13%
* 713340009 13.5% 12%
* 713350001 14% 13%
* 713350009 13.5% 12%
* 713390001 14% 13%
* 713390009 13.5% 12%
* 713400000 14% 13%
* 713500000 13.3% 11.7%
* 713600001 14% 13%
* 713600009 13.5% 12%
* 713900001 14% 13%
* 713900009 13.5% 12%
* 714109100 12% 9%
* 714109801 12% 9%
* 714109809 13.7% 12.3%
* 714201000 13.8% 12.5%
* 714209000 13.8% 12.5%
* 714301000 13.3% 11.7%
* 714309000 13.3% 11.7%
* 714401000 13.3% 11.7%
* 714409000 13.3% 11.7%
* 714501000 13.3% 11.7%
* 714509000 13.3% 11.7%
* 714901200 13.3% 11.7%
* 714901800 13.3% 11.7%
* 714909000 13.3% 11.7%
* 801120000 4% 3%
* 801190000 4% 3%
* 804300001 4% 3%
* 804300009 4% 3%
* 804500001 4% 3%
* 808101000 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 808108001 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 808108002 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 808108003 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 808108005 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 808108006 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 808108007 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 808108008 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 808301000 8.3% 6.7%
* 808309000 8.3% 6.7%
* 808400000 8.3% 6.7%
* 810100000 8.3% 6.7%
* 810201000 7.5% 5%
* 810209000 7.5% 5%
* 810700000 7.5% 5%
* 810907500 7.5% 5%
* 811901101 7.5% 5%
* 811901109 9% 8%
* 811901900 9% 8%
* 811903101 7.5% 5%
* 811903109 9% 8%
* 811903900 9% 8%
* 811905000 9% 8%
* 811907000 9% 8%
* 811907500 9% 8%
* 811908000 9% 8%
* 811908501 7.5% 5%
* 811908509 9% 8%
* 811909500 9% 8%
* 812907000 7.5% 5%
* 813300000 9% 8%
* 813401000 7.5% 5%
* 813403000 7.5% 5%
* 813405000 7.5% 5%
* 813406500 7.5% 5%
* 813409500 7.5% 5%
* 901210001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 901210002 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 901210008 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 901210009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 901220001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 901220002 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 901220008 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 901220009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 902100001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 902100009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 902300001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 902300009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 904110000 4% 3%
* 906110000 4% 3%
* 906190000 4% 3%
* 906200000 4% 3%
* 1006101000 18% 16%
* 1006102100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006102300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006102500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006102700 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006109200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006109400 38% 36%
* 1006109600 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006109800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006201100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006201300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006201500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006201700 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006209200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006209400 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006209600 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006302100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006302300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006302500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006302700 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006304200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006304400 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006304600 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006304800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006306100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006306300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006306500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006306700 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006309200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006309400 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006309600 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006309800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006400000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1103195000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1103205000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1104199100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1105200000 8.3% 6.7%
* 1108110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1108120000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1108130000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1108140000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1108191000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1108199000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1212210000 4% 3%
* 1212290000 4% 3%
* 1401100000 13% 11%
* 1401200000 14.3% 13.7%
* 1401900000 14.3% 13.7%
* 1404900001 14.3% 13.7%
* 1501109000 13.3% 11.7%
* 1501209000 13.3% 11.7%
* 1501900000 13.3% 11.7%
* 1502109000 13.3% 11.7%
* 1502909000 13.3% 11.7%
* 1504101000 13.7% 12.3%
* 1504109100 13.7% 12.3%
* 1504109900 13.7% 12.3%
* 1504201000 13.3% 11.7%
* 1504209000 13.3% 11.7%
* 1504301000 13.7% 12.3%
* 1504309000 13.7% 12.3%
* 1507101000 14% 13%
* 1508901000 4% 3%
* 1508909000 4% 3%
* 1510001000 14% 13%
* 1510009000 11.7% 8.3%
* 1511109002 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1511901100 4% 3%
* 1511901902 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1511909902 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1512211000 14% 13%
* 1512219000 14% 13%
* 1512291000 14% 13%
* 1512299000 14% 13%
* 1513119902 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ 3%
* 1513191902 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ 3%
* 1513199902 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ 3%
* 1514119001 14% 13%
* 1514119009 14% 13%
* 1514191000 14.3% 13.7%
* 1514199001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1514199009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1514919001 14% 13%
* 1514919009 14% 13%
* 1514991000 14.3% 13.7%
* 1514999001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1514999009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1516209100 18.8% 17.5%
* 1516209500 17.7% 15.3%
* 1516209609 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1516209801 14% 13%
* 1516209802 14% 13%
* 1516209809 18% 16%
* 1517101000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1517901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1517909300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1518001000 17% 16%
* 1518009500 13.5% 12%
* 1518009900 13.5% 12%
* 1521100000 14% 13%
* 1601001000 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1601009100 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1601009900 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602100090 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602201000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602311100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602311900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602313000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602319000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602321100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602321900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602323000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602329000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602392100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602392900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602394000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602491100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602491300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602491500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602491900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602495000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602499000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602501000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602503101 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602503109 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602509501 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602509509 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602903100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602905100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602906100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602906900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602907200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602907400 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602907600 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602907800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602909900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1604139000 14% 13%
* 1604199300 13.8% 12.5%
* 1604320010 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1604320090 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1605100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1605301000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1605309000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1605400000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1605510000 13.3% 11.5%
* 1605520000 13.3% 11.5%
* 1605531000 13.3% 11.5%
* 1605539000 13.3% 11.5%
* 1605540000 13.3% 11.5%
* 1605550000 13.3% 11.5%
* 1605560000 13.3% 11.5%
* 1605570000 13.3% 11.5%
* 1605580000 13.3% 11.5%
* 1605590000 13.3% 11.5%
* 1605610000 13.3% 11.5%
* 1605620000 13.3% 11.5%
* 1605630000 13.3% 11.5%
* 1605690000 13.3% 11.5%
* 1701121009 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701129009 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701131011 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701131021 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701131031 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701139011 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701139021 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701139031 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701141011 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701141021 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701141031 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701149011 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701149021 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701149031 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701910011 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701910021 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701910031 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1702209000 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1702907100 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1702907500 18% 16%
* 1702907900 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1702909500 18% 16%
* 1704101000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1704109001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1704109009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1704901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1704903000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1704905100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1704905500 9% 8%
* 1704906100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1704906500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1704907100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1704907500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1704908100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1704909900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1806209500 8.8% 7.5%
* 1806310000 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1806321000 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1806329000 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1806901100 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1806901900 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1806903100 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1806903900 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1806905001 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1806905002 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1806905009 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1806906000 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1806907000 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1901200000 13% 11%
* 1901901100 14% 13%
* 1901901900 14% 13%
* 1901909100 14% 13%
* 1901909900 13% 11%
* 1904101000 13.3% 11.7%
* 1904103000 13.3% 11.7%
* 1904109000 13.3% 11.7%
* 1904300000 13.7% 12.3%
* 1904901000 13.7% 12.3%
* 1904908000 13.7% 12.3%
* 1905311100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905311900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905313000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905319100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905319900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905320500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905321100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905321900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905329100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905329900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905902000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905903000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905904500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905905500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905906000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2001100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2001901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2001902000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2001903000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2001904000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2001905000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2001906000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2001906500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2001907000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2001909100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2001909702 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2001909709 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2002101000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2002109000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2002901100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2002901900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2002903100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2002903900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2002909100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2002909900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2003102000 13.3% 11.7%
* 2003103000 13.3% 11.7%
* 2003901000 14% 13%
* 2003909000 13.8% 12.5%
* 2004101000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2004109100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2004109900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2004901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2004903000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2004905000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2004909100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2004909800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005100090 14% 13%
* 2005201000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005202000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005208000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005400000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005510000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005590000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005600000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005800000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005910000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005991000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005992000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005993000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005994000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005995000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005996000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005999000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2006001000 13% 11%
* 2006003100 14% 13%
* 2006003500 13.3% 11.7%
* 2006003800 13.3% 11.7%
* 2006009100 13.3% 11.7%
* 2006009900 14% 13%
* 2007101090 13.3% 11.7%
* 2007109190 13.3% 11.7%
* 2007109990 13.3% 11.7%
* 2007911000 12% 11.7%
* 2007913000 12% 11.7%
* 2007919000 12% 11.7%
* 2007993100 13% 11%
* 2007993300 12.5% 10%
* 2007993500 12.5% 10%
* 2007993909 13.5% 12%
* 2007995008 13% 11%
* 2007999300 12.5% 10%
* 2008111000 12.4% 9.9%
* 2008119100 12.4% 9.9%
* 2008119600 12.4% 9.9%
* 2008119800 12.4% 9.9%
* 2008191100 12.5% 10%
* 2008191300 13.3% 11.7%
* 2008191900 13.3% 11.7%
* 2008199101 13% 11%
* 2008199109 12.5% 10%
* 2008199300 13.3% 11.7%
* 2008199500 13.3% 11.7%
* 2008199900 13.8% 12.5%
* 2008201100 12.8% 10.5%
* 2008201900 12.8% 10.5%
* 2008203100 12.8% 10.5%
* 2008203900 12.8% 10.5%
* 2008209000 12.8% 10.5%
* 2008301100 13.7% 12.3%
* 2008301900 13.7% 12.3%
* 2008303100 13.7% 12.3%
* 2008303900 13.7% 12.3%
* 2008305100 13.7% 12.3%
* 2008305500 13.3% 11.7%
* 2008305900 13.7% 12.3%
* 2008307100 13.7% 12.3%
* 2008307500 13.3% 11.7%
* 2008307900 13.7% 12.3%
* 2008309001 13.7% 12.3%
* 2008309009 14% 13%
* 2008401100 13% 11%
* 2008401900 13% 11%
* 2008402100 13% 11%
* 2008402900 13% 11%
* 2008403100 13% 11%
* 2008403900 13% 11%
* 2008405100 13% 11%
* 2008405900 13% 11%
* 2008407100 13% 11%
* 2008407900 13% 11%
* 2008409000 13% 11%
* 2008501100 13% 11%
* 2008501900 13% 11%
* 2008503100 13% 11%
* 2008503900 13% 11%
* 2008505100 13% 11%
* 2008505900 13% 11%
* 2008506900 13% 11%
* 2008507100 13.3% 11.7%
* 2008507900 13.3% 11.7%
* 2008509200 13% 11%
* 2008509400 13% 11%
* 2008509900 13% 11%
* 2008601100 13% 11%
* 2008601900 13% 11%
* 2008603100 14% 13%
* 2008603900 14% 13%
* 2008605001 13% 11%
* 2008605009 14% 13%
* 2008606001 14% 13%
* 2008606009 13% 11%
* 2008607000 14% 13%
* 2008609000 14% 13%
* 2008701100 13.7% 12.3%
* 2008701900 13.7% 12.3%
* 2008703100 13.7% 12.3%
* 2008703900 13% 11%
* 2008705100 13% 11%
* 2008705900 13% 11%
* 2008706900 13% 11%
* 2008707100 13.3% 11.7%
* 2008707900 13.3% 11.7%
* 2008709200 13.3% 11.7%
* 2008709801 12.5% 10%
* 2008709809 13.5% 12%
* 2008801100 14% 13%
* 2008801900 14% 13%
* 2008803100 14% 13%
* 2008803900 14% 13%
* 2008805000 12.5% 10%
* 2008807000 12.5% 10%
* 2008809000 14% 13%
* 2008910000 13.3% 11.7%
* 2008931100 10% 9%
* 2008931900 12% 9%
* 2008932100 12% 9%
* 2008932900 12% 9%
* 2008939100 10% 9%
* 2008939300 10% 9%
* 2008939900 11% 7%
* 2008991100 10% 9%
* 2008991900 10% 9%
* 2008992100 10% 9%
* 2008992300 10% 9%
* 2008992400 12% 9%
* 2008992800 10% 9%
* 2008993100 11% 7%
* 2008993400 12% 9%
* 2008993600 12% 9%
* 2008993700 12% 9%
* 2008993800 12% 9%
* 2008994000 12% 9%
* 2008994100 12% 9%
* 2008994300 10% 9%
* 2008994500 10% 9%
* 2008994800 10% 9%
* 2008994900 10% 9%
* 2008995100 12% 9%
* 2008996300 10% 9%
* 2008996701 10% 9%
* 2008996702 10% 9%
* 2008996708 10% 9%
* 2008997200 10% 9%
* 2008997800 10% 9%
* 2008998500 12% 9%
* 2008999100 10% 9%
* 2008999900 11% 7%
* 2009111100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009111908 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009119100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009119908 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009120001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009120008 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009191100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009191908 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009199100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009199809 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009210009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009291100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009291908 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009299100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009299909 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009311100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009311900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009315109 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009315909 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009319109 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009319909 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009391100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009391908 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009393109 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009393909 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009395100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009395500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009395900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009399100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009399500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009399900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009411001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009411009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009419100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009419900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009491100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009491908 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009493000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009499100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009499300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009499909 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009501001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009501009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009509008 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009611002 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009611007 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009619000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009691100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009691900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009695109 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009695900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009697100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009697900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009699000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009719901 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009791908 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009811100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009811908 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009813108 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009815100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009815900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009819500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009819900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009891100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009891908 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009893400 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009893500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009893608 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009893808 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009897308 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009897908 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009898500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009898600 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009898800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009898900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009899600 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009899700 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009899900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009902908 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009905102 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009905107 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009905908 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009907100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009907300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009907900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009909200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009909400 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009909500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009909600 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009909700 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009909800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2101110092 13.3% 11.7%
* 2101110093 13.3% 11.7%
* 2101129201 13% 11%
* 2101129209 13% 11%
* 2101129801 13% 11%
* 2101129809 13% 11%
* 2101202000 13.7% 12.3%
* 2101209200 13.7% 12.3%
* 2101209800 13.7% 12.3%
* 2102103100 20.9% 18.5%
* 2102201100 15% 12%
* 2102201900 15% 12%
* 2102209000 15% 12%
* 2102300000 13.3% 11.7%
* 2103100000 13.6% 12.2%
* 2103200000 13.3% 11.7%
* 2103309000 14% 13%
* 2103901000 12.5% 10%
* 2103909001 12.8% 10.5%
* 2103909009 12.8% 10.5%
* 2104100000 14% 13%
* 2104200090 13.3% 11.7%
* 2105001000 13.8% 12.5%
* 2105009100 13.8% 12.5%
* 2105009900 13.8% 12.5%
* 2106102000 12.5% 10%
* 2106108000 11.5% 8%
* 2106902000 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2106903000 13.3% 11.5%
* 2106905100 13.3% 11.5%
* 2106905500 13.3% 11.5%
* 2106905900 13.8% 12.5%
* 2106909200 13.3% 11.7%
* 2106909801 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2106909802 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2106909803 8.3% 6.7%
* 2106909804 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2106909805 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2106909809 13.5% 12%
* 2202901001 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2202901009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2202909100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2202909500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2202909900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2203000100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2203000900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2203001000 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2204101100 18.1% 16.3%
* 2204109100 18.1% 16.3%
* 2204109301 17.5% 15%
* 2204109309 18.1% 16.3%
* 2204109401 17.5% 15%
* 2204109409 18.1% 16.3%
* 2204109601 17.5% 15%
* 2204109609 18.1% 16.3%
* 2204109801 17.5% 15%
* 2204109809 18.1% 16.3%
* 2204210600 18.1% 16.3%
* 2204210700 18.1% 16.3%
* 2204210800 18.1% 16.3%
* 2204210900 18.1% 16.3%
* 2204211100 18.1% 16.3%
* 2204211200 18.1% 16.3%
* 2204211300 18.1% 16.3%
* 2204211700 18.1% 16.3%
* 2204211800 18.1% 16.3%
* 2204211900 18.1% 16.3%
* 2204212200 18.1% 16.3%
* 2204212300 18.1% 16.3%
* 2204212400 18.1% 16.3%
* 2204212600 18.1% 16.3%
* 2204212700 18.1% 16.3%
* 2204212800 18.1% 16.3%
* 2204213200 18.1% 16.3%
* 2204213400 18.1% 16.3%
* 2204213600 18.1% 16.3%
* 2204213700 18.1% 16.3%
* 2204213800 18.1% 16.3%
* 2204214200 18.1% 16.3%
* 2204214300 18.1% 16.3%
* 2204214400 18.1% 16.3%
* 2204214600 18.1% 16.3%
* 2204214700 18.1% 16.3%
* 2204214800 18.1% 16.3%
* 2204216200 18.1% 16.3%
* 2204216600 18.1% 16.3%
* 2204216700 18.1% 16.3%
* 2204216800 18.1% 16.3%
* 2204216900 18.1% 16.3%
* 2204217100 18.1% 16.3%
* 2204217400 18.1% 16.3%
* 2204217600 18.1% 16.3%
* 2204217700 18.1% 16.3%
* 2204217800 18.1% 16.3%
* 2204217900 18.1% 16.3%
* 2204218000 18.1% 16.3%
* 2204218100 18.1% 16.3%
* 2204218200 18.1% 16.3%
* 2204218300 18.1% 16.3%
* 2204218400 18.1% 16.3%
* 2204218500 18.1% 16.3%
* 2204218600 18.1% 16.3%
* 2204218700 18.1% 16.3%
* 2204218800 18.1% 16.3%
* 2204218900 18.1% 16.3%
* 2204219000 18.1% 16.3%
* 2204219100 18.1% 16.3%
* 2204219200 18.1% 16.3%
* 2204219300 18.1% 16.3%
* 2204219400 18.1% 16.3%
* 2204219500 18.1% 16.3%
* 2204219600 18.1% 16.3%
* 2204219700 18.1% 16.3%
* 2204219800 18.1% 16.3%
* 2204291000 18.1% 16.3%
* 2204291109 18.1% 16.3%
* 2204291209 18.1% 16.3%
* 2204291309 18.1% 16.3%
* 2204291709 18.1% 16.3%
* 2204291809 18.1% 16.3%
* 2204294209 18.1% 16.3%
* 2204294309 18.1% 16.3%
* 2204294409 18.1% 16.3%
* 2204294609 18.1% 16.3%
* 2204294709 18.1% 16.3%
* 2204294809 18.1% 16.3%
* 2204295809 18.1% 16.3%
* 2204297909 18.1% 16.3%
* 2204298009 18.1% 16.3%
* 2204298109 18.1% 16.3%
* 2204298209 18.1% 16.3%
* 2204298309 18.1% 16.3%
* 2204298409 18.1% 16.3%
* 2204298509 18.1% 16.3%
* 2204298609 18.1% 16.3%
* 2204298709 18.1% 16.3%
* 2204298809 18.1% 16.3%
* 2204298909 18.1% 16.3%
* 2204299009 18.1% 16.3%
* 2204299109 18.1% 16.3%
* 2204299209 18.1% 16.3%
* 2204299309 18.1% 16.3%
* 2204299409 18.1% 16.3%
* 2204299509 18.1% 16.3%
* 2204299609 18.1% 16.3%
* 2204299709 18.1% 16.3%
* 2204299809 18.1% 16.3%
* 2205101000 18% 16%
* 2205109000 18% 16%
* 2205901000 18% 16%
* 2205909000 18% 16%
* 2206001000 18.1% 16.3%
* 2206003100 18.1% 16.3%
* 2206003901 18.1% 16.3%
* 2206003909 18.1% 16.3%
* 2206005100 18.1% 16.3%
* 2206005901 18.1% 16.3%
* 2206005909 16.3% 12.5%
* 2206008100 18.1% 16.3%
* 2206008901 18.1% 16.3%
* 2206008909 16.3% 12.5%
* 2208201200 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208201400 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208202600 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208202700 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208202900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208204000 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208206200 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208206400 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208208600 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208208700 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208208900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208301100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208301900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208303001 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208303009 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208304100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208304900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208306100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208306900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208307100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208307900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208308200 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208308800 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208401100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208403100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208403900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208405100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208409100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208409900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208501100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208501900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208509100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208509900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208601100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208601900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208609100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208609900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208701000 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208709000 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208901100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208901900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208903300 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208903800 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208904100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208904500 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208904800 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208905400 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208905601 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208905602 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208905608 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208906901 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208906909 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208907100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208907500 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208907701 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208907702 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208907708 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208907801 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208907809 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2209001100 13% 11%
* 2209001900 13% 11%
* 2209009100 13% 11%
* 2209009900 13% 11%
* 2304000009 2.5% 0%
* 2308009000 4% 3%
* 2309101100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2309101300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2309101500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2309101900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2309103100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2309103300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2309103900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2309105100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2309105300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2309105900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2309107000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2309109000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2402100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตฮิตต่อชิ้น ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตฮิตต่อชิ้น
* 2402201000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตฮิตต่อชิ้น ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตฮิตต่อชิ้น
* 2402209000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตฮิตต่อชิ้น ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตฮิตต่อชิ้น
* 2402900000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตฮิตต่อชิ้น ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตฮิตต่อชิ้น
* 2403110000 18.3% 16.7%
* 2403191000 18.3% 16.7%
* 2403199000 18.3% 16.7%
* 2529210000 12.5% 10%
* 2529220000 12.5% 10%
* 2603000000 4% 3%
* 2607000009 4% 3%
* 2713110000 4% 3%
* 2801100000 9.1% 8.2%
* 2811220000 4% 3%
* 2815110000 11.8% 8.7%
* 2815120000 11.8% 8.7%
* 2815200000 8.9% 7.8%
* 2815300000 8.9% 7.8%
* 2849100000 13.1% 11.2%
* 2852100001 8.8% 7.7%
* 2852100002 4% 3%
* 2852900004 4% 3%
* 2901100000 4% 3%
* 2901210000 4% 3%
* 2901220000 4% 3%
* 2901230000 4% 3%
* 2901240002 4% 3%
* 2901290000 4% 3%
* 2902110000 4% 3%
* 2902190000 4% 3%
* 2902200000 4% 3%
* 2902300000 4% 3%
* 2902410000 4% 3%
* 2902420000 4% 3%
* 2902430000 4% 3%
* 2902440000 4% 3%
* 2902500000 4% 3%
* 2902600000 4% 3%
* 2902700000 4% 3%
* 2903150000 8.9% 7.8%
* 2905110000 4% 3%
* 2905170000 4% 3%
* 2905310000 9.3% 8.5%
* 2910300000 8.9% 7.8%
* 2917320000 8.8% 7.7%
* 2918140000 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2923900000 4% 3%
* 2924110000 4% 3%
* 2924120000 4% 3%
* 2924190000 4% 3%
* 2924291000 4% 3%
* 2930902000 4% 3%
* 2930903000 4% 3%
* 2931100000 4% 3%
* 2931200000 4% 3%
* 2931904000 4% 3%
* 2931909009 4% 3%
* 2933111000 4% 3%
* 2933191000 4% 3%
* 2933291000 4% 3%
* 2933391000 4% 3%
* 2933531000 4% 3%
* 2933550000 4% 3%
* 2933592000 4% 3%
* 2933911000 4% 3%
* 2933919000 4% 3%
* 2933992000 4% 3%
* 2933995000 4% 3%
* 2934301000 4% 3%
* 2934996001 4% 3%
* 2936210000 4% 3%
* 2936220001 8.8% 7.7%
* 2936270000 4% 3%
* 2936280000 4% 3%
* 2936290009 4% 3%
* 2936900002 4% 3%
* 2939610000 4% 3%
* 2939620000 4% 3%
* 2939630000 4% 3%
* 2939690000 4% 3%
* 2942000000 4% 3%
* 3001201000 8.8% 7.7%
* 3001209000 8.8% 7.7%
* 3001902000 8.8% 7.7%
* 3001909800 8.8% 7.7%
* 3002101009 4% 3%
* 3002109100 4% 3%
* 3002109501 4% 3%
* 3002109509 4% 3%
* 3002109900 4% 3%
* 3002200001 3.5% 2%
* 3002200002 3.5% 2%
* 3002200009 7.3% 4.7%
* 3002300000 7.7% 5.3%
* 3002901000 8.8% 7.7%
* 3002903000 8.8% 7.7%
* 3002905000 8.3% 6.7%
* 3002909000 8.8% 7.7%
* 3004100001 11.3% 7.7%
* 3004100004 4% 3%
* 3004100005 8% 6%
* 3004100006 12.2% 9.3%
* 3004100008 8.8% 7.7%
* 3004200001 12.3% 9.5%
* 3004200002 7.7% 5.3%
* 3004200003 12.5% 10%
* 3004320001 12.3% 9.5%
* 3004320009 8% 6%
* 3004390001 8% 6%
* 3004390009 8.3% 6.7%
* 3004400001 12.5% 10%
* 3004400009 8.3% 6.7%
* 3004500001 12.3% 9.5%
* 3004500002 8% 6%
* 3004500005 8.3% 6.7%
* 3004500006 8.3% 6.7%
* 3004500008 8.3% 6.7%
* 3004900001 8.3% 6.7%
* 3004900002 7.7% 5.3%
* 3004900005 8.8% 7.5%
* 3004900006 7.7% 5.3%
* 3004900009 7.7% 5.3%
* 3005100000 8.3% 6.7%
* 3005901000 8.3% 6.7%
* 3005903100 8.3% 6.7%
* 3005905000 8.3% 6.7%
* 3005909900 8.3% 6.7%
* 3006101000 4% 3%
* 3006103001 9% 8%
* 3006109000 4% 3%
* 3006200000 9.1% 8.3%
* 3006300000 7.7% 5.3%
* 3006400000 7.7% 5.3%
* 3006500000 8.8% 7.5%
* 3006601001 8.8% 7.5%
* 3006601009 9.1% 8.3%
* 3006609000 9.1% 8.3%
* 3101000000 8.8% 7.7%
* 3102101000 8.3% 6.5%
* 3102109000 8.3% 6.5%
* 3102210000 8.3% 6.5%
* 3102290000 8.3% 6.5%
* 3102301000 8.3% 6.5%
* 3102309000 8.3% 6.5%
* 3102401000 8.3% 6.5%
* 3102409000 8.3% 6.5%
* 3102501000 8.3% 6.5%
* 3102509000 8.3% 6.5%
* 3102600000 7.5% 5%
* 3102800000 8.3% 6.5%
* 3102900000 8.3% 6.5%
* 3103101000 8.3% 6.5%
* 3103109000 8.3% 6.5%
* 3103900000 8.3% 6.5%
* 3104201000 8.3% 6.5%
* 3104205000 8.3% 6.5%
* 3104209000 8.3% 6.5%
* 3104300000 8.3% 6.5%
* 3104900009 8.3% 6.5%
* 3105100000 8.8% 7.7%
* 3105200000 8.3% 6.5%
* 3105400000 8.3% 6.5%
* 3105510000 8.3% 6.5%
* 3105590000 8.3% 6.5%
* 3105600000 8.8% 7.7%
* 3105901000 8.8% 7.7%
* 3105909100 8.8% 7.7%
* 3105909900 8.8% 7.7%
* 3209100009 12.9% 10.8%
* 3209900000 12.9% 10.8%
* 3303001000 12.9% 10.8%
* 3303009000 12.9% 10.8%
* 3304100000 13.3% 11.6%
* 3304200000 13.3% 11.6%
* 3304300000 12.9% 10.8%
* 3304910000 13.3% 11.6%
* 3304990000 12.9% 10.8%
* 3305100000 12.9% 10.8%
* 3305200000 12.9% 10.8%
* 3305300000 13.3% 11.6%
* 3305900001 13.3% 11.6%
* 3305900009 12.9% 10.8%
* 3306100000 12.9% 10.8%
* 3306200000 12.2% 9.3%
* 3306900000 12.2% 9.3%
* 3307100000 12.9% 10.8%
* 3307200000 12.9% 10.8%
* 3307300000 12.2% 9.3%
* 3307410000 12.2% 9.3%
* 3307490000 12.2% 9.3%
* 3307900008 13.3% 11.6%
* 3401110001 ฮิต% บวกเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% บวกเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 3401110009 12.9% 10.8%
* 3401190000 12.9% 10.8%
* 3401201000 13.3% 11.6%
* 3401209000 13.3% 11.6%
* 3401300000 13.3% 11.6%
* 3402111000 12.2% 9.3%
* 3402119000 12.2% 9.3%
* 3402120000 13.3% 11.6%
* 3402130000 13% 11%
* 3402190000 13.3% 11.6%
* 3402202000 13.3% 11.6%
* 3402209000 13.3% 11.6%
* 3402901009 13.3% 11.6%
* 3402909000 13.3% 11.6%
* 3404200000 13.6% 12.2%
* 3404900001 13.3% 11.6%
* 3404900009 13.3% 11.6%
* 3405100000 13.6% 12.2%
* 3405200000 12.9% 10.8%
* 3405300000 12.9% 10.8%
* 3405400000 12.9% 10.8%
* 3405901010 12.9% 10.8%
* 3405901090 12.9% 10.8%
* 3405909000 12.9% 10.8%
* 3406000000 12.9% 10.8%
* 3505101000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 3505105000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 3505109000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 3601000000 17.8% 15.5%
* 3602000000 17.8% 15.5%
* 3603001009 17.8% 15.5%
* 3603009009 17.8% 15.5%
* 3604100000 17.8% 15.5%
* 3604900000 17.8% 15.5%
* 3605000000 17.8% 15.5%
* 3606100000 17.8% 15.5%
* 3606901000 17.8% 15.5%
* 3606909000 17.8% 15.5%
* 3703100009 15% 14.6%
* 3703200000 15% 14.6%
* 3703900000 15% 14.6%
* 3707902000 8.3% 6.5%
* 3707909000 8.3% 6.5%
* 3801300000 13% 11%
* 3808500009 4% 3%
* 3808911000 4% 3%
* 3808921000 4% 3%
* 3808931100 4% 3%
* 3808999000 4% 3%
* 3818001000 3.3% 1.7%
* 3818009000 3.3% 1.7%
* 3823110000 11.7% 8.3%
* 3823120000 12.5% 10%
* 3823130000 13.6% 12.2%
* 3823191000 12.5% 10%
* 3823193000 12.5% 10%
* 3823199000 12.5% 10%
* 3824905800 7.7% 5.3%
* 3901109000 9.1% 6.5%
* 3901201000 9.1% 6.5%
* 3901209000 9.1% 6.5%
* 3901903000 9.1% 6.5%
* 3902100000 9.1% 6.5%
* 3902200000 9.1% 8.3%
* 3902300000 8.3% 6.5%
* 3902901000 8.3% 6.5%
* 3902902000 8.3% 6.5%
* 3902909000 8.3% 6.5%
* 3903200000 8.8% 7.7%
* 3903300000 8.3% 6.5%
* 3903901000 8.8% 7.7%
* 3903902000 8.8% 7.7%
* 3903909000 8.8% 7.7%
* 3904100099 10% 6.5%
* 3904300000 8.3% 6.5%
* 3904400000 8.3% 6.5%
* 3904501000 9.1% 8.3%
* 3904509000 9.1% 8.3%
* 3904610000 9.1% 8.3%
* 3904691000 9.1% 8.3%
* 3904692000 9.1% 8.3%
* 3904698000 9.1% 8.3%
* 3904900000 9.1% 8.3%
* 3905120000 8.8% 7.7%
* 3905190000 8.8% 7.7%
* 3905210000 8.8% 7.7%
* 3905290000 8.8% 7.7%
* 3905300000 8.8% 7.7%
* 3905910000 8.8% 7.7%
* 3905991000 8.8% 7.7%
* 3905999010 8.3% 6.7%
* 3905999090 8.8% 7.7%
* 3906100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 3906901000 8.8% 7.7%
* 3906902000 8.8% 7.7%
* 3906903000 8.8% 7.7%
* 3906904000 8.8% 7.7%
* 3906905000 8.8% 7.7%
* 3906906000 8.8% 7.7%
* 3906909009 8.8% 7.7%
* 3907100000 8% 6%
* 3907201100 7% 4%
* 3907202009 8% 6%
* 3907209100 8% 6%
* 3907209900 8% 6%
* 3907300000 7.5% 5%
* 3907400009 8% 6%
* 3907500000 7.5% 5%
* 3907700000 7.5% 5%
* 3907911000 7.5% 5%
* 3907919000 7.5% 5%
* 3907991000 7.5% 5%
* 3907999000 7.5% 5%
* 3908100000 8.8% 7.7%
* 3908900000 8.8% 7.7%
* 3909100000 8.8% 7.7%
* 3909200000 8.8% 7.7%
* 3909300000 8.8% 7.7%
* 3909400000 8.8% 7.7%
* 3909501000 8.8% 7.7%
* 3909509000 8.8% 7.7%
* 3910000008 8.8% 7.7%
* 3914000000 9.1% 8.3%
* 3916100000 9.1% 8.3%
* 3916200000 9.1% 8.3%
* 3916901000 9.1% 8.3%
* 3916905000 9.1% 8.3%
* 3916909000 9.1% 8.3%
* 3917101000 8.8% 7.7%
* 3917109000 8.8% 7.7%
* 3917211000 8.3% 6.5%
* 3917219001 7.5% 5%
* 3917219009 8.3% 6.5%
* 3917221000 8.3% 6.5%
* 3917229000 8.3% 6.5%
* 3917231009 8.3% 6.5%
* 3917239001 7.5% 5%
* 3917239009 8.3% 6.5%
* 3917290009 8.8% 7.7%
* 3917310002 7.5% 5%
* 3917310008 8.3% 6.5%
* 3917320001 8.3% 6.5%
* 3917320009 8.8% 7.7%
- 3917330000 8.3%  
+ 3917330001   6.7%
+ 3917330009   6.5%
* 3917390001 8.8% 7.7%
* 3917390003 8.3% 6.7%
* 3917390008 8.8% 7.7%
- 3917400000 8.3%  
+ 3917400001   6.7%
+ 3917400009   6.5%
* 3918101000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 3918109000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 3918900000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 3919101200 8.3% 6.5%
* 3919101500 8.3% 6.5%
* 3919101900 8.3% 6.5%
* 3919108000 8.3% 6.5%
* 3919900000 9.1% 8.3%
* 3920102300 8.8% 7.7%
* 3920102400 8.8% 7.7%
* 3920102500 8.8% 7.7%
* 3920102800 8.8% 7.7%
* 3920104000 8.8% 7.7%
* 3920108100 8.8% 7.7%
* 3920108900 8.8% 7.7%
* 3920202100 8.8% 7.7%
* 3920202900 8.8% 7.7%
* 3920208000 8.8% 7.7%
* 3920300000 8.8% 7.7%
* 3920431000 8.8% 7.7%
* 3920439000 8.8% 7.7%
* 3920491009 8.8% 7.7%
* 3920499000 8.8% 7.7%
* 3920510000 8.8% 7.7%
* 3920591000 8.8% 7.7%
* 3920599000 8.8% 7.7%
* 3920610000 8.8% 7.7%
* 3920621200 8.8% 7.7%
* 3920621901 8.8% 7.7%
* 3920621909 8.8% 7.7%
* 3920629000 8.8% 7.7%
* 3920630000 8.8% 7.7%
* 3920690000 8.8% 7.7%
* 3920710000 8.8% 7.7%
* 3920731000 9.1% 8.3%
* 3920738000 9.1% 8.3%
* 3920791000 8.8% 7.7%
* 3920799000 9.1% 8.3%
* 3920910000 9.1% 8.3%
* 3920920000 8.8% 7.7%
* 3920930000 8.8% 7.7%
* 3920940000 9.1% 8.3%
* 3920992100 8.3% 6.5%
* 3920992800 8.3% 6.5%
* 3920995200 8.3% 6.5%
* 3920995300 8.3% 6.5%
* 3920995900 8.3% 6.5%
* 3920999000 8.3% 6.5%
* 3921120000 8.8% 7.7%
* 3921131000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 3921139000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 3921140000 8.8% 7.7%
* 3921190000 8.8% 7.7%
* 3921901001 8.8% 7.7%
* 3921901009 8.8% 7.7%
* 3921903000 8.8% 7.7%
* 3921904100 8.8% 7.7%
* 3921904300 8.8% 7.7%
* 3921904900 8.8% 7.7%
* 3921905500 8.8% 7.7%
* 3921906000 8.8% 7.7%
* 3921909000 8.8% 7.7%
* 3922100000 17.3% 14.6%
* 3922200000 17.3% 14.6%
* 3922900000 17.3% 14.6%
* 3923210000 17.3% 14.6%
* 3923291000 17.3% 14.6%
* 3923299000 17.3% 14.6%
* 3923301010 8.8% 7.7%
* 3923301090 8.8% 7.7%
* 3923309010 17.3% 14.6%
* 3923309090 17.3% 14.6%
* 3923401001 17.3% 14.6%
* 3923401002 17.3% 14.6%
* 3923401009 17.3% 14.6%
* 3923409000 17.3% 14.6%
* 3923900000 16.6% 13.3%
* 3924100000 17.3% 14.6%
* 3924900001 17.3% 14.6%
* 3924900009 17.3% 14.6%
* 3925100000 17.3% 14.6%
* 3925200000 17.3% 14.6%
* 3925300000 17.3% 14.6%
* 3925901000 17.3% 14.6%
* 3925902000 17.3% 14.6%
* 3925908001 17.3% 14.6%
* 3925908009 17.3% 14.6%
* 3926100000 17.3% 14.6%
* 3926200000 17.3% 14.6%
* 3926400000 17.3% 14.6%
* 3926905000 17.3% 14.6%
* 3926909200 17.3% 14.6%
* 3926909701 8.8% 7.7%
* 3926909709 17.3% 14.6%
* 4001300000 3.5% 2%
* 4009110000 4% 3%
* 4009120009 4% 3%
* 4009210000 4% 3%
* 4009220009 4% 3%
* 4009310000 4% 3%
* 4009320000 4% 3%
* 4009410000 4% 3%
* 4009420000 4% 3%
* 4011100001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 4011100002 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 4011100009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 4011201001 13.3% 11.7%
* 4011201009 13.3% 11.7%
* 4011209001 13.3% 11.7%
* 4011209009 13.3% 11.7%
* 4012110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 4012120000 15% 10%
* 4012130001 17% 14%
* 4012130009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 4012190000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 4012200001 17% 14%
* 4012200009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 4012902000 18.3% 16.7%
* 4012903000 18.3% 16.7%
* 4012909000 18.3% 16.7%
* 4013100009 13.8% 12.5%
* 4013200000 14% 13%
* 4013900000 14% 13%
* 4015190000 12.5% 10%
- 4016100000 10%  
+ 4016100001   8.3%
+ 4016100009   10%
* 4016930003 10% 8.3%
* 4016930007 10% 8.3%
- 4017000000 10%  
+ 4017000001   8.3%
+ 4017000009   10%
* 4106910000 4% 3%
* 4106920000 4% 3%
* 4201000000 17.6% 15.2%
* 4202111000 18.3% 16.7%
* 4202119000 18.4% 16.8%
* 4202121100 18.3% 16.7%
* 4202121900 18.3% 16.7%
* 4202125009 18.3% 16.7%
* 4202129100 18.3% 16.7%
* 4202129900 18.3% 16.7%
* 4202191000 18.3% 16.7%
* 4202199000 18.3% 16.7%
* 4202210000 18.1% 16.3%
* 4202221000 18.1% 16.3%
* 4202229000 18.1% 16.3%
* 4202290000 18% 16%
* 4202310000 18.1% 16.3%
* 4202321000 18.3% 16.7%
* 4202329000 18.3% 16.7%
* 4202390000 19% 17.7%
* 4202911000 19% 17.7%
* 4202918000 19% 17.7%
* 4202921100 18.3% 16.7%
* 4202921500 19% 17.7%
* 4202921900 19% 17.7%
* 4202929100 18.1% 16.3%
* 4202929800 19% 17.7%
* 4202990000 19% 17.7%
* 4203291000 18.3% 16.7%
* 4301100010 4.3% 3.7%
* 4301100090 4.3% 3.7%
* 4301300000 4.3% 3.7%
* 4301600010 4.3% 3.7%
* 4301600020 4.3% 3.7%
* 4301600060 4.3% 3.7%
* 4301600070 4.3% 3.7%
* 4301600090 4.3% 3.7%
* 4301803000 4.3% 3.7%
* 4301805010 4.3% 3.7%
* 4301805090 4.3% 3.7%
* 4301807010 4.3% 3.7%
* 4301807020 4.3% 3.7%
* 4301807030 4.3% 3.7%
* 4301807040 4.3% 3.7%
* 4301807050 4.3% 3.7%
* 4301807060 4.3% 3.7%
* 4301807071 4.3% 3.7%
* 4301807079 4.3% 3.7%
* 4301807080 4.3% 3.7%
* 4301807091 4.3% 3.7%
* 4301807092 4.3% 3.7%
* 4301807093 4.3% 3.7%
* 4301807094 4.3% 3.7%
* 4301807095 4.3% 3.7%
* 4301807096 4.3% 3.7%
* 4301807097 4.3% 3.7%
* 4301807099 4.3% 3.7%
* 4301900010 4.3% 3.7%
* 4301900020 4.3% 3.7%
* 4301900030 4.3% 3.7%
* 4301900090 4.3% 3.7%
* 4302110010 8.8% 5%
* 4302110090 7.5% 5%
* 4302191000 7.5% 5%
* 4302192000 7.5% 5%
* 4302193010 7.5% 5%
* 4302193020 7.5% 5%
* 4302193060 7.5% 5%
* 4302193070 7.5% 5%
* 4302193090 7.5% 5%
* 4302193500 7.5% 5%
* 4302194100 7.5% 5%
* 4302194910 7.5% 5%
* 4302194990 7.5% 5%
* 4302195010 7.5% 5%
* 4302195020 7.5% 5%
* 4302196000 7.5% 5%
* 4302197010 7.5% 5%
* 4302197090 7.5% 5%
* 4302197500 7.5% 5%
* 4302198010 7.5% 5%
* 4302198020 7.5% 5%
* 4302198030 7.5% 5%
* 4302198040 7.5% 5%
* 4302198090 7.5% 5%
* 4302199510 7.5% 5%
* 4302199520 7.5% 5%
* 4302199530 7.5% 5%
* 4302199540 7.5% 5%
* 4302199550 7.5% 5%
* 4302199560 7.5% 5%
* 4302199570 7.5% 5%
* 4302199580 7.5% 5%
* 4302199590 7.5% 5%
* 4302200010 7.5% 5%
* 4302200020 7.5% 5%
* 4302200030 7.5% 5%
* 4302200040 7.5% 5%
* 4302200090 7.5% 5%
* 4302301000 7.5% 5%
* 4302302500 7.5% 5%
* 4302303100 7.5% 5%
* 4302304510 7.5% 5%
* 4302304520 7.5% 5%
* 4302304560 7.5% 5%
* 4302304570 7.5% 5%
* 4302305100 7.5% 5%
* 4302305510 7.5% 5%
* 4302305590 7.5% 5%
* 4302306110 7.5% 5%
* 4302306120 7.5% 5%
* 4302307110 7.5% 5%
* 4302307190 7.5% 5%
* 4302309510 7.5% 5%
* 4302309520 7.5% 5%
* 4302309530 7.5% 5%
* 4302309540 7.5% 5%
* 4302309550 7.5% 5%
* 4302309560 7.5% 5%
* 4302309570 7.5% 5%
* 4303101090 16.7% 13.3%
* 4303109090 15% 13.3%
* 4304000000 9% 8%
* 4401100001 13.3% 11.7%
* 4401100009 13.3% 11.7%
* 4401210000 12.5% 10%
* 4401220000 12.7% 10.3%
* 4401310000 13.3% 11.7%
* 4401391000 13.3% 11.7%
* 4401399000 13.3% 11.7%
* 4402100000 11.7% 8.3%
* 4402900000 11.7% 8.3%
* 4403100001 12.5% 10%
* 4403100002 12.5% 10%
* 4403100003 12.5% 10%
* 4403100009 12.5% 10%
* 4403201101 12.7% 10.3%
* 4403201102 12.7% 10.3%
* 4403201901 12.7% 10.3%
* 4403201909 12.7% 10.3%
* 4403203101 12.7% 10.3%
* 4403203102 12.7% 10.3%
* 4403203901 12.7% 10.3%
* 4403203909 12.7% 10.3%
* 4403209101 12.7% 10.3%
* 4403209102 12.7% 10.3%
* 4403209103 12.7% 10.3%
* 4403209104 12.7% 10.3%
* 4403209109 12.7% 10.3%
* 4403209901 12.7% 10.3%
* 4403209909 12.7% 10.3%
* 4403410000 12.5% 10%
* 4403491000 12.5% 10%
* 4403493500 12.5% 10%
* 4403499500 12.5% 10%
* 4403911000 12.5% 10%
* 4403919000 12.5% 10%
* 4403921000 12.5% 10%
* 4403929000 12.5% 10%
* 4403991000 12.5% 10%
* 4403993000 12.5% 10%
* 4403995101 12.5% 10%
* 4403995102 12.5% 10%
* 4403995901 12.5% 10%
* 4403995909 12.5% 10%
* 4403999501 12.5% 10%
* 4403999502 12.5% 10%
* 4403999509 12.5% 10%
* 4404100000 13.3% 11.7%
* 4404200000 12.5% 10%
* 4405000000 13.3% 11.7%
* 4406100000 12.5% 10%
* 4406900000 12.5% 10%
* 4407101500 12.5% 10%
* 4407103100 12.5% 10%
* 4407103300 12.5% 10%
* 4407103800 12.5% 10%
* 4407109100 12.5% 10%
* 4407109300 12.5% 10%
* 4407109800 12.5% 10%
* 4407211000 11.7% 8.3%
* 4407219100 11.7% 8.3%
* 4407219900 11.7% 8.3%
* 4407221000 11.7% 8.3%
* 4407229100 11.7% 8.3%
* 4407229900 11.7% 8.3%
* 4407251000 11.7% 8.3%
* 4407253000 11.7% 8.3%
* 4407255000 11.7% 8.3%
* 4407259000 11.7% 8.3%
* 4407261000 11.7% 8.3%
* 4407263000 11.7% 8.3%
* 4407265000 11.7% 8.3%
* 4407269000 11.7% 8.3%
* 4407271000 12.5% 10%
* 4407279100 12.5% 10%
* 4407279900 12.5% 10%
* 4407281000 12.5% 10%
* 4407289100 12.5% 10%
* 4407289900 12.5% 10%
* 4407291500 12.5% 10%
* 4407292000 12.5% 10%
* 4407292500 12.5% 10%
* 4407294500 12.5% 10%
* 4407296100 12.5% 10%
* 4407296800 12.5% 10%
* 4407298300 12.5% 10%
* 4407298500 12.5% 10%
* 4407299500 12.5% 10%
* 4407911500 12.5% 10%
* 4407913100 12.5% 10%
* 4407913900 12.5% 10%
* 4407919000 13.5% 12%
* 4407920000 14% 13%
* 4407931000 12.5% 10%
* 4407939100 12.5% 10%
* 4407939900 14% 13%
* 4407941000 12.5% 10%
* 4407949100 12.5% 10%
* 4407949900 14% 13%
* 4407951000 12.5% 10%
* 4407959100 12.5% 10%
* 4407959900 14% 13%
* 4407992000 12.5% 10%
* 4407992500 12.5% 10%
* 4407994000 12.5% 10%
* 4407999100 12.5% 10%
* 4407999600 14% 13%
* 4407999801 14% 13%
* 4407999802 12.5% 10%
* 4407999808 14% 13%
* 4408101501 14% 13%
* 4408101502 13.3% 11.7%
* 4408101503 13.7% 12.3%
* 4408101504 13.7% 12.3%
* 4408101509 14% 13%
* 4408109100 14% 13%
* 4408109301 14% 13%
* 4408109302 13.7% 12.3%
* 4408109303 13.3% 11.7%
* 4408109309 14% 13%
* 4408109901 14% 13%
* 4408109902 13.7% 12.3%
* 4408109903 13.3% 11.7%
* 4408109909 14% 13%
* 4408311109 8.3% 6.7%
* 4408312109 8% 6%
* 4408312509 8% 6%
* 4408313009 8% 6%
* 4408391509 8.3% 6.7%
* 4408392109 8.3% 6.7%
* 4408393509 8.3% 6.7%
* 4408395509 8.3% 6.7%
* 4408397000 8.3% 6.7%
* 4408399509 8.3% 6.7%
* 4408901501 14% 13%
* 4408901502 14% 13%
* 4408901503 13.3% 11.7%
* 4408901504 13.3% 11.7%
* 4408901505 13.7% 12.3%
* 4408901506 13.7% 12.3%
* 4408901507 13.7% 12.3%
* 4408901508 13.7% 12.3%
* 4408901509 12.3% 9.7%
* 4408903501 12.3% 9.7%
* 4408903509 12.3% 9.7%
* 4408908501 14% 13%
* 4408908502 14% 13%
* 4408908503 13.3% 11.7%
* 4408908504 13.3% 11.7%
* 4408908505 13.7% 12.3%
* 4408908506 13.7% 12.3%
* 4408908507 13.7% 12.3%
* 4408908508 13.7% 12.3%
* 4408908509 12.3% 9.7%
* 4408909501 14% 13%
* 4408909502 14% 13%
* 4408909503 13.3% 11.7%
* 4408909504 13.3% 11.7%
* 4408909505 13.7% 12.3%
* 4408909506 13.7% 12.3%
* 4408909507 13.7% 12.3%
* 4408909508 13.7% 12.3%
* 4408909509 12.3% 9.7%
* 4409101100 13.3% 11.5%
* 4409101800 12.5% 10%
* 4409210000 11.5% 8%
* 4409291000 11.5% 8%
* 4409299100 12.7% 10.3%
* 4409299900 13% 11%
* 4410111000 17.6% 15.2%
* 4410113000 12.5% 10%
* 4410115000 12.5% 10%
* 4410119000 13.3% 11.5%
* 4410121000 13.3% 11.5%
* 4410129000 13.3% 11.5%
* 4410190001 13.3% 11.5%
* 4410190002 17.6% 15.2%
* 4410190003 12.5% 10%
* 4410190008 13.3% 11.5%
* 4410900000 13.3% 11.5%
* 4411121000 12.5% 10%
* 4411129000 12.5% 10%
* 4411131000 12.5% 10%
* 4411139000 12.5% 10%
* 4411141000 12.5% 10%
* 4411149000 12.5% 10%
* 4411921000 12.5% 10%
* 4411929000 12.5% 10%
* 4411931000 12.5% 10%
* 4411939000 12.5% 10%
* 4411941000 12.5% 10%
* 4411949000 12.5% 10%
* 4412100001 13% 11%
* 4412100002 14% 13%
* 4412100003 13.3% 11.7%
* 4412100004 13.8% 12.5%
* 4412100005 13.7% 12.3%
* 4412100006 14% 13%
* 4412100009 13.7% 12.3%
* 4412311000 13% 11%
* 4412319000 13% 11%
* 4412321000 14% 13%
* 4412329000 14% 13%
* 4412390000 13.3% 11.7%
* 4412941000 13.7% 12.3%
* 4412949000 13.7% 12.3%
* 4412993001 13.7% 12.3%
* 4412993002 13.7% 12.3%
* 4412993009 14% 13%
* 4412994000 13.7% 12.3%
* 4412995000 13.7% 12.3%
* 4412998500 13.7% 12.3%
* 4413000000 14% 13%
* 4414001000 12.7% 10.3%
* 4414009000 12.7% 10.3%
* 4415101000 13% 11%
* 4415109000 13.5% 12%
* 4416000000 13.3% 11.7%
* 4417000000 15% 13%
* 4418101000 18.8% 17.6%
* 4418105000 17.3% 14.7%
* 4418109000 17.3% 14.7%
* 4418201000 18.4% 16.8%
* 4418205000 17.5% 15%
* 4418208000 17% 14%
* 4418400000 17.5% 15%
* 4418500000 17.5% 15%
* 4418600000 17% 14%
* 4418710000 17.8% 15.5%
* 4418720000 17% 14%
* 4418790000 17% 14%
* 4418901000 17% 14%
* 4418908000 17% 14%
* 4419001000 13.3% 11.5%
* 4419009000 13.3% 11.5%
* 4420101100 13.3% 11.5%
* 4420101900 13.3% 11.5%
* 4420901000 13.3% 11.5%
* 4420909100 13.3% 11.5%
* 4420909900 13.3% 11.5%
* 4421100000 13.5% 12%
* 4421909100 13.5% 12%
* 4421909800 13.5% 12%
* 4601211000 15% 14.4%
* 4601219000 15% 14.4%
* 4601221000 15% 14.4%
* 4601229000 15% 14.4%
* 4601291000 15% 14.4%
* 4601299000 15% 14.4%
* 4601991000 15% 14%
* 4601999000 15% 14%
* 4602110000 15% 14.4%
* 4602120000 15% 14.4%
* 4602191000 15% 14.4%
* 4602199000 15% 14.4%
* 4801000000 11.7% 8.3%
* 4802100000 13.3% 11.7%
* 4802200000 12.5% 10%
* 4802540001 12.5% 10%
* 4802540002 12.5% 10%
* 4802540009 12.5% 10%
* 4802551501 12.5% 10%
* 4802551509 12.5% 10%
* 4802552501 12.5% 10%
* 4802552509 12.5% 10%
* 4802553000 12.5% 10%
* 4802559000 12.5% 10%
* 4802562000 12.5% 10%
* 4802568000 12.5% 10%
* 4802570000 12.5% 10%
* 4802581000 12.5% 10%
* 4802589000 12.5% 10%
* 4802611501 12.5% 10%
* 4802611502 11.7% 8.3%
* 4802611508 12.5% 10%
* 4802618001 11.7% 8.3%
* 4802618009 12.5% 10%
* 4802620000 11.7% 8.3%
* 4802690000 11.7% 8.3%
* 4803001000 13.8% 12.5%
* 4803003109 12.5% 10%
* 4803003900 13.8% 12.5%
* 4803009000 12.5% 10%
* 4804111100 13.8% 12.5%
* 4804111500 13.8% 12.5%
* 4804111900 13.8% 12.5%
* 4804119000 13.8% 12.5%
* 4804191200 13.8% 12.5%
* 4804191900 13.8% 12.5%
* 4804193000 13.8% 12.5%
* 4804199000 13.8% 12.5%
* 4804211000 13.8% 12.5%
* 4804219000 13.8% 12.5%
* 4804291000 13.3% 11.7%
* 4804299000 13.3% 11.7%
* 4804315800 13.3% 11.7%
* 4804318000 13.8% 12.5%
* 4804395100 13.8% 12.5%
* 4804395800 13.8% 12.5%
* 4804398000 13.8% 12.5%
* 4804419100 13.8% 12.5%
* 4804419800 13.8% 12.5%
* 4804420000 13.8% 12.5%
* 4804490001 13.3% 11.7%
* 4804490009 13.8% 12.5%
* 4804510000 13.8% 12.5%
* 4804520000 13.8% 12.5%
* 4804591000 13.8% 12.5%
* 4804599000 13.8% 12.5%
* 4805110000 13.8% 12.5%
* 4805120000 13.3% 11.7%
* 4805191000 13.3% 11.7%
* 4805199000 13.3% 11.7%
* 4805240000 13.3% 11.7%
* 4805250000 13.3% 11.7%
* 4805301000 12.5% 10%
* 4805309000 12.5% 10%
* 4805400000 13.8% 12.5%
* 4805500000 13.8% 12.5%
* 4805910000 13.3% 11.7%
* 4805920000 13.3% 11.7%
* 4805932000 13.3% 11.7%
* 4805938000 13.3% 11.7%
* 4806100000 9% 8%
* 4806200000 8.8% 7.5%
* 4806300000 8.8% 7.5%
* 4806401000 8.8% 7.5%
* 4806409000 10% 8.3%
* 4807003000 8.8% 7.5%
* 4807008000 8.8% 7.5%
* 4808100000 18% 16%
* 4808400001 18.6% 17.2%
* 4808400009 18% 16%
* 4808900000 18% 16%
* 4809200000 13% 11%
* 4809901000 13.8% 12.5%
* 4809909000 13.8% 12.5%
* 4810132009 12.5% 10%
* 4810138009 5% 10%
* 4810142000 12.5% 10%
* 4810191000 13.5% 12%
* 4810199000 5% 10%
* 4811100000 12.3% 9.7%
* 4811412000 12.3% 9.7%
* 4811490000 12.3% 9.7%
* 4811510001 13.8% 12.5%
* 4811600000 12.3% 9.7%
* 4811900000 12.3% 9.7%
* 4812000000 13.3% 11.7%
* 4814200000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 4814901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 4814907001 15% 13.9%
* 4814907009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 4816200000 14% 13%
* 4816900000 14% 13%
* 4817100000 13.8% 12.5%
* 4817200000 14% 13%
* 4817300000 14% 13%
* 4818101000 17.5% 15%
* 4818109000 18.5% 17%
* 4818201000 12.5% 10%
* 4818209100 13.8% 12.5%
* 4818209900 12.5% 10%
* 4818300000 13.8% 12.5%
* 4818500000 13.8% 12.5%
* 4818909009 8.3% 6.7%
* 4819100000 8.3% 6.7%
* 4819200000 8.3% 6.7%
* 4819300002 9% 8%
* 4819400000 8.3% 6.7%
* 4819500000 9% 8%
* 4819600000 9% 8%
* 4820101000 14% 13%
* 4820103000 13.8% 12.5%
* 4820105000 13.8% 12.5%
* 4820109000 14% 13%
* 4820300000 13.8% 12.5%
* 4820400000 12.5% 10%
* 4820500000 13.8% 12.5%
* 4820900000 13.8% 12.5%
* 4821101000 4% 3%
* 4823610000 14% 13%
* 4823691000 14% 13%
* 4823699000 14% 13%
* 4823701000 14% 13%
* 4823709000 14% 13%
* 4823904000 12.5% 10%
* 4823908594 13% 11%
* 4823908595 13.8% 12.5%
* 4823908596 13.8% 12.5%
* 4907001010 12.5% 10%
* 4907001090 12.5% 10%
* 4907009000 12.5% 10%
* 4908100000 13.3% 11.7%
* 4908900000 13.3% 11.7%
* 4909000000 12.5% 10%
* 4910000000 13.3% 11.7%
* 4911101001 10% 5%
* 4911101009 11.7% 8.3%
* 4911109000 11.7% 8.3%
* 4911990000 12.5% 10%
* 5007100000 4% 3%
* 5007201100 4% 3%
* 5007201900 4% 3%
* 5007202100 4% 3%
* 5007203100 4% 3%
* 5007203900 4% 3%
* 5007204100 4% 3%
* 5007205100 4% 3%
* 5007205900 4% 3%
* 5007206100 4% 3%
* 5007206900 4% 3%
* 5007207100 4% 3%
* 5007903000 4% 3%
* 5007905000 4% 3%
* 5007909000 4% 3%
* 5101110000 5% 3%
* 5101190000 5% 3%
* 5101210000 5% 3%
* 5101290000 5% 3%
* 5101300000 5% 3%
* 5111110000 13.3% 11.7%
* 5111191000 13.3% 11.7%
* 5111199000 13.3% 11.7%
* 5111200000 13.8% 12.5%
* 5111301000 13.8% 12.5%
* 5111303000 13.3% 11.7%
* 5111309000 13.8% 12.5%
* 5111901000 13.8% 12.5%
* 5111909100 13.8% 12.5%
* 5111909300 13.3% 11.7%
* 5111909900 13.8% 12.5%
* 5112110000 13.3% 11.7%
* 5112191000 13.3% 11.7%
* 5112199000 13.8% 12.5%
* 5112200000 13.3% 11.7%
* 5112301000 13.8% 12.5%
* 5112303000 13.8% 12.5%
* 5112309000 13.8% 12.5%
* 5112901000 13.8% 12.5%
* 5112909100 13.8% 12.5%
* 5112909300 13.8% 12.5%
* 5112909900 13.8% 12.5%
* 5113000000 13.8% 12.5%
* 5208111000 12.5% 10%
* 5208119000 12.5% 10%
* 5208121600 10% 5%
* 5208129600 12.5% 10%
* 5208129900 12.5% 10%
* 5208130000 14% 10%
* 5208190000 12.5% 10%
* 5208211000 13.8% 10%
* 5208219000 14% 10%
* 5208221600 12.5% 10%
* 5208221900 12.5% 10%
* 5208229600 12.5% 10%
* 5208229900 12.5% 10%
* 5208230000 12.5% 10%
* 5208290000 12.5% 10%
* 5208310000 12.5% 10%
* 5208321600 12.5% 10%
* 5208321900 12.5% 10%
* 5208329600 12.5% 10%
* 5208329900 12.5% 10%
* 5208330000 12.5% 10%
* 5208390000 13.8% 12.5%
* 5208410000 12.5% 10%
* 5208420000 13.8% 12.5%
* 5208430000 13.8% 10%
* 5208490000 13.8% 12.5%
* 5208510000 12.5% 10%
* 5208520000 12.5% 10%
* 5208591000 12.5% 10%
* 5208599000 12.5% 10%
* 5209110000 13.8% 12.5%
* 5209120000 14.5% 13%
* 5209190000 13.8% 12.5%
* 5209210000 13.3% 11.7%
* 5209220000 13.3% 11.7%
* 5209290000 13.3% 11.7%
* 5209310000 13.3% 11.7%
* 5209320000 13.3% 11.7%
* 5209390000 13.3% 11.7%
* 5209410000 13.3% 11.7%
* 5209420000 13.3% 11.7%
* 5209430000 13.3% 11.7%
* 5209490000 13.3% 11.7%
* 5209510000 13.3% 11.7%
* 5209520000 13.3% 11.7%
* 5209590000 13.3% 11.7%
* 5210110000 13.8% 10%
* 5210190000 13.8% 10%
* 5210210000 13.3% 11.7%
* 5210290000 13.8% 10%
* 5210310000 13.3% 11.7%
* 5210320000 14% 10%
* 5210390000 13.3% 11.7%
* 5210410000 13.3% 11.7%
* 5210490000 13.8% 10%
* 5210510000 13.3% 11.7%
* 5210590000 13.8% 10%
* 5211110000 13.8% 10%
* 5211120000 13.8% 10%
* 5211190000 13.3% 11.7%
* 5211200000 13.3% 10%
* 5211320000 13.8% 10%
* 5211390000 13.8% 10%
* 5211410000 14% 10%
* 5211420000 13.3% 11.7%
* 5211430000 13.8% 10%
* 5211491000 13.3% 11.7%
* 5211499000 13.3% 11.7%
* 5211510000 13.8% 10%
* 5211520000 13.8% 10%
* 5211590000 13.3% 11.7%
* 5212111000 13.8% 10%
* 5212119000 13.8% 10%
* 5212121000 13.8% 10%
* 5212129000 13.8% 10%
* 5212131000 13.8% 10%
* 5212139000 13.8% 10%
* 5212141000 13.8% 10%
* 5212149000 13.8% 10%
* 5212151000 13.3% 10%
* 5212159000 13.8% 12.5%
* 5212211000 13.8% 12.5%
* 5212219000 13.8% 12.5%
* 5212221000 13.8% 12.5%
* 5212229000 13.8% 12.5%
* 5212231000 13.8% 12.5%
* 5212239000 13.8% 12.5%
* 5212241000 13.8% 12.5%
* 5212249000 13.8% 12.5%
* 5212251000 13.8% 12.5%
* 5212259000 13.8% 12.5%
* 5301100000 14% 13%
* 5301210000 14% 13%
* 5301290000 14% 13%
* 5301300000 14% 13%
* 5303900000 4% 3%
* 5305000000 4% 3%
* 5310101000 9% 8%
* 5310109000 9% 8%
* 5402110000 18% 16%
* 5402190000 8.3% 6.7%
* 5402200009 8.3% 6.7%
* 5402310000 8.3% 6.7%
* 5402320000 8.3% 6.7%
* 5402340000 8.3% 6.7%
* 5402390000 8.3% 6.7%
* 5402440000 8.3% 6.7%
* 5402450000 8.3% 6.7%
* 5402460000 8.3% 6.7%
* 5402470000 8.3% 6.7%
* 5402480000 8.3% 6.7%
* 5402490000 8.3% 6.7%
* 5402510000 8.3% 6.7%
* 5402520000 8.3% 6.7%
* 5402591000 8.3% 6.7%
* 5402599000 8.3% 6.7%
* 5402610000 8.3% 6.7%
* 5402620000 8.3% 6.7%
* 5402691000 8.3% 6.7%
* 5402699000 8.3% 6.7%
* 5403100000 7% 6.7%
* 5403310000 8.3% 6.7%
* 5403320000 8.3% 6.7%
* 5403330000 8.3% 6.7%
* 5403390000 8.3% 6.7%
* 5403410000 8.3% 6.7%
* 5403420000 8.3% 6.7%
* 5403490000 8.3% 6.7%
* 5404110000 8.3% 6.7%
* 5404120000 8.3% 6.7%
* 5404901000 8.3% 6.7%
* 5404909000 8.3% 6.7%
* 5405000000 8.3% 6.7%
* 5406000000 8.3% 6.7%
* 5407100010 18.3% 16.7%
* 5407100090 17.7% 15.3%
* 5407201100 9.3% 8.7%
* 5407201900 9.3% 8.7%
* 5407410000 9% 8%
* 5407420000 9% 8%
* 5407430000 9% 8%
* 5407440000 9% 8%
* 5407510000 9% 8%
* 5407520000 9% 8%
* 5407530000 9% 8%
* 5407540000 9% 8%
* 5407611000 9% 8%
* 5407613000 9% 8%
* 5407615000 9% 8%
* 5407619000 9% 8%
* 5407691000 9% 8%
* 5407699000 9% 8%
* 5407720000 9% 8%
* 5407940000 9% 8%
* 5502004001 8.3% 6.7%
* 5512110000 9% 8%
* 5512191000 9% 8%
* 5512199000 9% 8%
* 5512210000 9% 8%
* 5512291000 9% 8%
* 5512299000 9% 8%
* 5512910000 9% 8%
* 5512991000 9% 8%
* 5512999000 9% 8%
* 5513112000 9% 8%
* 5513119000 9% 8%
* 5513120000 9% 8%
* 5513130000 9% 8%
* 5513190000 9% 8%
* 5513210000 8.8% 7.5%
* 5513231000 9% 8%
* 5513239000 9% 8%
* 5513290000 9% 8%
* 5513310000 9% 8%
* 5513390000 9% 8%
* 5513410000 9% 8%
* 5513490000 9% 8%
* 5514110000 9% 8%
* 5514120000 9% 8%
* 5514191000 9% 8%
* 5514199000 9% 8%
* 5514210000 9% 8%
* 5514220000 9% 8%
* 5514230000 9% 8%
* 5514290000 9% 8%
* 5514301000 9% 8%
* 5514303000 9% 8%
* 5514305000 9% 8%
* 5514309000 9% 8%
* 5514410000 9% 8%
* 5514420000 9% 8%
* 5514430000 9% 8%
* 5514490000 9% 8%
* 5515199000 9% 8%
* 5602101100 14% 13%
* 5602101900 14% 13%
* 5602103100 14% 13%
* 5602103800 14% 13%
* 5602109000 14% 13%
* 5602210000 13.8% 12.5%
* 5602290000 13.8% 12.5%
* 5602900000 13.8% 12.5%
* 5607210000 14% 13%
* 5607290000 14% 13%
* 5607410000 14% 13%
* 5607491100 13.8% 12.5%
* 5607491900 13.8% 12.5%
* 5607499000 13.8% 12.5%
* 5607501100 14% 13%
* 5607501900 14% 13%
* 5607503000 14% 13%
* 5607509000 14% 13%
* 5607902000 13.5% 12%
* 5607909000 13.6% 12.2%
* 5608112000 5% 4.83%
* 5608118000 5% 4.83%
* 5701101000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5701109000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5701901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5701909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702200000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702311000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702318000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702321000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702329000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702390000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702411000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702419000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702421000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702429000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702490000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702501000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702503100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702503900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702509000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702910000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702921000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702929000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702990000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703201201 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703201209 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703201800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703209201 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703209209 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703209800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703301200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703301800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703308201 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703308202 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703308209 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703308801 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703308809 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703902001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703902009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703908000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5704100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5704900000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5705003000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5705008000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5801901000 15% 13.3%
* 5801909000 15% 13.3%
* 5806321000 15% 13.3%
* 5808100000 15% 13.3%
* 5808900000 15% 13.3%
* 5809000000 15% 13.3%
* 5905001000 13.8% 12.5%
* 5905003000 13.8% 12.5%
* 5905005000 13.8% 12.5%
* 5905007000 13.8% 12.5%
* 5905009000 13.8% 12.5%
* 6001100000 9% 8%
* 6001210000 9% 8%
* 6001220000 9% 8%
* 6001290000 9% 8%
* 6001910000 9% 8%
* 6001920000 9% 8%
* 6001990000 9% 8%
* 6002900000 9% 8%
* 6003100000 9% 8%
* 6003200000 9% 8%
* 6003309000 9% 8%
* 6003400000 9% 8%
* 6003900000 9% 8%
* 6004900000 9% 8%
* 6005210000 9% 8%
* 6005220000 9% 8%
* 6005230000 9% 8%
* 6005240000 9% 8%
* 6005311000 9% 8%
* 6005315000 9% 8%
* 6005319000 9% 8%
* 6005321000 9% 8%
* 6005329000 9% 8%
* 6005331000 9% 8%
* 6005335000 9% 8%
* 6005339000 9% 8%
* 6005341000 9% 8%
* 6005345000 9% 8%
* 6005349000 9% 8%
* 6005410000 9% 8%
* 6005420000 9% 8%
* 6005430000 9% 8%
* 6005440000 9% 8%
* 6005901000 9% 8%
* 6005909000 9% 8%
* 6006100000 9% 8%
* 6006210000 9% 8%
* 6006220000 9% 8%
* 6006230000 9% 8%
* 6006240000 8.5% 7%
* 6006311000 8.3% 6.7%
* 6006319000 8.3% 6.7%
* 6006321000 8.3% 6.7%
* 6006329000 8.3% 6.7%
* 6006331000 8.3% 6.7%
* 6006339000 8.3% 6.7%
* 6006341000 8.3% 6.7%
* 6006349000 8.3% 6.7%
* 6006410000 7.5% 5%
* 6006420000 7.5% 5%
* 6006430000 7.5% 5%
* 6006440000 7.5% 5%
* 6006900000 9% 8%
* 6101201000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6101209000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6101301000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6101309000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6101902000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6101908000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6102101000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6102109000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6102201000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6102209000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6102301000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6102309000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6102901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6102909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103101000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103109000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103220000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103230000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103290001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103290009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103310000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103320000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103330000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103390000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103410000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103420001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103420009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103430001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103430009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103490001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103490002 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103490009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104130000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104192000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104199001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104199009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104220000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104230000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104291000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104299000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104310000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104320000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104330000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104390000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104410000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104420000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104430000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104440000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104490000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104510000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104520000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104530000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104590000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104610001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104610009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104620000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104630000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104690001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104690002 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104690009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6105100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6105201000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6105209000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6105901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6105909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6106100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6106200000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6106901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6106903000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6106905000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6106909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6107110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6107120000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6107190000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6107210000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6107220000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6107290000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6107910000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6107990000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6108110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6108190000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6108210000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6108220000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6108290000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6108310000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6108320000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6108390000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6108910000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6108920000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6108990000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6109100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6109902001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6109909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110111000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110113000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110119000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110121001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110121009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110129001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110129009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110191001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110191009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110199001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110199009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110301000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110309100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110309900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6111201000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6111209000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6111301000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6111309000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6111901100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6111901900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6111909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6112110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6112120000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6112190000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6112200000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6112311000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6112319000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6112391000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6112399000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6112411000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6112419000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6112491000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6112499000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6113001000 18.3% 16.7%
* 6113009000 18.3% 16.7%
* 6114200000 18.3% 16.7%
* 6114300000 18.3% 16.7%
* 6114900000 18.3% 16.7%
* 6115210000 14% 13%
* 6115220000 14% 13%
* 6115290000 14% 13%
* 6115301100 14% 13%
* 6115301900 14% 13%
* 6115309000 14% 13%
* 6115950000 13.3% 11.7%
* 6115961000 13.3% 11.7%
* 6115969100 14% 13%
* 6115969900 14% 13%
* 6115990000 14% 13%
* 6116102000 13.5% 12%
* 6116108000 13.5% 12%
* 6116920000 14% 13%
* 6117100000 19.2% 17.5%
* 6117801009 18.8% 17.5%
* 6117808001 18% 16%
* 6117808009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6117900000 19.2% 17.5%
* 6201110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6201121000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6201129000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6201131000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6201139000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6201190000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6201910000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6201920000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6201930000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6201990000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6202110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6202121000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6202129000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6202131000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6202139000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6202190000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6202910000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6202920000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6202930000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6202990000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203120000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203191000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203193000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203199000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203221000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203228000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203231000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203238000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203291100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203291800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203293000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203299000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203310000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203321000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203329000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203331000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203339000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203391100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203391900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203399000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203411000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203413000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203419000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203421100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203423100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203423300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203423500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203425100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203425900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203429000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203431100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203431900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203433100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203433900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203439000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203491100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203491900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203493100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203493900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203495000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203499000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204120000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204130000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204191000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204199000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204210000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204221000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204228000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204231000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204238000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204291100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204291800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204299000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204310000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204321000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204329000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204331000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204339000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204391100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204391900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204399000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204410000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204420000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204430000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204440000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204491000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204499000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204510000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204520000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204591000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204599000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204611000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204618500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204621100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204623100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204623300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204623900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204625100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204625900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204629000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204631100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204631800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204633100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204633900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204639000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204691100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204691800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204693100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204693900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204695000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204699000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6205200000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6205300000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6205901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6205908001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6205908009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6206100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6206200000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6206300000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6206400000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6206901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6206909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6207110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6207190000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6207210000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6207220000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6207290000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6207910000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6207991000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6207999000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6208110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6208190001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6208190009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6208210000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6208220000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6208290000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6208910000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6208920000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6208990000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6209200000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6209300000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6209901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6209909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6210101000 18.3% 16.7%
* 6210109000 18.3% 16.7%
* 6210200000 18.3% 16.7%
* 6210300000 18.3% 16.7%
* 6210400000 18.3% 16.7%
* 6210500000 18.3% 16.7%
* 6211110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211120000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211200000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211321000 11.7% 8.3%
* 6211323100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211324100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211324200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211329000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211331000 12% 9%
* 6211333100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211334100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211334200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211339000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211390000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211421000 12% 9%
* 6211423100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211424100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211424200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211429000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211431000 12% 9%
* 6211433100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211434100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211434200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211439000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211490001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211490009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6212101000 18.3% 16.7%
* 6212109000 18.3% 16.7%
* 6212200000 19% 18.3%
* 6212300000 19.2% 18.3%
* 6212900000 18.3% 16.7%
* 6213200000 19.2% 18.3%
* 6213900000 19.2% 18.3%
* 6214100000 19.2% 18.3%
* 6214200000 18.8% 17.5%
* 6214300000 18.3% 16.7%
* 6214400000 19.2% 18.3%
* 6214900000 18.3% 16.7%
* 6215100000 19.2% 18.3%
* 6215200000 19.2% 18.3%
* 6215900000 19.2% 18.3%
* 6216000000 17.5% 15%
* 6217100000 19.2% 18.3%
* 6217900000 19.2% 18.3%
* 6301100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6301201000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6301209001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6301209009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6301301000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6301309000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6301401000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6301409000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6301901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6301909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302100001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302100009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302210000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302221000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302229000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302291000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302299000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302310001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302310009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302321000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302329000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302392000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302399000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302400000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302510001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302510009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302531000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302539000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302591000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302599000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302600000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302910000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302931000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302939000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302991000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302999000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6303120000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6303190000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6303910000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6303921000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6303929000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6303991000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6303999000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6304110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6304191000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6304193000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6304199000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6304910000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6304920000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6304930000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6304990000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6305331001 13.3% 11.7%
* 6305339001 13.3% 11.7%
* 6305390000 9% 8%
* 6306120000 18.6% 17.2%
* 6306190000 17.7% 15.3%
* 6306220000 18.3% 16.7%
* 6306290001 19% 18%
* 6306290009 18.6% 17.2%
* 6306300000 19% 18%
* 6306400000 18.6% 17.2%
* 6306900000 18.6% 17.2%
* 6307101000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6307103000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6307109000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6307901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6307909100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6307909900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6308000000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6309000000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6310100000 18.8% 17.5%
* 6310900000 18.3% 16.7%
* 6401100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6401921000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6401929000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6401990000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402121000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402190000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402200000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402911000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402919000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402990500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402991000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402993100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402993900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402995000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402999100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402999300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402999600 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402999800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6403120000 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403190000 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403200000 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403400000 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403510500 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403511100 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403511500 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403511900 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403519100 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403519500 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403519900 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403590500 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403591100 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403593100 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403593500 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403593900 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403595000 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403599100 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403599500 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403599900 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403910500 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403911100 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403911300 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403911600 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403911800 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403919100 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403919300 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403919600 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403919800 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403990500 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403991100 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403993100 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403993300 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403993600 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403993800 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403995000 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403999100 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403999300 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403999600 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403999800 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6404110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่
* 6404191000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่
* 6404199000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่
* 6404201000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่
* 6404209000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่
* 6405100001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่
* 6405100009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่
* 6405201000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่
* 6405209100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่
* 6405209900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่
* 6405901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่
* 6405909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่
* 6506999010 19% 18%
* 6506999020 19% 18%
* 6506999030 19% 18%
* 6506999040 19% 18%
* 6506999050 19% 18%
* 6506999060 19% 18%
* 6506999070 18.3% 16.7%
* 6506999080 19% 18%
* 6702100000 17.5% 15%
* 6702900000 17.5% 15%
* 6801000000 12.5% 10%
* 6802210000 13.3% 11.7%
* 6802230000 14% 13%
- 6802290000 14%  
+ 6802290001   14%
+ 6802290009   13%
* 6802910000 13.3% 11.7%
* 6802931000 12.5% 10%
* 6802939000 12.5% 10%
* 6802999000 14.3% 13.7%
* 6804210000 13.3% 11.7%
* 6804221800 13.3% 11.7%
* 6805100000 13.3% 11.7%
* 6805200000 13.3% 11.5%
* 6805300000 13.3% 11.7%
* 6806100001 13.3% 11.7%
* 6806100008 13.8% 12.5%
* 6806201000 14% 13.5%
* 6806209000 13.8% 12.5%
* 6806900000 14.3% 13.5%
* 6807100000 14% 13%
* 6807900000 13.3% 11.7%
* 6809110000 14.3% 13.5%
* 6809190000 14% 13%
* 6809900000 14% 13%
* 6810190001 14% 13%
* 6810190009 13.8% 12.5%
* 6810990000 14.3% 13.7%
* 6811400002 14% 13%
* 6811400009 13.3% 11.7%
* 6811820000 14% 13%
* 6811890009 13.3% 11.7%
* 6812809002 11.7% 8.3%
* 6812999002 11.7% 8.3%
* 6813200001 10% 5%
* 6813200009 14% 13%
* 6813810001 10% 5%
* 6813810009 14% 13%
* 6813890001 10% 5%
* 6815101000 14% 13%
* 6815109001 18.6% 17.2%
* 6815109009 14% 13%
* 6815200000 12.5% 10%
* 6815990001 13.8% 12.5%
* 6815990009 14.4% 13.8%
* 6901000000 19% 18%
* 6902100000 18% 16%
* 6902201000 18.4% 16.8%
* 6902209100 18.4% 16.8%
* 6902209900 18.4% 16.8%
* 6902900000 18.6% 17.2%
* 6903100000 18.4% 16.8%
* 6903201000 18.4% 16.8%
* 6903209000 18.4% 16.8%
* 6903901000 18.6% 17.2%
* 6903909000 18.4% 16.8%
* 6904100000 18.3% 16.7%
* 6904900000 18.3% 16.7%
* 6905100000 19% 18%
* 6905900000 19% 18%
* 6906000000 19% 18%
* 6907100000 13.5% 12%
* 6907902001 13.5% 12%
* 6907908001 13.5% 12%
* 6907908002 15% 12%
* 6908100000 13% 12%
* 6908901100 12.5% 10%
* 6908902000 12.5% 10%
* 6908903100 12.5% 10%
* 6908905100 12.5% 10%
* 6908909100 12.5% 10%
* 6908909300 12.5% 10%
* 6908909900 12.5% 10%
* 6910100000 17.5% 15%
* 6910900000 18% 16%
* 6911100000 18.4% 16.8%
* 6911900000 18.1% 16.3%
* 6912001000 18.3% 16.7%
* 6912003000 18.3% 16.7%
* 6912005000 18.4% 16.8%
* 6912009000 17.3% 14.7%
* 6913100000 18.1% 16.3%
* 6913901000 17.3% 14.7%
* 6913909300 18% 16%
* 6913909800 18% 16%
* 6914100000 18.3% 16.7%
* 6914900000 18.3% 16.7%
* 7001001000 13.3% 11.7%
* 7004901000 13% 11%
* 7004908000 13% 11%
* 7007111009 13.8% 12.5%
* 7007119000 13.1% 11.3%
* 7007191000 12.5% 10%
* 7007192000 12.5% 10%
* 7007198009 12.5% 10%
* 7007212009 13.8% 12.5%
* 7007290000 14% 13%
* 7008002000 14% 13%
* 7008008100 14% 13%
* 7008008900 14% 13%
* 7010200000 13.8% 12.5%
* 7010901001 13.3% 11.7%
* 7010901009 14.2% 13.3%
* 7010902100 14.2% 13.3%
* 7010903100 14.2% 13.3%
* 7010904100 14.2% 13.3%
* 7010904300 13.3% 11.7%
* 7010904500 14.3% 13.7%
* 7010904700 13.3% 11.7%
* 7010905100 14.2% 13.3%
* 7010905300 13.8% 12.5%
* 7010905500 14.3% 13.7%
* 7010905700 13.3% 11.7%
* 7010906109 14.2% 13.3%
* 7010906700 13.3% 11.7%
* 7010909101 14.2% 13.3%
* 7010909109 13.8% 12.5%
* 7010909901 14.2% 13.3%
* 7010909909 13.8% 12.5%
* 7013100000 13.3% 11.7%
* 7013221000 13.3% 11.7%
* 7013229000 13.8% 12.5%
* 7013281000 13.3% 11.7%
* 7013289000 13.8% 12.5%
* 7013331100 13.3% 11.7%
* 7013331900 13.3% 11.7%
* 7013339100 13.8% 12.5%
* 7013339900 13.8% 12.5%
* 7013371000 13.8% 12.5%
* 7013375100 13.3% 11.7%
* 7013375900 13.8% 12.5%
* 7013379100 13.8% 12.5%
* 7013379900 13.8% 12.5%
* 7013411000 13.8% 12.5%
* 7013419000 13.8% 12.5%
* 7013420000 13.8% 12.5%
* 7013491000 13.8% 12.5%
* 7013499100 13.3% 11.7%
* 7013499900 13.3% 11.7%
* 7013911000 13.4% 11.8%
* 7013919000 13.4% 11.8%
* 7013990000 13.8% 12.5%
* 7016100000 13.8% 12.5%
* 7016901000 13.8% 12.5%
* 7016904009 13.8% 12.5%
* 7016907009 13.8% 12.5%
* 7017200000 8.3% 6.7%
* 7017900000 8.3% 6.7%
* 7018101100 14% 13%
* 7018101900 14% 13%
* 7018103000 14% 13%
* 7018105100 14% 13%
* 7018105900 14% 13%
* 7018109000 14% 13%
* 7019110000 14% 13%
* 7019120000 14% 13%
* 7019191009 14% 13%
* 7019199009 14% 13%
* 7019310000 13.8% 12.5%
* 7019320009 13.8% 12.5%
* 7019390009 13.8% 12.5%
* 7019400000 13.8% 12.5%
* 7019510000 8.8% 7.5%
* 7019520000 8.8% 7.5%
* 7019590000 8.8% 7.5%
* 7019909900 14% 13%
* 7020000500 6.7% 3.3%
* 7020008000 13.8% 12.5%
* 7104100000 19% 18%
* 7104200000 19% 18%
* 7104900000 18.8% 17.6%
* 7105900000 19% 18%
* 7106100000 18.1% 16.3%
* 7106910001 18.1% 16.3%
* 7106910009 18.1% 16.3%
* 7106920000 18.1% 16.3%
* 7107000000 19.6% 19.2%
* 7108110000 18.1% 16.3%
* 7108120001 18.4% 16.8%
* 7108120009 18.4% 16.8%
* 7108131000 19% 18%
* 7108138000 19% 18%
* 7108200001 19% 18%
* 7108200009 19% 18%
* 7109000000 19% 18%
* 7110110001 17.3% 14.7%
* 7110110009 17.3% 14.7%
* 7110191000 18.3% 16.7%
* 7110198001 18.3% 16.7%
* 7110198009 17.3% 14.7%
* 7110210001 17.3% 14.7%
* 7110210009 17.3% 14.7%
* 7110290000 19% 18%
* 7110310000 19% 18%
* 7110390000 19% 18%
* 7110410000 19% 18%
* 7110490000 19% 18%
* 7111000000 19.6% 19.2%
* 7112300000 19% 18%
* 7112910000 19% 18%
* 7112920000 19% 18%
* 7112990000 19% 18%
* 7113110000 18% 16%
* 7113190000 18% 16%
* 7113200000 15% 10%
* 7114110000 19% 18%
* 7114190000 18.2% 16.4%
* 7114200000 19% 18%
* 7115100000 19% 18%
* 7115900000 19% 18%
* 7116100000 15% 10%
* 7116201100 19% 18%
* 7116208000 19% 18%
* 7117110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 7117190000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 7117900000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 7301100000 13% 11%
* 7301200000 13% 11%
* 7302101000 13.3% 11.7%
* 7302102100 13.3% 11.7%
* 7302102300 13.3% 11.7%
* 7302102900 13.3% 11.7%
* 7302104000 13.3% 11.7%
* 7302105000 13.3% 11.7%
* 7302109000 13.3% 11.7%
* 7302300000 14% 13%
* 7302400000 13.3% 11.7%
* 7302900000 13.3% 11.7%
* 7304110003 11.3% 7.5%
* 7304110004 12.5% 10%
* 7304110008 15% 13.3%
* 7304191009 11.3% 7.5%
* 7304193009 12.5% 10%
* 7304199009 15% 13.3%
* 7304220009 12.5% 10%
* 7304230009 12.5% 10%
* 7304240005 12.5% 10%
* 7304240009 12.5% 10%
* 7304291009 12.5% 10%
* 7304293009 12.5% 10%
* 7304299009 12.5% 10%
* 7304312002 11.7% 8.3%
* 7304312008 12.5% 10%
* 7304318001 11.7% 8.3%
* 7304318009 13.3% 11.7%
* 7304391000 13.3% 11.7%
* 7304395201 11.7% 8.3%
* 7304395209 13.3% 11.7%
* 7304395801 11.7% 8.3%
* 7304395809 13.3% 11.7%
* 7304399201 11.7% 8.3%
* 7304399209 12.5% 10%
* 7304399300 12.5% 10%
* 7304399801 12.5% 10%
* 7304399809 11.7% 8.3%
* 7304410009 12.5% 10%
* 7304491000 13.3% 11.7%
* 7304499309 12.5% 10%
* 7304499509 12.5% 10%
* 7304499900 13.8% 12.5%
* 7304511809 13.3% 11.7%
* 7304518100 12.5% 10%
* 7304518901 12.5% 10%
* 7304518909 13.8% 12.5%
* 7304591000 13.3% 11.7%
* 7304593200 13.3% 11.7%
* 7304593800 13.3% 11.7%
* 7304599200 12.5% 10%
* 7304599300 12.5% 10%
* 7304599900 12.5% 10%
* 7304900000 12.5% 10%
* 7305110008 12.5% 10%
* 7305120009 13.3% 11.7%
* 7305190000 13.8% 12.5%
* 7305200009 13.3% 11.7%
* 7305310000 12.5% 10%
* 7305390000 13.3% 11.7%
* 7305900000 13.3% 11.7%
* 7306111000 13.3% 11.7%
* 7306119000 13.3% 11.7%
* 7306191000 13.3% 11.7%
* 7306199000 13.3% 11.7%
* 7306210000 13.3% 11.7%
* 7306290000 13.3% 11.7%
* 7306301100 11.7% 8.3%
* 7306301901 11.7% 8.3%
* 7306301909 13.3% 11.7%
* 7306304101 11.7% 8.3%
* 7306304109 13.3% 11.7%
* 7306304901 11.7% 8.3%
* 7306304909 13.3% 11.7%
* 7306307201 11.7% 8.3%
* 7306307209 13.3% 11.7%
* 7306307702 11.7% 8.3%
* 7306307708 12.5% 10%
* 7306308000 12.5% 10%
* 7306402001 11.7% 8.3%
* 7306402009 8.8% 7.5%
* 7306408002 11.7% 8.3%
* 7306408008 11.3% 7.5%
* 7306502001 11.7% 8.3%
* 7306502009 13.3% 11.7%
* 7306508001 11.7% 8.3%
* 7306508009 13.3% 11.7%
* 7306611001 11.7% 8.3%
* 7306611009 11.3% 7.5%
* 7306619201 11.7% 8.3%
* 7306619209 11.3% 7.5%
* 7306619901 11.7% 8.3%
* 7306619909 11.3% 7.5%
* 7306691001 11.7% 8.3%
* 7306691009 13.3% 11.7%
* 7306699001 11.7% 8.3%
* 7306699009 13.3% 11.7%
* 7306900009 12.5% 10%
* 7307111000 13.3% 11.7%
* 7307119000 13.3% 11.7%
* 7307191000 13.3% 11.7%
* 7307199000 13.3% 11.7%
* 7307210009 13.3% 11.7%
* 7307221000 13.5% 12%
* 7307229000 13.5% 12%
* 7307231000 13.3% 11.7%
* 7307239000 13.3% 11.7%
* 7307291009 13.3% 11.7%
* 7307293000 13.3% 11.7%
* 7307299009 13.3% 11.7%
* 7307910000 13.3% 11.7%
* 7307921000 13.3% 11.7%
* 7307929000 13.3% 11.7%
* 7307931100 13.3% 11.7%
* 7307931900 13.3% 11.7%
* 7307939100 13.3% 11.7%
* 7307939900 13.3% 11.7%
* 7307991000 13.3% 11.7%
* 7307993000 13.3% 11.7%
* 7307999009 13.3% 11.7%
* 7308100000 11.3% 7.5%
* 7308200000 13.8% 12.5%
* 7308300000 12% 9%
* 7308401000 13.3% 11.7%
* 7308409000 12.5% 10%
* 7308901000 12.5% 10%
* 7308905100 11.3% 7.5%
* 7308905900 11.5% 8%
* 7308909900 11.5% 8%
* 7309003000 13% 11.7%
* 7309005100 13% 11.7%
* 7309005900 13% 11.7%
* 7309009000 13.3% 11.7%
* 7310211109 14% 13%
* 7310211901 ยูโรฮิตฮิตต่อชิ้น ยูโรฮิตฮิตต่อชิ้น
* 7310211909 14% 13%
* 7310219100 13.3% 11.7%
* 7310219900 13.3% 11.7%
* 7310291000 14% 13%
* 7312102001 10% 5%
* 7312102009 11.3% 7.5%
* 7312104101 10% 5%
* 7312104109 11.3% 7.5%
* 7312104901 10% 5%
* 7312104909 13.8% 12.5%
* 7312106101 10% 5%
* 7312106109 13.8% 12.5%
* 7312106901 10% 5%
* 7312106909 13.8% 12.5%
* 7312108104 10% 5%
* 7312108108 13.8% 12.5%
* 7312108304 10% 5%
* 7312108308 11.3% 7.5%
* 7312108504 10% 5%
* 7312108508 11.3% 7.5%
* 7312108904 10% 5%
* 7312108908 13.8% 12.5%
* 7312109801 10% 5%
* 7312109809 13.8% 12.5%
* 7312900001 10% 5%
* 7312900009 11.3% 7.5%
* 7313000000 13.8% 12.5%
* 7314120000 13.8% 12.5%
* 7314140000 13.8% 12.5%
* 7314190000 13.8% 12.5%
* 7314201000 13.8% 12.5%
* 7314209000 13.8% 12.5%
* 7314310000 13.8% 12.5%
* 7314390000 13.8% 12.5%
* 7314411000 13.8% 12.5%
* 7314419000 13.8% 12.5%
* 7314421000 13.8% 12.5%
* 7314429000 13% 12.5%
* 7314490000 13.8% 12.5%
* 7314500000 13.8% 12.5%
* 7315120000 13.8% 12.5%
* 7315190000 14.8% 14.5%
* 7315890000 13.8% 12.5%
* 7316000000 8.8% 7.5%
* 7317001000 13.8% 12.5%
* 7317002000 12.5% 10%
* 7317004000 10% 5%
* 7317006100 10% 5%
* 7317006900 10% 5%
* 7317009001 7.5% 5%
* 7317009009 10% 5%
* 7318110000 11.5% 8%
* 7318121000 12.7% 10.3%
* 7318129000 11.5% 8%
* 7318130000 12.7% 10.3%
* 7318141000 12.7% 10.3%
* 7318149100 11.5% 8%
* 7318149900 11.5% 8%
* 7318151000 12.7% 10.3%
* 7318152000 12.7% 10.3%
* 7318153009 12.7% 10.3%
* 7318154100 12.7% 10.3%
* 7318154900 11.5% 8%
* 7318155100 11.5% 8%
* 7318155900 12.7% 10.3%
* 7318156100 12.7% 10.3%
* 7318156900 12.7% 10.3%
* 7318157009 12.7% 10.3%
* 7318158100 12.7% 10.3%
* 7318158900 12.7% 10.3%
* 7318159009 12.7% 10.3%
* 7318161000 12.7% 10.3%
* 7318163009 12.7% 10.3%
* 7318165000 12.7% 10.3%
* 7318169109 12.7% 10.3%
* 7318169900 12.7% 10.3%
* 7318190009 12.7% 10.3%
* 7318210009 12.7% 10.3%
* 7318220009 12.7% 10.3%
* 7318230009 12.7% 10.3%
* 7318240009 12.7% 10.3%
* 7318290009 12.7% 10.3%
* 7319901000 13.8% 12.5%
* 7320101900 13.3% 11.7%
* 7320109000 13.3% 11.7%
* 7320208908 12.5% 10%
* 7321111000 13.3% 11.7%
* 7321119000 14.3% 13.5%
* 7321890000 14% 13%
* 7321900000 14% 13%
* 7322190000 12.5% 10%
* 7322900001 12.5% 10%
* 7322900009 13.1% 11.3%
* 7323931000 13% 11%
* 7323939000 13% 11%
* 7323941000 13.3% 11.7%
* 7323949000 13.3% 11.7%
* 7323991000 13.3% 11.7%
* 7323999100 13.3% 11.7%
* 7323999900 13.3% 11.7%
* 7324100001 12.5% 10%
* 7324100009 13.3% 11.7%
* 7324210000 12.5% 10%
* 7324290000 13.8% 12.5%
* 7324900001 11.5% 8%
* 7324900009 13.3% 11.7%
* 7325910000 13.8% 12.5%
* 7326110000 14% 13%
* 7326191000 14% 13%
* 7326199009 12.5% 10%
* 7326203000 14% 13%
* 7326205000 14% 13%
* 7326208001 12.5% 10%
* 7326208009 13.8% 12.5%
* 7326901000 13.3% 11.7%
* 7326903000 13.3% 11.7%
* 7326904000 13.3% 11.7%
* 7326905000 13.3% 11.7%
* 7326906000 13.3% 11.7%
* 7326907000 13.3% 11.7%
* 7326909109 13% 11%
* 7326909309 13.3% 11.7%
* 7326909500 13.3% 11.7%
* 7326909808 11.3% 7.5%
* 7411101000 4% 3%
* 7411109000 4% 3%
* 7411290000 4% 3%
* 7412200000 4% 3%
* 7508100000 10% 8.3%
* 7508900009 10% 8.3%
* 7601201009 7.5% 5%
* 7601209100 7.5% 5%
* 7601209900 7.5% 5%
* 7604109000 17.3% 14.7%
* 7604210000 17.3% 14.7%
* 7604299000 17.3% 14.7%
* 7605110000 10% 9%
* 7606111000 18% 16%
* 7606119100 18% 16%
* 7606119300 18.8% 17.5%
* 7606119900 18% 16%
* 7606122001 18.8% 17.5%
* 7606122002 18% 16%
* 7606129201 18.8% 17.5%
* 7606129309 18% 16%
* 7606129900 18% 16%
* 7606910000 18% 16%
* 7606920000 18% 16%
* 7607111109 18% 16%
* 7607111909 18% 16%
* 7607119000 18% 16%
* 7607191000 18% 16%
* 7607199001 18.3% 16.7%
* 7607199009 18% 16%
* 7607201000 18% 16%
* 7607209000 18% 16%
* 7608100001 17% 14%
* 7608100009 17.3% 14.7%
* 7608202001 17% 14%
* 7608202009 17.3% 14.7%
* 7608208104 17% 14%
* 7608208108 16% 12%
* 7608208903 17% 14%
* 7608208907 16% 12%
* 7610100000 18% 16%
* 7610901000 18.4% 16.8%
* 7610909000 17.5% 15%
* 7612909001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตฮิตต่อชิ้น ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตฮิตต่อชิ้น
* 7615101000 13% 11%
* 7616100000 10% 9%
* 7801910000 4% 3%
* 7801991000 4% 3%
* 7804200000 4% 3%
* 7806001000 4% 3%
* 7806008009 4% 3%
* 7903100000 4% 3%
* 7903900000 4% 3%
* 7907000009 4% 3%
* 8101960000 13.7% 12.3%
* 8101991000 13.7% 12.3%
* 8102950000 13.7% 12.3%
* 8102960000 13.7% 12.3%
* 8102990000 13.7% 12.3%
* 8104110000 12.8% 10.5%
* 8105200009 13.3% 11.7%
* 8106001000 13.3% 11.7%
* 8106009000 13.3% 11.7%
* 8107200000 13.3% 11.5%
* 8107900000 13.3% 11.7%
* 8110100000 12.8% 10.5%
* 8110900000 12.8% 10.5%
* 8111001100 3.5% 2%
* 8111001900 3.5% 2%
* 8111009000 4% 3%
* 8112510000 13.8% 12.5%
* 8112590000 13.8% 12.5%
* 8112921000 13.8% 12.5%
* 8112923100 13.8% 12.5%
* 8112928100 13.8% 12.5%
* 8112928900 13.8% 12.5%
* 8112929100 13.8% 12.5%
* 8112992001 13.8% 12.5%
* 8112993000 13.8% 12.5%
* 8112997001 13.8% 12.5%
* 8113002000 14% 13%
* 8113009000 14% 13%
* 8201100000 13% 11%
* 8201300000 13% 11%
* 8201400000 12.5% 10%
* 8201500000 13% 11%
* 8201600000 13% 11%
* 8201900001 14.3% 13.7%
* 8201900009 13% 11%
* 8202100000 4% 3%
* 8202200000 3.5% 2%
* 8202310000 3.5% 2%
* 8202390000 4% 3%
* 8202910000 4% 3%
* 8202992000 4% 3%
* 8202998000 4% 3%
* 8204110000 4% 3%
* 8204120000 4% 3%
* 8204200000 3.5% 2%
* 8205100000 4% 3%
* 8205200000 4% 3%
* 8205300000 4% 3%
* 8205400000 4% 3%
* 8205510010 4% 3%
* 8205510090 4% 3%
* 8205591000 4% 3%
* 8205598010 4% 3%
* 8205598099 4% 3%
* 8205700000 4% 3%
* 8205901000 4% 3%
* 8205909000 4% 3%
* 8206000000 4% 3%
* 8207191000 4% 3%
* 8207199009 4% 3%
* 8207201000 4% 3%
* 8207209000 4% 3%
* 8208200000 4% 3%
* 8209002000 4% 3%
* 8211920000 13% 11%
* 8211930000 12.8% 10.5%
* 8214200000 15% 14.7%
* 8301100000 19% 18%
* 8301200009 17.7% 15.3%
* 8301401100 18.4% 16.8%
* 8301401900 18.4% 16.8%
* 8301409000 18.4% 16.8%
* 8301500000 19% 18%
* 8301600009 19% 18%
* 8301700000 19% 18%
* 8302300009 18.6% 17.2%
* 8302411000 17.5% 15%
* 8302415000 17.5% 15%
* 8302419000 17.5% 15%
* 8302500000 18.4% 16.8%
* 8302600009 18% 16%
* 8303004000 17.6% 15.2%
* 8303009000 17.6% 15.2%
* 8304000000 19% 18%
* 8305100000 19% 18%
* 8305200000 18.6% 17.2%
* 8305900000 19% 18%
* 8306100000 18.8% 17.6%
* 8306210000 19% 18%
* 8306290001 19% 18%
* 8306290009 18.5% 17%
* 8306300000 19% 18%
- 8307900000 15%  
+ 8307900001   10%
+ 8307900009   15%
* 8308200000 19% 18%
* 8310000000 19% 18%
* 8311100001 17.3% 14.7%
* 8311100009 19% 18%
* 8311200000 19% 18%
* 8311300000 19% 18%
* 8311900000 19% 18%
* 8403101000 13.3% 11.7%
* 8403109000 13.3% 11.7%
* 8403901000 14% 13%
* 8403909000 14% 13%
* 8406901000 8.8% 7.5%
- 8407100000 8%  
+ 8407100001   6.7%
+ 8407100009   8%
* 8407211000 9% 8%
* 8407219100 9% 8%
* 8407219900 9% 8%
* 8408205108 9% 8.3%
* 8408902100 9% 8%
* 8408902701 8.3% 6.7%
* 8408902709 9% 8%
* 8408904101 8.3% 6.7%
* 8408904109 9% 8%
* 8408904301 8.3% 6.7%
* 8408904309 9% 8%
* 8408904501 8.3% 6.7%
* 8408904509 9% 8%
* 8408904701 8.3% 6.7%
* 8408904709 9% 8%
* 8408906101 8.3% 6.7%
* 8408906109 9% 8%
* 8408906501 8.3% 6.7%
* 8408906509 4% 3%
* 8408906701 8.3% 6.7%
* 8408908101 8.3% 6.7%
* 8408908109 9% 8%
* 8409910009 4% 3%
* 8410120000 14% 13%
* 8410130000 14% 13%
* 8411110001 7.7% 5.3%
* 8411121001 7.7% 5.3%
- 8411123001 8%  
- 8411123002 8%  
+ 8411123003   6.7%
+ 8411123004   8%
+ 8411123005   6.7%
+ 8411123006   8%
+ 8411123007   0%
+ 8411123008   6.7%
- 8411128000 8%  
+ 8411128001   0%
+ 8411128002   6.7%
+ 8411128009   8%
- 8411210000 10%  
+ 8411210001   7%
+ 8411210009   10%
- 8411222001 10%  
+ 8411222002   7%
+ 8411222003   10%
+ 8411222004   7%
+ 8411222008   10%
- 8411222009 10%  
- 8411228000 10%  
+ 8411228001   7%
+ 8411228009   10%
* 8411810009 8% 7.5%
* 8411822002 10% 8.3%
* 8411822009 8% 6.7%
* 8411826002 10% 8.3%
* 8411826009 7.7% 5.3%
- 8411828000 10%  
+ 8411828001   8.3%
+ 8411828009   10%
* 8411910008 8% 6.7%
* 8411990019 8% 6.7%
* 8411990099 8% 6.7%
* 8412100001 10% 8.3%
* 8412212001 10% 8.3%
* 8412212009 10% 8.7%
* 8412218008 10% 8.7%
* 8412292009 10% 8.3%
* 8412298101 10% 8.3%
* 8412298109 10% 8.3%
* 8412904008 10% 9%
* 8414302004 11.7% 8.3%
* 8418102001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 8418102002 15% 10%
* 8418102008 16.7% 13.3%
* 8418108001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 8418108002 15% 10%
* 8418108008 18.6% 17.2%
* 8418211000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 8418215100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 8418215900 17.3% 14.7%
* 8418219100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 8418219900 17.3% 14.7%
* 8418290000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 8418302001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 8418302002 17% 14%
* 8418302008 18.4% 16.8%
* 8418308001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 8418308002 17% 14%
* 8418308008 18.4% 16.8%
* 8418402001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 8418402002 17% 14%
* 8418402008 18.3% 16.7%
* 8418408001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 8418408002 17% 14%
* 8418408008 16.7% 13.3%
* 8418501100 18.4% 16.8%
* 8418501900 18% 16%
* 8418509001 18% 16%
* 8418509009 18.4% 16.8%
* 8418610011 13.4% 11.8%
* 8418610019 13.1% 11.3%
* 8418610090 12.5% 10%
* 8418690002 11.7% 8.3%
* 8418690008 13.3% 11.7%
* 8418910000 18.2% 16.4%
* 8418991009 13.8% 12.5%
* 8418999000 13.8% 12.5%
* 8419110000 8.3% 6.7%
* 8423101000 9% 8%
* 8423109000 9% 8%
* 8423900009 5% 3%
* 8424813000 8.3% 6.7%
* 8424890001 9% 8%
* 8425390007 8.3% 6.7%
* 8426300009 9% 8%
* 8426410007 10% 8.3%
* 8428102002 8.3% 6.7%
* 8429110010 8.8% 7.5%
* 8429110090 8.8% 7.5%
* 8429200099 10% 9%
* 8432301900 3.5% 2%
* 8443323000 3.3% 1.7%
* 8443329101 3.3% 1.7%
* 8443329301 3.3% 1.7%
* 8443329309 3.3% 1.7%
* 8443391001 3.3% 1.7%
* 8443393101 5% 3.3%
* 8443393109 3.3% 1.7%
* 8447900001 7.7% 5.3%
* 8450111100 13.3% 11.7%
* 8450111900 13.3% 11.7%
* 8450119000 13.3% 11.7%
* 8450120000 13.3% 11.7%
* 8450190000 13.5% 12%
* 8454200000 13.3% 11.7%
* 8455303109 8.3% 6.7%
* 8455303909 8.3% 6.7%
* 8457101008 8.8% 7.5%
* 8458112000 8.8% 7.5%
* 8458114109 8.8% 7.5%
* 8458114900 8.8% 7.5%
* 8458118000 8.8% 7.5%
* 8458912009 9.4% 8.8%
* 8459100000 9.3% 8.7%
* 8459310000 8.8% 7.5%
* 8459700001 9% 8%
* 8459700009 8.8% 7.5%
* 8460219009 8.8% 7.5%
* 8460401000 9% 8%
* 8460409000 9% 8%
* 8461401102 8.3% 6.7%
* 8461401900 8.3% 6.7%
* 8461403100 8.3% 6.7%
* 8461403900 8.3% 6.7%
* 8461407100 8.3% 6.7%
* 8461407900 8.3% 6.7%
* 8461409000 8.3% 6.7%
* 8462211008 9.3% 8.5%
* 8462218009 9.3% 8.5%
* 8462399900 9.3% 8.7%
* 8469001000 5% 3.3%
* 8470100009 10% 5%
* 8470210000 10% 5%
* 8470290000 10% 5%
* 8470300000 10% 5%
* 8470500001 13.3% 6.7%
* 8470500009 13.3% 6.7%
* 8470900000 10% 5%
* 8471410009 6% 2%
* 8473291001 10% 5%
* 8473299001 10% 5%
* 8481801100 10% 9.7%
* 8481801900 10% 9.7%
* 8481900000 10% 9%
* 8483402109 4% 3%
* 8483402309 4% 3%
* 8483402509 4% 3%
* 8483402909 4% 3%
* 8483908908 4% 3%
* 8486209004 5% 3.3%
* 8486209005 2.5% 0%
* 8486309001 3.3% 1.7%
* 8486400003 10% 5%
* 8486906000 2.5% 0%
* 8486909003 3.3% 1.7%
* 8486909008 2.5% 0%
* 8501101009 13.8% 12.5%
* 8501109100 14% 13%
* 8501109300 14% 13%
* 8501109900 13.7% 12.3%
* 8501200009 13.7% 12.3%
* 8501320002 13.7% 12.3%
* 8501402004 13.7% 12.3%
* 8501529002 13.8% 12.5%
* 8504210000 12.7% 10.3%
* 8504221000 12.7% 10.3%
* 8504229000 10% 8%
* 8504230009 9% 8%
* 8504312101 17% 14%
* 8504312109 17.6% 15.2%
* 8504312901 17% 14%
* 8504312909 17.6% 15.2%
* 8504318002 17% 14%
* 8504318008 17.6% 15.2%
* 8504320001 11.7% 8.3%
* 8504320002 14% 13%
* 8504320009 13.1% 11.3%
* 8504330001 12.5% 10%
* 8504330009 13.1% 11.3%
* 8504340000 13.5% 12%
* 8504403001 10% 5%
* 8504405501 10% 5%
* 8504405509 6.7% 3.3%
* 8504408205 6.7% 3.3%
* 8504408208 9.2% 5%
* 8504408401 10% 5%
* 8504408409 6.7% 3.3%
* 8504408801 10% 5%
* 8504408802 5% 3.33%
* 8504408808 6.67% 3.33%
* 8504409001 10% 5%
* 8504409002 5% 3.3%
* 8504409008 6.7% 3.3%
* 8505191000 13.8% 12.5%
* 8505200000 13.3% 11.7%
* 8505902000 13.5% 12%
* 8505905000 13.3% 11.7%
* 8507102003 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8507102009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8507108009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8507202009 4% 3%
* 8507208009 4% 3%
* 8512200009 8.5% 7%
* 8512301009 9% 8%
* 8512309009 9% 8%
* 8512400009 9% 8%
* 8512901000 8.5% 7%
* 8512909009 8.5% 7%
* 8516291000 13.3% 11.7%
* 8516802001 10% 8.3%
* 8517110000 6.7% 3.3%
* 8517180000 6.7% 3.3%
* 8517691000 3.3% 1.7%
* 8517692000 3.3% 1.7%
* 8517693100 3.3% 1.7%
* 8517693900 3.3% 1.7%
* 8517699000 3.3% 1.7%
* 8517701100 5% 3.3%
* 8517701500 5% 3.3%
* 8517701900 5% 3.3%
* 8518103001 6.7% 3.3%
* 8518103009 6.7% 3.3%
* 8518109500 7.5% 5%
* 8518210000 7.5% 5%
* 8518220001 7.5% 5%
* 8518220009 8.8% 7.5%
* 8518293001 6.7% 5%
* 8518293009 6.7% 3.3%
* 8518299500 7.5% 5%
* 8518302000 6.7% 3.3%
* 8518309500 7.5% 5%
* 8518403001 6.7% 3.3%
* 8518403009 8.8% 7.5%
* 8518408009 9.4% 8.8%
* 8518500000 7.5% 5%
* 8518900001 6.7% 3.3%
* 8518900002 6.7% 3.3%
* 8518900009 7.5% 5%
* 8519201000 12.5% 10%
* 8519209100 10% 9.4%
* 8519209900 12.5% 10%
* 8519500000 10% 5%
* 8519811500 12.7% 10.3%
* 8519812500 13.3% 11.5%
* 8519813100 10% 9.4%
* 8519813500 10% 9.4%
* 8519814500 12.5% 10%
* 8519819501 11.7% 8.3%
* 8519819509 13.8% 12.5%
* 8519899001 11.7% 8.3%
* 8519899009 12.5% 10%
* 8521900009 10% 9.4%
* 8522903000 3.3% 1.7%
* 8522904100 3.3% 1.7%
* 8522904900 3.3% 1.7%
* 8522907000 3.3% 1.7%
* 8522908000 3.3% 1.7%
* 8523210000 10% 5%
* 8523291501 10% 5%
* 8523291502 10% 5%
* 8523291503 10% 5%
* 8523291504 10% 5%
* 8523291505 10% 5%
* 8523291506 10% 5%
* 8523291507 10% 5%
* 8523291508 10% 5%
* 8523291509 3.3% 1.7%
* 8523293101 10% 5%
* 8523293109 10% 5%
* 8523293301 10% 5%
* 8523293302 10% 5%
* 8523293303 10% 5%
* 8523293304 10% 5%
* 8523293305 10% 5%
* 8523293306 10% 5%
* 8523293307 10% 5%
* 8523293308 10% 5%
* 8523293901 14% 13%
* 8523293902 14% 13%
* 8523293905 14% 13%
* 8523293906 14% 12.6%
* 8523299000 10% 5%
* 8523411000 10% 5%
* 8523413000 10% 5%
* 8523419000 10% 5%
* 8523492500 10% 5%
* 8523494500 10% 5%
* 8523499109 10% 5%
* 8523499300 10% 5%
* 8523511000 10% 5%
* 8523519109 10% 5%
* 8523519300 10% 5%
* 8523529001 3.3% 1.7%
* 8523529009 5% 3.3%
* 8523591000 10% 5%
* 8523599109 3.3% 1.7%
* 8523599300 3.3% 1.7%
* 8523599900 3.3% 1.7%
* 8523801000 10% 5%
* 8523809109 10% 5%
* 8523809300 10% 5%
* 8525500000 7.5% 5%
* 8525600009 6.7% 3.3%
* 8525801100 4% 3%
* 8525809109 2.5% 0%
* 8526100009 4% 3%
* 8526920009 7.5% 6.7%
* 8528491009 8.3% 6.7%
* 8528498009 8.3% 6.7%
* 8528591009 8.3% 6.7%
* 8528594009 8.3% 6.7%
* 8528598009 8.3% 6.7%
* 8528691000 10% 6.67%
* 8528699909 15% 14%
* 8528711100 17.08% 14.17%
* 8528711300 13.33% 6.67%
* 8528711900 17.08% 14.17%
* 8528719000 16.67% 13.33%
* 8528722001 16% 13.3%
* 8528722009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8528723001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8528723002 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8528723003 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8528723009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8528724000 16% 12%
* 8528726000 15% 12%
* 8528728000 15% 12%
* 8528730000 19% 18%
* 8529101100 5% 3.3%
* 8529103100 6.7% 3.3%
* 8529103900 6.7% 3.3%
* 8529106500 6.7% 3.3%
* 8529106900 6.7% 3.3%
* 8529108000 6.7% 3.3%
* 8529109500 6.7% 3.3%
* 8529902001 6.7% 3.3%
* 8529904100 7.5% 5%
* 8529904900 6.67% 3.33%
* 8529906509 6.67% 3.3%
* 8529909209 6.67% 3.3%
* 8529909700 3.3% 1.7%
* 8531103000 4% 3%
* 8531109501 8.3% 6.7%
* 8531202001 6.7% 3.3%
* 8531202009 10% 5%
* 8531204001 6.7% 3.3%
* 8531204009 10% 5%
* 8531209501 6.7% 3.3%
* 8531209509 10% 5%
* 8531802000 10% 5%
* 8531809509 10% 5%
* 8531902000 10% 5%
* 8531908508 10% 5%
* 8532100000 5% 3.3%
* 8532210000 5% 3.3%
* 8532220000 5% 3.3%
* 8532230000 5% 3.3%
* 8532240000 5% 3.3%
* 8532250000 5% 3.3%
* 8532290000 5% 3.3%
* 8532300000 5% 3.3%
* 8532900000 5% 3.3%
* 8533100000 10% 5%
* 8534001109 10% 5%
* 8534001900 10% 5%
* 8534009000 10% 5%
* 8535100000 13.3% 11.7%
* 8535210000 13.3% 11.7%
* 8535290000 13.3% 11.7%
* 8535301000 13% 11%
* 8535309009 13.3% 11.7%
* 8535400000 13.7% 12.3%
* 8535900009 13.3% 11.7%
* 8536101000 12.5% 10%
* 8536105000 13% 11%
* 8536109000 13% 11%
* 8536201008 12.5% 10%
* 8536209008 12.5% 10%
* 8536301000 13.3% 11.7%
* 8536303000 13.3% 11.7%
* 8536309000 13.3% 11.7%
* 8536411000 9% 8%
* 8536419000 9% 8%
* 8536490000 13.7% 12.3%
* 8536500300 10% 5%
* 8536500500 10% 5%
* 8536500700 10% 5%
* 8536501109 12.5% 10%
* 8536501509 12.5% 10%
* 8536501908 12.5% 10%
* 8536508000 12.5% 10%
* 8536611000 13.3% 11.7%
* 8536691000 6.7% 3.3%
* 8536693000 6.7% 3.3%
* 8536699009 9% 8%
* 8536700001 17.3% 14.6%
* 8536700002 7.5% 5%
* 8536700003 13.3% 11.7%
* 8536901009 6.7% 3.3%
* 8536902000 6.7% 3.3%
* 8538901100 3.3% 1.7%
* 8539100009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8539213009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8539219200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8539219800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8539221000 19% 18%
* 8539229000 19% 18%
* 8539293009 15% 12.5%
* 8539299200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8539299800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8539311000 13.8% 12.5%
* 8539319000 13.8% 12.5%
* 8539322001 13.8% 12.5%
* 8539322009 13.8% 12.5%
* 8539329000 13.8% 12.5%
* 8539410000 17.5% 15%
* 8539490000 19% 18%
* 8540120000 2.5% 0%
* 8540201000 10% 9.7%
* 8540208000 10% 9.7%
* 8540400000 10% 9.7%
* 8540600000 10% 9.7%
* 8540710000 10% 9.7%
* 8540790001 10% 9.7%
* 8540810000 10% 9.7%
* 8540890000 10% 9.7%
* 8540990000 10% 9.7%
* 8541100001 6.7% 3.3%
* 8541100009 5% 3.3%
* 8541210000 5% 3.3%
* 8541290000 5% 3.3%
* 8541300009 6.7% 3.3%
* 8541401000 6.7% 3.3%
* 8541409009 6.7% 3.3%
* 8541500000 6.7% 3.3%
* 8541600000 6.7% 3.3%
* 8541900000 6.7% 3.3%
* 8542311009 3.5% 3.3%
* 8542319012 6.7% 3.3%
* 8542319019 5% 3.3%
* 8542319091 6.7% 3.3%
* 8542319098 5% 3.3%
* 8542323100 6.7% 3.3%
* 8542323900 6.7% 3.3%
* 8542325500 6.7% 3.3%
* 8542326100 6.7% 3.3%
* 8542326900 6.7% 3.3%
* 8542327500 6.7% 3.3%
* 8542329001 3.3% 1.7%
* 8542329009 6.7% 3.3%
* 8542330001 6.7% 3.3%
* 8542330009 5% 3.3%
* 8542391000 3.5% 3.3%
* 8542399011 6.7% 3.3%
* 8542399019 5% 3.3%
* 8542399099 5% 3.3%
* 8542900000 5% 3.3%
* 8543701000 3.3% 1.7%
* 8543705001 8.3% 6.7%
* 8543900001 3.3% 1.7%
* 8544119000 16.7% 13.3%
* 8544190009 18.3% 16.7%
* 8544300003 12.5% 5%
* 8544300007 17.3% 14.7%
* 8544421000 10% 5%
* 8544429007 17.3% 14.7%
* 8544429009 10% 5%
* 8544492000 10% 5%
* 8544499109 13.3% 11.7%
* 8544499309 17.5% 15%
* 8544499509 12.5% 10%
* 8544499900 12.5% 10%
* 8544601000 17.3% 14.7%
* 8544609009 17.3% 14.7%
* 8544700000 10% 5%
* 8545110082 11.7% 8.3%
* 8545110089 13.3% 11.5%
* 8545200000 13.8% 12.5%
* 8545901000 13.8% 12.5%
* 8545909000 13.8% 12.5%
* 8547200009 8.3% 6.7%
* 8548902000 3.3% 1.7%
* 8601100000 9.3% 8.7%
* 8602100000 7.5% 5%
* 8602900000 9.3% 8.7%
* 8609009009 13.3% 11.7%
* 8701100000 13.8% 12.5%
* 8701201018 13.3% 11.7%
* 8701201090 14% 13%
* 8701209015 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์
* 8701209017 13.8% 12.5%
* 8701209090 14% 13%
* 8701902000 13.3% 11.7%
* 8701902500 13.3% 11.7%
* 8701903100 13.3% 11.7%
* 8701903500 13.3% 11.7%
* 8701903901 3.5% 2%
* 8701903909 13.3% 11.7%
* 8701905000 12.5% 10%
* 8701909000 13.8% 12.5%
* 8702101120 8.8% 7.5%
* 8702101193 18% 16%
* 8702101199 18% 16%
* 8702101924 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์
* 8702101928 13.3% 11.7%
* 8702109199 18% 16%
* 8702109923 13.3% 11.7%
* 8702109924 13.3% 11.7%
* 8702109928 13.3% 11.7%
* 8702901190 18.3% 16.7%
* 8702903190 19% 18%
* 8702903923 13.3% 11.7%
* 8702903924 13.3% 11.7%
* 8702903928 13.3% 11.7%
* 8702903993 24% 23%
* 8702903994 24% 23%
* 8702903998 24% 23%
* 8703211091 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์
* 8703241091 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์
* 8703901099 19% 18%
* 8703909090 19% 18%
* 8704101019 12% 9%
* 8704213904 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์
* 8704213908 14% 13%
* 8704221000 14% 13%
* 8704231000 13.3% 11.7%
* 8704239108 8.3% 6.7%
* 8704239905 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์
* 8704239907 13.3% 11.7%
* 8704313904 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์
* 8704313908 19% 18%
* 8704319904 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์
* 8704319908 19% 18%
* 8704329109 19% 18%
* 8704329905 19% 18%
* 8704329907 19% 18%
* 8705200001 11.3% 7.5%
* 8705200005 11.3% 7.5%
* 8705903005 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์
* 8706001190 13.3% 11.7%
* 8706001901 12.5% 10%
* 8706009901 12.5% 10%
* 8707909009 13.8% 12.5%
* 8711100000 18.8% 17.6%
* 8711201000 18.8% 17.6%
* 8711209100 18.8% 17.6%
* 8711209300 18.8% 17.6%
* 8711209800 18.8% 17.6%
* 8711301000 19% 18%
* 8711309000 19% 18%
* 8711400000 19% 18%
* 8711500000 18% 16%
* 8711900000 18.8% 17.6%
* 8712001000 18% 16%
* 8712003000 18% 16%
* 8712008000 18% 16%
* 8714100000 9.2% 8.3%
* 8716101000 13.3% 11.7%
* 8716109100 13.3% 11.7%
* 8716109400 13.3% 11.7%
* 8716109600 13.3% 11.7%
* 8716109900 13.3% 11.7%
* 8716310000 13.8% 12.5%
* 8716391000 14.4% 13.8%
* 8716393009 13.3% 11.7%
* 8716395100 14.2% 12.7%
* 8716395909 13.3% 11.7%
* 8716398005 13.8% 12.5%
* 8716398008 13.8% 12.5%
* 8716400000 13% 10%
* 8716800000 14.4% 13.8%
* 8801001001 18% 16%
* 8801001009 19% 18%
* 8801009001 18% 16%
* 8801009009 19% 18%
* 8802110001 18.6% 17.1%
* 8802110009 19.3% 18.6%
* 8802120001 18.5% 17%
* 8802120009 19.3% 18.6%
* 8802200001 18.6% 17.1%
* 8802200009 19.3% 18.6%
* 8802300007 18.3% 16.6%
* 8802400015 16.9% 13.8%
* 8802400016 18.9% 17.9%
* 8802400017 16.9% 13.8%
* 8802400018 18.9% 17.9%
* 8802400033 16.9% 13.8%
* 8802400034 18.9% 17.9%
* 8802400035 16.9% 13.8%
* 8802400036 18.9% 17.9%
* 8802400038 16.9% 13.8%
* 8802400039 18.9% 17.9%
* 8802400044 16.9% 13.8%
* 8802400045 18.9% 17.9%
* 8802400048 16.9% 13.8%
* 8802400049 18.9% 17.9%
* 8802400094 16.9% 13.8%
* 8802400095 18.9% 17.9%
* 8802400097 16.9% 13.8%
* 8802400098 18.9% 17.9%
* 8802601000 16.7% 13.3%
* 8802609000 16.7% 13.3%
* 8804000000 19% 18%
* 8805101000 19% 18%
* 8805109000 19% 18%
* 8805210000 19% 18%
* 8805290008 19% 18%
* 8903101000 17.5% 15%
* 8903109000 17.5% 15%
* 8903911000 17.5% 15%
* 8903919000 17.5% 15%
* 8903921000 17.5% 15%
* 8903929100 17.5% 15%
* 8903929900 17.5% 15%
* 8903991000 17.5% 15%
* 8903999100 17% 14%
* 8903999900 18.3% 16.7%
* 8905200001 19% 18%
* 8905200002 19% 18%
* 8905200008 19% 18%
* 8906901000 8.5% 7%
* 8908000000 18.3% 16.7%
* 9001101000 12.5% 10%
* 9001109009 11.3% 7.5%
* 9002110000 14% 13%
* 9002190000 14% 13%
* 9002200000 13.8% 12.5%
* 9002900001 11.7% 8.3%
* 9002900009 13.3% 11.7%
* 9003110000 14.2% 13.3%
* 9003190001 18.1% 16.3%
* 9003190009 14.2% 13.3%
* 9003900001 14.2% 13.3%
* 9005100000 14.2% 13.3%
* 9005800000 14.2% 13.3%
* 9005900000 14.2% 13.3%
* 9015101000 13.6% 12.2%
* 9015109000 14% 13%
* 9015201000 12.7% 10.3%
* 9015209001 13.3% 11.7%
* 9015209009 13.3% 11.7%
* 9015301001 14% 13%
* 9015301009 14% 13%
* 9015309001 14% 13%
* 9015309009 14% 13%
* 9016001000 12.3% 11.5%
* 9016009000 10% 8%
* 9017101000 10% 5%
* 9017109000 14.2% 13.3%
* 9017200500 10% 5%
* 9017201000 14.2% 13.3%
* 9017203900 14.2% 13.3%
* 9017209000 14.2% 13.3%
* 9017300000 14% 13%
* 9017801000 13.8% 12.5%
* 9017809000 13.8% 12.5%
* 9017900001 10% 5%
* 9017900009 14% 13%
* 9018110000 4% 3%
* 9018311009 13% 11%
* 9018319009 12.3% 9.7%
* 9018905001 11.7% 8.3%
* 9026108909 6.7% 3.3%
* 9026202008 6.7% 3.3%
* 9026204000 6.7% 3.3%
* 9026208008 6.7% 3.3%
* 9026802009 6.7% 3.3%
* 9026808009 6.7% 3.3%
* 9026900009 6.7% 3.3%
* 9027200000 3.3% 1.7%
* 9027800500 6.7% 3.3%
* 9027809901 6.7% 3.3%
* 9027809909 5% 3.3%
* 9027901000 6.5% 3%
* 9027905000 5% 3.3%
* 9028301100 17.7% 15.3%
* 9029100009 13.1% 11.3%
* 9029203109 13.1% 11.3%
* 9029203801 12.5% 10%
* 9029203809 13.1% 11.3%
* 9029209000 12.5% 10%
* 9029900009 13.1% 11.3%
* 9030331009 10% 8.3%
* 9030339100 10% 8.3%
* 9030339900 10% 8.3%
* 9030400000 3.3% 1.7%
* 9030820000 3.3% 1.7%
* 9101110000 15.7% 11.3%
* 9101190000 17.3% 14.7%
* 9101210000 15.7% 11.3%
* 9101290000 15.7% 11.3%
* 9101910000 16.7% 13.3%
* 9101990000 15.7% 11.3%
* 9102110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ 10%
* 9102290000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ 10%
* 9103100000 17.3% 14.7%
* 9103900000 17.3% 14.7%
+ 9104000002   12.5%
+ 9104000008   13.3%
- 9104000009 15%  
* 9105110000 18.3% 16.7%
* 9105190000 18.3% 16.7%
* 9105210000 18.3% 16.7%
* 9105290000 18.3% 16.7%
* 9105910000 18.3% 16.7%
* 9105990000 18.3% 16.7%
* 9111100000 18% 16%
* 9112200000 13.8% 12.5%
* 9112900000 13.8% 12.5%
* 9113101000 17.5% 15%
* 9113109000 17.5% 15%
* 9202903000 4% 3%
* 9202908009 4% 3%
* 9207101000 13.3% 11.7%
* 9207103000 13.3% 11.7%
* 9207105000 13.3% 11.7%
* 9207108000 13.3% 11.7%
* 9207901000 13.3% 11.7%
* 9207909000 13.3% 11.7%
* 9301100000 19% 18%
* 9301200000 19% 18%
* 9301900000 19% 18%
* 9302000000 19% 18%
* 9303100000 19% 18%
* 9303201000 18.4% 16.8%
* 9303209500 18.4% 16.8%
* 9303300000 18.4% 16.8%
* 9303900000 18.3% 16.7%
* 9304000000 19% 18%
* 9305100000 19% 18%
* 9305200000 19% 18%
* 9305910000 19% 18%
* 9305990000 19% 18%
* 9306210000 19% 18%
* 9306290000 19% 18%
* 9306301000 19% 18%
* 9306303000 19% 18%
* 9306309000 19% 18%
* 9306901000 19% 18%
* 9306909000 19% 18%
* 9307000000 19% 18%
* 9401200009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9401300000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9401400000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9401610000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9401690000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9401710009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9401790009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9401800009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9401903000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9401908009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9402100009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403105100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403105800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403109100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403109300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403109800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403202001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403202009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403208001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403208009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403301100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403301900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403309100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403309900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403401000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403409000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403500001 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403601001 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403609001 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403700001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403700009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403890000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403903000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9404100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9404211000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9404219000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9404291000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9404299000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9404300000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9404901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9404909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9405102109 18.3% 16.7%
* 9405104002 15% 10%
* 9405104003 18.3% 16.7%
* 9405104008 18.3% 16.7%
* 9405105009 18% 16%
* 9405109109 18.3% 16.7%
* 9405109802 15% 10%
* 9405109808 18.3% 16.7%
* 9405201109 19.4% 18.8%
* 9405204004 19.4% 18.8%
* 9405204008 18.8% 17.5%
* 9405205009 18.8% 17.5%
* 9405209109 18.4% 16.8%
* 9405209909 18.4% 16.8%
* 9405300000 18.8% 17.5%
* 9405401009 18% 16%
* 9405403109 18.5% 17%
* 9405403509 18.5% 17%
* 9405403909 18.5% 17%
* 9405409109 18.4% 16.8%
* 9405409509 18.5% 17%
* 9405409908 18% 16%
* 9405500000 18.8% 17.5%
* 9405602001 16.3% 12.5%
* 9405602009 18.4% 16.8%
* 9405608001 16.3% 12.5%
* 9405608009 17.5% 15%
* 9405911000 18.8% 17.5%
* 9405919009 18.8% 17.5%
* 9405920002 16.3% 12.5%
* 9405920008 18.8% 17.5%
* 9405990002 16.3% 12.5%
* 9405990008 18.5% 17%
* 9406001100 16.3% 12.5%
* 9406002000 16.3% 12.5%
* 9406003100 16.3% 12.5%
* 9406003809 16.3% 12.5%
* 9406008009 16.3% 12.5%
* 9503001001 12.5% 10%
* 9503001009 13.3% 11.7%
* 9503002100 12.5% 10%
* 9503002900 13.8% 12.5%
* 9503003000 13.3% 11.7%
* 9503003500 13.3% 11.7%
* 9503003900 13.3% 11.7%
* 9503004100 13.1% 11.3%
* 9503004900 13.3% 11.7%
* 9503005500 13.3% 11.7%
* 9503006100 13.3% 11.7%
* 9503006900 13.3% 11.7%
* 9503007000 13.3% 11.7%
* 9503007500 13.3% 11.7%
* 9503007900 13.3% 11.7%
* 9503008100 13.1% 11.3%
* 9503008500 13.1% 11.3%
* 9503009500 13.1% 11.3%
* 9503009900 13.1% 11.3%
* 9504200001 16.7% 13.3%
* 9504200009 18% 16%
* 9504301000 16.9% 13.8%
* 9504302001 18.8% 17.5%
* 9504302009 11.7% 8.3%
* 9504309000 17.5% 15%
* 9504400000 18% 16%
* 9504500009 11.7% 8.3%
* 9504908001 16.7% 13.3%
* 9504908009 11.7% 8.3%
* 9505101000 13.3% 11.5%
* 9505109000 12.7% 10.3%
* 9505900000 12.7% 10.3%
* 9506111000 13.3% 11.7%
* 9506118000 13.3% 11.7%
* 9506190000 13.3% 11.7%
* 9506210000 13.3% 11.7%
* 9506290000 13.3% 11.7%
* 9506310000 13.3% 11.7%
* 9506320000 12.5% 10%
* 9506391000 13.3% 11.7%
* 9506399000 13.3% 11.7%
* 9506400009 13.3% 11.7%
* 9506590000 13.3% 11.7%
* 9506691000 13.3% 11.7%
* 9506699000 13.3% 11.7%
* 9506991000 13.3% 11.7%
* 9603100000 19% 18%
* 9608200000 9.4% 8.8%
* 9608601000 15% 14%
* 9608609000 15% 14%
- 9608990000 15%  
+ 9608990001   14%
+ 9608990009   15%
* 9613100000 ยูโรฮิตฮิตต่อชิ้น ยูโรฮิตฮิตต่อชิ้น
* 9619004100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9619004900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9619005109 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9619005901 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9619005909 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9619009009 17.3% 14.6%

 

ตารางเปรียบเทียบของรหัสและภาษีศุลกากรนำเข้าทั่วไปภาษีศุลกากร
ยูเนี่ยนเอเชียเศรษฐกิจใน 2016 ปี

ตารางแสดงเฉพาะรหัสที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการปฏิบัติหน้าที่ในสอดคล้องกับการตัดสินใจของคณะกรรมการจำนวน ECE 26 29.03.2016 จากเมืองและคณะจำนวน ECE 40 จาก 16.05.2016 ของ

คำอธิบาย: "*" - การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีนำเข้า; "-" - รหัสได้รับการยกเว้น; "+" - code เพิ่ม /

สัญญาณHS EAECอัตราอากรสำหรับ CCT EAEC การแสดงโดย 31.08.2016 ตามมาก็คืออัตราของการปฏิบัติหน้าที่สำหรับ CCT EAEC ทำหน้าที่กับ 01.09.2016 ของ
* 0210198100 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,39 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,29 1 ต่อกิโลกรัม
* 0302111000 5,8% 4,4%
* 0302112000 5,8% 4,4%
* 0302118000 5,8% 4,4%
* 0302130000 5,8% 4,4%
* 0302140000 5,8% 4,4%
* 0302511000 7% 6%
* 0302519000 7% 6%
* 0302900000 8,2% 6,6%
* 0303130000 4,8% 3%
* 0303141000 4,8% 3%
* 0303142000 4,8% 3%
* 0303149000 4,8% 3%
* 0303311000 7% 5,8%
* 0303313000 7% 6%
* 0303319000 7% 6%
* 0303330000 7% 6%
* 0303421200 6% 5%
* 0303421800 6% 5%
* 0303424200 6% 5%
* 0303424800 6% 5%
* 0303631000 7% 6%
* 0303633000 7% 6%
* 0303639000 7% 6%
* 0303640000 7% 6%
* 0303650000 7% 6%
* 0303811000 7% 6%
* 0303841000 7% 6%
* 0303849000 7% 6%
* 0303893900 7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,035 1 ต่อกิโลกรัม 6,8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,034 1 ต่อกิโลกรัม
* 0304410000 5% 4%
* 0304421000 5% 4%
* 0304429000 5% 4%
* 0304430000 6,3% 5%
* 0304449000 6,3% 5%
* 0304450000 6,3% 5%
* 0304460000 6,3% 5%
* 0304499000 6,3% 5%
* 0304931000 6% 5%
* 0304941000 6% 5%
* 0304951000 6% 5%
* 0304991000 6% 5%
* 0305200000 14% 12%
* 0305410000 12,8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 2,56 1 ต่อกิโลกรัม 10,4% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 2,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 0305420000 6,3% 5%
* 0305620000 6,3% 5%
* 0306149000 6% 5%
* 0306151000 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,7 1 ต่อกิโลกรัม 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 1 ต่อกิโลกรัม
* 0306190500 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,7 1 ต่อกิโลกรัม 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 1 ต่อกิโลกรัม
* 0306211000 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,7 1 ต่อกิโลกรัม 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 1 ต่อกิโลกรัม
* 0306221000 6% 5%
* 0306223000 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,4 1 ต่อกิโลกรัม 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อกิโลกรัม
* 0306229100 6% 5%
* 0306251000 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,7 1 ต่อกิโลกรัม 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 1 ต่อกิโลกรัม
* 0306290500 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,7 1 ต่อกิโลกรัม 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 1 ต่อกิโลกรัม
* 0307191000 9,8% 8%
* 0307290500 9,8% 8%
* 0307311000 6,3% 5%
* 0307319000 7% 6%
* 0307390500 9,8% 8%
* 0307490500 9,8% 8%
* 0307590500 9,8% 8%
* 0307601000 9,8% 8%
* 0307710000 7% 6%
* 0307791000 9,8% 8%
* 0307810000 7% 6%
* 0307891000 9,8% 8%
* 0307910000 7% 6%
* 0307991000 9,8% 8%
* 0308110000 7% 6%
* 0308191000 9,8% 8%
* 0308210000 7% 6%
* 0308291000 9,8% 8%
* 0308301000 7% 6%
* 0308303000 9,8% 8%
* 0308901000 7% 6%
* 0308903000 9,8% 8%
* 0402291500 17,5% 15%
* 0402291900 17,5% 15%
* 0402299100 17,5% 15%
* 0402299900 17,5% 15%
* 0402911000 16,3% 15%
* 0402913000 16,3% 15%
* 0402915100 16,3% 15%
* 0402915900 16,3% 15%
* 0402919100 16,3% 15%
* 0402919900 16,3% 15%
* 0402991000 16,3% 15%
* 0402993100 16,3% 15%
* 0402993900 16,3% 15%
* 0402999100 16,3% 15%
* 0402999900 16,3% 15%
* 0406901301 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,32 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406901309 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406902300 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,32 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406902500 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,32 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406902700 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406903500 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406903700 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406903900 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406906300 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406906900 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406907300 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406907500 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406907600 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406907900 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406908100 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406908500 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406908600 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,32 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406908700 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,32 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406908800 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406909300 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,32 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406909901 12,8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,23 1 ต่อกิโลกรัม 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,2 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406909909 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,32 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0408912000 13,8% 10%
* 0408918000 12% 11%
* 0602300000 9% 7%
* 0602400000 9% 7%
* 0706100001 12,8% 12%
* 0706100009 12,8% 12%
* 0709601002 7,5% 5%
* 0712900500 11,3% 10%
* 0712901100 11,3% 10%
* 0713101000 12% 11%
* 0713109009 12% 11%
* 0713310000 12% 11%
* 0713320000 12% 11%
* 0713340001 12% 11%
* 0713350001 12% 11%
* 0713390001 12% 11%
* 0713400000 12% 11%
* 0713600001 12% 11%
* 0713900001 12% 11%
* 0808101000 ยูโร 0,115 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,088 1 ต่อกิโลกรัม
* 0808108001 ยูโร 0,042 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,036 1 ต่อกิโลกรัม
* 0808108002 ยูโร 0,042 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,031 1 ต่อกิโลกรัม
* 0808108003 ยูโร 0,042 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,036 1 ต่อกิโลกรัม
* 0808108005 ยูโร 0,115 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,088 1 ต่อกิโลกรัม
* 0808108006 ยูโร 0,076 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,068 1 ต่อกิโลกรัม
* 0808108007 ยูโร 0,09 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,055 1 ต่อกิโลกรัม
* 0808108008 ยูโร 0,076 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,054 1 ต่อกิโลกรัม
* 0902100001 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,34 1 ต่อกิโลกรัม 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,34 1 ต่อกิโลกรัม
* 0902100009 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,28 1 ต่อกิโลกรัม 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,24 1 ต่อกิโลกรัม
* 0902300001 14,4% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,58 1 ต่อกิโลกรัม 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 1 ต่อกิโลกรัม
* 1006101000 14% 12%
* 1006109400 33,2% 32%
* 1108110000 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,042 1 ต่อกิโลกรัม 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,036 1 ต่อกิโลกรัม
* 1108120000 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,048 1 ต่อกิโลกรัม 13% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,039 1 ต่อกิโลกรัม
* 1108130000 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,042 1 ต่อกิโลกรัม 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,036 1 ต่อกิโลกรัม
* 1510001000 12% 11%
* 1512211000 12% 11%
* 1512219000 12% 11%
* 1516209601 14,3% 13%
* 1516209602 14% 12%
* 1516209609 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,14 1 ต่อกิโลกรัม 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,12 1 ต่อกิโลกรัม
* 1516209809 14% 12%
* 1605301000 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,4 1 ต่อกิโลกรัม 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อกิโลกรัม
* 1605309000 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,4 1 ต่อกิโลกรัม 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อกิโลกรัม
* 1605400000 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,7 1 ต่อกิโลกรัม 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 1 ต่อกิโลกรัม
* 1605510000 9,8% 8%
* 1605520000 9,8% 8%
* 1605531000 9,8% 8%
* 1605539000 9,8% 8%
* 1605540000 9,8% 8%
* 1605550000 9,8% 8%
* 1605560000 9,8% 8%
* 1605570000 9,8% 8%
* 1605580000 9,8% 8%
* 1605590000 9,8% 8%
* 1605610000 9,8% 8%
* 1605620000 9,8% 8%
* 1605630000 9,8% 8%
* 1605690000 9,8% 8%
* 1702907100 ยูโร 0,161 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,138 1 ต่อกิโลกรัม
* 1702907500 14% 12%
* 1702907900 ยูโร 0,161 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,138 1 ต่อกิโลกรัม
* 1702909500 14% 12%
* 1704901000 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,18 1 ต่อกิโลกรัม 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,17 1 ต่อกิโลกรัม
* 1704905100 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,18 1 ต่อกิโลกรัม 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,17 1 ต่อกิโลกรัม
* 1704906100 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,18 1 ต่อกิโลกรัม 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,175 1 ต่อกิโลกรัม
* 1704906500 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,18 1 ต่อกิโลกรัม 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,175 1 ต่อกิโลกรัม
* 1704907100 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,18 1 ต่อกิโลกรัม 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,175 1 ต่อกิโลกรัม
* 1704907500 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,13 1 ต่อกิโลกรัม 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,13 1 ต่อกิโลกรัม
* 1704908100 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,18 1 ต่อกิโลกรัม 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,175 1 ต่อกิโลกรัม
* 1806209500 6,3% 5%
* 1806310000 ยูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,2 1 ต่อกิโลกรัม
* 1806321000 ยูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,2 1 ต่อกิโลกรัม
* 1806329000 ยูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,2 1 ต่อกิโลกรัม
* 1806901100 ยูโร 0,36 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,28 1 ต่อกิโลกรัม
* 1806901900 ยูโร 0,36 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,28 1 ต่อกิโลกรัม
* 1806903100 ยูโร 0,36 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,28 1 ต่อกิโลกรัม
* 1806903900 ยูโร 0,36 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,28 1 ต่อกิโลกรัม
* 1806905001 ยูโร 0,36 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,28 1 ต่อกิโลกรัม
* 1806905002 ยูโร 0,36 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,28 1 ต่อกิโลกรัม
* 1806905009 ยูโร 0,36 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,28 1 ต่อกิโลกรัม
* 1806906000 ยูโร 0,36 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,28 1 ต่อกิโลกรัม
* 1806907000 ยูโร 0,36 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,28 1 ต่อกิโลกรัม
* 1905909000 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,095 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,09 1 ต่อกิโลกรัม
* 2001901000 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,063 1 ต่อกิโลกรัม 11,7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,058 1 ต่อกิโลกรัม
* 2001905000 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 1 ต่อกิโลกรัม 11,8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 1 ต่อกิโลกรัม
* 2002101000 11,3% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,056 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 1 ต่อกิโลกรัม
* 2002109000 11,3% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,056 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 1 ต่อกิโลกรัม
* 2002903100 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,055 1 ต่อกิโลกรัม 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,054 1 ต่อกิโลกรัม
* 2002903900 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,055 1 ต่อกิโลกรัม 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,054 1 ต่อกิโลกรัม
* 2002909100 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,055 1 ต่อกิโลกรัม 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,054 1 ต่อกิโลกรัม
* 2002909900 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,055 1 ต่อกิโลกรัม 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,054 1 ต่อกิโลกรัม
* 2003909000 11,3% 10%
* 2005600000 11,3% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,056 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 1 ต่อกิโลกรัม
* 2005991000 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,06 1 ต่อกิโลกรัม 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,055 1 ต่อกิโลกรัม
* 2008199900 11,3% 10%
* 2008201100 8,3% 6%
* 2008201900 8,3% 6%
* 2008203100 8,3% 6%
* 2008203900 8,3% 6%
* 2008205100 8,3% 6%
* 2008205900 8,3% 6%
* 2008207100 8,3% 6%
* 2008207900 8,3% 6%
* 2008209000 8,3% 6%
* 2008971200 8,3% 6%
* 2008971400 8,3% 6%
* 2008971600 8,3% 6%
* 2008971800 8,3% 6%
* 2008973200 8,3% 6%
* 2008973400 8,3% 6%
* 2008973600 8,3% 6%
* 2008973800 8,3% 6%
* 2008975100 8,3% 6%
* 2008975900 8,3% 6%
* 2008977200 8,3% 6%
* 2008977400 8,3% 6%
* 2008977600 8,3% 6%
* 2008977800 8,3% 6%
* 2008979200 8,3% 6%
* 2008979300 8,3% 6%
* 2008979400 8,3% 6%
* 2008979600 8,3% 6%
* 2008979700 8,3% 6%
* 2008979800 8,3% 6%
* 2009712001 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,06 1 ต่อลิตร 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,056 1 ต่อลิตร
* 2009791100 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,06 1 ต่อลิตร 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,056 1 ต่อลิตร
* 2009811903 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 1 ต่อลิตร 10%
* 2009813103 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,046 1 ต่อลิตร 10%
* 2009893803 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 1 ต่อลิตร 10%
* 2009897903 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,046 1 ต่อลิตร 10%
* 2009902903 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 1 ต่อลิตร 10%
* 2009905104 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 1 ต่อลิตร 10%
* 2009905903 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 1 ต่อลิตร 10%
* 2102101000 15% 14%
* 2102103100 16,7% 14,6%
* 2102109000 15% 14%
* 2103100000 10,8% 9,4%
* 2103309000 12% 11%
* 2103901000 7,5% 6%
* 2103909001 8,3% 6%
* 2103909009 8,3% 6%
* 2105001000 11,3% 10%
* 2105009100 11,3% 10%
* 2105009900 11,3% 10%
* 2106102000 7,5% 5%
* 2106108000 7,5% 5%
* 2106903000 9,8% 8%
* 2106905100 9,8% 8%
* 2106905500 9,8% 8%
* 2106905900 11,3% 10%
* 2106909801 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,84 1 ต่อกิโลกรัม 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,72 1 ต่อกิโลกรัม
* 2106909802 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,4 1 ต่อกิโลกรัม 9,4% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,38 1 ต่อกิโลกรัม
* 2201101900 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,07 1 ต่อลิตร 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,066 1 ต่อลิตร
* 2203000100 ยูโร 0,203 1 ต่อลิตร ยูโร 0,07 1 ต่อลิตร
* 2203000900 ยูโร 0,203 1 ต่อลิตร ยูโร 0,07 1 ต่อลิตร
* 2203001000 ยูโร 0,203 1 ต่อลิตร ยูโร 0,07 1 ต่อลิตร
* 2204210600 14,4% 12,5%
* 2204210700 14,4% 12,5%
* 2204210800 14,4% 12,5%
* 2204210900 14,4% 12,5%
* 2204211100 14,4% 12,5%
* 2204211200 14,4% 12,5%
* 2204211300 14,4% 12,5%
* 2204211700 14,4% 12,5%
* 2204211800 14,4% 12,5%
* 2204211900 14,4% 12,5%
* 2204212200 14,4% 12,5%
* 2204212300 14,4% 12,5%
* 2204212400 14,4% 12,5%
* 2204212600 14,4% 12,5%
* 2204212700 14,4% 12,5%
* 2204212800 14,4% 12,5%
* 2204213200 14,4% 12,5%
* 2204213400 14,4% 12,5%
* 2204213600 14,4% 12,5%
* 2204213700 14,4% 12,5%
* 2204213800 14,4% 12,5%
* 2204214200 14,4% 12,5%
* 2204214300 14,4% 12,5%
* 2204214400 14,4% 12,5%
* 2204214600 14,4% 12,5%
* 2204214700 14,4% 12,5%
* 2204214800 14,4% 12,5%
* 2204216200 14,4% 12,5%
* 2204216600 14,4% 12,5%
* 2204216700 14,4% 12,5%
* 2204216800 14,4% 12,5%
* 2204216900 14,4% 12,5%
* 2204217100 14,4% 12,5%
* 2204217400 14,4% 12,5%
* 2204217600 14,4% 12,5%
* 2204217700 14,4% 12,5%
* 2204217800 14,4% 12,5%
* 2204217900 14,4% 12,5%
* 2204218000 14,4% 12,5%
* 2204218100 14,4% 12,5%
* 2204218200 14,4% 12,5%
* 2204218300 14,4% 12,5%
* 2204218400 14,4% 12,5%
* 2204218500 14,4% 12,5%
* 2204218600 14,4% 12,5%
* 2204218700 14,4% 12,5%
* 2204218800 14,4% 12,5%
* 2204218900 14,4% 12,5%
* 2204219000 14,4% 12,5%
* 2204219100 14,4% 12,5%
* 2204219200 14,4% 12,5%
* 2204219300 14,4% 12,5%
* 2204219400 14,4% 12,5%
* 2204219500 14,4% 12,5%
* 2204219600 14,4% 12,5%
* 2204219700 14,4% 12,5%
* 2204219800 14,4% 12,5%
* 2204291000 14,4% 12,5%
* 2204291101 14,4% 12,5%
* 2204291109 14,4% 12,5%
* 2204291201 14,4% 12,5%
* 2204291209 14,4% 12,5%
* 2204291301 14,4% 12,5%
* 2204291309 14,4% 12,5%
* 2204291701 14,4% 12,5%
* 2204291709 14,4% 12,5%
* 2204291801 14,4% 12,5%
* 2204291809 14,4% 12,5%
* 2204294201 14,4% 12,5%
* 2204294209 14,4% 12,5%
* 2204294301 14,4% 12,5%
* 2204294309 14,4% 12,5%
* 2204294401 14,4% 12,5%
* 2204294409 14,4% 12,5%
* 2204294601 14,4% 12,5%
* 2204294609 14,4% 12,5%
* 2204294701 14,4% 12,5%
* 2204294709 14,4% 12,5%
* 2204294801 14,4% 12,5%
* 2204294809 14,4% 12,5%
* 2204295801 14,4% 12,5%
* 2204295809 14,4% 12,5%
* 2204297901 14,4% 12,5%
* 2204297909 14,4% 12,5%
* 2204298001 14,4% 12,5%
* 2204298009 14,4% 12,5%
* 2204298101 14,4% 12,5%
* 2204298109 14,4% 12,5%
* 2204298201 14,4% 12,5%
* 2204298209 14,4% 12,5%
* 2204298301 14,4% 12,5%
* 2204298309 14,4% 12,5%
* 2204298401 14,4% 12,5%
* 2204298409 14,4% 12,5%
* 2204298501 14,4% 12,5%
* 2204298509 14,4% 12,5%
* 2204298601 14,4% 12,5%
* 2204298609 14,4% 12,5%
* 2204298701 14,4% 12,5%
* 2204298709 14,4% 12,5%
* 2204298801 14,4% 12,5%
* 2204298809 14,4% 12,5%
* 2204298901 14,4% 12,5%
* 2204298909 14,4% 12,5%
* 2204299001 14,4% 12,5%
* 2204299009 14,4% 12,5%
* 2204299101 14,4% 12,5%
* 2204299109 14,4% 12,5%
* 2204299201 14,4% 12,5%
* 2204299209 14,4% 12,5%
* 2204299301 14,4% 12,5%
* 2204299309 14,4% 12,5%
* 2204299401 14,4% 12,5%
* 2204299409 14,4% 12,5%
* 2204299501 14,4% 12,5%
* 2204299509 14,4% 12,5%
* 2204299601 14,4% 12,5%
* 2204299609 14,4% 12,5%
* 2204299701 14,4% 12,5%
* 2204299709 14,4% 12,5%
* 2204299801 14,4% 12,5%
* 2204299809 14,4% 12,5%
* 2205101000 14% 12%
* 2205109000 14% 12%
* 2205901000 14% 12%
* 2205909000 14% 12%
* 2206001000 14,4% 12,5%
* 2206003100 14,4% 12,5%
* 2206003901 14,4% 12,5%
* 2206003909 14,4% 12,5%
* 2206005100 14,4% 12,5%
* 2206005901 14,4% 12,5%
* 2206008100 14,4% 12,5%
* 2206008901 14,4% 12,5%
* 2309101100 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 2309101300 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 2309101500 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 2309101900 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 2309103100 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 2309103300 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 2309103900 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 2309105100 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 2309105300 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 2309105900 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 2309107000 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 2309109000 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 2402100000 22,2% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 2,22 1000 ต่อชิ้น 19,6% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,96 1000 ต่อชิ้น
* 2402900000 22,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 2,25 1000 ต่อชิ้น 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 2 1000 ต่อชิ้น
* 2801100000 7,3% 6,4%
* 2815200000 6,6% 5,5%
* 2815300000 6,6% 5,5%
* 2826120000 9% 7%
* 2826300000 9,3% 7,4%
* 2849100000 9,3% 7,4%
* 2903150000 6,6% 5,5%
* 2905310000 7,8% 7%
* 2910300000 6,6% 5,5%
* 3004200001 6,8% 4%
* 3004200003 7,5% 5%
* 3004320001 6,8% 4%
* 3004320009 4% 3%
* 3004390001 4% 3%
* 3004400005 7,5% 5%
* 3004500001 6,8% 4%
* 3004500005 5% 4%
* 3004900005 6,3% 5%
* 3006200000 7,4% 6,5%
* 3006500000 6,3% 5%
* 3006601001 6,3% 5%
* 3006601009 7,4% 6,5%
* 3006609000 7,4% 6,5%
* 3209100009 8,6% 6,5%
* 3209900000 8,6% 6,5%
* 3215110000 5% 0%
* 3303001000 8,6% 6,5%
* 3303009000 8,6% 6,5%
* 3304100000 9,9% 8,2%
* 3304200000 9,9% 8,2%
* 3304300000 8,6% 6,5%
* 3304910000 9,9% 8,2%
* 3304990000 8,6% 6,5%
* 3305100000 8,6% 6,5%
* 3305200000 8,6% 6,5%
* 3305300000 9,9% 8,2%
* 3305900001 9,9% 8,2%
* 3305900009 8,6% 6,5%
* 3306100000 8,6% 6,5%
* 3307100000 8,6% 6,5%
* 3307200000 8,6% 6,5%
* 3307900008 9,9% 8,2%
* 3401110001 % บวก 6,5 0,018 1 ยูโรต่อกิโลกรัม % บวก 4,5 0,02 1 ยูโรต่อกิโลกรัม
* 3401110009 8,6% 6,5%
* 3401190000 8,6% 6,5%
* 3401201000 9,9% 8,2%
* 3401209000 9,9% 8,2%
* 3401300000 9,9% 8,2%
* 3402120000 9,9% 8,2%
* 3402130000 9% 7%
* 3402190000 9,9% 8,2%
* 3402202000 9,9% 8,2%
* 3402209000 9,9% 8,2%
* 3402901009 9,9% 8,2%
* 3402909000 9,9% 8,2%
* 3404200000 10,8% 9,3%
* 3404900001 9,9% 8,2%
* 3404900009 9,9% 8,2%
* 3405100000 10,8% 9,3%
* 3405200000 8,6% 6,5%
* 3405300000 8,6% 6,5%
* 3405400000 8,6% 6,5%
* 3405901010 8,6% 6,5%
* 3405901090 8,6% 6,5%
* 3405909000 8,6% 6,5%
* 3406000000 8,6% 6,5%
* 3601000000 13,3% 11%
* 3602000000 13,3% 11%
* 3603001009 13,3% 11%
* 3603009009 13,3% 11%
* 3604100000 13,3% 11%
* 3604900000 13,3% 11%
* 3605000000 13,3% 11%
* 3606100000 13,3% 11%
* 3606901000 13,3% 11%
* 3606909000 13,3% 11%
* 3703100009 11,9% 9,2%
* 3703200000 11,9% 9,2%
* 3703900000 11,9% 9,2%
* 3706101000 10% 9,2%
* 3706109100 10% 9,2%
* 3706109900 10% 9,2%
* 3706901000 10% 9,2%
* 3706903100 10% 9,2%
* 3706905100 10% 9,2%
* 3706909100 10% 9,2%
* 3706909900 10% 9,2%
* 3801300000 9% 7%
* 3823120000 7,5% 5%
* 3823130000 10,8% 9,3%
* 3823191000 7,5% 5%
* 3823193000 7,5% 5%
* 3823199000 7,5% 5%
* 3902200000 7,4% 6,5%
* 3904501000 7,4% 6,5%
* 3904509000 7,4% 6,5%
* 3904610000 7,4% 6,5%
* 3904691000 7,4% 6,5%
* 3904692000 7,4% 6,5%
* 3904698000 7,4% 6,5%
* 3904900000 7,4% 6,5%
* 3906100000 6% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,148 1 ต่อกิโลกรัม 4,6% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,13 1 ต่อกิโลกรัม
* 3914000000 7,4% 6,5%
* 3916100000 7,4% 6,5%
* 3916200000 7,4% 6,5%
* 3916901000 7,4% 6,5%
* 3916905000 7,4% 6,5%
* 3916909000 7,4% 6,5%
* 3918101000 13,3% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,198 1 ต่อกิโลกรัม 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,164 1 ต่อกิโลกรัม
* 3918109000 13,3% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,198 1 ต่อกิโลกรัม 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,164 1 ต่อกิโลกรัม
* 3918900000 11,6% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,198 1 ต่อกิโลกรัม 8,8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,164 1 ต่อกิโลกรัม
* 3919900000 7,4% 6,5%
* 3920491001 9,9% 8,2%
* 3920731000 7,4% 6,5%
* 3920738000 7,4% 6,5%
* 3920799000 7,4% 6,5%
* 3920910000 7,4% 6,5%
* 3920940000 7,4% 6,5%
* 3922100000 11,9% 9,2%
* 3922200000 11,9% 9,2%
* 3922900000 11,9% 9,2%
* 3923210000 11,9% 9,2%
* 3923291000 11,9% 9,2%
* 3923299000 11,9% 9,2%
* 3923309010 11,9% 9,2%
* 3923309090 11,9% 9,2%
* 3923401001 11,9% 9,2%
* 3923401002 11,9% 9,2%
* 3923401009 11,9% 9,2%
* 3923409000 11,9% 9,2%
* 3923900000 9,9% 6,5%
* 3924100000 11,9% 9,2%
* 3924900001 11,9% 9,2%
* 3924900009 11,9% 9,2%
* 3925100000 11,9% 9,2%
* 3925200000 11,9% 9,2%
* 3925300000 11,9% 9,2%
* 3925901000 11,9% 9,2%
* 3925902000 11,9% 9,2%
* 3925908001 11,9% 9,2%
* 3925908009 11,9% 9,2%
* 3926100000 11,9% 9,2%
* 3926200000 11,9% 9,2%
* 3926400000 11,9% 9,2%
* 3926905000 11,9% 9,2%
* 3926909200 11,9% 9,2%
* 3926909703 10% 9,2%
* 3926909708 8,8% 5%
* 3926909709 11,9% 9,2%
* 4011100003 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 3,41 1 ต่อชิ้น 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 2,48 1 ต่อชิ้น
* 4011100009 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 3,41 สำหรับ 1sht 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 2,48 1 ต่อชิ้น
* 4012130001 11% 8%
* 4012200001 11% 8%
* 4012200009 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 2,48 1 ต่อชิ้น 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,24 1 ต่อชิ้น
* 4013100009 11,3% 10%
* 4013200000 12% 11%
* 4016995209 9,8% 8%
* 4016995709 9,8% 8%
* 4016999101 7,5% 5%
* 4016999109 10% 9%
* 4016999702 10% 9%
* 4016999703 7,5% 5%
* 4201000000 12,8% 10,4%
* 4202111000 15% 14%
* 4202119000 15,2% 13,6%
* 4202210000 14,4% 12,5%
* 4202221000 14,4% 12,5%
* 4202229000 14,4% 12,5%
* 4202290000 14% 12%
* 4202310000 14,4% 12,5%
* 4202929100 14,4% 12,5%
* 4303900000 12,5% 10%
* 4401210000 7,5% 5%
* 4403100001 9,8% 8%
* 4403100004 9,8% 8%
* 4403410000 7,5% 5%
* 4403491000 7,5% 5%
* 4403493500 7,5% 5%
* 4403499500 7,5% 5%
* 4403993000 9,8% 8%
* 4407211000 5% 3%
* 4407219100 5% 3%
* 4407219900 5% 3%
* 4407221000 5% 3%
* 4407229100 5% 3%
* 4407229900 5% 3%
* 4407251000 5% 3%
* 4407253000 5% 3%
* 4407255000 5% 3%
* 4407259000 5% 3%
* 4407261000 5% 3%
* 4407263000 5% 3%
* 4407265000 5% 3%
* 4407269000 5% 3%
* 4407271000 7,5% 5%
* 4407279100 7,5% 5%
* 4407279900 7,5% 5%
* 4407281000 7,5% 5%
* 4407289100 7,5% 5%
* 4407289900 7,5% 5%
* 4407291500 7,5% 5%
* 4407292000 7,5% 5%
* 4407292500 7,5% 5%
* 4407294500 7,5% 5%
* 4407296100 7,5% 5%
* 4407296800 7,5% 5%
* 4407298300 7,5% 5%
* 4407298500 7,5% 5%
* 4407299500 7,5% 5%
* 4408101504 11% 10%
* 4408311109 5% 4%
* 4408901507 11% 10%
* 4408901508 11% 10%
* 4408908507 11% 10%
* 4408908508 11% 10%
* 4408909507 11% 10%
* 4408909508 11% 10%
* 4409101100 9,8% 8%
* 4409101800 10% 9%
* 4409299900 9% 8%
* 4410111000 12,8% 10,4%
* 4410113000 7,5% 5%
* 4410115000 7,5% 5%
* 4410119000 9,8% 8%
* 4410121000 9,8% 8%
* 4410129000 9,8% 8%
* 4410190001 9,8% 8%
* 4410190002 12,8% 10,4%
* 4410190003 7,5% 5%
* 4410190008 9,8% 8%
* 4410900000 9,8% 8%
* 4411121000 7,5% 5%
* 4411129000 7,5% 5%
* 4411131000 7,5% 5%
* 4411139000 7,5% 5%
* 4411141000 7,5% 5%
* 4411149000 7,5% 5%
* 4411921000 7,5% 5%
* 4411929000 7,5% 5%
* 4411931000 7,5% 5%
* 4411939000 7,5% 5%
* 4411941000 7,5% 5%
* 4411949000 7,5% 5%
* 4412100004 11,3% 10%
* 4412100009 11% 10%
* 4412941001 11% 10%
* 4412949000 11% 10%
* 4412993001 11% 10%
* 4412995009 11% 10%
* 4412998500 11% 10%
* 4415109000 10,5% 9%
* 4418101000 16,4% 15,2%
* 4418201000 15,2% 13,6%
* 4418205000 12,5% 10%
* 4418208000 11% 10%
* 4418400000 12,5% 10%
* 4418500000 12,5% 10%
* 4418710000 13,3% 11%
* 4419001000 9,8% 8%
* 4419009000 9,8% 8%
* 4420101100 9,8% 8%
* 4420101900 9,8% 8%
* 4420901000 9,8% 8%
* 4420909100 9,8% 8%
* 4420909900 9,8% 8%
* 4421100000 10,5% 9%
* 4421909100 10,5% 9%
* 4421909800 10,5% 9%
* 4601211000 11,6% 8,8%
* 4601219000 11,6% 8,8%
* 4601221000 11,6% 8,8%
* 4601229000 11,6% 8,8%
* 4601291000 11,6% 8,8%
* 4601299000 11,6% 8,8%
* 4601920500 12,5% 10%
* 4601921000 12,5% 10%
* 4601929000 12,5% 10%
* 4601930500 12,5% 10%
* 4601931000 12,5% 10%
* 4601939000 12,5% 10%
* 4601940500 12,5% 10%
* 4601941000 12,5% 10%
* 4601949000 12,5% 10%
* 4601990500 12,5% 10%
* 4601991000 11% 8%
* 4601999000 11% 8%
* 4602110000 11,6% 8,8%
* 4602120000 11,6% 8,8%
* 4602191000 11,6% 8,8%
* 4602199000 11,6% 8,8%
* 4602900000 12,5% 10%
* 4701001000 9,4% 7,5%
* 4701009000 9,4% 7,5%
* 4702000000 7,5% 5%
* 4703110000 10% 9%
* 4703190000 10% 9%
* 4703210009 9% 7%
* 4802200000 7,5% 5%
* 4802409000 7,5% 5%
* 4802562000 7,5% 5%
* 4802568000 7,5% 5%
* 4802611501 7,5% 5%
* 4803001000 11,3% 10%
* 4803003900 11,3% 10%
* 4804111100 11,3% 10%
* 4804111500 11,3% 10%
* 4804111900 11,3% 10%
* 4804119000 11,3% 10%
* 4804191200 11,3% 10%
* 4804191900 11,3% 10%
* 4804193000 11,3% 10%
* 4804199000 11,3% 10%
* 4804211000 11,3% 10%
* 4804219000 11,3% 10%
* 4804318000 11,3% 10%
* 4804395100 11,3% 10%
* 4804395800 11,3% 10%
* 4804398000 11,3% 10%
* 4804419100 11,3% 10%
* 4804419800 11,3% 10%
* 4804420000 11,3% 10%
* 4804490009 11,3% 10%
* 4804510000 11,3% 10%
* 4804520000 11,3% 10%
* 4804591000 11,3% 10%
* 4804599000 11,3% 10%
* 4805110000 11,3% 10%
* 4805400000 11,3% 10%
* 4805500000 11,3% 10%
* 4806200000 6,3% 5%
* 4806300000 6,3% 5%
* 4806401000 6,3% 5%
* 4807003000 6,3% 5%
* 4807008000 6,3% 5%
* 4808100000 14% 12%
* 4808400001 15,8% 14,4%
* 4808400009 14% 12%
* 4808900000 14% 12%
* 4809200000 9% 7%
* 4809901000 11,3% 10%
* 4809909000 11,3% 10%
* 4810132009 7,5% 5%
* 4810142000 7,5% 5%
* 4810191000 10,5% 9%
* 4811510001 11,3% 10%
* 4811900000 7% 5%
* 4814200000 7,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,11 1 ต่อกิโลกรัม 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม
* 4816200000 12% 11%
* 4816900000 12% 11%
* 4817100000 11,3% 10%
* 4817200000 12% 11%
* 4817300000 12% 11%
* 4818101000 12,5% 10%
* 4818109000 15,5% 14%
* 4818209100 11,3% 10%
* 4818300000 11,3% 10%
* 4818500000 11,3% 10%
* 4820101000 12% 11%
* 4820103000 11,3% 10%
* 4820105000 11,3% 10%
* 4820109000 12% 11%
* 4820300000 11,3% 10%
* 4820500000 11,3% 10%
* 4820900000 11,3% 10%
* 4823610000 12% 11%
* 4823691000 12% 11%
* 4823699000 12% 11%
* 4823701000 12% 11%
* 4823709000 12% 11%
* 4823904000 7,5% 5%
* 4823908594 9% 7%
* 4823908595 11,3% 10%
* 4823908596 11,3% 10%
* 4907009000 7,5% 5%
* 5111200000 11,3% 10%
* 5111301000 11,3% 10%
* 5111309000 11,3% 10%
* 5111901000 11,3% 10%
* 5111909100 11,3% 10%
* 5111909900 11,3% 10%
* 5112199000 11,3% 10%
* 5112301000 11,3% 10%
* 5112303000 11,3% 10%
* 5112309000 11,3% 10%
* 5112901000 11,3% 10%
* 5112909100 11,3% 10%
* 5112909300 11,3% 10%
* 5112909900 11,3% 10%
* 5113000000 11,3% 10%
* 5208390000 11,3% 10%
* 5208420000 11,3% 10%
* 5208490000 11,3% 10%
* 5209110000 11,3% 10%
* 5209120000 12,5% 10%
* 5209190000 11,3% 10%
* 5212159000 11,3% 10%
* 5212211000 11,3% 10%
* 5212219000 11,3% 10%
* 5212221000 11,3% 10%
* 5212229000 11,3% 10%
* 5212231000 11,3% 10%
* 5212239000 11,3% 10%
* 5212241000 11,3% 10%
* 5212249000 11,3% 10%
* 5212251000 11,3% 10%
* 5212259000 11,3% 10%
* 5301100000 12% 11%
* 5301210000 12% 11%
* 5301290000 12% 11%
* 5301300000 12% 11%
* 5402110000 14% 12%
* 5602101100 12% 11%
* 5602101900 12% 11%
* 5602103100 12% 11%
* 5602103800 12% 11%
* 5602109000 12% 11%
* 5602210000 11,3% 10%
* 5602290000 11,3% 10%
* 5602900000 11,3% 10%
* 5607210000 12% 11%
* 5607290000 12% 11%
* 5607410000 12% 11%
* 5607491100 11,3% 10%
* 5607491900 11,3% 10%
* 5607499000 11,3% 10%
* 5607501100 12% 11%
* 5607501900 12% 11%
* 5607503000 12% 11%
* 5607509000 12% 11%
* 5607902000 10,5% 9%
* 5607909000 10,8% 9,4%
* 5701101000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,38 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5701109000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,38 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5701901000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,38 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5701909000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,38 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5702100000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,41 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5702200000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,41 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5702311000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,41 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5702318000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,41 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5702411000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,41 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5702419000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,41 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5702490000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,41 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5702501000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,41 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5702910000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,41 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5703100000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,41 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5703902001 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,41 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5703902009 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,406 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5703908000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,406 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5705008000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,41 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5801100000 14% 12%
* 5801210000 14% 12%
* 5801220000 14% 12%
* 5801230000 14% 12%
* 5801260000 14% 12%
* 5801270000 14% 12%
* 5801310000 14% 12%
* 5801320000 14% 12%
* 5801330000 14% 12%
* 5801360000 14% 12%
* 5801370000 14% 12%
* 5802110000 14% 12%
* 5802190000 14% 12%
* 5802200000 14% 12%
* 5802300000 14% 12%
* 5803001000 14% 12%
* 5803003000 14% 12%
* 5803009000 14% 12%
* 5804101000 14% 12%
* 5804109000 14% 12%
* 5804211000 14% 12%
* 5804219000 14% 12%
* 5804291000 14% 12%
* 5804299000 14% 12%
* 5804300000 14% 12%
* 5805000000 14% 12%
* 5806100000 14% 12%
* 5806200000 14% 12%
* 5806310000 14% 12%
* 5806329000 14% 12%
* 5806390000 14% 12%
* 5806400000 14% 12%
* 5807101000 14% 12%
* 5807109000 14% 12%
* 5807901000 14% 12%
* 5807909000 14% 12%
* 5810101000 14% 12%
* 5810109000 14% 12%
* 5810911000 15% 14,4%
* 5810919000 15% 14,4%
* 5810991000 15% 14,4%
* 5810999000 15% 14,4%
* 5811000000 15% 14,4%
* 5904900009 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,25 1 ต่อกิโลกรัม % บวก 10 0,038 1 ยูโรต่อกิโลกรัม
* 5905001000 11,3% 10%
* 5905003000 11,3% 10%
* 5905005000 11,3% 10%
* 5905007000 11,3% 10%
* 5905009000 11,3% 10%
* 6203221000 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6203228000 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6203238000 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6203291100 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6203291800 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6203299000 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6204420000 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6204621100 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6204623100 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6204623300 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6204629000 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6204631100 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6204631800 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6204639000 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6204693900 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6208190001 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,7 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 1 ต่อกิโลกรัม
* 6211324200 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,33 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,1 1 ต่อกิโลกรัม
* 6306120000 15,8% 14,4%
* 6306220000 15% 14%
* 6306290001 17% 16%
* 6306290009 15,8% 14,4%
* 6306300000 17% 16%
* 6306400000 15,8% 14,4%
* 6306900000 15,8% 14,4%
* 6307109000 11,7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,53 1 ต่อกิโลกรัม 11,7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,51 1 ต่อกิโลกรัม
* 6310100009 17% 16%
* 6401100000 % บวก 3,8 0,74 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,75 1 สำหรับคู่
* 6401921000 % บวก 3,8 0,74 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,75 1 สำหรับคู่
* 6401929000 % บวก 3,8 0,74 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,75 1 สำหรับคู่
* 6401990000 % บวก 3,8 0,74 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,75 1 สำหรับคู่
* 6402121000 % บวก 0,9 0,17 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,28 1 สำหรับคู่
* 6402200000 % บวก 3,8 0,43 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,34 1 สำหรับคู่
* 6402911000 % บวก 3,8 0,43 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,34 1 สำหรับคู่
* 6402919000 % บวก 3,8 0,43 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,34 1 สำหรับคู่
* 6402990500 % บวก 3,8 0,43 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,34 1 สำหรับคู่
* 6402993100 % บวก 3,8 0,43 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,34 1 สำหรับคู่
* 6402993900 % บวก 3,8 0,43 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,34 1 สำหรับคู่
* 6402995000 % บวก 3,8 0,43 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,34 1 สำหรับคู่
* 6402999100 % บวก 3,8 0,43 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,34 1 สำหรับคู่
* 6402999300 % บวก 3,8 0,43 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,34 1 สำหรับคู่
* 6402999600 % บวก 3,8 0,43 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,34 1 สำหรับคู่
* 6402999800 % บวก 3,8 0,39 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,28 1 สำหรับคู่
* 6403120000 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,5 1 สำหรับคู่
* 6403190000 ยูโร 1,15 1 สำหรับคู่ ยูโร 0,34 1 สำหรับคู่
* 6403200000 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,5 1 สำหรับคู่
* 6403511500 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403511900 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403519100 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403519500 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403519900 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403591100 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,5 1 สำหรับคู่
* 6403593100 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,5 1 สำหรับคู่
* 6403593900 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403599500 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403599900 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403911100 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403911600 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403911800 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403919600 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403919800 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403993600 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403999100 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403999300 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403999600 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403999800 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6404110000 5,2% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,56 1 สำหรับคู่ ยูโร 0,47 1 สำหรับคู่
* 6404199000 5,2% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,56 1 สำหรับคู่ ยูโร 0,47 1 สำหรับคู่
* 6404209000 5,2% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,56 1 สำหรับคู่ ยูโร 0,47 1 สำหรับคู่
* 6405100009 3,6% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,46 1 สำหรับคู่ ยูโร 0,28 1 สำหรับคู่
* 6405909000 3,6% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,46 1 สำหรับคู่ ยูโร 0,28 1 สำหรับคู่
* 6506999010 17% 16%
* 6506999020 17% 16%
* 6506999030 17% 16%
* 6506999040 17% 16%
* 6506999050 17% 16%
* 6506999060 17% 16%
* 6506999080 17% 16%
* 6805200000 9,3% 7%
* 6805300009 10% 8%
* 6806100008 11,3% 10%
* 6806201000 12,8% 12%
* 6806209000 11,3% 10%
* 6806900000 12,8% 12%
* 6807100001 12,8% 12%
* 6809110000 12,8% 12%
* 6810190009 11,3% 10%
* 6815109001 15,8% 14,4%
* 6815200000 7,5% 5%
* 6815990001 11,3% 10%
* 6815990009 13,2% 12,6%
* 6901000000 17% 16%
* 6902100000 14% 12%
* 6902201000 15,2% 13,6%
* 6902209100 15,2% 13,6%
* 6902209900 15,2% 13,6%
* 6902900000 15,8% 14,4%
* 6903100000 15,2% 13,6%
* 6903201000 15,2% 13,6%
* 6903209000 15,2% 13,6%
* 6903901000 15,8% 14,4%
* 6903909000 15,2% 13,6%
* 6905100000 17% 16%
* 6905900000 17% 16%
* 6906000000 17% 16%
* 6910100000 12,5% 10%
* 6910900000 14% 12%
* 6911100000 15,2% 13,6
* 6911900000 14,4% 12,5%
* 6912005000 15,2% 13,6%
* 6913100000 14,4% 12,5%
* 6913909300 14% 12%
* 6913909800 14% 12%
* 7007111009 11,3% 10%
* 7007119000 9,4% 7,5%
* 7007212009 11,3% 10%
* 7010200000 11,3% 10%
* 7010904300 10% 8,5%
* 7010905300 11,3% 10%
* 7010909109 11,3% 10%
* 7010909909 11,3% 10%
* 7013229000 11,3% 10%
* 7013289000 11,3% 10%
* 7013339100 11,3% 10%
* 7013339900 11,3% 10%
* 7013371000 11,3% 10%
* 7013375900 11,3% 10%
* 7013379100 11,3% 10%
* 7013379900 11,3% 10%
* 7013411000 11,3% 10%
* 7013419000 11,3% 10%
* 7013420000 11,3% 10%
* 7013491000 11,3% 10%
* 7013911000 10,1% 8,5%
* 7013919000 10,1% 8,5%
* 7013990000 11,3% 10%
* 7016100000 11,3% 10%
* 7016901000 11,3% 10%
* 7016904009 11,3% 10%
* 7016907009 11,3% 10%
* 7018200000 14% 13%
* 7018901000 14% 13%
* 7018909000 14% 13%
* 7019310000 11,3% 10%
* 7019320009 11,3% 10%
* 7019390008 11,3% 10%
* 7019400000 11,3% 10%
* 7019510000 6,3% 5%
* 7019520000 6,3% 5%
* 7019590000 6,3% 5%
* 7020000700 12,5% 10%
* 7020008000 11,3% 10%
* 7101220000 14% 12%
* 7102390000 12,5% 10%
* 7103910000 15% 13,6%
* 7104100000 17% 16%
* 7104200001 17% 16%
* 7104200009 17% 16%
* 7104900001 16,4% 15,2%
* 7104900009 16,4% 15,2%
* 7105900000 17% 16%
* 7106100000 14,4% 12,5%
* 7106910001 14,4% 12,5%
* 7106910009 14,4% 12,5%
* 7106920000 14,4% 12,5%
* 7107000000 18,8% 18,4%
* 7108110000 14,4% 12,5%
* 7108120001 15,2% 13,6%
* 7108120009 15,2% 13,6%
* 7108131000 17% 16%
* 7108138000 17% 16%
* 7108200001 17% 16%
* 7108200009 17% 16%
* 7109000000 17% 16%
* 7110290000 17% 16%
* 7110310000 17% 16%
* 7110390000 17% 16%
* 7110410000 17% 16%
* 7110490000 17% 16%
* 7111000000 18,8% 18,4%
* 7113110000 14% 12%
* 7113190000 14% 12%
* 7114110000 17% 16%
* 7114190000 14,6% 12,8%
* 7115100000 17% 16%
* 7115900000 17% 16%
* 7117110000 10,6% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 3,25 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 3 1 ต่อกิโลกรัม
* 7117190000 10,6% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 3,25 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 3 1 ต่อกิโลกรัม
* 7117900000 10,6% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 3,25 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 3 1 ต่อกิโลกรัม
* 7304410005 7,5% 5%
* 7304499900 11,3% 10%
* 7304518101 7,5% 5%
* 7304518901 7,5% 5%
* 7304518909 11,3% 10%
* 7304599201 7,5% 5%
* 7304900001 7,5% 5%
* 7305190000 11,3% 10%
* 7307221000 10,5% 9%
* 7307229000 10,5% 9%
* 7308200000 11,3% 10%
* 7310211901 ยูโรฮิตฮิตต่อชิ้น ยูโรฮิตฮิตต่อชิ้น
* 7310291000 12% 11%
* 7312104909 11,3% 10%
* 7312106109 11,3% 10%
* 7312106909 11,3% 10%
* 7312108108 11,3% 10%
* 7312108908 11,3% 10%
* 7312109809 11,3% 10%
* 7313000000 11,3% 10%
* 7314120000 11,3% 10%
* 7314140000 11,3% 10%
* 7314190000 11,3% 10%
* 7314201000 11,3% 10%
* 7314209000 11,3% 10%
* 7314310000 11,3% 10%
* 7314390000 11,3% 10%
* 7314411000 11,3% 10%
* 7314419000 11,3% 10%
* 7314421000 11,3% 10%
* 7314429000 11,3% 10%
* 7314490000 11,3% 10%
* 7314500000 11,3% 10%
* 7315120000 11,3% 10%
* 7315190000 14,3% 14%
* 7315890000 11,3% 10%
* 7317001000 11,3% 10%
* 7317002000 7,5% 5%
* 7319901000 11,3% 10%
* 7321900000 12% 11%
* 7322900001 7,5% 5%
* 7322900009 9,4% 7,5%
* 7324100001 7,5% 5%
* 7324290000 11,3% 10%
* 7324900001 7,5% 5%
* 7325910000 11,3% 10%
* 7326208001 7,5% 5%
* 7326208009 11,3% 10%
* 7604299000 12% 10%
* 7606111000 14% 12%
* 7606119100 14% 12%
* 7606119300 16,3% 15%
* 7606119900 14% 12%
* 7606122001 16,3% 15%
* 7606122002 14% 12%
* 7606129201 16,3% 15%
* 7606129309 14% 12%
* 7606129900 14% 12%
* 7606910000 14% 12%
* 7606920000 14% 12%
* 7607111109 14% 12%
* 7607111909 14% 12%
* 7607119000 14% 12%
* 7607191000 14% 12%
* 7607199009 14% 12%
* 7607201000 14% 12%
* 7607209000 14% 12%
* 7608100001 11% 8%
* 7608202001 11% 8%
* 7608208104 11% 8%
* 7608208903 11% 8%
* 7610100000 14% 12%
* 7610901000 15,2% 13,6%
* 7610909000 12,5% 10%
* 7611000000 10% 9%
* 7616991009 10% 9%
* 8104110000 8,3% 6%
* 8107200000 9,8% 8%
* 8110100000 8,3% 6%
* 8110900000 8,3% 6%
* 8112510000 11,3% 10%
* 8112590000 11,3% 10%
* 8112921000 11,3% 10%
* 8112923100 11,3% 10%
* 8112928100 11,3% 10%
* 8112928900 11,3% 10%
* 8112929100 11,3% 10%
* 8112992001 11,3% 10%
* 8112993000 11,3% 10%
* 8112997001 11,3% 10%
* 8203200009 10% 9%
* 8210000000 14% 12%
* 8211920000 9% 7%
* 8211930000 8,3% 6%
* 8212109000 14% 12%
* 8212200000 15% 13,6%
* 8212900000 14% 12%
* 8215201000 15% 13,6%
* 8301100000 17% 16%
* 8301401100 15,2% 13,6%
* 8301401900 15,2% 13,6%
* 8301409000 15,2% 13,6%
* 8301500000 17% 16%
* 8301600009 17% 16%
* 8301700000 17% 16%
* 8302300009 15,8% 14,4%
* 8302411000 12,5% 10%
* 8302415000 12,5% 10%
* 8302419000 12,5% 10%
* 8302500000 15,2% 13,6%
* 8302600009 14% 12%
* 8303004000 12,8% 10,4%
* 8303009000 12,8% 10,4%
* 8304000000 17% 16%
* 8305100000 17% 16%
* 8305200000 15,8% 14,4%
* 8305900000 17% 16%
* 8306100000 16,4% 15,2%
* 8306210000 17% 16%
* 8306290001 17% 16%
* 8306290009 15,5% 14%
* 8306300000 17% 16%
* 8307100009 12,5% 10%
* 8307900009 12,5% 10%
* 8308200000 17% 16%
* 8309100000 15% 13,6%
* 8310000000 17% 16%
* 8311100009 17% 16%
* 8311200000 17% 16%
* 8311300000 17% 16%
* 8311900000 17% 16%
* 8402110009 9,4% 7,5%
* 8402120009 9,4% 7,5%
* 8402191009 7,5% 5%
* 8402199009 7,5% 5%
* 8402900009 7,5% 5%
* 8403901000 12% 11%
* 8403909000 12% 11%
* 8406901000 6,3% 5%
* 8412808001 7,5% 5%
* 8412902001 7,5% 5%
* 8412908001 7,5% 5%
* 8418102001 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,13 1 ต่อลิตร 13,6%
* 8418108008 15,8% 14,4%
* 8418302001 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,07 1 ต่อลิตร 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,06 1 ต่อลิตร
* 8418302002 11% 8%
* 8418302008 15,2% 13,6%
* 8418308001 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 1 ต่อลิตร 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,04 1 ต่อลิตร
* 8418308002 11% 8%
* 8418308008 15,2% 13,6%
* 8418402002 11% 8%
* 8418408002 11% 8%
* 8418501100 15,2% 13,6%
* 8418501900 14% 12%
* 8418509001 14% 12%
* 8418509009 15,2% 13,6%
* 8418610019 9,4% 7,5%
* 8418610091 7,5% 5%
* 8418910000 14,7% 12,9%
* 8418991001 11,3% 10%
* 8418991009 11,3% 10%
* 8418999000 11,3% 10%
* 8426200000 9,8% 8%
* 8426490091 9% 7%
* 8429110090 7,5% 5%
* 8429190009 7,5% 5%
* 8429200099 6% 3%
* 8429401000 7,5% 5%
* 8429409000 7,5% 5%
* 8430500002 7,5% 5%
* 8457101008 6,3% 5%
* 8457109003 9% 7%
* 8457109009 9% 7%
* 8457200000 10% 8%
* 8457301000 10% 8%
* 8457309000 10% 8%
* 8458112001 6,3% 5%
* 8458112009 6,3% 5%
* 8458114109 6,3% 5%
* 8458114901 6,3% 5%
* 8458114909 6,3% 5%
* 8458118000 6,3% 5%
* 8458190000 9,8% 8%
* 8458912002 8,1% 7,5%
* 8458912008 8,1% 7,5%
* 8458918009 10% 8%
* 8458990009 9,8% 8%
* 8459210000 9,8% 8%
* 8459290000 10% 9%
* 8459310000 6,3% 5%
* 8459401009 9,8% 8%
* 8459409000 9,8% 8%
* 8460190000 9,8% 8%
* 8460211100 7,5% 5%
* 8460211500 7,5% 5%
* 8460219002 6,3% 5%
* 8460219008 6,3% 5%
* 8460390000 9,8% 8%
* 8460901000 9,8% 8%
* 8460909008 9,8% 8%
* 8461401104 7,5% 5%
* 8461401109 7,5% 5%
* 8461501100 10% 9%
* 8461501909 10% 9%
* 8461509009 10% 9%
* 8461900000 10% 8%
* 8462211003 7,8% 7%
* 8462211009 7,8% 7%
* 8462218002 7,5% 5%
* 8462218003 7,5% 5%
* 8462218007 7,5% 5%
* 8462291000 9% 7%
* 8462299100 9% 7%
* 8462299800 9% 7%
* 8462491000 9% 7%
* 8462499000 9% 7%
* 8462918009 10% 8%
* 8462992009 9,8% 8%
* 8462998009 10% 8%
* 8467111000 9,8% 8%
* 8467119000 9,8% 8%
* 8467190000 9,8% 8%
* 8467211000 10% 8,5%
* 8467221000 10% 8,5%
* 8467299000 10% 8,5%
* 8467810000 9,8% 8%
* 8467890000 9,8% 8%
* 8467920000 9,8% 8%
* 8481100500 9% 7%
* 8481101908 9,8% 8%
* 8481109909 9% 7%
* 8481201009 9,8% 8%
* 8481209009 9% 8%
* 8481309108 9% 7%
* 8481309909 9% 7%
* 8481401000 10% 9%
* 8481409009 9% 7%
* 8481801900 7% 5%
* 8481804000 9% 7%
* 8481805990 9% 7%
* 8481806100 10% 9%
* 8481806390 9,4% 7,5%
* 8481807399 7,5% 5%
* 8481807900 10% 9%
* 8481808199 9% 7%
* 8481808508 10% 9%
* 8481808700 10% 9%
* 8481809908 9% 7%
* 8501101009 11,3% 10%
* 8501109100 12% 11%
* 8501109300 12% 11%
* 8501529002 11,3% 10%
* 8504210000 8% 7,5%
* 8504312101 11% 8%
* 8504312109 12,8% 10,4%
* 8504312901 11% 8%
* 8504312909 12,8% 10,4%
* 8504318002 11% 8%
* 8504318008 12,8% 10,4%
* 8504320009 9,4% 7,5%
* 8504330001 7,5% 5%
* 8504330009 9,4% 7,5%
* 8504340000 10,5% 9%
* 8505191000 11,3% 10%
* 8505902009 10,5% 9%
* 8505905000 10% 9%
* 8506101809 9,8% 8%
* 8506109100 9,8% 8%
* 8506109809 9,8% 8%
* 8506300000 9,8% 8%
* 8506400000 9,8% 8%
* 8506501000 9,8% 8%
* 8506503000 9,8% 8%
* 8506509000 9,8% 8%
* 8506600000 9,8% 8%
* 8506800500 9,8% 8%
* 8506808000 9,8% 8%
* 8506900000 9,8% 8%
* 8507102003 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,95 1 ต่อชิ้น 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,5 1 ต่อชิ้น
* 8511100003 7,5% 5%
* 8511200002 7,5% 5%
* 8511500003 7,5% 5%
* 8511800002 7,5% 5%
* 8516310001 9,8% 8%
* 8516500000 14% 12%
* 8518403009 7,5% 5%
* 8518408009 8,1% 7,5%
* 8519812100 9,8% 8%
* 8519812500 9,8% 8%
* 8519819509 11,3% 10%
* 8521102000 7,5% 5%
* 8521109501 7,5% 5%
* 8521109509 10% 8,75%
* 8523495100 7,5% 5%
* 8523495900 7,5% 5%
* 8528699100 12,5% 10%
* 8528699909 11% 8%
* 8528730000 17% 16%
* 8536700001 11,9% 9,2%
* 8539221000 17% 16%
* 8539229000 17% 16%
* 8539311000 11,3% 10%
* 8539319000 11,3% 10%
* 8539322009 12% 11%
* 8539329000 12% 11%
* 8539490000 17% 16%
* 8544190001 14,4% 12,5%
* 8544601000 12% 10%
* 8545110089 9,8% 8%
* 8609009001 15% 13,6%
* 8701100000 11,3% 10%
* 8701209015 11,3% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,2 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,2 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8701209017 11,3% 10%
* 8701909000 11,3% 10%
* 8702101193 14% 12%
* 8702101199 14% 12%
* 8702109199 14% 12%
* 8702903993 22% 21%
* 8702903994 22% 21%
* 8702903998 22% 21%
* 8703211099 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,67 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703221091 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,8 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703221099 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,1 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,73 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703231100 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,27 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,85 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703231910 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,25 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,83 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703231921 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,8 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703231922 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,8 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703241091 18,6% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,75 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 16,4% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,54 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703241099 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 2,35 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,57 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703311090 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,8 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703321100 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,27 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,85 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703321990 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,8 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703331100 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,68 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,12 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703331990 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 2,35 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,57 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703901091 17% 16%
* 8703901099 17% 16%
* 8703909090 17% 16%
* 8704101011 5% 3%
* 8704101019 6% 3%
* 8704213904 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,15 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,14 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8704213908 12% 11%
* 8704313100 14,4% 12,5%
* 8704313904 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8704313908 17% 16%
* 8704319904 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,2 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,2 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8704319908 17% 16%
* 8704329109 17% 16%
* 8704329905 17% 16%
* 8704329907 17% 16%
* 8705903005 11,3% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,34 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,34 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8707909009 11,3% 10%
* 8711100000 16,4% 15,2%
* 8711201000 16,4% 15,2%
* 8711209100 16,4% 15,2%
* 8711209300 16,4% 15,2%
* 8711209800 16,4% 15,2%
* 8711301000 17% 16%
* 8711309000 17% 16%
* 8711400000 17% 16%
* 8711500000 14% 12%
* 8711900000 16,4% 15,2%
* 8712001000 14% 12%
* 8712003000 14% 12%
* 8712008000 14% 12%
* 8716391000 13,1% 12,5
* 8716398005 11,3% 10%
* 8716398008 11,3% 10%
* 8716800000 13,1% 12,5%
* 8801001001 14% 12%
* 8801001009 17% 16%
* 8801009001 14% 12%
* 8801009009 17% 16%
* 8802110001 15,7% 14,3%
* 8802110009 17,9% 17,1%
* 8802120001 15,5% 14%
* 8802120009 17,9% 17,1%
* 8802200001 15,7% 14,3%
* 8802200008 17,9% 17%
* 8802300007 14% 11%
* 8802400015 10,6% 7,5%
* 8802400016 16,8% 15,7%
* 8802400017 10,6% 7,5%
* 8802400018 16,8% 15,7%
* 8802400033 10,6% 7,5%
* 8802400034 16,8% 15,7%
* 8802400035 10,6% 7,5%
* 8802400036 16,8% 15,7%
* 8802400038 10,6% 7,5%
* 8802400039 16,8% 15,7%
* 8802400044 10,6% 7,5%
* 8802400045 16,8% 15,7%
* 8802400048 10,6% 7,5%
* 8802400049 16,8% 15,7%
* 8802400094 10,6% 7,5%
* 8802400095 16,8% 15,7%
* 8802400097 10,6% 7,5%
* 8802400098 16,8% 15,7%
* 8804000000 17% 16%
* 8805101000 17% 16%
* 8805109000 17% 16%
* 8805210000 17% 16%
* 8805290008 17% 16%
* 8903929100 12,5% 10%
* 8903929900 12,5% 10%
* 8903999100 11% 8%
* 8905200000 17% 16%
* 9001900001 7,5% 5%
* 9001900009 9,4% 7,5%
* 9002110000 13% 12,5%
* 9002190000 13% 12,5%
* 9003190001 14,4% 12,5%
* 9007200000 9,4% 7,5%
* 9015101000 10,8% 9,4%
* 9015109000 12% 11%
* 9016001000 10,8% 10%
* 9017300000 12% 11%
* 9017801000 11,3% 10%
* 9017809000 11,3% 10%
* 9017900009 12% 11%
* 9018311009 9% 7%
* 9029100009 9,4% 7,5%
* 9029203109 9,4% 7,5%
* 9029203801 7,5% 5%
* 9029203809 9,4% 7,5%
* 9029209000 7,5% 5%
* 9029900009 9,4% 7,5%
* 9030201000 7,5% 5%
* 9104000002 8,8% 5%
* 9109900001 8,8% 5%
* 9111100000 14% 12%
* 9112200000 11,3% 10%
* 9112900000 11,3% 10%
* 9113101000 12,5% 10%
* 9113109000 12,5% 10%
* 9114100000 14% 12%
* 9114300000 14% 12%
* 9114400000 14% 12%
* 9114900001 14% 12%
* 9114900009 12,5% 10%
* 9301100000 17% 16%
* 9301200000 17% 16%
* 9301900000 17% 16%
* 9302000000 17% 16%
* 9303100000 17% 16%
* 9303201000 15,2% 13,6%
* 9303209500 15,2% 13,6%
* 9303300000 15,2% 13,6%
* 9304000000 17% 16%
* 9305100000 17% 16%
* 9305200001 17% 16%
* 9305200009 17% 16%
* 9305910000 17% 16%
* 9305990000 17% 16%
* 9306210000 17% 16%
* 9306290000 17% 16%
* 9306301000 17% 16%
* 9306303000 17% 16%
* 9306309000 17% 16%
* 9306901009 17% 16%
* 9306909000 17% 16%
* 9307000000 17% 16%
* 9401200009 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,57 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,527 1 ต่อกิโลกรัม
* 9401300001 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,57 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,527 1 ต่อกิโลกรัม
* 9401300009 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,57 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,527 1 ต่อกิโลกรัม
* 9401400000 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,57 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,519 1 ต่อกิโลกรัม
* 9401510000 % บวก 14 0,07 1 ยูโรต่อกิโลกรัม % บวก 12 0,07 1 ยูโรต่อกิโลกรัม
* 9401590000 % บวก 14 0,07 1 ยูโรต่อกิโลกรัม % บวก 12 0,07 1 ยูโรต่อกิโลกรัม
* 9401610000 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,57 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,53 1 ต่อกิโลกรัม
* 9401690000 % บวก 15 0,08 1 ยูโรต่อกิโลกรัม % บวก 13,3 0,08 1 ยูโรต่อกิโลกรัม
* 9401710009 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,57 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,527 1 ต่อกิโลกรัม
* 9401790009 % บวก 15 0,08 1 ยูโรต่อกิโลกรัม % บวก 13,3 0,08 1 ยูโรต่อกิโลกรัม
* 9401800009 % บวก 15 0,08 1 ยูโรต่อกิโลกรัม % บวก 13,3 0,08 1 ยูโรต่อกิโลกรัม
* 9401903000 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,57 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,527 1 ต่อกิโลกรัม
* 9401908009 % บวก 12,5 0,08 1 ยูโรต่อกิโลกรัม % บวก 10 0,08 1 ยูโรต่อกิโลกรัม
* 9402100009 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,333 1 ต่อกิโลกรัม 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,21 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403105100 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,405 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,373 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403105801 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,405 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,373 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403105809 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,405 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,373 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403109100 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,38 1 ต่อกิโลกรัม 13,3% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,33 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403109300 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,405 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,37 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403109801 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,405 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,373 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403109809 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,405 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,373 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403202001 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,282 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,209 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403202009 % บวก 14 0,05 1 ยูโรต่อกิโลกรัม % บวก 12 0,05 1 ยูโรต่อกิโลกรัม
* 9403208001 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,282 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,209 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403208009 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,38 1 ต่อกิโลกรัม 13,3% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,33 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403301100 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,34 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,313 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403301900 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,34 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,313 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403309100 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,34 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,313 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403309900 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,34 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,313 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403401000 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,37 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,34 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403409000 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,37 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,34 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403500001 ยูโร 0,49 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,4 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403500009 15% 13,3%
* 9403601001 ยูโร 0,49 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,4 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403601009 15% 13,3%
* 9403603000 % บวก 15 0,1 1 ยูโรต่อกิโลกรัม % บวก 13,3 0,1 1 ยูโรต่อกิโลกรัม
* 9403609001 ยูโร 0,49 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,4 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403609009 15% 13,3%
* 9403700001 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,34 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,25 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403700002 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,485 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,447 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403700003 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,485 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,447 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403700008 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,485 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,447 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403810000 % บวก 14 0,13 1 ยูโรต่อกิโลกรัม % บวก 12 0,13 1 ยูโรต่อกิโลกรัม
* 9403890000 % บวก 14 0,13 1 ยูโรต่อกิโลกรัม % บวก 12 0,13 1 ยูโรต่อกิโลกรัม
* 9403901000 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,375 1 ต่อกิโลกรัม 13,3% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,333 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403903000 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,6 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403909000 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,56 1 ต่อกิโลกรัม 14,7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,513 1 ต่อกิโลกรัม
* 9404100000 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,25 1 ต่อกิโลกรัม 13,3% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1 1 ต่อกิโลกรัม
* 9404211000 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,1 1 ต่อกิโลกรัม 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,8 1 ต่อกิโลกรัม
* 9404219000 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,38 1 ต่อกิโลกรัม 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,17 1 ต่อกิโลกรัม
* 9404291000 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,38 1 ต่อกิโลกรัม 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,17 1 ต่อกิโลกรัม
* 9404299000 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,3 1 ต่อกิโลกรัม 14,7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,07 1 ต่อกิโลกรัม
* 9404300000 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,38 1 ต่อกิโลกรัม 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,17 1 ต่อกิโลกรัม
* 9404901000 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,38 1 ต่อกิโลกรัม 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,17 1 ต่อกิโลกรัม
* 9404909000 15,2% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,16 1 ต่อกิโลกรัม 13,6% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 9405102109 15% 13,6%
* 9405104003 15% 13,6%
* 9405105009 14% 13,6%
* 9405109109 15% 13,6%
* 9405109808 15% 13,6%
* 9405201109 18,1% 17,5%
* 9405204004 18,1% 17,5%
* 9405204008 16,3% 15%
* 9405205009 16,3% 15%
* 9405209109 15,2% 13,6%
* 9405209909 15,2% 13,6%
* 9405300000 16,3% 15%
* 9405401009 14% 12%
* 9405403109 15,5% 14%
* 9405403509 15,5% 14%
* 9405403909 15,5% 14%
* 9405409109 15,2% 13,6%
* 9405409509 15,5% 14%
* 9405409908 14% 12%
* 9405500000 16,3% 15%
* 9405602001 8,8% 5%
* 9405602009 15,2% 13,6%
* 9405608001 8,8% 5%
* 9405608009 12,5% 10%
* 9405911000 16,3% 15%
* 9405919009 16,3% 15%
* 9405920002 8,8% 5%
* 9405920008 16,3% 15%
* 9405990002 8,8% 5%
* 9405990008 15% 14%
* 9406001100 8,8% 5%
* 9406002000 8,8% 5%
* 9406003100 8,8% 5%
* 9406003809 8,8% 5%
* 9406008009 8,8% 5%
* 9503002900 11,3% 10%
* 9503004100 9,4% 7,5%
* 9503008100 9,4% 7,5%
* 9503008500 9,4% 7,5%
* 9503009500 9,4% 7,5%
* 9503009901 9,4% 7,5%
* 9503009909 9,4% 7,5%
* 9504200009 14% 12%
* 9504301000 10,6% 7,5%
* 9504302001 16,3% 15%
* 9504309000 12,5% 10%
* 9504400000 14% 12%
* 9504500001 12,5% 12%
* 9505101000 9,8% 8%
* 9508100000 9,8% 8%
* 9508900000 9,8% 8%
* 9602000001 15% 14%
* 9602000009 15% 14%
* 9603100000 17% 16%
* 9603210000 14% 12%
* 9603293000 12,8% 10,4%
* 9603401000 14,6% 12,8%
* 9603901000 15% 14%
* 9603909100 14% 12%
* 9603909900 15% 14%
* 9606290000 14% 12%
* 9606300000 14% 12%
* 9607190000 14% 12%
* 9608101000 12,8% 10,4%
* 9608109200 12,8% 10,4%
* 9608109900 12,8% 10,4%
* 9608200000 8,2% 7,6%
* 9608300000 14% 12%
* 9608400000 14% 12%
* 9608500000 14% 12%
* 9608601000 11% 8%
* 9608609000 11% 8%
* 9608910000 12,8% 10,4%
* 9608990001 11% 8%
* 9608990009 12,8% 10,4%
* 9609101000 12,8% 10,4%
* 9609109000 12,8% 10,4%
* 9609200000 12,8% 10,4%
* 9609901000 12,8% 10,4%
* 9609909000 12,8% 10,4%
* 9610000000 12,8% 10,4%
* 9613200000 14,6% 12,8%
* 9613800000 14,6% 12,8%
* 9613900000 14,6% 12,8%
* 9614001000 15% 14,4%
* 9614009000 15% 14,4%
* 9615110000 14% 12%
* 9615190000 15% 14,4%
* 9615900000 15% 14,4%
* 9617000001 12,8% 10,4%
* 9617000009 13,4% 11,2%
* 9619009001 10% 9,2%
* 9619009009 11,9% 9,2%

 

ตารางเปรียบเทียบรหัสและภาษีศุลกากรทั่วไปภาษีศุลกากร
ยูเนี่ยนเอเชียเศรษฐกิจในปี 2017

ตารางต่อไปนี้แสดงรหัสที่เพิ่มและลบและที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีจำนวนสภา ECE ตัดสินใจ 101 ของ 18.10.2016 และการตัดสินใจของคณะกรรมการจำนวน ECE 128 จาก 01.11.2016 + การตัดสินใจของคณะกรรมการจำนวน ECE 116 จาก 25.10.2016 (ที่มีผลใช้บังคับ 02.01.2017) และการตัดสินใจ ECE วิทยาลัย จำนวน 117 จาก 25.10.2016 (มีผลใช้บังคับ 02.01.2017)

คำอธิบาย: "*" - อัตราการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติหน้าที่ศุลกากร "-" - รหัสได้รับการยกเว้น; "+" - รหัสจะถูกเพิ่ม

สัญญาณHS EAECอัตราอากรสำหรับ CCT EAEC การแสดงโดย 31.12.2016 ตามมาก็คืออัตราของการปฏิบัติหน้าที่สำหรับ CCT EAEC ทำหน้าที่กับ 01 02.01.2017-ของ
+ 0102290500   5%
- 0102297100 5%  
- 0102297900 5%  
+ 0102299100   5%
+ 0102299900   5%
- 0210998000 15%  
+ 0210998500   15%
+ 0301991820   10%
+ 0301991860   10%
- 0301991880 10%  
- 0301991890 10%  
+ 0302491100   6%
+ 0302491900   6%
+ 0302499001   0%
+ 0302499009   6%
+ 0302811000   8%
+ 0302813000   8%
- 0302815000 8%  
- 0302816000 8%  
+ 0302891060   6%
+ 0302891070   6%
- 0302891080 6%  
- 0302891090 6%  
+ 0302899000   6%
- 0302899001 0%  
- 0302899009 6%  
- 0302900000 6,6%  
+ 0302910000   6,6%
+ 0302920000   8%
+ 0302990001   4,4%
+ 0302990002   8%
+ 0302990003   8%
+ 0302990004   5%
+ 0302990005   0%
+ 0302990006   6%
+ 0302990009   6%
- 0303559001 7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,03 ต่อกิโลกรัม  
+ 0303559002   7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,03 ต่อกิโลกรัม
+ 0303559008   6%
- 0303559009 6%  
+ 0303591000   8%
+ 0303592101   8%
+ 0303592102   8%
+ 0303592109   7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,035 ต่อกิโลกรัม
+ 0303592900   7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,035 ต่อกิโลกรัม
+ 0303599001   6%
+ 0303599009   6%
+ 0303812000   6%
+ 0303813000   6%
- 0303815000 6%  
- 0303816000 6%  
+ 0303891060   6%
+ 0303891070   6%
- 0303891080 6%  
- 0303891090 6%  
- 0303892101 8%  
- 0303892102 8%  
+ 0303892103   8%
+ 0303892104   8%
+ 0303892108   7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,035 ต่อกิโลกรัม
- 0303892109 7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,035 ต่อกิโลกรัม  
- 0303894500 8%  
- 0303899001 6%  
- 0303899002 7%  
+ 0303899003   7%
+ 0303899007   6%
- 0303899008 6%  
- 0303901000 3%  
- 0303909000 3%  
+ 0303911000   3%
+ 0303919000   3%
+ 0303920000   6%
+ 0303990001   7%
+ 0303990002   3%
+ 0303990003   3% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,01 ต่อกิโลกรัม
+ 0303990004   7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,03 ต่อกิโลกรัม
+ 0303990005   6% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,03 ต่อกิโลกรัม
+ 0303990006   5%
+ 0303990007   8%
+ 0303990008   5,8%
+ 0303990009   6%
+ 0304470000   5%
+ 0304480000   5%
+ 0304491080   6%
- 0304491090 6%  
+ 0304498000   5%
- 0304499000 5%  
+ 0304560000   6%
+ 0304570000   6%
- 0304591000 6%  
+ 0304592000   6%
+ 0304598000   6%
- 0304599000 6%  
+ 0304881000   7%
+ 0304882000   7%
+ 0304885000   7%
+ 0304889000   7%
+ 0304891080   5%
- 0304891090 5%  
- 0304895100 7%  
- 0304895500 7%  
- 0304895900 7%  
+ 0304898000   7%
- 0304899000 7%  
- 0304931000 5%  
+ 0304932000   5%
+ 0304938000   3%
- 0304939000 3%  
+ 0304961000   5%
+ 0304969000   3%
+ 0304971000   5%
+ 0304979000   3%
- 0304991000 5%  
+ 0304991100   5%
- 0304992100 3%  
+ 0304992200   3%
+ 0304999800   3%
- 0304999900 3%  
+ 0305399080   6%
- 0305399090 6%  
+ 0305448000   3%
- 0305449000 3%  
+ 0305498080   3%
- 0305498090 3%  
+ 0305520000   7%
+ 0305531000   7%
+ 0305539000   7%
+ 0305541000   5%
+ 0305542000   3%
+ 0305549000   7%
- 0305591000 7%  
- 0305593000 5%  
- 0305595000 3%  
- 0305598000 7%  
+ 0305599000   7%
+ 0305697000   7%
- 0305698000 7%  
+ 0306110500   7%
+ 0306120501   5%
+ 0306120509   8%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 0306161000 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,16 ต่อกิโลกรัม 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 ต่อกิโลกรัม
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 0306171000 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,16 ต่อกิโลกรัม 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 ต่อกิโลกรัม
- 0306211000 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 ต่อกิโลกรัม  
- 0306219000 7%  
- 0306221000 5%  
- 0306223000 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 ต่อกิโลกรัม  
- 0306229100 5%  
- 0306229900 6%  
- 0306241000 13% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,95 ต่อกิโลกรัม  
- 0306243000 8%  
- 0306248000 8%  
- 0306251000 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 ต่อกิโลกรัม  
- 0306259000 8%  
- 0306261000 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,16 ต่อกิโลกรัม  
- 0306263100 6%  
- 0306263900 6%  
- 0306269000 6%  
- 0306271000 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,16 ต่อกิโลกรัม  
- 0306279100 6%  
- 0306279500 6%  
- 0306279900 6%  
- 0306290500 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 ต่อกิโลกรัม  
- 0306298100 7%  
- 0306298900 8%  
+ 0306310000   7%
+ 0306321000   5%
+ 0306329100   5%
+ 0306329900   6%
+ 0306331000   8%
+ 0306339000   8%
+ 0306340000   8%
+ 0306351000   6%
+ 0306359000   6%
+ 0306361000   6%
+ 0306362000   6%
+ 0306369000   6%
+ 0306391000   7%
+ 0306399000   8%
+ 0306911000   16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 ต่อกิโลกรัม
+ 0306919000   7%
+ 0306921000   8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 ต่อกิโลกรัม
+ 0306929100   5%
+ 0306929900   6%
+ 0306931000   13% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,95 ต่อกิโลกรัม
+ 0306939100   8%
+ 0306939900   8%
+ 0306941000   16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 ต่อกิโลกรัม
+ 0306949000   8%
+ 0306951000   5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 ต่อกิโลกรัม
+ 0306959100   6%
+ 0306959900   6%
+ 0306991000   16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 ต่อกิโลกรัม
+ 0306999100   7%
+ 0306999900   8%
+ 0307121000   8%
+ 0307129000   7%
- 0307191000 8%  
- 0307199000 7%  
+ 0307199100   8%
+ 0307199900   7%
+ 0307221000   8%
+ 0307229100   8%
+ 0307229900   8%
- 0307290500 8%  
- 0307291000 8%  
+ 0307292000   8%
+ 0307298000   8%
- 0307299000 8%  
+ 0307321000   8%
+ 0307329100   6%
+ 0307329900   6%
- 0307390500 8%  
- 0307391000 6%  
+ 0307392000   8%
- 0307399000 6%  
+ 0307399100   6%
+ 0307399900   6%
- 0307411000 7%  
- 0307419100 7%  
- 0307419900 7%  
+ 0307421100   7%
+ 0307421900   6%
+ 0307429100   7%
+ 0307429200   7%
+ 0307429300   7%
+ 0307429900   6%
+ 0307431000   8%
+ 0307431100   5%
+ 0307431300   5%
+ 0307431500   5%
+ 0307431900   7%
+ 0307433100   8%
+ 0307433300   8%
+ 0307433500   8%
+ 0307433800   8%
+ 0307435000   8%
+ 0307436000   8%
+ 0307437000   7%
+ 0307439000   7%
- 0307490900 5%  
- 0307491100 5%  
- 0307491800 5%  
- 0307493100 8%  
- 0307493300 8%  
- 0307493500 8%  
- 0307493800 8%  
- 0307495100 8%  
- 0307495900 8%  
+ 0307498000   7%
+ 0307499200   8%
+ 0307499300   8%
+ 0307499800   7%
- 0307499900 8%  
+ 0307521000   8%
+ 0307529000   8%
- 0307590500 8%  
- 0307591000 8%  
+ 0307592000   8%
+ 0307598000   8%
- 0307599000 8%  
+ 0307721000   8%
+ 0307729100   7%
+ 0307729900   7%
- 0307791000 8%  
+ 0307791100   8%
+ 0307798000   5%
- 0307799001 7%  
- 0307799009 5%  
+ 0307820000   6%
+ 0307831000   8%
+ 0307839000   7%
+ 0307841000   8%
+ 0307849000   7%
+ 0307871000   8%
+ 0307879000   5%
+ 0307881000   8%
+ 0307889000   7%
- 0307891000 8%  
- 0307899001 7%  
- 0307899009 5%  
+ 0307921000   8%
+ 0307929000   7%
- 0307991100 7%  
- 0307991300 7%  
- 0307991700 7%  
+ 0307997000   7%
- 0307998000 7%  
+ 0308121000   8%
+ 0308129000   7%
- 0308191000 8%  
+ 0308192000   8%
- 0308193000 7%  
+ 0308221000   8%
+ 0308229000   7%
- 0308291000 8%  
+ 0308292000   8%
- 0308293000 7%  
- 0402211700 15%  
+ 0402211800   15%
- 0402211900 15%  
- 0406102002 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,19 ต่อกิโลกรัม  
- 0406102003 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,19 ต่อกิโลกรัม  
- 0406102009 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,19 ต่อกิโลกรัม  
+ 0406103000   15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,19 ต่อกิโลกรัม
+ 0406105001   15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,19 ต่อกิโลกรัม
+ 0406105002   15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,19 ต่อกิโลกรัม
+ 0406105009   15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,19 ต่อกิโลกรัม
+ 0406200000   15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม
- 0406201000 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม  
- 0406209000 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม  
+ 0406901300   15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม
- 0406901301 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม  
- 0406901309 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม  
- 0406901900 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม  
- 0406902700 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม  
+ 0406907400   15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม
- 0406908700 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม  
- 0406908800 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม  
+ 0406908900   15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม
+ 0406909200   15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม
+ 0602202000   5%
+ 0602203000   5%
+ 0602208000   5%
- 0602209000 5%  
+ 0602904600   5%
+ 0602904700   5%
+ 0602904800   5%
- 0602904900 5%  
+ 0603192000   5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม
+ 0603197000   5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม
- 0603198000 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม  
+ 0714100001   9%
+ 0714100002   9%
+ 0714100009   11%
- 0714109100 9%  
- 0714109801 9%  
- 0714109809 11%  
+ 0714300000   10%
- 0714301000 10%  
- 0714309000 10%  
+ 0714400000   10%
- 0714401000 10%  
- 0714409000 10%  
+ 0714500000   10%
- 0714501000 10%  
- 0714509000 10%  
- 0714901200 10%  
- 0714901800 10%  
+ 0714902000   10%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 0805102000 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,017 ต่อกิโลกรัม 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
- 0805201000 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,015 ต่อกิโลกรัม  
- 0805203000 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,015 ต่อกิโลกรัม  
- 0805205000 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,015 ต่อกิโลกรัม  
- 0805207000 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,015 ต่อกิโลกรัม  
- 0805209000 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,015 ต่อกิโลกรัม  
+ 0805210000   5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,015 ต่อกิโลกรัม
+ 0805220000   5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,015 ต่อกิโลกรัม
+ 0805290000   5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,015 ต่อกิโลกรัม
- 0812901000 10%  
- 0812902000 10%  
+ 0812902500   10%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 0909310000 5% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 0909320000 5% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 0909610001 3% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 0909610002 5% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 0909620001 3% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 0909620002 5% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
- 1005101100 5%  
+ 1005101801   5%
+ 1005101809   5%
- 1005101900 5%  
- 1103191000 10%  
+ 1103192000   10%
- 1103193000 10%  
- 1103201000 10%  
- 1103202000 10%  
+ 1103202500   10%
- 1104222000 10%  
- 1104223000 10%  
+ 1104224000   10%
- 1104229000 10%  
+ 1104229500   10%
- 1104229800 10%  
- 1104231000 10%  
- 1104233000 10%  
+ 1104234000   10%
- 1104239000 10%  
+ 1104239800   10%
- 1104239900 10%  
- 1104290100 10%  
- 1104290300 10%  
+ 1104290400   10%
- 1104290700 10%  
+ 1104290800   10%
- 1104290900 10%  
- 1104291100 10%  
+ 1104291700   10%
- 1104291800 10%  
- 1209291000 5%  
- 1209293500 5%  
+ 1209294500   5%
- 1209911000 5%  
+ 1209918000   5%
- 1209919000 5%  
+ 1211500000   5%
- 1211903000 5%  
+ 1211904000   5%
- 1211908501 5%  
- 1211908509 5%  
+ 1211908601   5%
+ 1211908609   5%
+ 1302140000   5%
- 1302198000 5%  
+ 1302199000   5%
+ 1404900008   8%
- 1404900009 8%  
- 1602313000 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 ต่อกิโลกรัม  
+ 1602318000   20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 ต่อกิโลกรัม
- 1602319000 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 ต่อกิโลกรัม  
- 1602394000 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 ต่อกิโลกรัม  
- 1602398000 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,4 ต่อกิโลกรัม  
+ 1602398500   20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 ต่อกิโลกรัม
- 1602907200 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 ต่อกิโลกรัม  
- 1602907400 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 ต่อกิโลกรัม  
- 1602907600 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 ต่อกิโลกรัม  
- 1602907800 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 ต่อกิโลกรัม  
+ 1602909100   20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 ต่อกิโลกรัม
+ 1602909500   20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 ต่อกิโลกรัม
- 1604141100 12,5%  
- 1604141600 12,5%  
- 1604141800 12,5%  
+ 1604142100   12,5%
+ 1604142600   12,5%
+ 1604142800   12,5%
+ 1604143100   12,5%
+ 1604143600   12,5%
+ 1604143800   12,5%
+ 1604144100   12,5%
+ 1604144600   12,5%
+ 1604144800   12,5%
+ 1604180000   15%
+ 1604199780   15%
- 1604199790 15%  
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 1605211000 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,16 ต่อกิโลกรัม 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 ต่อกิโลกรัม
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 1605219000 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,16 ต่อกิโลกรัม 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 ต่อกิโลกรัม
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 1605290000 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,16 ต่อกิโลกรัม 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 ต่อกิโลกรัม
- 2001906000 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,06 ต่อกิโลกรัม  
- 2001909100 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,06 ต่อกิโลกรัม  
+ 2001909200   12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,06 ต่อกิโลกรัม
- 2005994000 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 ต่อกิโลกรัม  
+ 2005998000   10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 ต่อกิโลกรัม
- 2005999000 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 ต่อกิโลกรัม  
- 2008191100 7,5%  
+ 2008191200   7,5%
- 2008199101 9%  
- 2008199109 7,5%  
+ 2008199201   9%
+ 2008199209   7,5%
- 2008509400 11%  
+ 2008509800   11%
- 2008509900 11%  
+ 2008970300   7,5%
+ 2008970500   7,5%
+ 2008999800   6%
- 2008999900 6%  
- 2009411001 10% แต่ไม่น้อยกว่า 0,046evro zalitr  
- 2009411009 10% แต่ไม่น้อยกว่า 0,046evro zalitr  
- 2009419100 10% แต่ไม่น้อยกว่า 0,046evro zalitr  
+ 2009419201   10% แต่ไม่น้อยกว่า 0,046evro zalitr
+ 2009419209   10% แต่ไม่น้อยกว่า 0,046evro zalitr
- 2009799300 13% แต่ไม่น้อยกว่า 0,06evro zalitr  
+ 2009799801   13% แต่ไม่น้อยกว่า 0,06evro zalitr
+ 2009799802   10% แต่ไม่น้อยกว่า 0,05evro zalitr
+ 2009799809   14% แต่ไม่น้อยกว่า 0,065evro zalitr
- 2009799901 10% แต่ไม่น้อยกว่า 0,05evro zalitr  
- 2009799909 14% แต่ไม่น้อยกว่า 0,065evro zalitr  
- 2202901001 0,1evro zalitr  
- 2202901009 8% แต่ไม่น้อยกว่า 0,03evro zalitr  
- 2202909100 9% แต่ไม่น้อยกว่า 0,042evro zalitr  
- 2202909500 9% แต่ไม่น้อยกว่า 0,042evro zalitr  
- 2202909900 9% แต่ไม่น้อยกว่า 0,042evro zalitr  
+ 2202910000   0,1evro zalitr
+ 2202991100   8% แต่ไม่น้อยกว่า 0,03evro zalitr
+ 2202991500   8% แต่ไม่น้อยกว่า 0,03evro zalitr
+ 2202991900   8% แต่ไม่น้อยกว่า 0,03evro zalitr
+ 2202999100   9% แต่ไม่น้อยกว่า 0,042evro zalitr
+ 2202999500   9% แต่ไม่น้อยกว่า 0,042evro zalitr
+ 2202999900   9% แต่ไม่น้อยกว่า 0,042evro zalitr
+ 2204221000   12,5%
+ 2204221100   12,5%
+ 2204221200   12,5%
+ 2204221300   12,5%
+ 2204221700   12,5%
+ 2204221800   12,5%
+ 2204224200   12,5%
+ 2204224300   12,5%
+ 2204224400   12,5%
+ 2204224600   12,5%
+ 2204224700   12,5%
+ 2204224800   12,5%
+ 2204225800   12,5%
+ 2204227900   12,5%
+ 2204228000   12,5%
+ 2204228100   12,5%
+ 2204228200   12,5%
+ 2204228300   12,5%
+ 2204228400   12,5%
+ 2204228500   12,5%
+ 2204228600   12,5%
+ 2204228700   12,5%
+ 2204228800   12,5%
+ 2204228900   12,5%
+ 2204229000   12,5%
+ 2204229100   12,5%
+ 2204229200   12,5%
+ 2204229300   12,5%
+ 2204229400   12,5%
+ 2204229500   12,5%
+ 2204229600   12,5%
+ 2204229700   12,5%
+ 2204229800   12,5%
+ 2204290500   12,5%
- 2204291000 12,5%  
+ 2204291108   12,5%
- 2204291109 12,5%  
+ 2204291208   12,5%
- 2204291209 12,5%  
+ 2204291308   12,5%
- 2204291309 12,5%  
+ 2204291708   12,5%
- 2204291709 12,5%  
+ 2204291808   12,5%
- 2204291809 12,5%  
+ 2204294208   12,5%
- 2204294209 12,5%  
+ 2204294308   12,5%
- 2204294309 12,5%  
+ 2204294408   12,5%
- 2204294409 12,5%  
+ 2204294608   12,5%
- 2204294609 12,5%  
+ 2204294708   12,5%
- 2204294709 12,5%  
+ 2204294808   12,5%
- 2204294809 12,5%  
+ 2204295808   12,5%
- 2204295809 12,5%  
+ 2204297908   12,5%
- 2204297909 12,5%  
+ 2204298008   12,5%
- 2204298009 12,5%  
+ 2204298108   12,5%
- 2204298109 12,5%  
+ 2204298208   12,5%
- 2204298209 12,5%  
+ 2204298308   12,5%
- 2204298309 12,5%  
+ 2204298408   12,5%
- 2204298409 12,5%  
+ 2204298508   12,5%
- 2204298509 12,5%  
+ 2204298608   12,5%
- 2204298609 12,5%  
+ 2204298708   12,5%
- 2204298709 12,5%  
+ 2204298808   12,5%
- 2204298809 12,5%  
+ 2204298908   12,5%
- 2204298909 12,5%  
+ 2204299008   12,5%
- 2204299009 12,5%  
+ 2204299108   12,5%
- 2204299109 12,5%  
+ 2204299208   12,5%
- 2204299209 12,5%  
+ 2204299308   12,5%
- 2204299309 12,5%  
+ 2204299408   12,5%
- 2204299409 12,5%  
+ 2204299508   12,5%
- 2204299509 12,5%  
+ 2204299608   12,5%
- 2204299609 12,5%  
+ 2204299708   12,5%
- 2204299709 12,5%  
+ 2204299808   12,5%
- 2204299809 12,5%  
- 2309909500 5%  
+ 2309909601   5%
+ 2309909609   5%
- 2309909900 5%  
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 2616100000 3% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 2616900000 3% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 2710123100 0% 5%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 2804610000 0% 5%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 2804690000 0% 5%
+ 2805302000   5%
+ 2805303000   5%
+ 2805304000   5%
+ 2805308000   5%
- 2805309000 5%  
+ 2807000001   5%
+ 2807000009   5%
- 2807001000 5%  
- 2807009000 5%  
+ 2811120000   5%
- 2811192000 5%  
- 2812101100 5%  
- 2812101500 5%  
- 2812101600 5%  
- 2812101800 5%  
- 2812109100 5%  
- 2812109300 5%  
- 2812109400 5%  
- 2812109500 5%  
- 2812109900 5%  
+ 2812110000   5%
+ 2812120000   5%
+ 2812130000   5%
+ 2812140000   5%
+ 2812150000   5%
+ 2812160000   5%
+ 2812170000   5%
+ 2812190000   5%
+ 2824900001   5%
+ 2824900009   5%
- 2824901000 5%  
- 2824909000 5%  
+ 2839900000   5%
- 2839901000 5%  
- 2839909000 5%  
- 2846900000 5%  
+ 2846901000   5%
+ 2846902000   5%
+ 2846903000   5%
+ 2846909000   5%
- 2848000000 5%  
- 2853001000 5%  
- 2853003000 5%  
- 2853005000 5%  
- 2853009000 5%  
+ 2853100000   5%
+ 2853901000   5%
+ 2853903000   5%
+ 2853909000   5%
+ 2903190000   5%
- 2903191000 5%  
- 2903198000 5%  
+ 2903392100   5%
+ 2903392300   5%
+ 2903392400   5%
+ 2903392500   5%
+ 2903392600   5%
+ 2903392700   5%
+ 2903392800   5%
+ 2903392900   5%
+ 2903393100   5%
+ 2903393500   5%
+ 2903393900   5%
+ 2903398000   5%
- 2903399000 5%  
- 2903771000 5%  
- 2903772000 5%  
- 2903773000 5%  
- 2903774000 5%  
- 2903775000 5%  
+ 2903776000   5%
- 2903791100 5%  
- 2903791900 5%  
- 2903792100 5%  
- 2903792900 5%  
+ 2903793000   5%
+ 2903798000   5%
- 2903799000 5%  
+ 2903830000   5%
+ 2903898000   5%
- 2903899000 5%  
+ 2903930000   5%
+ 2903940000   5%
+ 2903998000   5%
- 2903999000 5%  
+ 2904310000   5%
+ 2904320000   5%
+ 2904330000   5%
+ 2904340000   5%
+ 2904350000   5%
+ 2904360000   5%
- 2904904000 5%  
- 2904909500 5%  
+ 2904910000   5%
+ 2904990000   5%
+ 2908990000   5%
- 2908991000 5%  
- 2908999000 5%  
+ 2910500000   5%
+ 2912190000   5%
- 2912191000 5%  
- 2912199000 5%  
+ 2914620000   5%
+ 2914698000   5%
- 2914699000 5%  
- 2914700000 5%  
+ 2914710000   5%
+ 2914790000   5%
- 2915700000 5%  
+ 2915704000   5%
+ 2915705000   5%
- 2915900000 5%  
+ 2915903000   5%
+ 2915907000   5%
+ 2917340000   5%
- 2917341000 5%  
- 2917349000 5%  
+ 2918170000   5%
- 2918195000 5%  
+ 2920210000   5%
+ 2920220000   5%
+ 2920230000   5%
+ 2920240000   5%
+ 2920290000   5%
+ 2920300000   5%
- 2920902000 5%  
- 2920903000 5%  
- 2920904000 5%  
- 2920905000 5%  
+ 2920907000   5%
- 2920908500 5%  
+ 2921120000   5%
+ 2921130000   5%
+ 2921140000   5%
- 2921196000 5%  
- 2922131000 5%  
- 2922139000 5%  
+ 2922150000   5%
+ 2922160000   5%
+ 2922170000   5%
+ 2922180000   5%
- 2922191000 5%  
- 2922192000 5%  
- 2922193000 5%  
+ 2922194000   5%
+ 2922197000   5%
- 2922198500 5%  
+ 2923300000   3%
+ 2923400000   3%
+ 2924250000   0%
- 2924299800 0%  
+ 2924299900   0%
+ 2926400000   0%
- 2926909500 0%  
+ 2926909800   0%
- 2930500000 5%  
+ 2930600000   5%
+ 2930700000   3%
+ 2930800000   5%
- 2930902000 3%  
- 2930906000 5%  
+ 2930909500   5%
- 2930909900 5%  
+ 2931310000   5%
+ 2931320000   3%
+ 2931330000   3%
+ 2931340000   3%
+ 2931350000   3%
+ 2931360000   3%
+ 2931370000   3%
+ 2931380000   3%
+ 2931390000   3%
- 2931901000 5%  
- 2931904000 3%  
+ 2931905000   3%
+ 2931906000   3%
+ 2931908001   5%
+ 2931908002   0%
+ 2931908009   3%
- 2931909001 5%  
- 2931909002 0%  
- 2931909009 3%  
+ 2932140000   5%
+ 2933920000   0%
+ 2933998008   0%
- 2933998009 0%  
- 2935003000 5%  
- 2935009000 5%  
+ 2935100000   5%
+ 2935200000   5%
+ 2935300000   5%
+ 2935400000   5%
+ 2935500000   5%
+ 2935903000   5%
+ 2935909000   5%
+ 2939710000   5%
+ 2939790000   5%
+ 2939800000   5%
- 2939910000 5%  
- 2939990000 5%  
- 3002101001 0%  
- 3002101009 3%  
- 3002109100 3%  
- 3002109501 3%  
- 3002109509 3%  
- 3002109900 3%  
+ 3002110000   3%
+ 3002120001   0%
+ 3002120002   3%
+ 3002120003   3%
+ 3002120004   3%
+ 3002120005   3%
+ 3002120009   3%
+ 3002130000   3%
+ 3002140000   3%
+ 3002150000   3%
+ 3002190000   3%
- 3003400001 0%  
- 3003400002 0%  
- 3003400003 0%  
- 3003400009 0%  
+ 3003410000   0%
+ 3003420000   0%
+ 3003430000   0%
+ 3003490000   0%
+ 3003600000   0%
- 3004400002 5%  
- 3004400003 5%  
- 3004400004 5%  
- 3004400005 5%  
- 3004400008 5%  
+ 3004410000   5%
+ 3004420000   5%
+ 3004430000   5%
+ 3004490001   5%
+ 3004490009   5%
+ 3004600000   3%
+ 3006600001   5%
+ 3006600002   6,5%
+ 3006600009   6,5%
- 3006601001 5%  
- 3006601009 6,5%  
- 3006609000 6,5%  
+ 3102500000   6,5%
- 3102501000 6,5%  
- 3102509000 6,5%  
- 3103101000 6,5%  
- 3103109000 6,5%  
+ 3103110000   6,5%
+ 3103190000   6,5%
- 3105200000 6,5%  
+ 3105201000   6,5%
+ 3105209000   6,5%
- 3105901000 6,5%  
+ 3105902000   6,5%
+ 3105908000   6,5%
- 3105909100 6,5%  
- 3105909900 6,5%  
- 3206493000 5%  
+ 3206497000   5%
- 3206498000 5%  
- 3702312000 5%  
+ 3702319700   5%
- 3702319800 5%  
+ 3705001000   5%
+ 3705002000   5%
+ 3705009000   5%
- 3705100000 5%  
- 3705901000 5%  
- 3705909000 5%  
- 3706101000 9,2%  
+ 3706102000   9,2%
- 3706109100 9,2%  
- 3706901000 9,2%  
- 3706903100 9,2%  
- 3706905100 9,2%  
+ 3706905200   9,2%
- 3808500001 5%  
- 3808500009 3%  
+ 3808520000   3%
+ 3808590001   5%
+ 3808590002   5%
+ 3808590003   5%
+ 3808590004   5%
+ 3808590005   5%
+ 3808590006   5%
+ 3808590007   5%
+ 3808590008   5%
+ 3808590009   3%
+ 3808610001   3%
+ 3808610002   5%
+ 3808610003   5%
+ 3808620001   3%
+ 3808620002   5%
+ 3808620003   5%
+ 3808690001   3%
+ 3808690002   5%
+ 3808690003   5%
- 3812302100 5%  
- 3812302900 5%  
- 3812308000 5%  
+ 3812310000   5%
+ 3812390000   5%
- 3824780000 5%  
+ 3824781000   5%
+ 3824782000   5%
+ 3824783000   5%
+ 3824784000   5%
+ 3824788000   5%
+ 3824789000   5%
+ 3824840000   5%
+ 3824850000   5%
+ 3824860000   5%
+ 3824870000   5%
+ 3824880000   5%
- 3824901000 5%  
- 3824901500 5%  
- 3824902000 5%  
- 3824902500 5%  
- 3824903000 5%  
- 3824903500 5%  
- 3824904000 5%  
- 3824904500 5%  
- 3824905000 5%  
- 3824905500 5%  
- 3824905800 3%  
- 3824906100 5%  
- 3824906200 5%  
- 3824906400 5%  
- 3824906500 5%  
- 3824907000 5%  
- 3824907500 5%  
- 3824908000 5%  
- 3824908500 5%  
- 3824908700 5%  
- 3824909701 0%  
- 3824909702 0%  
- 3824909708 5%  
+ 3824910000   5%
+ 3824991000   5%
+ 3824991500   5%
+ 3824992000   5%
+ 3824992500   5%
+ 3824993000   5%
+ 3824994500   5%
+ 3824995000   5%
+ 3824995500   5%
+ 3824995800   3%
+ 3824996100   5%
+ 3824996200   5%
+ 3824996400   5%
+ 3824996500   5%
+ 3824997000   5%
+ 3824997500   5%
+ 3824998000   5%
+ 3824998500   5%
+ 3824998700   5%
+ 3824999201   5%
+ 3824999202   0%
+ 3824999203   0%
+ 3824999209   5%
+ 3824999301   0%
+ 3824999309   5%
+ 3824999601   5%
+ 3824999602   5%
+ 3824999603   0%
+ 3824999609   5%
+ 3901400000   0%
+ 3901908000   0%
- 3901909000 0%  
+ 3904100001   0%
+ 3904100009   6,5%
- 3904100010 0%  
- 3904100091 0%  
- 3904100099 6,5%  
- 3907602000 4%  
- 3907608000 4%  
+ 3907610000   4%
+ 3907690000   4%
- 3909300001 0%  
- 3909300009 6,5%  
+ 3909310000   0%
+ 3909390000   6,5%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 3920300001 0% 6,5%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 3920431001 0% 6,5%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 3920621902 0% 6,5%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 3920629001 0% 6,5%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 3926909704 0% 9,2%
- 3926909707 9,2%  
+ 3926909709   9,2%
- 4011610000 5%  
- 4011620000 5%  
- 4011630000 5%  
- 4011690000 5%  
+ 4011700000   5%
+ 4011800000   5%
+ 4011900000   5%
- 4011920000 5%  
- 4011930000 5%  
- 4011940000 5%  
- 4011990000 5%  
+ 4103900000   0%
- 4103901000 0%  
- 4103909000 0%  
+ 4105100000   0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
- 4105101000 5%  
- 4105109000 5%  
+ 4105309000   5%
- 4105309100 5%  
- 4105309900 5%  
+ 4106210000   5%
- 4106211000 5%  
- 4106219000 5%  
- 4401100001 10%  
- 4401100009 10%  
+ 4401110001   10%
+ 4401110009   10%
+ 4401120001   10%
+ 4401120009   10%
+ 4401390000   10%
- 4401391000 10%  
- 4401399000 10%  
+ 4401401000   10%
+ 4401409000   10%
- 4403100001 8%  
- 4403100002 10%  
- 4403100003 10%  
- 4403100004 8%  
- 4403100008 10%  
+ 4403110001   8%
+ 4403110009   10%
+ 4403120001   8%
+ 4403120002   10%
+ 4403120003   10%
+ 4403120009   10%
- 4403201101 8%  
- 4403201102 8%  
- 4403201901 8%  
- 4403201909 8%  
- 4403203101 8%  
- 4403203102 8%  
- 4403203901 8%  
- 4403203909 8%  
- 4403209101 8%  
- 4403209102 8%  
- 4403209103 8%  
- 4403209104 8%  
- 4403209109 8%  
- 4403209901 8%  
- 4403209909 8%  
+ 4403211100   8%
+ 4403211900   8%
+ 4403219100   8%
+ 4403219900   8%
+ 4403221000   8%
+ 4403229000   8%
+ 4403231100   8%
+ 4403231900   8%
+ 4403239100   8%
+ 4403239900   8%
+ 4403241000   8%
+ 4403249000   8%
+ 4403259100   8%
+ 4403259900   8%
+ 4403260000   8%
- 4403499500 5%  
+ 4403499501   5%
+ 4403499509   10%
- 4403921000 10%  
- 4403929000 10%  
+ 4403931000   10%
+ 4403939000   10%
+ 4403940000   10%
+ 4403950001   10%
+ 4403950002   10%
+ 4403950009   10%
+ 4403960001   10%
+ 4403960009   10%
+ 4403970001   10%
+ 4403970002   10%
+ 4403980000   8%
+ 4403990001   10%
+ 4403990009   10%
- 4403991000 10%  
- 4403993000 8%  
- 4403995101 10%  
- 4403995102 10%  
- 4403995901 10%  
- 4403995909 10%  
- 4403999501 10%  
- 4403999502 10%  
- 4403999509 10%  
- 4406100000 10%  
+ 4406110000   10%
+ 4406120000   10%
- 4406900000 10%  
+ 4406910000   10%
+ 4406920000   10%
- 4407101500 10%  
- 4407103100 10%  
- 4407103300 10%  
- 4407103800 10%  
- 4407109100 10%  
- 4407109300 10%  
- 4407109800 10%  
+ 4407111500   10%
+ 4407113300   10%
+ 4407113800   10%
+ 4407119300   10%
+ 4407119800   10%
+ 4407121500   10%
+ 4407123100   10%
+ 4407123800   10%
+ 4407129100   10%
+ 4407129800   10%
+ 4407191500   10%
+ 4407199100   10%
+ 4407199800   10%
- 4407291500 5%  
+ 4407291501   5%
+ 4407291509   10%
+ 4407296000   5%
- 4407296100 5%  
- 4407296800 5%  
- 4407298300 5%  
+ 4407298301   5%
+ 4407298309   10%
- 4407298500 5%  
+ 4407298501   5%
+ 4407298509   10%
- 4407299500 5%  
+ 4407299501   5%
+ 4407299509   13%
+ 4407961000   10%
+ 4407964000   10%
+ 4407969001   13%
+ 4407969009   13%
+ 4407971000   10%
+ 4407974000   10%
+ 4407979001   13%
+ 4407979002   13%
+ 4407979009   10%
+ 4407991000   10%
- 4407992000 10%  
- 4407992500 10%  
+ 4407999001   10%
+ 4407999009   13%
- 4407999100 10%  
- 4407999600 13%  
- 4407999801 13%  
- 4407999802 10%  
- 4407999808 13%  
- 4408109301 12%  
- 4408109302 11%  
- 4408109303 10%  
- 4408109309 12%  
+ 4408109801   12%
+ 4408109802   11%
+ 4408109803   10%
+ 4408109809   12%
- 4408109901 12%  
- 4408109902 11%  
- 4408109903 10%  
- 4408109909 12%  
+ 4408393001   0%
+ 4408393002   0%
+ 4408393003   0%
+ 4408393004   9%
+ 4408393005   10%
+ 4408393009   5%
- 4408393101 0%  
- 4408393102 0%  
- 4408393109 0%  
- 4408393501 9%  
- 4408393502 10%  
- 4408393509 5%  
- 4408395502 10%  
+ 4408395503   12%
+ 4408395504   10%
+ 4408395505   10%
+ 4408395506   11%
+ 4408395507   10%
+ 4408395508   5%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 4408395509 5% 7%
- 4408397000 5%  
+ 4408397001   5%
+ 4408397009   7%
- 4408398502 10%  
+ 4408398503   12%
+ 4408398504   10%
+ 4408398505   10%
+ 4408398506   11%
+ 4408398507   10%
+ 4408398508   0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 4408398509 0% 7%
- 4408399502 10%  
+ 4408399503   12%
+ 4408399504   10%
+ 4408399505   10%
+ 4408399506   11%
+ 4408399507   10%
+ 4408399508   5%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 4408399509 5% 7%
+ 4408903508   7%
- 4408903509 7%  
+ 4409220000   8%
- 4409291000 8%  
+ 4409291500   8%
- 4409299100 8%  
+ 4409299200   8%
+ 4409299800   8%
- 4409299900 8%  
- 4412319000 9%  
+ 4412319001   9%
+ 4412319009   12%
- 4412321000 12%  
- 4412329000 12%  
+ 4412330000   12%
+ 4412340000   12%
- 4418710000 11%  
- 4418720000 11%  
+ 4418730001   11%
+ 4418730002   5%
+ 4418730009   11%
+ 4418740000   11%
+ 4418750000   11%
- 4418901000 11%  
- 4418908000 11%  
+ 4418911000   11%
+ 4418918000   11%
+ 4418991000   11%
+ 4418998000   11%
- 4419001000 8%  
- 4419009000 8%  
+ 4419110000   8%
+ 4419120000   8%
+ 4419190000   8%
+ 4419901000   8%
+ 4419909000   8%
- 4421909100 9%  
- 4421909800 9%  
+ 4421910000   9%
+ 4421991000   9%
+ 4421999500   9%
+ 4421999900   9%
+ 4802611500   5%
- 4802611501 5%  
- 4802611502 5%  
- 4802611508 5%  
+ 4802618000   5%
- 4802618001 5%  
- 4802618009 5%  
+ 4805300000   10%
- 4805301000 10%  
- 4805309000 10%  
+ 4809900000   10%
- 4809901000 10%  
- 4809909000 10%  
+ 4810130001   5%
+ 4810130004   5%
+ 4810130005   5%
+ 4810130009   5%
- 4810132001 5%  
- 4810132009 5%  
- 4810138001 5%  
- 4810138009 5%  
+ 4810140000   5%
- 4810142000 5%  
- 4810148000 5%  
+ 4810190001   9%
+ 4810190009   5%
- 4810191000 9%  
- 4810199000 5%  
+ 4810220001   5%
+ 4810220009   5%
- 4810221000 5%  
- 4810229000 5%  
- 4810993000 5%  
+ 4810998000   5%
- 4810999000 5%  
+ 5111190000   10%
- 5111191000 10%  
- 5111199000 10%  
- 5111303000 10%  
+ 5111308001   10%
+ 5111308009   10%
- 5111309000 10%  
- 5111909300 10%  
+ 5111909800   10%
- 5111909900 10%  
+ 5112190000   10%
- 5112191000 10%  
- 5112199000 10%  
- 5112303000 10%  
+ 5112308001   10%
+ 5112308009   10%
- 5112309000 10%  
- 5112909300 10%  
+ 5112909800   10%
- 5112909900 10%  
+ 5402530000   5%
+ 5402590000   5%
- 5402591000 5%  
- 5402599000 5%  
+ 5402630000   5%
+ 5402690000   5%
- 5402691000 5%  
- 5402699000 5%  
- 5502001000 5%  
- 5502004000 5%  
- 5502008000 5%  
+ 5502100000   5%
+ 5502901000   5%
+ 5502909000   5%
+ 5506400000   5%
+ 5704200000   ยูโร 0,2 ต่อตารางเมตร
- 6005311000 8%  
- 6005315000 8%  
- 6005319000 8%  
- 6005321000 8%  
- 6005325000 3%  
- 6005329000 8%  
- 6005331000 8%  
- 6005335000 8%  
- 6005339000 8%  
- 6005341000 8%  
- 6005345000 8%  
- 6005349000 8%  
+ 6005350000   8%
+ 6005361000   8%
+ 6005365000   8%
+ 6005369000   8%
+ 6005371000   8%
+ 6005375000   3%
+ 6005379000   8%
+ 6005381000   8%
+ 6005385000   8%
+ 6005389000   8%
+ 6005391000   8%
+ 6005395000   8%
+ 6005399000   8%
- 6115101000 5%  
+ 6115101001   5%
+ 6115101002   5%
+ 6115101009   5%
+ 6115109000   5%
- 6115109001 5%  
- 6115109002 5%  
- 6115109009 5%  
- 6210109000 15%  
+ 6210109200   15%
+ 6210109800   15%
+ 6304200000   0,61 ยูโรต่อกิโลกรัม
+ 6307909200   0,61 ยูโรต่อกิโลกรัม
+ 6307909800   0,61 ยูโรต่อกิโลกรัม
- 6307909900 0,61 ยูโรต่อกิโลกรัม  
- 6505004000 10%  
- 6803000000 14%  
+ 6803001000   14%
+ 6803009000   14%
+ 6815109008   13%
- 6815109009 13%  
- 6907100000 12%  
+ 6907211000   12%
+ 6907219001   12%
+ 6907219002   7,5%
+ 6907219003   7,5%
+ 6907219009   7,5%
+ 6907221000   12%
+ 6907229001   12%
+ 6907229002   7,5%
+ 6907229003   7,5%
+ 6907229004   7,5%
+ 6907229005   7,5%
+ 6907229009   7,5%
+ 6907231000   12%
+ 6907239001   12%
+ 6907239002   7,5%
+ 6907239003   7,5%
+ 6907239004   7,5%
+ 6907239005   7,5%
+ 6907239009   7,5%
+ 6907301000   12%
+ 6907309001   12%
+ 6907309009   7,5%
+ 6907401000   12%
+ 6907409001   12%
+ 6907409002   7,5%
+ 6907409003   7,5%
+ 6907409004   7,5%
+ 6907409005   7,5%
+ 6907409009   7,5%
- 6907902000 12%  
- 6907908000 12%  
- 6908100000 12%  
- 6908901100 7,5%  
- 6908902000 7,5%  
- 6908903100 7,5%  
- 6908905100 7,5%  
- 6908909100 7,5%  
- 6908909300 7,5%  
- 6908909900 7,5%  
- 6912001000 15%  
+ 6912002100   15%
+ 6912002300   15%
+ 6912002500   13,6%
+ 6912002900   12%
- 6912003000 15%  
- 6912005000 13,6%  
+ 6912008100   15%
+ 6912008300   15%
+ 6912008500   13,6%
+ 6912008900   12%
- 6912009000 12%  
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 7002201000 0% 14%
+ 7019900001   15%
+ 7019900002   15%
+ 7019900003   15%
+ 7019900009   13%
- 7019901000 15%  
- 7019903000 15%  
- 7019909100 15%  
- 7019909900 13%  
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 7106100000 12,5% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 7106910009 12,5% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 7108110000 12,5% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 7108120009 13,6% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 7110110009 12% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 7110210009 12% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 7110310000 16% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 7110410000 16% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
- 7302102100 10%  
+ 7302102200   10%
- 7302102300 10%  
+ 7302102800   10%
- 7302102900 10%  
- 7307111000 10%  
- 7307119000 10%  
- 7307191000 10%  
- 7307199000 10%  
- 7307210001 0%  
- 7307210009 10%  
- 7307221000 9%  
- 7307229000 9%  
- 7307231000 10%  
- 7307239000 10%  
- 7307291002 0%  
- 7307291008 10%  
- 7307293000 10%  
- 7307299001 0%  
- 7307299009 10%  
- 7307910000 10%  
- 7307921000 10%  
- 7307929000 10%  
- 7307931100 10%  
- 7307931900 10%  
- 7307939100 10%  
- 7307939900 10%  
- 7307991000 10%  
- 7307993000 10%  
- 7307999001 5%  
- 7307999009 10%  
+ 7308400001   10%
+ 7308400009   7,5%
- 7308401000 10%  
- 7308409000 7,5%  
- 7308901000 10%  
+ 7308909801   10%
+ 7308909809   6%
- 7308909900 6%  
+ 7314410000   10%
- 7314411000 10%  
- 7314419000 10%  
+ 7314420000   10%
- 7314421000 10%  
- 7314429000 10%  
+ 7315820000   15%
- 7315821000 15%  
- 7315829000 15%  
- 7317001000 10%  
- 7317004000 5%  
+ 7317006000   5%
- 7317006100 5%  
- 7317006900 5%  
+ 7317008001   10%
+ 7317008009   5%
- 7317009000 5%  
+ 7321810000   15%
- 7321811000 15%  
- 7321819000 15%  
+ 7321820000   15%
- 7321821000 15%  
- 7321829000 15%  
+ 7323930000   9%
- 7323931000 9%  
- 7323939000 9%  
+ 7323940000   10%
- 7323941000 10%  
- 7323949000 10%  
+ 7323990000   10%
- 7323991000 10%  
- 7323999100 10%  
- 7323999900 10%  
+ 7325100000   15%
- 7325105000 15%  
- 7325109200 15%  
- 7325109900 15%  
+ 7326200001   13%
+ 7326200002   13%
+ 7326200003   5%
+ 7326200009   10%
- 7326203000 13%  
- 7326205000 13%  
- 7326208001 5%  
- 7326208009 10%  
- 7326901000 10%  
- 7326907000 10%  
- 7326909101 0%  
- 7326909109 9%  
+ 7326909201   0%
+ 7326909202   10%
+ 7326909203   10%
+ 7326909209   9%
- 7326909301 0%  
- 7326909309 10%  
+ 7326909401   0%
+ 7326909409   10%
- 7326909500 10%  
+ 7326909600   10%
+ 7326909804   10%
+ 7326909805   10%
+ 7326909807   7,5%
- 7326909808 7,5%  
- 7601201001 0%  
- 7601201009 5%  
+ 7601202001   0%
+ 7601202009   5%
+ 7601208001   0%
+ 7601208002   5%
+ 7601208009   5%
- 7601209100 5%  
- 7601209900 5%  
+ 7612903000   10%
+ 7612908001   13,2evro za1000sht
+ 7612908002   9%
+ 7612908008   10%
- 7612909001 13,2evro za1000sht  
- 7612909002 9%  
- 7612909008 10%  
+ 7615103000   9%
+ 7615108001   10%
+ 7615108009   9%
- 7615109001 10%  
- 7615109009 9%  
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 8108300000 0% 5%
- 8207703500 5%  
+ 8207703700   5%
- 8207703800 5%  
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 8407100002 0% 8%
- 8407330000 10%  
+ 8407332000   10%
+ 8407338000   10%
+ 8424411000   0%
+ 8424419000   5%
+ 8424491000   0%
+ 8424499100   5%
+ 8424499900   5%
- 8424811000 0%  
- 8424813000 5%  
- 8424819100 5%  
- 8424819900 5%  
+ 8424821000   0%
+ 8424823000   5%
+ 8424829100   5%
+ 8424829900   5%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 8430410001 0% 2%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 8430490001 0% 2%
- 8432301100 0%  
- 8432301900 2%  
- 8432309000 0%  
+ 8432311100   0%
+ 8432311900   2%
+ 8432319000   0%
+ 8432391100   0%
+ 8432391900   2%
+ 8432399000   0%
- 8432401000 0%  
- 8432409000 0%  
+ 8432410000   0%
+ 8432420000   0%
+ 8439910000   0%
- 8439911000 0%  
- 8439919000 0%  
+ 8439990000   0%
- 8439991000 0%  
- 8439999000 0%  
- 8443311000 0%  
+ 8443312000   0%
+ 8443318000   0%
- 8443319100 0%  
- 8443319900 0%  
+ 8445300000   0%
- 8445301000 0%  
- 8445309001 0%  
- 8445309009 0%  
+ 8451300000   0%
- 8451301000 0%  
- 8451303000 0%  
- 8451308000 0%  
+ 8452300000   0%
- 8452301000 0%  
- 8452309000 0%  
- 8456100010 0%  
- 8456100090 0%  
+ 8456110000   0%
+ 8456120000   0%
+ 8456400000   0%
+ 8456500000   0%
+ 8456900000   0%
- 8456902000 0%  
- 8456908000 0%  
- 8459401001 0%  
- 8459401009 8%  
- 8459409000 8%  
+ 8459410001   0%
+ 8459410009   8%
+ 8459490000   8%
- 8460110001 0%  
- 8460110009 10%  
+ 8460121001   0%
+ 8460121009   10%
+ 8460129001   0%
+ 8460129009   8%
- 8460190000 8%  
+ 8460191000   8%
+ 8460199001   0%
+ 8460199009   8%
- 8460211100 5%  
- 8460211500 5%  
- 8460211900 0%  
- 8460219001 0%  
- 8460219002 5%  
- 8460219008 5%  
+ 8460221001   5%
+ 8460221002   5%
+ 8460221009   5%
+ 8460229000   8%
+ 8460231001   5%
+ 8460231002   0%
+ 8460231003   5%
+ 8460231009   5%
+ 8460239000   8%
+ 8460241001   0%
+ 8460241002   0%
+ 8460241003   5%
+ 8460241009   5%
+ 8460249001   0%
+ 8460249009   8%
- 8460291001 10%  
- 8460291009 5%  
+ 8460292001   10%
+ 8460292004   5%
+ 8460292005   10%
+ 8460292009   10%
+ 8460298001   0%
+ 8460298009   8%
- 8460299001 10%  
- 8460299009 10%  
- 8460909005 0%  
- 8460909008 8%  
+ 8460909009   8%
+ 8465200000   0%
- 8467291000 10%  
+ 8467292000   10%
- 8467293000 10%  
+ 8467298501   10%
+ 8467298509   8,5%
- 8467299000 8,5%  
- 8469001000 0%  
- 8469009100 5%  
- 8469009900 5%  
- 8472907000 0%  
+ 8472909100   0%
+ 8472909200   5%
+ 8472909300   5%
+ 8472909900   0%
- 8473101100 0%  
- 8473101900 0%  
- 8473109000 0%  
+ 8473401200   0%
+ 8473401300   0%
+ 8473401700   0%
- 8473401800 0%  
+ 8473407000   0%
- 8473408000 0%  
- 8487901000 0%  
- 8487903000 0%  
+ 8487904000   0%
- 8487905300 0%  
- 8487905500 0%  
+ 8487905700   0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 8526920002 0% 5%
- 8528410000 0%  
+ 8528421000   0%
+ 8528423001   0%
+ 8528423009   5%
+ 8528429001   0%
+ 8528429009   5%
- 8528491001 0%  
+ 8528491002   0%
+ 8528491008   5%
- 8528491009 5%  
- 8528498001 0%  
+ 8528498002   0%
+ 8528498008   5%
- 8528498009 5%  
- 8528510000 0%  
+ 8528521000   0%
+ 8528523001   0%
+ 8528523009   5%
+ 8528529001   0%
+ 8528529009   5%
- 8528591001 0%  
+ 8528591002   0%
+ 8528591008   5%
- 8528591009 5%  
- 8528594001 0%  
- 8528594009 5%  
- 8528598001 0%  
- 8528598009 5%  
+ 8528599001   0%
+ 8528599009   5%
- 8528610000 0%  
+ 8528621000   0%
+ 8528623000   0%
+ 8528624000   10%
+ 8528629001   0%
+ 8528629009   8%
- 8528691000 0%  
+ 8528692000   10%
+ 8528699000   8%
- 8528699100 10%  
- 8528699901 0%  
- 8528699909 8%  
- 8528711300 0%  
+ 8528711500   0%
- 8528719000 10%  
+ 8528719100   10%
+ 8528719900   10%
+ 8539500000   0%
+ 8542313000   0%
+ 8542323000   0%
- 8542330000 0%  
+ 8542333000   0%
+ 8542339000   0%
+ 8542393000   0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 8603100002 0% 5%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 8605000002 0% 10%
- 8701901100 5%  
- 8701902000 10%  
- 8701902500 10%  
- 8701903100 10%  
- 8701903500 10%  
- 8701903901 2%  
- 8701903909 10%  
- 8701905000 10%  
- 8701909000 10%  
+ 8701911000   5%
+ 8701915000   10%
+ 8701919000   10%
+ 8701921000   10%
+ 8701925000   10%
+ 8701929000   10%
+ 8701931000   10%
+ 8701935000   10%
+ 8701939000   10%
+ 8701941001   2%
+ 8701941009   10%
+ 8701945000   10%
+ 8701949000   10%
+ 8701951001   2%
+ 8701951009   10%
+ 8701955000   10%
+ 8701959000   10%
+ 8702201110   0%
+ 8702201121   7,5%
+ 8702201129   10%
+ 8702201191   0%
+ 8702201192   10%
+ 8702201193   12%
+ 8702201194   10%
+ 8702201198   12%
+ 8702201199   10%
+ 8702201910   0%
+ 8702201921   ยูโร 3 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตรของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8702201922   10%
+ 8702201923   10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,8 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8702201924   10%
+ 8702201929   10%
+ 8702201991   ยูโร 3 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8702201992   10%
+ 8702201993   20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,8 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8702201994   10%
+ 8702201995   20%
+ 8702201996   10%
+ 8702201998   20%
+ 8702201999   10%
+ 8702209110   0%
+ 8702209120   10%
+ 8702209191   0%
+ 8702209192   10%
+ 8702209198   12%
+ 8702209199   10%
+ 8702209910   0%
+ 8702209921   10%
+ 8702209922   10%
+ 8702209929   10%
+ 8702209991   20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,1 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8702209992   10%
+ 8702209993   20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,1 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8702209994   10%
+ 8702209995   0%
+ 8702209996   10%
+ 8702209998   20%
+ 8702209999   10%
+ 8702301110   0%
+ 8702301120   10%
+ 8702301191   15%
+ 8702301199   10%
+ 8702301910   0%
+ 8702301921   ยูโร 3 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8702301922   10%
+ 8702301923   10%
+ 8702301928   10%
+ 8702301929   10%
+ 8702301991   ยูโร 3 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8702301992   10%
+ 8702301993   20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,8 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8702301994   10%
+ 8702301998   20%
+ 8702301999   10%
+ 8702309110   0%
+ 8702309120   10%
+ 8702309191   17%
+ 8702309199   10%
+ 8702309910   0%
+ 8702309921   10%
+ 8702309922   10%
+ 8702309928   10%
+ 8702309929   10%
+ 8702309991   21%
+ 8702309992   10%
+ 8702309993   21%
+ 8702309994   10%
+ 8702309998   21%
+ 8702309999   10%
+ 8702400001   0%
+ 8702400002   10%
+ 8702400009   10%
+ 8702908010   0%
+ 8702908020   10%
+ 8702908090   10%
- 8702909010 0%  
- 8702909020 10%  
- 8702909090 10%  
- 8703231910 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,83 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์  
- 8703231921 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์  
- 8703231922 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์  
+ 8703231930   0%
+ 8703231940   23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,83 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703231981   23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703231989   23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
- 8703231990 0%  
- 8703239013 ยูโร 1,6 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์  
- 8703239014 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,45 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์  
- 8703239018 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,45 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์  
- 8703239022 ยูโร 2,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์  
- 8703239023 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์  
- 8703239024 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์  
- 8703239027 ยูโร 2,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์  
- 8703239028 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์  
- 8703239029 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์  
+ 8703239030   0%
+ 8703239041   ยูโร 1,6 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703239042   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,45 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703239049   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,45 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703239081   ยูโร 2,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703239082   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703239083   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703239087   ยูโร 2,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703239088   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703239089   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
- 8703239090 0%  
+ 8703401010   0%
+ 8703401091   5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703401092   16%
+ 8703401098   23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,67 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703401099   16%
+ 8703402010   0%
+ 8703402091   ยูโร 1,4 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703402092   16%
+ 8703402093   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,45 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703402094   16%
+ 8703402098   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,45 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703402099   16%
+ 8703403010   0%
+ 8703403091   23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,8 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703403092   16%
+ 8703403098   23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,73 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703403099   16%
+ 8703404010   0%
+ 8703404091   ยูโร 1,5 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703404092   16%
+ 8703404093   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703404094   16%
+ 8703404098   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703404099   16%
+ 8703405101   20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,85 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703405109   16%
+ 8703405910   0%
+ 8703405921   23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,83 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703405929   16%
+ 8703405991   23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703405992   16%
+ 8703405998   23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703405999   16%
+ 8703406010   0%
+ 8703406021   ยูโร 1,6 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703406022   16%
+ 8703406023   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,45 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703406024   16%
+ 8703406028   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,45 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703406029   16%
+ 8703406031   ยูโร 2,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703406032   16%
+ 8703406033   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703406034   16%
+ 8703406038   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703406039   16%
+ 8703406091   ยูโร 2,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703406092   16%
+ 8703406093   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703406094   16%
+ 8703406098   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703406099   16%
+ 8703407010   0%
+ 8703407091   16,4% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,54 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703407092   16%
+ 8703407098   23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,57 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703407099   16%
+ 8703408010   0%
+ 8703408091   ยูโร 3,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703408092   16%
+ 8703408093   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703408094   16%
+ 8703408098   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703408099   16%
+ 8703501010   0%
+ 8703501091   23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,8 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703501099   16%
+ 8703502010   0%
+ 8703502091   ยูโร 1,5 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703502092   16%
+ 8703502093   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,4 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703502094   16%
+ 8703502098   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,4 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703502099   16%
+ 8703503101   20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,85 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703503109   16%
+ 8703503910   0%
+ 8703503991   23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703503999   16%
+ 8703504010   0%
+ 8703504091   ยูโร 2,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703504092   16%
+ 8703504093   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703504094   16%
+ 8703504098   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703504099   16%
+ 8703505101   20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,12 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703505109   16%
+ 8703505910   0%
+ 8703505991   23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,57 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703505999   16%
+ 8703506010   0%
+ 8703506091   ยูโร 3,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703506092   16%
+ 8703506093   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703506094   16%
+ 8703506098   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703506099   16%
+ 8703601010   0%
+ 8703601091   5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703601092   16%
+ 8703601098   23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,67 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703601099   16%
+ 8703602010   0%
+ 8703602091   ยูโร 1,4 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703602092   16%
+ 8703602093   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,45 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703602094   16%
+ 8703602098   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,45 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703602099   16%
+ 8703603010   0%
+ 8703603091   23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,8 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703603092   16%
+ 8703603098   23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,73 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703603099   16%
+ 8703604010   0%
+ 8703604091   ยูโร 1,5 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703604092   16%
+ 8703604093   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703604094   16%
+ 8703604098   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703604099   16%
+ 8703605101   20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,85 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703605109   16%
+ 8703605910   0%
+ 8703605921   23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,83 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703605929   16%
+ 8703605991   23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703605992   16%
+ 8703605998   23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703605999   16%
+ 8703606010   0%
+ 8703606021   ยูโร 1,6 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703606022   16%
+ 8703606023   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,45 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703606024   16%
+ 8703606028   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,45 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703606029   16%
+ 8703606031   ยูโร 2,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703606032   16%
+ 8703606033   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703606034   16%
+ 8703606038   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703606039   16%
+ 8703606091   ยูโร 2,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703606092   16%
+ 8703606093   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703606094   16%
+ 8703606098   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703606099   16%
+ 8703607010   0%
+ 8703607091   16,4% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,54 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703607092   16%
+ 8703607098   23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,57 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703607099   16%
+ 8703608010   0%
+ 8703608091   ยูโร 3,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703608092   16%
+ 8703608093   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703608094   16%
+ 8703608098   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703608099   16%
+ 8703701010   0%
+ 8703701091   23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,8 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703701099   16%
+ 8703702010   0%
+ 8703702091   ยูโร 1,5 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703702092   16%
+ 8703702093   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,4 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703702094   16%
+ 8703702098   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,4 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703702099   16%
+ 8703703101   20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,85 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703703109   16%
+ 8703703910   0%
+ 8703703991   23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703703999   16%
+ 8703704010   0%
+ 8703704091   ยูโร 2,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703704092   16%
+ 8703704093   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703704094   16%
+ 8703704098   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703704099   16%
+ 8703705101   20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,12 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703705109   16%
+ 8703705910   0%
+ 8703705991   23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,57 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703705999   16%
+ 8703706010   0%
+ 8703706091   ยูโร 3,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703706092   16%
+ 8703706093   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703706094   16%
+ 8703706098   25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703706099   16%
+ 8703800001   0%
+ 8703800002   0%
+ 8703800009   16%
+ 8703900010   0%
+ 8703900090   16%
- 8703901010 0%  
- 8703901091 0%  
- 8703901099 16%  
- 8703909010 0%  
- 8703909090 16%  
- 8705901001 13%  
- 8705901005 13% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,6 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์  
+ 8705908001   13%
+ 8705908002   13% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,6 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8705908005   5%
+ 8705908009   5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,04 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
- 8705909001 5%  
- 8705909005 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,04 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์  
- 8711209100 15,2%  
+ 8711209200   15,2%
- 8711209300 15,2%  
+ 8711601000   15,2%
+ 8711609000   15,2%
- 8712001000 12%  
+ 8712007000   12%
- 8712008000 12%  
- 8714100000 7,5%  
+ 8714101000   7,5%
+ 8714102000   7,5%
+ 8714103000   7,5%
+ 8714104000   7,5%
+ 8714105000   7,5%
+ 8714109000   7,5%
+ 8714930000   5%
- 8714931000 5%  
- 8714939000 5%  
- 8714941000 5%  
+ 8714942000   5%
- 8714943000 5%  
- 8716101000 10%  
- 8716109100 10%  
+ 8716109200   10%
- 8716109400 10%  
- 8716109600 10%  
+ 8716109800   10%
- 8716109900 10%  
+ 8716395001   10%
+ 8716395002   9%
+ 8716395009   10%
- 8716395100 10%  
- 8716395901 9%  
- 8716395909 10%  
<FONTCOLOR = "ff0000"> * cv 0% 17%
- 9006100000 10%  
+ 9006538008   10%
- 9006538009 10%  
+ 9006590008   10%
- 9006590009 10%  
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 9306901001 0% 16%
- 9401510000 12% plyus0,07 ยูโรต่อกิโลกรัม  
+ 9401520000   12% plyus0,07 ยูโรต่อกิโลกรัม
+ 9401530000   12% plyus0,07 ยูโรต่อกิโลกรัม
- 9403810000 12% plyus0,13 ยูโรต่อกิโลกรัม  
+ 9403820000   12% plyus0,13 ยูโรต่อกิโลกรัม
+ 9403830000   12% plyus0,13 ยูโรต่อกิโลกรัม
- 9406001100 5%  
- 9406002000 5%  
- 9406003100 5%  
- 9406003801 5%  
- 9406003809 5%  
- 9406008001 5%  
- 9406008009 5%  
+ 9406101000   5%
+ 9406109000   5%
+ 9406901000   5%
+ 9406903100   5%
+ 9406903901   5%
+ 9406903909   5%
+ 9406909001   5%
+ 9406909009   5%
+ 9608600000   8%
- 9608601000 8%  
- 9608609000 8%  
- 9619001100 5%  
- 9619001300 5%  
- 9619001900 5%  
- 9619002100 5%  
- 9619002900 5%  
+ 9619003000   5%
- 9619003100 5%  
- 9619003900 5%  
+ 9619004000   0,61 ยูโรต่อกิโลกรัม