Russian จีน (ดั้งเดิม) English ฟิลิปปินส์ Italian Japanese Korean Malay ภาษาไทย Vietnamese

ภาชนะบรรจุรหัส BIC จากเว็บไซต์ Bic code.org-

รหัสตู้คอนเทนเนอร์รวมอย่างเป็นทางการในการลงทะเบียนระหว่างประเทศของภาชนะ