Russian จีน (ดั้งเดิม) English ฟิลิปปินส์ Italian Japanese Korean Malay ภาษาไทย Vietnamese

การจัดส่งสินค้าคอนเทนเนอร์: แง่

การจัดส่งสินค้าคอนเทนเนอร์: แง่

การลดลงสำเนา
FIOS (ฟรีเข้า / ออก) กำลังโหลด / ขนถ่ายโดยผู้ตราส่ง
FIFO (ฟรี / ฟรีออก)  กำลังโหลด / ขนถ่ายที่ค่าใช้จ่ายของผู้เช่าที่
FILO (ฟรี / ซับออก) โหลดโดยผู้ตราส่งขนถ่าย - โดยเจ้าของเรือ
LIFO (ซับใน / ฟรีออก) ใช้โดยเจ้าของเรือขนถ่ายโดยผู้ตราส่ง
LILO (ซับใน / ซับออก) ขนถ่ายที่ค่าใช้จ่ายของเจ้าของเรือที่