Russian จีน (ดั้งเดิม) English ฟิลิปปินส์ Italian Japanese Korean Malay คนไทย เวียตนาม
ข้อมูล HS

รหัสศุลกากรและหน้าที่

ตารางการเปรียบเทียบรหัสและอากรขาเข้า

(ตารางแสดงเฉพาะรหัสที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี). ดูการตัดสินใจของคณะกรรมการของ ECE №เมืองฮิตฮิต, №เมืองฮิตฮิตและจากการตัดสินใจของคณะกรรมการของ ECE №เมืองฮิตฮิต, № 77 ฮิตจากเมือง

คำอธิบาย: "*" - การเปลี่ยนแปลงเพียงภาษีศุลกากร "-" - รหัสลบ "+" - รหัสเพิ่ม

สัญญาณHS TCอัตราอากรสำหรับรถอีทีทีปฏิบัติการในอำนาจลึกลับของอัตราอากรสำหรับรถอีทีทีในการดำเนินงานที่มีอำนาจลึกลับของ
* 204501300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 204501500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 204501900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 204503100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 204503900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 204505100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 204505300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 204505500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 204505900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 204507100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 204507900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 206109500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 206109800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 206210000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 206220009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 206299100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 206299900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 206300002 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 206300004 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 206490002 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 208101000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 208109000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 208401000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 208402000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 208903000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 210198100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 301110000 9% 8%
* 301190000 9% 8%
* 301941000 8.7% 7.3%
* 301949000 8.7% 7.3%
* 301950000 8.7% 7.3%
* 301998500 8.7% 7.3%
* 302111000 8.6% 7.2%
* 302112000 8.6% 7.2%
* 302118000 8.6% 7.2%
* 302130000 8.6% 7.2%
* 302140000 8.6% 7.2%
* 302190000 8.7% 7.3%
* 302311000 8% 6%
* 302319000 8% 6%
* 302321000 8% 6%
* 302329000 8% 6%
* 302341000 8% 6%
* 302349000 8% 6%
* 302351100 8% 6%
* 302351900 8% 6%
* 302359100 8% 6%
* 302359900 8% 6%
* 302361000 8% 6%
* 302369000 8% 6%
* 302392000 8% 6%
* 302398000 8% 6%
* 302410000 8.3% 6.7%
* 302420000 8.7% 7.3%
* 302431000 9% 8%
* 302433000 9% 8%
* 302439000 9% 8%
* 302440000 8.3% 6.7%
* 302451000 8.7% 7.3%
* 302453000 8.7% 7.3%
* 302459000 8.7% 7.3%
* 302460000 8.7% 7.3%
* 302470000 8.7% 7.3%
* 302511000 9% 8%
* 302519000 9% 8%
* 302520000 8.7% 7.3%
* 302541100 8.7% 7.3%
* 302541500 8.7% 7.3%
* 302541900 8.7% 7.3%
* 302549000 8.7% 7.3%
* 302550000 8.7% 7.3%
* 302560000 8.7% 7.3%
* 302591000 8.7% 7.3%
* 302592000 8.7% 7.3%
* 302593000 8.7% 7.3%
* 302594000 8.7% 7.3%
* 302599000 8.7% 7.3%
* 302710000 8.7% 7.3%
* 302720000 8.7% 7.3%
* 302730000 8.7% 7.3%
* 302740000 9% 8%
* 302790000 8.7% 7.3%
* 302812000 9% 8%
* 302815000 9% 8%
* 302816000 9% 8%
* 302819000 9% 8%
* 302820000 8.7% 7.3%
* 302830000 8.7% 7.3%
* 302841000 8.7% 7.3%
* 302849000 8.7% 7.3%
* 302851000 8.7% 7.3%
* 302853000 8.7% 7.3%
* 302859000 8.7% 7.3%
* 302891010 8.7% 7.3%
* 302891020 8.7% 7.3%
* 302891030 8.7% 7.3%
* 302891080 8.7% 7.3%
* 302891090 8.7% 7.3%
* 302892100 8.7% 7.3%
* 302892900 8.7% 7.3%
* 302893100 8.7% 7.3%
* 302893900 8.7% 7.3%
* 302894000 8.7% 7.3%
* 302895000 8.7% 7.3%
* 302896000 8.7% 7.3%
* 302899009 8.7% 7.3%
* 302900000 10% 9.8%
* 303110000 9% 8%
* 303120000 9% 8%
* 303130000 8.3% 6.5%
* 303141000 8.3% 6.5%
* 303142000 8.3% 6.5%
* 303149000 8.3% 6.5%
* 303230000 8% 6%
* 303240000 8% 6%
* 303250000 8% 6%
* 303290000 8% 6%
* 303330000 9% 8%
* 303411000 8% 6%
* 303419000 8% 6%
* 303421200 8% 6%
* 303421800 8% 6%
* 303424200 8% 6%
* 303424800 8% 6%
* 303429000 8% 6%
* 303510000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 303531000 8.7% 7.3%
* 303533000 8.7% 7.3%
* 303539000 8.7% 7.3%
* 303541000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 303549000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 303551000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 303553000 8% 7%
* 303559001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 303559009 8% 7%
* 303560000 8% 7%
* 303570000 8% 6.7%
* 303631000 9% 8%
* 303633000 9% 8%
* 303639000 9% 8%
* 303640000 9% 8%
* 303650000 9% 8%
* 303661100 9% 8%
* 303661200 9% 8%
* 303661300 9% 8%
* 303661900 9% 8%
* 303669000 9% 8%
* 303681000 9% ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 303693000 8% 7%
* 303699000 8% 7%
* 303811000 9% 8%
* 303815000 8.7% 7.3%
* 303816000 8.7% 7.3%
* 303819000 8.7% 7.3%
* 303820000 8% 7%
* 303830000 8% 7%
* 303841000 9% 8%
* 303849000 9% 8%
* 303891010 8% 6%
* 303891020 8% 6%
* 303891030 8% 6%
* 303891080 8% 6%
* 303891090 8% 6%
* 303892109 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 303892900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 303893100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 303893900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 303895500 8% 7%
* 303899001 8% 7%
* 303899002 8% 7%
* 303899008 8% 7%
* 303901000 6.5% 3%
* 303909000 6.5% 3%
* 304310000 8.7% 7.3%
* 304320000 8.7% 7.3%
* 304330000 8.7% 7.3%
* 304390000 8.7% 7.3%
* 304410000 8.3% 6.7%
* 304421000 8.3% 6.7%
* 304425000 8.7% 7.3%
* 304429000 8.3% 6.7%
* 304430000 8.8% 7.5%
* 304441000 8.3% 6.7%
* 304443000 8.7% 7.3%
* 304449000 8.8% 7.5%
* 304450000 8.8% 7.5%
* 304460000 8.8% 7.5%
* 304491010 8.7% 7.3%
* 304491090 8.7% 7.3%
* 304495000 8.7% 7.3%
* 304499000 8.8% 7.5%
* 304510000 8.7% 7.3%
* 304520000 8.7% 7.3%
* 304530000 8.7% 7.3%
* 304540000 8.7% 7.3%
* 304550000 8.7% 7.3%
* 304591000 8.7% 7.3%
* 304595000 8.3% 6.7%
* 304599000 8.7% 7.3%
* 304610000 7.5% 5%
* 304620000 7.5% 5%
* 304630000 7.5% 5%
* 304690000 7.5% 5%
* 304711000 7.5% 5%
* 304719000 8% 6%
* 304720000 8.3% 6.7%
* 304730000 8.3% 6.7%
* 304741100 8.5% 7%
* 304741500 8.5% 7%
* 304741900 8.5% 7%
* 304749000 8.5% 7%
* 304750000 8.5% 7%
* 304791000 8% 6%
* 304793000 8.5% 7%
* 304795000 8.5% 7%
* 304798000 8.5% 7%
* 304799000 8.5% 7%
* 304810000 7.5% 5%
* 304821000 7.5% 5%
* 304825000 7.5% 5%
* 304829000 7.5% 5%
* 304831000 8.5% 7%
* 304833000 8.5% 7%
* 304835000 8.3% 6.7%
* 304839000 8.5% 7%
* 304840000 8.5% 7%
* 304850000 8.5% 7%
* 304860000 6.5% 3%
* 304870000 7.5% 5%
* 304891010 7.5% 5%
* 304891090 7.5% 5%
* 304892100 7.5% 5%
* 304892900 8.5% 7%
* 304893000 7.5% 5%
* 304894100 8% 6%
* 304894900 7.5% 5%
* 304895100 8.5% 7%
* 304895500 8.5% 7%
* 304895900 8.5% 7%
* 304896000 8.5% 7%
* 304899000 8.5% 7%
* 304910000 7.7% 5.3%
* 304920000 7.7% 5.3%
* 304931000 8% 6%
* 304939000 7.7% 5.3%
* 304941000 8% 6%
* 304949000 7.7% 5.3%
* 304951000 8% 6%
* 304952100 8% 6%
* 304952500 8% 6%
* 304952900 8% 6%
* 304953000 8% 6%
* 304954000 8% 6%
* 304955000 7.7% 5.3%
* 304956000 7.7% 5.3%
* 304959000 7.7% 5.3%
* 304991000 8% 6%
* 304992100 7.7% 5.3%
* 304992300 6.5% 3%
* 304992900 7.7% 5.3%
* 304995500 7.7% 5.3%
* 304996100 7.7% 5.3%
* 304996500 7.7% 5.3%
* 304999900 7.7% 5.3%
* 305200000 18% 16%
* 305310000 8.7% 7.3%
* 305321100 8.7% 7.3%
* 305321900 8.3% 6.7%
* 305329000 8.7% 7.3%
* 305391000 8.3% 6.7%
* 305395000 8.7% 7.3%
* 305399010 8.7% 7.3%
* 305399090 8.7% 7.3%
* 305410000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 305420000 8.8% 7.5%
* 305430000 7.7% 5.3%
* 305441000 7.7% 5.3%
* 305449000 7.7% 5.3%
* 305491000 7.7% 5.3%
* 305492000 7.7% 5.3%
* 305493000 7.7% 5.3%
* 305498010 7.7% 5.3%
* 305498090 7.7% 5.3%
* 305511000 8.3% 6.7%
* 305519000 8.3% 6.7%
* 305591000 8.5% 7%
* 305593000 8.3% 6.7%
* 305595000 7.7% 5.3%
* 305597000 8.5% 7%
* 305598000 8.5% 7%
* 305610000 8.3% 6.7%
* 305620000 8.8% 7.5%
* 305640000 9% 8%
* 305691000 9% 8%
* 305693000 9% 8%
* 305695000 8.3% 6.7%
* 305698000 9% 8%
* 305711000 7.7% 5.3%
* 305719000 8.5% 7%
* 305720001 8.3% 6.7%
* 305720009 7.7% 5.3%
* 305790001 8.3% 6.7%
* 305790009 7.7% 5.3%
* 306111000 8% 7%
* 306121000 7% 6.7%
* 306140500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 306141000 8.3% 6.7%
* 306143000 8.3% 6.7%
* 306151000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 306169900 5% 3%
* 306179100 5% 3%
* 306179200 5% 3%
* 306179300 5% 3%
* 306179900 5% 3%
* 306190500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 306191000 8% 7%
* 306199000 8% 7%
* 306211000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 306219000 8% 7%
* 306223000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 306241000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 306251000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 306263100 8% 7.3%
* 306263900 8% 7.3%
* 306269000 8% 7.3%
* 306279100 8% 7.3%
* 306279500 8% 7.3%
* 306279900 8% 7.3%
* 306290500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 306298100 8% 7%
* 307191000 13.3% 11.5%
* 307210000 8% 7.3%
* 307290500 13.3% 11.5%
* 307311000 8.8% 7.5%
* 307319000 9% 8%
* 307390500 13.3% 11.5%
* 307391000 8.7% 7.3%
* 307399000 8.7% 7.3%
* 307490500 13.3% 11.5%
* 307490900 7.5% 5%
* 307491100 7.5% 5%
* 307491800 7.5% 5%
* 307497100 8% 6.7%
* 307510000 9% 8%
* 307590500 13.3% 11.5%
* 307601000 13.3% 11.5%
* 307791000 13.3% 11.5%
* 307799001 8.5% 7%
* 307799009 8.3% 6.7%
* 307891000 13.3% 11.5%
* 307899001 8.5% 7%
* 307899009 8.3% 6.7%
* 307991000 13.3% 11.5%
* 307991100 8.5% 7%
* 307991300 8.5% 7%
* 307991700 8.5% 7%
* 307998000 8.5% 7%
* 308191000 13.3% 11.5%
* 308193000 8.5% 7%
* 308199000 8.3% 6.7%
* 308291000 13.3% 11.5%
* 308293000 8.5% 7%
* 308299000 8.3% 6.7%
* 308303000 13.3% 11.5%
* 308305000 8.5% 7%
* 308309000 8.3% 6.7%
* 308903000 13.3% 11.5%
* 308905000 8.5% 7%
* 308909000 8.3% 6.7%
* 402101100 18.3% 16.7%
* 402101900 18.3% 16.7%
* 402109100 18.3% 16.7%
* 402109900 18.3% 16.7%
* 402211100 18.3% 16.7%
* 402211700 18.3% 16.7%
* 402211900 18.3% 16.7%
* 402219100 18.3% 16.7%
* 402219900 18.3% 16.7%
* 402291500 22.5% 20%
* 402291900 22.5% 20%
* 402299100 22.5% 20%
* 402299900 22.5% 20%
* 402911000 18.8% 17.5%
* 402913000 18.8% 17.5%
* 402915100 18.8% 17.5%
* 402915900 18.8% 17.5%
* 402919100 18.8% 17.5%
* 402919900 18.8% 17.5%
* 402991000 18.8% 17.5%
* 402993100 18.8% 17.5%
* 402993900 18.8% 17.5%
* 402999100 18.8% 17.5%
* 402999900 18.8% 17.5%
* 404100200 13.3% 11.7%
* 404102600 13.3% 11.7%
* 405101100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 405101900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 405103000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 405105000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 405109000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 405201000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 405203000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 405209000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 405901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 405909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406102002 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406102003 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406102009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406108000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406201000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406209000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406900100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406901301 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406901309 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406901500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406901700 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406901800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406901900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406902100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406902300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406902500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406902700 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406902900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406903209 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406903500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406903700 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406903900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406905000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406906300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406906900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406907300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406907500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406907600 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406907800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406907900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406908100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406908500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406908600 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406908800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406909300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406909901 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 406909909 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 407199000 13.3% 11.7%
* 407299000 13.3% 11.7%
* 407909000 13.3% 11.7%
* 408112000 17% 16%
* 408118000 16.5% 15%
* 408192000 16.5% 15%
* 408198100 21.7% 18.3%
* 408198900 21.7% 18.3%
* 408912000 21.3% 17.5%
* 408918000 14% 13%
* 408998000 13.3% 11.7%
* 511919011 9.3% 8.7%
* 511919019 9.3% 8.7%
* 511919020 9.3% 8.7%
* 511919090 9.3% 8.7%
* 511991000 8.3% 6.7%
* 602109000 11.7% 8.3%
* 602209000 11.7% 8.3%
* 602300000 13% 11%
* 602400000 13% 11%
* 602903000 11.7% 8.3%
* 602904100 11.7% 8.3%
* 602904500 11.7% 8.3%
* 602904900 11.7% 8.3%
* 602905000 11.7% 8.3%
* 602907000 11.7% 8.3%
* 602909100 11.7% 8.3%
* 602909900 11.7% 8.3%
* 603900000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 604201100 11.7% 8.3%
* 604201900 11.7% 8.3%
* 604202000 11.7% 8.3%
* 604204000 11.7% 8.3%
* 604209000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 604901100 11.7% 8.3%
* 604901900 11.7% 8.3%
* 604909100 11.7% 8.3%
* 604909900 11.7% 8.3%
* 701901000 13.3% 11.7%
* 701905000 13.3% 11.7%
* 701909000 13.3% 11.7%
* 702000001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 702000004 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 702000005 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 702000006 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 702000007 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 702000009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 703101100 13.3% 11.7%
* 703101900 13.3% 11.7%
* 703109000 13.3% 11.7%
* 703200000 13.3% 11.7%
* 704100000 15% 13.3%
* 704200000 15% 14.7%
* 704901001 15% 14.7%
* 704901009 15% 14.7%
* 704909000 13% 11%
* 706100001 14.3% 13.5%
* 706100009 14.3% 13.5%
* 706901000 14% 13%
* 706903000 13.7% 12.3%
* 706909001 14% 13%
* 706909009 14% 13%
* 707000501 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 707000506 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 707000509 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 709200000 10% 5%
* 709300000 13% 11.7%
* 709400000 13.5% 12%
* 709510000 13.3% 11.7%
* 709591000 13.3% 11.7%
* 709593000 13.3% 11.7%
* 709595000 12.5% 10%
* 709599000 13.3% 11.7%
* 709601001 13.3% 11.7%
* 709601002 12.5% 10%
* 709609100 13.5% 12%
* 709609500 13.5% 12%
* 709609900 13.5% 12%
* 709700000 12.5% 10%
* 709910000 13.5% 12%
* 709921000 13.3% 11.7%
* 709929000 13.3% 11.7%
* 709931000 13.3% 11.7%
* 709939000 13.3% 11.7%
* 709991000 13.3% 11.7%
* 709992000 13.3% 11.7%
* 709994000 13.3% 11.7%
* 709995000 13.3% 11.7%
* 709996000 13.3% 11.7%
* 709999000 13.3% 11.7%
* 710100000 13.3% 11.7%
* 710210000 13.3% 11.7%
* 710220000 13.3% 11.7%
* 710290000 13.5% 12%
* 710300000 14% 13%
* 710400000 13.7% 12.3%
* 710801000 14% 13%
* 710805100 14% 13%
* 710805900 14% 13%
* 710806100 14% 13%
* 710806900 14% 13%
* 710807000 14% 13%
* 710808000 14% 13%
* 710808500 14% 13%
* 710809500 14% 13%
* 710900000 14% 13%
* 711400000 13.3% 11.7%
* 711510000 13.3% 11.7%
* 711590000 14% 13%
* 711901000 14% 13%
* 711903000 14% 13%
* 711907000 13.3% 11.7%
* 711908000 14% 13%
* 711909000 14% 13%
* 712200000 14% 13%
* 712310000 14% 13%
* 712320000 14% 13%
* 712330000 14% 13%
* 712390000 14% 13%
* 712900500 13.8% 12.5%
* 712901100 13.8% 12.5%
* 712901900 13.3% 11.7%
* 712903000 13.3% 11.7%
* 712905000 13.3% 11.7%
* 712909000 13.3% 11.7%
* 713101000 14% 13%
* 713109001 10% 5%
* 713109009 14% 13%
* 713200000 13.3% 11.7%
* 713310000 14% 13%
* 713320000 14% 13%
* 713331000 13.3% 11.7%
* 713339000 13.3% 11.7%
* 713340001 14% 13%
* 713340009 13.5% 12%
* 713350001 14% 13%
* 713350009 13.5% 12%
* 713390001 14% 13%
* 713390009 13.5% 12%
* 713400000 14% 13%
* 713500000 13.3% 11.7%
* 713600001 14% 13%
* 713600009 13.5% 12%
* 713900001 14% 13%
* 713900009 13.5% 12%
* 714109100 12% 9%
* 714109801 12% 9%
* 714109809 13.7% 12.3%
* 714201000 13.8% 12.5%
* 714209000 13.8% 12.5%
* 714301000 13.3% 11.7%
* 714309000 13.3% 11.7%
* 714401000 13.3% 11.7%
* 714409000 13.3% 11.7%
* 714501000 13.3% 11.7%
* 714509000 13.3% 11.7%
* 714901200 13.3% 11.7%
* 714901800 13.3% 11.7%
* 714909000 13.3% 11.7%
* 801120000 4% 3%
* 801190000 4% 3%
* 804300001 4% 3%
* 804300009 4% 3%
* 804500001 4% 3%
* 808101000 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 808108001 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 808108002 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 808108003 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 808108005 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 808108006 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 808108007 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 808108008 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 808301000 8.3% 6.7%
* 808309000 8.3% 6.7%
* 808400000 8.3% 6.7%
* 810100000 8.3% 6.7%
* 810201000 7.5% 5%
* 810209000 7.5% 5%
* 810700000 7.5% 5%
* 810907500 7.5% 5%
* 811901101 7.5% 5%
* 811901109 9% 8%
* 811901900 9% 8%
* 811903101 7.5% 5%
* 811903109 9% 8%
* 811903900 9% 8%
* 811905000 9% 8%
* 811907000 9% 8%
* 811907500 9% 8%
* 811908000 9% 8%
* 811908501 7.5% 5%
* 811908509 9% 8%
* 811909500 9% 8%
* 812907000 7.5% 5%
* 813300000 9% 8%
* 813401000 7.5% 5%
* 813403000 7.5% 5%
* 813405000 7.5% 5%
* 813406500 7.5% 5%
* 813409500 7.5% 5%
* 901210001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 901210002 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 901210008 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 901210009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 901220001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 901220002 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 901220008 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 901220009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 902100001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 902100009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 902300001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 902300009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 904110000 4% 3%
* 906110000 4% 3%
* 906190000 4% 3%
* 906200000 4% 3%
* 1006101000 18% 16%
* 1006102100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006102300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006102500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006102700 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006109200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006109400 38% 36%
* 1006109600 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006109800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006201100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006201300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006201500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006201700 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006209200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006209400 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006209600 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006302100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006302300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006302500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006302700 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006304200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006304400 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006304600 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006304800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006306100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006306300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006306500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006306700 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006309200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006309400 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006309600 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006309800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1006400000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1103195000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1103205000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1104199100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1105200000 8.3% 6.7%
* 1108110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1108120000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1108130000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1108140000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1108191000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1108199000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1212210000 4% 3%
* 1212290000 4% 3%
* 1401100000 13% 11%
* 1401200000 14.3% 13.7%
* 1401900000 14.3% 13.7%
* 1404900001 14.3% 13.7%
* 1501109000 13.3% 11.7%
* 1501209000 13.3% 11.7%
* 1501900000 13.3% 11.7%
* 1502109000 13.3% 11.7%
* 1502909000 13.3% 11.7%
* 1504101000 13.7% 12.3%
* 1504109100 13.7% 12.3%
* 1504109900 13.7% 12.3%
* 1504201000 13.3% 11.7%
* 1504209000 13.3% 11.7%
* 1504301000 13.7% 12.3%
* 1504309000 13.7% 12.3%
* 1507101000 14% 13%
* 1508901000 4% 3%
* 1508909000 4% 3%
* 1510001000 14% 13%
* 1510009000 11.7% 8.3%
* 1511109002 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1511901100 4% 3%
* 1511901902 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1511909902 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1512211000 14% 13%
* 1512219000 14% 13%
* 1512291000 14% 13%
* 1512299000 14% 13%
* 1513119902 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ 3%
* 1513191902 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ 3%
* 1513199902 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ 3%
* 1514119001 14% 13%
* 1514119009 14% 13%
* 1514191000 14.3% 13.7%
* 1514199001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1514199009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1514919001 14% 13%
* 1514919009 14% 13%
* 1514991000 14.3% 13.7%
* 1514999001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1514999009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1516209100 18.8% 17.5%
* 1516209500 17.7% 15.3%
* 1516209609 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1516209801 14% 13%
* 1516209802 14% 13%
* 1516209809 18% 16%
* 1517101000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1517901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1517909300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1518001000 17% 16%
* 1518009500 13.5% 12%
* 1518009900 13.5% 12%
* 1521100000 14% 13%
* 1601001000 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1601009100 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1601009900 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602100090 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602201000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602311100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602311900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602313000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602319000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602321100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602321900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602323000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602329000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602392100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602392900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602394000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602491100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602491300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602491500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602491900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602495000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602499000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602501000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602503101 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602503109 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602509501 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602509509 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602903100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602905100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602906100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602906900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602907200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602907400 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602907600 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602907800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1602909900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1604139000 14% 13%
* 1604199300 13.8% 12.5%
* 1604320010 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1604320090 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1605100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1605301000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1605309000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1605400000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1605510000 13.3% 11.5%
* 1605520000 13.3% 11.5%
* 1605531000 13.3% 11.5%
* 1605539000 13.3% 11.5%
* 1605540000 13.3% 11.5%
* 1605550000 13.3% 11.5%
* 1605560000 13.3% 11.5%
* 1605570000 13.3% 11.5%
* 1605580000 13.3% 11.5%
* 1605590000 13.3% 11.5%
* 1605610000 13.3% 11.5%
* 1605620000 13.3% 11.5%
* 1605630000 13.3% 11.5%
* 1605690000 13.3% 11.5%
* 1701121009 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701129009 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701131011 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701131021 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701131031 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701139011 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701139021 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701139031 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701141011 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701141021 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701141031 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701149011 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701149021 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701149031 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701910011 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701910021 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1701910031 ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต ฮิตดอลลาร์. ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมฮิต
* 1702209000 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1702907100 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1702907500 18% 16%
* 1702907900 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1702909500 18% 16%
* 1704101000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1704109001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1704109009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1704901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1704903000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1704905100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1704905500 9% 8%
* 1704906100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1704906500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1704907100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1704907500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1704908100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1704909900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1806209500 8.8% 7.5%
* 1806310000 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1806321000 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1806329000 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1806901100 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1806901900 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1806903100 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1806903900 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1806905001 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1806905002 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1806905009 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1806906000 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1806907000 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1901200000 13% 11%
* 1901901100 14% 13%
* 1901901900 14% 13%
* 1901909100 14% 13%
* 1901909900 13% 11%
* 1904101000 13.3% 11.7%
* 1904103000 13.3% 11.7%
* 1904109000 13.3% 11.7%
* 1904300000 13.7% 12.3%
* 1904901000 13.7% 12.3%
* 1904908000 13.7% 12.3%
* 1905311100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905311900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905313000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905319100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905319900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905320500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905321100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905321900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905329100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905329900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905902000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905903000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905904500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905905500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905906000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 1905909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2001100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2001901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2001902000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2001903000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2001904000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2001905000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2001906000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2001906500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2001907000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2001909100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2001909702 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2001909709 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2002101000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2002109000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2002901100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2002901900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2002903100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2002903900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2002909100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2002909900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2003102000 13.3% 11.7%
* 2003103000 13.3% 11.7%
* 2003901000 14% 13%
* 2003909000 13.8% 12.5%
* 2004101000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2004109100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2004109900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2004901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2004903000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2004905000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2004909100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2004909800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005100090 14% 13%
* 2005201000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005202000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005208000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005400000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005510000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005590000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005600000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005800000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005910000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005991000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005992000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005993000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005994000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005995000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005996000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2005999000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2006001000 13% 11%
* 2006003100 14% 13%
* 2006003500 13.3% 11.7%
* 2006003800 13.3% 11.7%
* 2006009100 13.3% 11.7%
* 2006009900 14% 13%
* 2007101090 13.3% 11.7%
* 2007109190 13.3% 11.7%
* 2007109990 13.3% 11.7%
* 2007911000 12% 11.7%
* 2007913000 12% 11.7%
* 2007919000 12% 11.7%
* 2007993100 13% 11%
* 2007993300 12.5% 10%
* 2007993500 12.5% 10%
* 2007993909 13.5% 12%
* 2007995008 13% 11%
* 2007999300 12.5% 10%
* 2008111000 12.4% 9.9%
* 2008119100 12.4% 9.9%
* 2008119600 12.4% 9.9%
* 2008119800 12.4% 9.9%
* 2008191100 12.5% 10%
* 2008191300 13.3% 11.7%
* 2008191900 13.3% 11.7%
* 2008199101 13% 11%
* 2008199109 12.5% 10%
* 2008199300 13.3% 11.7%
* 2008199500 13.3% 11.7%
* 2008199900 13.8% 12.5%
* 2008201100 12.8% 10.5%
* 2008201900 12.8% 10.5%
* 2008203100 12.8% 10.5%
* 2008203900 12.8% 10.5%
* 2008209000 12.8% 10.5%
* 2008301100 13.7% 12.3%
* 2008301900 13.7% 12.3%
* 2008303100 13.7% 12.3%
* 2008303900 13.7% 12.3%
* 2008305100 13.7% 12.3%
* 2008305500 13.3% 11.7%
* 2008305900 13.7% 12.3%
* 2008307100 13.7% 12.3%
* 2008307500 13.3% 11.7%
* 2008307900 13.7% 12.3%
* 2008309001 13.7% 12.3%
* 2008309009 14% 13%
* 2008401100 13% 11%
* 2008401900 13% 11%
* 2008402100 13% 11%
* 2008402900 13% 11%
* 2008403100 13% 11%
* 2008403900 13% 11%
* 2008405100 13% 11%
* 2008405900 13% 11%
* 2008407100 13% 11%
* 2008407900 13% 11%
* 2008409000 13% 11%
* 2008501100 13% 11%
* 2008501900 13% 11%
* 2008503100 13% 11%
* 2008503900 13% 11%
* 2008505100 13% 11%
* 2008505900 13% 11%
* 2008506900 13% 11%
* 2008507100 13.3% 11.7%
* 2008507900 13.3% 11.7%
* 2008509200 13% 11%
* 2008509400 13% 11%
* 2008509900 13% 11%
* 2008601100 13% 11%
* 2008601900 13% 11%
* 2008603100 14% 13%
* 2008603900 14% 13%
* 2008605001 13% 11%
* 2008605009 14% 13%
* 2008606001 14% 13%
* 2008606009 13% 11%
* 2008607000 14% 13%
* 2008609000 14% 13%
* 2008701100 13.7% 12.3%
* 2008701900 13.7% 12.3%
* 2008703100 13.7% 12.3%
* 2008703900 13% 11%
* 2008705100 13% 11%
* 2008705900 13% 11%
* 2008706900 13% 11%
* 2008707100 13.3% 11.7%
* 2008707900 13.3% 11.7%
* 2008709200 13.3% 11.7%
* 2008709801 12.5% 10%
* 2008709809 13.5% 12%
* 2008801100 14% 13%
* 2008801900 14% 13%
* 2008803100 14% 13%
* 2008803900 14% 13%
* 2008805000 12.5% 10%
* 2008807000 12.5% 10%
* 2008809000 14% 13%
* 2008910000 13.3% 11.7%
* 2008931100 10% 9%
* 2008931900 12% 9%
* 2008932100 12% 9%
* 2008932900 12% 9%
* 2008939100 10% 9%
* 2008939300 10% 9%
* 2008939900 11% 7%
* 2008991100 10% 9%
* 2008991900 10% 9%
* 2008992100 10% 9%
* 2008992300 10% 9%
* 2008992400 12% 9%
* 2008992800 10% 9%
* 2008993100 11% 7%
* 2008993400 12% 9%
* 2008993600 12% 9%
* 2008993700 12% 9%
* 2008993800 12% 9%
* 2008994000 12% 9%
* 2008994100 12% 9%
* 2008994300 10% 9%
* 2008994500 10% 9%
* 2008994800 10% 9%
* 2008994900 10% 9%
* 2008995100 12% 9%
* 2008996300 10% 9%
* 2008996701 10% 9%
* 2008996702 10% 9%
* 2008996708 10% 9%
* 2008997200 10% 9%
* 2008997800 10% 9%
* 2008998500 12% 9%
* 2008999100 10% 9%
* 2008999900 11% 7%
* 2009111100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009111908 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009119100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009119908 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009120001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009120008 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009191100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009191908 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009199100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009199809 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009210009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009291100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009291908 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009299100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009299909 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009311100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009311900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009315109 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009315909 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009319109 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009319909 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009391100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009391908 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009393109 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009393909 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009395100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009395500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009395900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009399100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009399500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009399900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009411001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009411009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009419100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009419900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009491100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009491908 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009493000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009499100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009499300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009499909 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009501001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009501009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009509008 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009611002 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009611007 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009619000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009691100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009691900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009695109 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009695900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009697100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009697900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009699000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009719901 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009791908 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009811100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009811908 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009813108 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009815100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009815900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009819500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009819900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009891100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009891908 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009893400 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009893500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009893608 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009893808 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009897308 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009897908 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009898500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009898600 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009898800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009898900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009899600 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009899700 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009899900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009902908 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009905102 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009905107 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009905908 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009907100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009907300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009907900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009909200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009909400 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009909500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009909600 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009909700 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2009909800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2101110092 13.3% 11.7%
* 2101110093 13.3% 11.7%
* 2101129201 13% 11%
* 2101129209 13% 11%
* 2101129801 13% 11%
* 2101129809 13% 11%
* 2101202000 13.7% 12.3%
* 2101209200 13.7% 12.3%
* 2101209800 13.7% 12.3%
* 2102103100 20.9% 18.5%
* 2102201100 15% 12%
* 2102201900 15% 12%
* 2102209000 15% 12%
* 2102300000 13.3% 11.7%
* 2103100000 13.6% 12.2%
* 2103200000 13.3% 11.7%
* 2103309000 14% 13%
* 2103901000 12.5% 10%
* 2103909001 12.8% 10.5%
* 2103909009 12.8% 10.5%
* 2104100000 14% 13%
* 2104200090 13.3% 11.7%
* 2105001000 13.8% 12.5%
* 2105009100 13.8% 12.5%
* 2105009900 13.8% 12.5%
* 2106102000 12.5% 10%
* 2106108000 11.5% 8%
* 2106902000 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2106903000 13.3% 11.5%
* 2106905100 13.3% 11.5%
* 2106905500 13.3% 11.5%
* 2106905900 13.8% 12.5%
* 2106909200 13.3% 11.7%
* 2106909801 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2106909802 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2106909803 8.3% 6.7%
* 2106909804 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2106909805 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2106909809 13.5% 12%
* 2202901001 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2202901009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2202909100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2202909500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2202909900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 2203000100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2203000900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2203001000 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2204101100 18.1% 16.3%
* 2204109100 18.1% 16.3%
* 2204109301 17.5% 15%
* 2204109309 18.1% 16.3%
* 2204109401 17.5% 15%
* 2204109409 18.1% 16.3%
* 2204109601 17.5% 15%
* 2204109609 18.1% 16.3%
* 2204109801 17.5% 15%
* 2204109809 18.1% 16.3%
* 2204210600 18.1% 16.3%
* 2204210700 18.1% 16.3%
* 2204210800 18.1% 16.3%
* 2204210900 18.1% 16.3%
* 2204211100 18.1% 16.3%
* 2204211200 18.1% 16.3%
* 2204211300 18.1% 16.3%
* 2204211700 18.1% 16.3%
* 2204211800 18.1% 16.3%
* 2204211900 18.1% 16.3%
* 2204212200 18.1% 16.3%
* 2204212300 18.1% 16.3%
* 2204212400 18.1% 16.3%
* 2204212600 18.1% 16.3%
* 2204212700 18.1% 16.3%
* 2204212800 18.1% 16.3%
* 2204213200 18.1% 16.3%
* 2204213400 18.1% 16.3%
* 2204213600 18.1% 16.3%
* 2204213700 18.1% 16.3%
* 2204213800 18.1% 16.3%
* 2204214200 18.1% 16.3%
* 2204214300 18.1% 16.3%
* 2204214400 18.1% 16.3%
* 2204214600 18.1% 16.3%
* 2204214700 18.1% 16.3%
* 2204214800 18.1% 16.3%
* 2204216200 18.1% 16.3%
* 2204216600 18.1% 16.3%
* 2204216700 18.1% 16.3%
* 2204216800 18.1% 16.3%
* 2204216900 18.1% 16.3%
* 2204217100 18.1% 16.3%
* 2204217400 18.1% 16.3%
* 2204217600 18.1% 16.3%
* 2204217700 18.1% 16.3%
* 2204217800 18.1% 16.3%
* 2204217900 18.1% 16.3%
* 2204218000 18.1% 16.3%
* 2204218100 18.1% 16.3%
* 2204218200 18.1% 16.3%
* 2204218300 18.1% 16.3%
* 2204218400 18.1% 16.3%
* 2204218500 18.1% 16.3%
* 2204218600 18.1% 16.3%
* 2204218700 18.1% 16.3%
* 2204218800 18.1% 16.3%
* 2204218900 18.1% 16.3%
* 2204219000 18.1% 16.3%
* 2204219100 18.1% 16.3%
* 2204219200 18.1% 16.3%
* 2204219300 18.1% 16.3%
* 2204219400 18.1% 16.3%
* 2204219500 18.1% 16.3%
* 2204219600 18.1% 16.3%
* 2204219700 18.1% 16.3%
* 2204219800 18.1% 16.3%
* 2204291000 18.1% 16.3%
* 2204291109 18.1% 16.3%
* 2204291209 18.1% 16.3%
* 2204291309 18.1% 16.3%
* 2204291709 18.1% 16.3%
* 2204291809 18.1% 16.3%
* 2204294209 18.1% 16.3%
* 2204294309 18.1% 16.3%
* 2204294409 18.1% 16.3%
* 2204294609 18.1% 16.3%
* 2204294709 18.1% 16.3%
* 2204294809 18.1% 16.3%
* 2204295809 18.1% 16.3%
* 2204297909 18.1% 16.3%
* 2204298009 18.1% 16.3%
* 2204298109 18.1% 16.3%
* 2204298209 18.1% 16.3%
* 2204298309 18.1% 16.3%
* 2204298409 18.1% 16.3%
* 2204298509 18.1% 16.3%
* 2204298609 18.1% 16.3%
* 2204298709 18.1% 16.3%
* 2204298809 18.1% 16.3%
* 2204298909 18.1% 16.3%
* 2204299009 18.1% 16.3%
* 2204299109 18.1% 16.3%
* 2204299209 18.1% 16.3%
* 2204299309 18.1% 16.3%
* 2204299409 18.1% 16.3%
* 2204299509 18.1% 16.3%
* 2204299609 18.1% 16.3%
* 2204299709 18.1% 16.3%
* 2204299809 18.1% 16.3%
* 2205101000 18% 16%
* 2205109000 18% 16%
* 2205901000 18% 16%
* 2205909000 18% 16%
* 2206001000 18.1% 16.3%
* 2206003100 18.1% 16.3%
* 2206003901 18.1% 16.3%
* 2206003909 18.1% 16.3%
* 2206005100 18.1% 16.3%
* 2206005901 18.1% 16.3%
* 2206005909 16.3% 12.5%
* 2206008100 18.1% 16.3%
* 2206008901 18.1% 16.3%
* 2206008909 16.3% 12.5%
* 2208201200 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208201400 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208202600 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208202700 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208202900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208204000 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208206200 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208206400 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208208600 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208208700 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208208900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208301100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208301900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208303001 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208303009 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208304100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208304900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208306100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208306900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208307100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208307900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208308200 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208308800 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208401100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208403100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208403900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208405100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208409100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208409900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208501100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208501900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208509100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208509900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208601100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208601900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208609100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208609900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208701000 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208709000 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208901100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208901900 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208903300 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208903800 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208904100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208904500 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208904800 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208905400 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208905601 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208905602 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208905608 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208906901 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208906909 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208907100 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208907500 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208907701 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208907702 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208907708 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208907801 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2208907809 ยูโรฮิตต่อลิตร ยูโรฮิตต่อลิตร
* 2209001100 13% 11%
* 2209001900 13% 11%
* 2209009100 13% 11%
* 2209009900 13% 11%
* 2304000009 2.5% 0%
* 2308009000 4% 3%
* 2309101100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2309101300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2309101500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2309101900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2309103100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2309103300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2309103900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2309105100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2309105300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2309105900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2309107000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2309109000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2402100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตฮิตต่อชิ้น ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตฮิตต่อชิ้น
* 2402201000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตฮิตต่อชิ้น ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตฮิตต่อชิ้น
* 2402209000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตฮิตต่อชิ้น ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตฮิตต่อชิ้น
* 2402900000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตฮิตต่อชิ้น ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตฮิตต่อชิ้น
* 2403110000 18.3% 16.7%
* 2403191000 18.3% 16.7%
* 2403199000 18.3% 16.7%
* 2529210000 12.5% 10%
* 2529220000 12.5% 10%
* 2603000000 4% 3%
* 2607000009 4% 3%
* 2713110000 4% 3%
* 2801100000 9.1% 8.2%
* 2811220000 4% 3%
* 2815110000 11.8% 8.7%
* 2815120000 11.8% 8.7%
* 2815200000 8.9% 7.8%
* 2815300000 8.9% 7.8%
* 2849100000 13.1% 11.2%
* 2852100001 8.8% 7.7%
* 2852100002 4% 3%
* 2852900004 4% 3%
* 2901100000 4% 3%
* 2901210000 4% 3%
* 2901220000 4% 3%
* 2901230000 4% 3%
* 2901240002 4% 3%
* 2901290000 4% 3%
* 2902110000 4% 3%
* 2902190000 4% 3%
* 2902200000 4% 3%
* 2902300000 4% 3%
* 2902410000 4% 3%
* 2902420000 4% 3%
* 2902430000 4% 3%
* 2902440000 4% 3%
* 2902500000 4% 3%
* 2902600000 4% 3%
* 2902700000 4% 3%
* 2903150000 8.9% 7.8%
* 2905110000 4% 3%
* 2905170000 4% 3%
* 2905310000 9.3% 8.5%
* 2910300000 8.9% 7.8%
* 2917320000 8.8% 7.7%
* 2918140000 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 2923900000 4% 3%
* 2924110000 4% 3%
* 2924120000 4% 3%
* 2924190000 4% 3%
* 2924291000 4% 3%
* 2930902000 4% 3%
* 2930903000 4% 3%
* 2931100000 4% 3%
* 2931200000 4% 3%
* 2931904000 4% 3%
* 2931909009 4% 3%
* 2933111000 4% 3%
* 2933191000 4% 3%
* 2933291000 4% 3%
* 2933391000 4% 3%
* 2933531000 4% 3%
* 2933550000 4% 3%
* 2933592000 4% 3%
* 2933911000 4% 3%
* 2933919000 4% 3%
* 2933992000 4% 3%
* 2933995000 4% 3%
* 2934301000 4% 3%
* 2934996001 4% 3%
* 2936210000 4% 3%
* 2936220001 8.8% 7.7%
* 2936270000 4% 3%
* 2936280000 4% 3%
* 2936290009 4% 3%
* 2936900002 4% 3%
* 2939610000 4% 3%
* 2939620000 4% 3%
* 2939630000 4% 3%
* 2939690000 4% 3%
* 2942000000 4% 3%
* 3001201000 8.8% 7.7%
* 3001209000 8.8% 7.7%
* 3001902000 8.8% 7.7%
* 3001909800 8.8% 7.7%
* 3002101009 4% 3%
* 3002109100 4% 3%
* 3002109501 4% 3%
* 3002109509 4% 3%
* 3002109900 4% 3%
* 3002200001 3.5% 2%
* 3002200002 3.5% 2%
* 3002200009 7.3% 4.7%
* 3002300000 7.7% 5.3%
* 3002901000 8.8% 7.7%
* 3002903000 8.8% 7.7%
* 3002905000 8.3% 6.7%
* 3002909000 8.8% 7.7%
* 3004100001 11.3% 7.7%
* 3004100004 4% 3%
* 3004100005 8% 6%
* 3004100006 12.2% 9.3%
* 3004100008 8.8% 7.7%
* 3004200001 12.3% 9.5%
* 3004200002 7.7% 5.3%
* 3004200003 12.5% 10%
* 3004320001 12.3% 9.5%
* 3004320009 8% 6%
* 3004390001 8% 6%
* 3004390009 8.3% 6.7%
* 3004400001 12.5% 10%
* 3004400009 8.3% 6.7%
* 3004500001 12.3% 9.5%
* 3004500002 8% 6%
* 3004500005 8.3% 6.7%
* 3004500006 8.3% 6.7%
* 3004500008 8.3% 6.7%
* 3004900001 8.3% 6.7%
* 3004900002 7.7% 5.3%
* 3004900005 8.8% 7.5%
* 3004900006 7.7% 5.3%
* 3004900009 7.7% 5.3%
* 3005100000 8.3% 6.7%
* 3005901000 8.3% 6.7%
* 3005903100 8.3% 6.7%
* 3005905000 8.3% 6.7%
* 3005909900 8.3% 6.7%
* 3006101000 4% 3%
* 3006103001 9% 8%
* 3006109000 4% 3%
* 3006200000 9.1% 8.3%
* 3006300000 7.7% 5.3%
* 3006400000 7.7% 5.3%
* 3006500000 8.8% 7.5%
* 3006601001 8.8% 7.5%
* 3006601009 9.1% 8.3%
* 3006609000 9.1% 8.3%
* 3101000000 8.8% 7.7%
* 3102101000 8.3% 6.5%
* 3102109000 8.3% 6.5%
* 3102210000 8.3% 6.5%
* 3102290000 8.3% 6.5%
* 3102301000 8.3% 6.5%
* 3102309000 8.3% 6.5%
* 3102401000 8.3% 6.5%
* 3102409000 8.3% 6.5%
* 3102501000 8.3% 6.5%
* 3102509000 8.3% 6.5%
* 3102600000 7.5% 5%
* 3102800000 8.3% 6.5%
* 3102900000 8.3% 6.5%
* 3103101000 8.3% 6.5%
* 3103109000 8.3% 6.5%
* 3103900000 8.3% 6.5%
* 3104201000 8.3% 6.5%
* 3104205000 8.3% 6.5%
* 3104209000 8.3% 6.5%
* 3104300000 8.3% 6.5%
* 3104900009 8.3% 6.5%
* 3105100000 8.8% 7.7%
* 3105200000 8.3% 6.5%
* 3105400000 8.3% 6.5%
* 3105510000 8.3% 6.5%
* 3105590000 8.3% 6.5%
* 3105600000 8.8% 7.7%
* 3105901000 8.8% 7.7%
* 3105909100 8.8% 7.7%
* 3105909900 8.8% 7.7%
* 3209100009 12.9% 10.8%
* 3209900000 12.9% 10.8%
* 3303001000 12.9% 10.8%
* 3303009000 12.9% 10.8%
* 3304100000 13.3% 11.6%
* 3304200000 13.3% 11.6%
* 3304300000 12.9% 10.8%
* 3304910000 13.3% 11.6%
* 3304990000 12.9% 10.8%
* 3305100000 12.9% 10.8%
* 3305200000 12.9% 10.8%
* 3305300000 13.3% 11.6%
* 3305900001 13.3% 11.6%
* 3305900009 12.9% 10.8%
* 3306100000 12.9% 10.8%
* 3306200000 12.2% 9.3%
* 3306900000 12.2% 9.3%
* 3307100000 12.9% 10.8%
* 3307200000 12.9% 10.8%
* 3307300000 12.2% 9.3%
* 3307410000 12.2% 9.3%
* 3307490000 12.2% 9.3%
* 3307900008 13.3% 11.6%
* 3401110001 ฮิต% บวกเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% บวกเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 3401110009 12.9% 10.8%
* 3401190000 12.9% 10.8%
* 3401201000 13.3% 11.6%
* 3401209000 13.3% 11.6%
* 3401300000 13.3% 11.6%
* 3402111000 12.2% 9.3%
* 3402119000 12.2% 9.3%
* 3402120000 13.3% 11.6%
* 3402130000 13% 11%
* 3402190000 13.3% 11.6%
* 3402202000 13.3% 11.6%
* 3402209000 13.3% 11.6%
* 3402901009 13.3% 11.6%
* 3402909000 13.3% 11.6%
* 3404200000 13.6% 12.2%
* 3404900001 13.3% 11.6%
* 3404900009 13.3% 11.6%
* 3405100000 13.6% 12.2%
* 3405200000 12.9% 10.8%
* 3405300000 12.9% 10.8%
* 3405400000 12.9% 10.8%
* 3405901010 12.9% 10.8%
* 3405901090 12.9% 10.8%
* 3405909000 12.9% 10.8%
* 3406000000 12.9% 10.8%
* 3505101000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 3505105000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 3505109000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 3601000000 17.8% 15.5%
* 3602000000 17.8% 15.5%
* 3603001009 17.8% 15.5%
* 3603009009 17.8% 15.5%
* 3604100000 17.8% 15.5%
* 3604900000 17.8% 15.5%
* 3605000000 17.8% 15.5%
* 3606100000 17.8% 15.5%
* 3606901000 17.8% 15.5%
* 3606909000 17.8% 15.5%
* 3703100009 15% 14.6%
* 3703200000 15% 14.6%
* 3703900000 15% 14.6%
* 3707902000 8.3% 6.5%
* 3707909000 8.3% 6.5%
* 3801300000 13% 11%
* 3808500009 4% 3%
* 3808911000 4% 3%
* 3808921000 4% 3%
* 3808931100 4% 3%
* 3808999000 4% 3%
* 3818001000 3.3% 1.7%
* 3818009000 3.3% 1.7%
* 3823110000 11.7% 8.3%
* 3823120000 12.5% 10%
* 3823130000 13.6% 12.2%
* 3823191000 12.5% 10%
* 3823193000 12.5% 10%
* 3823199000 12.5% 10%
* 3824905800 7.7% 5.3%
* 3901109000 9.1% 6.5%
* 3901201000 9.1% 6.5%
* 3901209000 9.1% 6.5%
* 3901903000 9.1% 6.5%
* 3902100000 9.1% 6.5%
* 3902200000 9.1% 8.3%
* 3902300000 8.3% 6.5%
* 3902901000 8.3% 6.5%
* 3902902000 8.3% 6.5%
* 3902909000 8.3% 6.5%
* 3903200000 8.8% 7.7%
* 3903300000 8.3% 6.5%
* 3903901000 8.8% 7.7%
* 3903902000 8.8% 7.7%
* 3903909000 8.8% 7.7%
* 3904100099 10% 6.5%
* 3904300000 8.3% 6.5%
* 3904400000 8.3% 6.5%
* 3904501000 9.1% 8.3%
* 3904509000 9.1% 8.3%
* 3904610000 9.1% 8.3%
* 3904691000 9.1% 8.3%
* 3904692000 9.1% 8.3%
* 3904698000 9.1% 8.3%
* 3904900000 9.1% 8.3%
* 3905120000 8.8% 7.7%
* 3905190000 8.8% 7.7%
* 3905210000 8.8% 7.7%
* 3905290000 8.8% 7.7%
* 3905300000 8.8% 7.7%
* 3905910000 8.8% 7.7%
* 3905991000 8.8% 7.7%
* 3905999010 8.3% 6.7%
* 3905999090 8.8% 7.7%
* 3906100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 3906901000 8.8% 7.7%
* 3906902000 8.8% 7.7%
* 3906903000 8.8% 7.7%
* 3906904000 8.8% 7.7%
* 3906905000 8.8% 7.7%
* 3906906000 8.8% 7.7%
* 3906909009 8.8% 7.7%
* 3907100000 8% 6%
* 3907201100 7% 4%
* 3907202009 8% 6%
* 3907209100 8% 6%
* 3907209900 8% 6%
* 3907300000 7.5% 5%
* 3907400009 8% 6%
* 3907500000 7.5% 5%
* 3907700000 7.5% 5%
* 3907911000 7.5% 5%
* 3907919000 7.5% 5%
* 3907991000 7.5% 5%
* 3907999000 7.5% 5%
* 3908100000 8.8% 7.7%
* 3908900000 8.8% 7.7%
* 3909100000 8.8% 7.7%
* 3909200000 8.8% 7.7%
* 3909300000 8.8% 7.7%
* 3909400000 8.8% 7.7%
* 3909501000 8.8% 7.7%
* 3909509000 8.8% 7.7%
* 3910000008 8.8% 7.7%
* 3914000000 9.1% 8.3%
* 3916100000 9.1% 8.3%
* 3916200000 9.1% 8.3%
* 3916901000 9.1% 8.3%
* 3916905000 9.1% 8.3%
* 3916909000 9.1% 8.3%
* 3917101000 8.8% 7.7%
* 3917109000 8.8% 7.7%
* 3917211000 8.3% 6.5%
* 3917219001 7.5% 5%
* 3917219009 8.3% 6.5%
* 3917221000 8.3% 6.5%
* 3917229000 8.3% 6.5%
* 3917231009 8.3% 6.5%
* 3917239001 7.5% 5%
* 3917239009 8.3% 6.5%
* 3917290009 8.8% 7.7%
* 3917310002 7.5% 5%
* 3917310008 8.3% 6.5%
* 3917320001 8.3% 6.5%
* 3917320009 8.8% 7.7%
- 3917330000 8.3%
+ 3917330001 6.7%
+ 3917330009 6.5%
* 3917390001 8.8% 7.7%
* 3917390003 8.3% 6.7%
* 3917390008 8.8% 7.7%
- 3917400000 8.3%
+ 3917400001 6.7%
+ 3917400009 6.5%
* 3918101000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 3918109000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 3918900000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 3919101200 8.3% 6.5%
* 3919101500 8.3% 6.5%
* 3919101900 8.3% 6.5%
* 3919108000 8.3% 6.5%
* 3919900000 9.1% 8.3%
* 3920102300 8.8% 7.7%
* 3920102400 8.8% 7.7%
* 3920102500 8.8% 7.7%
* 3920102800 8.8% 7.7%
* 3920104000 8.8% 7.7%
* 3920108100 8.8% 7.7%
* 3920108900 8.8% 7.7%
* 3920202100 8.8% 7.7%
* 3920202900 8.8% 7.7%
* 3920208000 8.8% 7.7%
* 3920300000 8.8% 7.7%
* 3920431000 8.8% 7.7%
* 3920439000 8.8% 7.7%
* 3920491009 8.8% 7.7%
* 3920499000 8.8% 7.7%
* 3920510000 8.8% 7.7%
* 3920591000 8.8% 7.7%
* 3920599000 8.8% 7.7%
* 3920610000 8.8% 7.7%
* 3920621200 8.8% 7.7%
* 3920621901 8.8% 7.7%
* 3920621909 8.8% 7.7%
* 3920629000 8.8% 7.7%
* 3920630000 8.8% 7.7%
* 3920690000 8.8% 7.7%
* 3920710000 8.8% 7.7%
* 3920731000 9.1% 8.3%
* 3920738000 9.1% 8.3%
* 3920791000 8.8% 7.7%
* 3920799000 9.1% 8.3%
* 3920910000 9.1% 8.3%
* 3920920000 8.8% 7.7%
* 3920930000 8.8% 7.7%
* 3920940000 9.1% 8.3%
* 3920992100 8.3% 6.5%
* 3920992800 8.3% 6.5%
* 3920995200 8.3% 6.5%
* 3920995300 8.3% 6.5%
* 3920995900 8.3% 6.5%
* 3920999000 8.3% 6.5%
* 3921120000 8.8% 7.7%
* 3921131000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 3921139000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 3921140000 8.8% 7.7%
* 3921190000 8.8% 7.7%
* 3921901001 8.8% 7.7%
* 3921901009 8.8% 7.7%
* 3921903000 8.8% 7.7%
* 3921904100 8.8% 7.7%
* 3921904300 8.8% 7.7%
* 3921904900 8.8% 7.7%
* 3921905500 8.8% 7.7%
* 3921906000 8.8% 7.7%
* 3921909000 8.8% 7.7%
* 3922100000 17.3% 14.6%
* 3922200000 17.3% 14.6%
* 3922900000 17.3% 14.6%
* 3923210000 17.3% 14.6%
* 3923291000 17.3% 14.6%
* 3923299000 17.3% 14.6%
* 3923301010 8.8% 7.7%
* 3923301090 8.8% 7.7%
* 3923309010 17.3% 14.6%
* 3923309090 17.3% 14.6%
* 3923401001 17.3% 14.6%
* 3923401002 17.3% 14.6%
* 3923401009 17.3% 14.6%
* 3923409000 17.3% 14.6%
* 3923900000 16.6% 13.3%
* 3924100000 17.3% 14.6%
* 3924900001 17.3% 14.6%
* 3924900009 17.3% 14.6%
* 3925100000 17.3% 14.6%
* 3925200000 17.3% 14.6%
* 3925300000 17.3% 14.6%
* 3925901000 17.3% 14.6%
* 3925902000 17.3% 14.6%
* 3925908001 17.3% 14.6%
* 3925908009 17.3% 14.6%
* 3926100000 17.3% 14.6%
* 3926200000 17.3% 14.6%
* 3926400000 17.3% 14.6%
* 3926905000 17.3% 14.6%
* 3926909200 17.3% 14.6%
* 3926909701 8.8% 7.7%
* 3926909709 17.3% 14.6%
* 4001300000 3.5% 2%
* 4009110000 4% 3%
* 4009120009 4% 3%
* 4009210000 4% 3%
* 4009220009 4% 3%
* 4009310000 4% 3%
* 4009320000 4% 3%
* 4009410000 4% 3%
* 4009420000 4% 3%
* 4011100001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 4011100002 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 4011100009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 4011201001 13.3% 11.7%
* 4011201009 13.3% 11.7%
* 4011209001 13.3% 11.7%
* 4011209009 13.3% 11.7%
* 4012110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 4012120000 15% 10%
* 4012130001 17% 14%
* 4012130009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 4012190000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 4012200001 17% 14%
* 4012200009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 4012902000 18.3% 16.7%
* 4012903000 18.3% 16.7%
* 4012909000 18.3% 16.7%
* 4013100009 13.8% 12.5%
* 4013200000 14% 13%
* 4013900000 14% 13%
* 4015190000 12.5% 10%
- 4016100000 10%
+ 4016100001 8.3%
+ 4016100009 10%
* 4016930003 10% 8.3%
* 4016930007 10% 8.3%
- 4017000000 10%
+ 4017000001 8.3%
+ 4017000009 10%
* 4106910000 4% 3%
* 4106920000 4% 3%
* 4201000000 17.6% 15.2%
* 4202111000 18.3% 16.7%
* 4202119000 18.4% 16.8%
* 4202121100 18.3% 16.7%
* 4202121900 18.3% 16.7%
* 4202125009 18.3% 16.7%
* 4202129100 18.3% 16.7%
* 4202129900 18.3% 16.7%
* 4202191000 18.3% 16.7%
* 4202199000 18.3% 16.7%
* 4202210000 18.1% 16.3%
* 4202221000 18.1% 16.3%
* 4202229000 18.1% 16.3%
* 4202290000 18% 16%
* 4202310000 18.1% 16.3%
* 4202321000 18.3% 16.7%
* 4202329000 18.3% 16.7%
* 4202390000 19% 17.7%
* 4202911000 19% 17.7%
* 4202918000 19% 17.7%
* 4202921100 18.3% 16.7%
* 4202921500 19% 17.7%
* 4202921900 19% 17.7%
* 4202929100 18.1% 16.3%
* 4202929800 19% 17.7%
* 4202990000 19% 17.7%
* 4203291000 18.3% 16.7%
* 4301100010 4.3% 3.7%
* 4301100090 4.3% 3.7%
* 4301300000 4.3% 3.7%
* 4301600010 4.3% 3.7%
* 4301600020 4.3% 3.7%
* 4301600060 4.3% 3.7%
* 4301600070 4.3% 3.7%
* 4301600090 4.3% 3.7%
* 4301803000 4.3% 3.7%
* 4301805010 4.3% 3.7%
* 4301805090 4.3% 3.7%
* 4301807010 4.3% 3.7%
* 4301807020 4.3% 3.7%
* 4301807030 4.3% 3.7%
* 4301807040 4.3% 3.7%
* 4301807050 4.3% 3.7%
* 4301807060 4.3% 3.7%
* 4301807071 4.3% 3.7%
* 4301807079 4.3% 3.7%
* 4301807080 4.3% 3.7%
* 4301807091 4.3% 3.7%
* 4301807092 4.3% 3.7%
* 4301807093 4.3% 3.7%
* 4301807094 4.3% 3.7%
* 4301807095 4.3% 3.7%
* 4301807096 4.3% 3.7%
* 4301807097 4.3% 3.7%
* 4301807099 4.3% 3.7%
* 4301900010 4.3% 3.7%
* 4301900020 4.3% 3.7%
* 4301900030 4.3% 3.7%
* 4301900090 4.3% 3.7%
* 4302110010 8.8% 5%
* 4302110090 7.5% 5%
* 4302191000 7.5% 5%
* 4302192000 7.5% 5%
* 4302193010 7.5% 5%
* 4302193020 7.5% 5%
* 4302193060 7.5% 5%
* 4302193070 7.5% 5%
* 4302193090 7.5% 5%
* 4302193500 7.5% 5%
* 4302194100 7.5% 5%
* 4302194910 7.5% 5%
* 4302194990 7.5% 5%
* 4302195010 7.5% 5%
* 4302195020 7.5% 5%
* 4302196000 7.5% 5%
* 4302197010 7.5% 5%
* 4302197090 7.5% 5%
* 4302197500 7.5% 5%
* 4302198010 7.5% 5%
* 4302198020 7.5% 5%
* 4302198030 7.5% 5%
* 4302198040 7.5% 5%
* 4302198090 7.5% 5%
* 4302199510 7.5% 5%
* 4302199520 7.5% 5%
* 4302199530 7.5% 5%
* 4302199540 7.5% 5%
* 4302199550 7.5% 5%
* 4302199560 7.5% 5%
* 4302199570 7.5% 5%
* 4302199580 7.5% 5%
* 4302199590 7.5% 5%
* 4302200010 7.5% 5%
* 4302200020 7.5% 5%
* 4302200030 7.5% 5%
* 4302200040 7.5% 5%
* 4302200090 7.5% 5%
* 4302301000 7.5% 5%
* 4302302500 7.5% 5%
* 4302303100 7.5% 5%
* 4302304510 7.5% 5%
* 4302304520 7.5% 5%
* 4302304560 7.5% 5%
* 4302304570 7.5% 5%
* 4302305100 7.5% 5%
* 4302305510 7.5% 5%
* 4302305590 7.5% 5%
* 4302306110 7.5% 5%
* 4302306120 7.5% 5%
* 4302307110 7.5% 5%
* 4302307190 7.5% 5%
* 4302309510 7.5% 5%
* 4302309520 7.5% 5%
* 4302309530 7.5% 5%
* 4302309540 7.5% 5%
* 4302309550 7.5% 5%
* 4302309560 7.5% 5%
* 4302309570 7.5% 5%
* 4303101090 16.7% 13.3%
* 4303109090 15% 13.3%
* 4304000000 9% 8%
* 4401100001 13.3% 11.7%
* 4401100009 13.3% 11.7%
* 4401210000 12.5% 10%
* 4401220000 12.7% 10.3%
* 4401310000 13.3% 11.7%
* 4401391000 13.3% 11.7%
* 4401399000 13.3% 11.7%
* 4402100000 11.7% 8.3%
* 4402900000 11.7% 8.3%
* 4403100001 12.5% 10%
* 4403100002 12.5% 10%
* 4403100003 12.5% 10%
* 4403100009 12.5% 10%
* 4403201101 12.7% 10.3%
* 4403201102 12.7% 10.3%
* 4403201901 12.7% 10.3%
* 4403201909 12.7% 10.3%
* 4403203101 12.7% 10.3%
* 4403203102 12.7% 10.3%
* 4403203901 12.7% 10.3%
* 4403203909 12.7% 10.3%
* 4403209101 12.7% 10.3%
* 4403209102 12.7% 10.3%
* 4403209103 12.7% 10.3%
* 4403209104 12.7% 10.3%
* 4403209109 12.7% 10.3%
* 4403209901 12.7% 10.3%
* 4403209909 12.7% 10.3%
* 4403410000 12.5% 10%
* 4403491000 12.5% 10%
* 4403493500 12.5% 10%
* 4403499500 12.5% 10%
* 4403911000 12.5% 10%
* 4403919000 12.5% 10%
* 4403921000 12.5% 10%
* 4403929000 12.5% 10%
* 4403991000 12.5% 10%
* 4403993000 12.5% 10%
* 4403995101 12.5% 10%
* 4403995102 12.5% 10%
* 4403995901 12.5% 10%
* 4403995909 12.5% 10%
* 4403999501 12.5% 10%
* 4403999502 12.5% 10%
* 4403999509 12.5% 10%
* 4404100000 13.3% 11.7%
* 4404200000 12.5% 10%
* 4405000000 13.3% 11.7%
* 4406100000 12.5% 10%
* 4406900000 12.5% 10%
* 4407101500 12.5% 10%
* 4407103100 12.5% 10%
* 4407103300 12.5% 10%
* 4407103800 12.5% 10%
* 4407109100 12.5% 10%
* 4407109300 12.5% 10%
* 4407109800 12.5% 10%
* 4407211000 11.7% 8.3%
* 4407219100 11.7% 8.3%
* 4407219900 11.7% 8.3%
* 4407221000 11.7% 8.3%
* 4407229100 11.7% 8.3%
* 4407229900 11.7% 8.3%
* 4407251000 11.7% 8.3%
* 4407253000 11.7% 8.3%
* 4407255000 11.7% 8.3%
* 4407259000 11.7% 8.3%
* 4407261000 11.7% 8.3%
* 4407263000 11.7% 8.3%
* 4407265000 11.7% 8.3%
* 4407269000 11.7% 8.3%
* 4407271000 12.5% 10%
* 4407279100 12.5% 10%
* 4407279900 12.5% 10%
* 4407281000 12.5% 10%
* 4407289100 12.5% 10%
* 4407289900 12.5% 10%
* 4407291500 12.5% 10%
* 4407292000 12.5% 10%
* 4407292500 12.5% 10%
* 4407294500 12.5% 10%
* 4407296100 12.5% 10%
* 4407296800 12.5% 10%
* 4407298300 12.5% 10%
* 4407298500 12.5% 10%
* 4407299500 12.5% 10%
* 4407911500 12.5% 10%
* 4407913100 12.5% 10%
* 4407913900 12.5% 10%
* 4407919000 13.5% 12%
* 4407920000 14% 13%
* 4407931000 12.5% 10%
* 4407939100 12.5% 10%
* 4407939900 14% 13%
* 4407941000 12.5% 10%
* 4407949100 12.5% 10%
* 4407949900 14% 13%
* 4407951000 12.5% 10%
* 4407959100 12.5% 10%
* 4407959900 14% 13%
* 4407992000 12.5% 10%
* 4407992500 12.5% 10%
* 4407994000 12.5% 10%
* 4407999100 12.5% 10%
* 4407999600 14% 13%
* 4407999801 14% 13%
* 4407999802 12.5% 10%
* 4407999808 14% 13%
* 4408101501 14% 13%
* 4408101502 13.3% 11.7%
* 4408101503 13.7% 12.3%
* 4408101504 13.7% 12.3%
* 4408101509 14% 13%
* 4408109100 14% 13%
* 4408109301 14% 13%
* 4408109302 13.7% 12.3%
* 4408109303 13.3% 11.7%
* 4408109309 14% 13%
* 4408109901 14% 13%
* 4408109902 13.7% 12.3%
* 4408109903 13.3% 11.7%
* 4408109909 14% 13%
* 4408311109 8.3% 6.7%
* 4408312109 8% 6%
* 4408312509 8% 6%
* 4408313009 8% 6%
* 4408391509 8.3% 6.7%
* 4408392109 8.3% 6.7%
* 4408393509 8.3% 6.7%
* 4408395509 8.3% 6.7%
* 4408397000 8.3% 6.7%
* 4408399509 8.3% 6.7%
* 4408901501 14% 13%
* 4408901502 14% 13%
* 4408901503 13.3% 11.7%
* 4408901504 13.3% 11.7%
* 4408901505 13.7% 12.3%
* 4408901506 13.7% 12.3%
* 4408901507 13.7% 12.3%
* 4408901508 13.7% 12.3%
* 4408901509 12.3% 9.7%
* 4408903501 12.3% 9.7%
* 4408903509 12.3% 9.7%
* 4408908501 14% 13%
* 4408908502 14% 13%
* 4408908503 13.3% 11.7%
* 4408908504 13.3% 11.7%
* 4408908505 13.7% 12.3%
* 4408908506 13.7% 12.3%
* 4408908507 13.7% 12.3%
* 4408908508 13.7% 12.3%
* 4408908509 12.3% 9.7%
* 4408909501 14% 13%
* 4408909502 14% 13%
* 4408909503 13.3% 11.7%
* 4408909504 13.3% 11.7%
* 4408909505 13.7% 12.3%
* 4408909506 13.7% 12.3%
* 4408909507 13.7% 12.3%
* 4408909508 13.7% 12.3%
* 4408909509 12.3% 9.7%
* 4409101100 13.3% 11.5%
* 4409101800 12.5% 10%
* 4409210000 11.5% 8%
* 4409291000 11.5% 8%
* 4409299100 12.7% 10.3%
* 4409299900 13% 11%
* 4410111000 17.6% 15.2%
* 4410113000 12.5% 10%
* 4410115000 12.5% 10%
* 4410119000 13.3% 11.5%
* 4410121000 13.3% 11.5%
* 4410129000 13.3% 11.5%
* 4410190001 13.3% 11.5%
* 4410190002 17.6% 15.2%
* 4410190003 12.5% 10%
* 4410190008 13.3% 11.5%
* 4410900000 13.3% 11.5%
* 4411121000 12.5% 10%
* 4411129000 12.5% 10%
* 4411131000 12.5% 10%
* 4411139000 12.5% 10%
* 4411141000 12.5% 10%
* 4411149000 12.5% 10%
* 4411921000 12.5% 10%
* 4411929000 12.5% 10%
* 4411931000 12.5% 10%
* 4411939000 12.5% 10%
* 4411941000 12.5% 10%
* 4411949000 12.5% 10%
* 4412100001 13% 11%
* 4412100002 14% 13%
* 4412100003 13.3% 11.7%
* 4412100004 13.8% 12.5%
* 4412100005 13.7% 12.3%
* 4412100006 14% 13%
* 4412100009 13.7% 12.3%
* 4412311000 13% 11%
* 4412319000 13% 11%
* 4412321000 14% 13%
* 4412329000 14% 13%
* 4412390000 13.3% 11.7%
* 4412941000 13.7% 12.3%
* 4412949000 13.7% 12.3%
* 4412993001 13.7% 12.3%
* 4412993002 13.7% 12.3%
* 4412993009 14% 13%
* 4412994000 13.7% 12.3%
* 4412995000 13.7% 12.3%
* 4412998500 13.7% 12.3%
* 4413000000 14% 13%
* 4414001000 12.7% 10.3%
* 4414009000 12.7% 10.3%
* 4415101000 13% 11%
* 4415109000 13.5% 12%
* 4416000000 13.3% 11.7%
* 4417000000 15% 13%
* 4418101000 18.8% 17.6%
* 4418105000 17.3% 14.7%
* 4418109000 17.3% 14.7%
* 4418201000 18.4% 16.8%
* 4418205000 17.5% 15%
* 4418208000 17% 14%
* 4418400000 17.5% 15%
* 4418500000 17.5% 15%
* 4418600000 17% 14%
* 4418710000 17.8% 15.5%
* 4418720000 17% 14%
* 4418790000 17% 14%
* 4418901000 17% 14%
* 4418908000 17% 14%
* 4419001000 13.3% 11.5%
* 4419009000 13.3% 11.5%
* 4420101100 13.3% 11.5%
* 4420101900 13.3% 11.5%
* 4420901000 13.3% 11.5%
* 4420909100 13.3% 11.5%
* 4420909900 13.3% 11.5%
* 4421100000 13.5% 12%
* 4421909100 13.5% 12%
* 4421909800 13.5% 12%
* 4601211000 15% 14.4%
* 4601219000 15% 14.4%
* 4601221000 15% 14.4%
* 4601229000 15% 14.4%
* 4601291000 15% 14.4%
* 4601299000 15% 14.4%
* 4601991000 15% 14%
* 4601999000 15% 14%
* 4602110000 15% 14.4%
* 4602120000 15% 14.4%
* 4602191000 15% 14.4%
* 4602199000 15% 14.4%
* 4801000000 11.7% 8.3%
* 4802100000 13.3% 11.7%
* 4802200000 12.5% 10%
* 4802540001 12.5% 10%
* 4802540002 12.5% 10%
* 4802540009 12.5% 10%
* 4802551501 12.5% 10%
* 4802551509 12.5% 10%
* 4802552501 12.5% 10%
* 4802552509 12.5% 10%
* 4802553000 12.5% 10%
* 4802559000 12.5% 10%
* 4802562000 12.5% 10%
* 4802568000 12.5% 10%
* 4802570000 12.5% 10%
* 4802581000 12.5% 10%
* 4802589000 12.5% 10%
* 4802611501 12.5% 10%
* 4802611502 11.7% 8.3%
* 4802611508 12.5% 10%
* 4802618001 11.7% 8.3%
* 4802618009 12.5% 10%
* 4802620000 11.7% 8.3%
* 4802690000 11.7% 8.3%
* 4803001000 13.8% 12.5%
* 4803003109 12.5% 10%
* 4803003900 13.8% 12.5%
* 4803009000 12.5% 10%
* 4804111100 13.8% 12.5%
* 4804111500 13.8% 12.5%
* 4804111900 13.8% 12.5%
* 4804119000 13.8% 12.5%
* 4804191200 13.8% 12.5%
* 4804191900 13.8% 12.5%
* 4804193000 13.8% 12.5%
* 4804199000 13.8% 12.5%
* 4804211000 13.8% 12.5%
* 4804219000 13.8% 12.5%
* 4804291000 13.3% 11.7%
* 4804299000 13.3% 11.7%
* 4804315800 13.3% 11.7%
* 4804318000 13.8% 12.5%
* 4804395100 13.8% 12.5%
* 4804395800 13.8% 12.5%
* 4804398000 13.8% 12.5%
* 4804419100 13.8% 12.5%
* 4804419800 13.8% 12.5%
* 4804420000 13.8% 12.5%
* 4804490001 13.3% 11.7%
* 4804490009 13.8% 12.5%
* 4804510000 13.8% 12.5%
* 4804520000 13.8% 12.5%
* 4804591000 13.8% 12.5%
* 4804599000 13.8% 12.5%
* 4805110000 13.8% 12.5%
* 4805120000 13.3% 11.7%
* 4805191000 13.3% 11.7%
* 4805199000 13.3% 11.7%
* 4805240000 13.3% 11.7%
* 4805250000 13.3% 11.7%
* 4805301000 12.5% 10%
* 4805309000 12.5% 10%
* 4805400000 13.8% 12.5%
* 4805500000 13.8% 12.5%
* 4805910000 13.3% 11.7%
* 4805920000 13.3% 11.7%
* 4805932000 13.3% 11.7%
* 4805938000 13.3% 11.7%
* 4806100000 9% 8%
* 4806200000 8.8% 7.5%
* 4806300000 8.8% 7.5%
* 4806401000 8.8% 7.5%
* 4806409000 10% 8.3%
* 4807003000 8.8% 7.5%
* 4807008000 8.8% 7.5%
* 4808100000 18% 16%
* 4808400001 18.6% 17.2%
* 4808400009 18% 16%
* 4808900000 18% 16%
* 4809200000 13% 11%
* 4809901000 13.8% 12.5%
* 4809909000 13.8% 12.5%
* 4810132009 12.5% 10%
* 4810138009 5% 10%
* 4810142000 12.5% 10%
* 4810191000 13.5% 12%
* 4810199000 5% 10%
* 4811100000 12.3% 9.7%
* 4811412000 12.3% 9.7%
* 4811490000 12.3% 9.7%
* 4811510001 13.8% 12.5%
* 4811600000 12.3% 9.7%
* 4811900000 12.3% 9.7%
* 4812000000 13.3% 11.7%
* 4814200000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 4814901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 4814907001 15% 13.9%
* 4814907009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 4816200000 14% 13%
* 4816900000 14% 13%
* 4817100000 13.8% 12.5%
* 4817200000 14% 13%
* 4817300000 14% 13%
* 4818101000 17.5% 15%
* 4818109000 18.5% 17%
* 4818201000 12.5% 10%
* 4818209100 13.8% 12.5%
* 4818209900 12.5% 10%
* 4818300000 13.8% 12.5%
* 4818500000 13.8% 12.5%
* 4818909009 8.3% 6.7%
* 4819100000 8.3% 6.7%
* 4819200000 8.3% 6.7%
* 4819300002 9% 8%
* 4819400000 8.3% 6.7%
* 4819500000 9% 8%
* 4819600000 9% 8%
* 4820101000 14% 13%
* 4820103000 13.8% 12.5%
* 4820105000 13.8% 12.5%
* 4820109000 14% 13%
* 4820300000 13.8% 12.5%
* 4820400000 12.5% 10%
* 4820500000 13.8% 12.5%
* 4820900000 13.8% 12.5%
* 4821101000 4% 3%
* 4823610000 14% 13%
* 4823691000 14% 13%
* 4823699000 14% 13%
* 4823701000 14% 13%
* 4823709000 14% 13%
* 4823904000 12.5% 10%
* 4823908594 13% 11%
* 4823908595 13.8% 12.5%
* 4823908596 13.8% 12.5%
* 4907001010 12.5% 10%
* 4907001090 12.5% 10%
* 4907009000 12.5% 10%
* 4908100000 13.3% 11.7%
* 4908900000 13.3% 11.7%
* 4909000000 12.5% 10%
* 4910000000 13.3% 11.7%
* 4911101001 10% 5%
* 4911101009 11.7% 8.3%
* 4911109000 11.7% 8.3%
* 4911990000 12.5% 10%
* 5007100000 4% 3%
* 5007201100 4% 3%
* 5007201900 4% 3%
* 5007202100 4% 3%
* 5007203100 4% 3%
* 5007203900 4% 3%
* 5007204100 4% 3%
* 5007205100 4% 3%
* 5007205900 4% 3%
* 5007206100 4% 3%
* 5007206900 4% 3%
* 5007207100 4% 3%
* 5007903000 4% 3%
* 5007905000 4% 3%
* 5007909000 4% 3%
* 5101110000 5% 3%
* 5101190000 5% 3%
* 5101210000 5% 3%
* 5101290000 5% 3%
* 5101300000 5% 3%
* 5111110000 13.3% 11.7%
* 5111191000 13.3% 11.7%
* 5111199000 13.3% 11.7%
* 5111200000 13.8% 12.5%
* 5111301000 13.8% 12.5%
* 5111303000 13.3% 11.7%
* 5111309000 13.8% 12.5%
* 5111901000 13.8% 12.5%
* 5111909100 13.8% 12.5%
* 5111909300 13.3% 11.7%
* 5111909900 13.8% 12.5%
* 5112110000 13.3% 11.7%
* 5112191000 13.3% 11.7%
* 5112199000 13.8% 12.5%
* 5112200000 13.3% 11.7%
* 5112301000 13.8% 12.5%
* 5112303000 13.8% 12.5%
* 5112309000 13.8% 12.5%
* 5112901000 13.8% 12.5%
* 5112909100 13.8% 12.5%
* 5112909300 13.8% 12.5%
* 5112909900 13.8% 12.5%
* 5113000000 13.8% 12.5%
* 5208111000 12.5% 10%
* 5208119000 12.5% 10%
* 5208121600 10% 5%
* 5208129600 12.5% 10%
* 5208129900 12.5% 10%
* 5208130000 14% 10%
* 5208190000 12.5% 10%
* 5208211000 13.8% 10%
* 5208219000 14% 10%
* 5208221600 12.5% 10%
* 5208221900 12.5% 10%
* 5208229600 12.5% 10%
* 5208229900 12.5% 10%
* 5208230000 12.5% 10%
* 5208290000 12.5% 10%
* 5208310000 12.5% 10%
* 5208321600 12.5% 10%
* 5208321900 12.5% 10%
* 5208329600 12.5% 10%
* 5208329900 12.5% 10%
* 5208330000 12.5% 10%
* 5208390000 13.8% 12.5%
* 5208410000 12.5% 10%
* 5208420000 13.8% 12.5%
* 5208430000 13.8% 10%
* 5208490000 13.8% 12.5%
* 5208510000 12.5% 10%
* 5208520000 12.5% 10%
* 5208591000 12.5% 10%
* 5208599000 12.5% 10%
* 5209110000 13.8% 12.5%
* 5209120000 14.5% 13%
* 5209190000 13.8% 12.5%
* 5209210000 13.3% 11.7%
* 5209220000 13.3% 11.7%
* 5209290000 13.3% 11.7%
* 5209310000 13.3% 11.7%
* 5209320000 13.3% 11.7%
* 5209390000 13.3% 11.7%
* 5209410000 13.3% 11.7%
* 5209420000 13.3% 11.7%
* 5209430000 13.3% 11.7%
* 5209490000 13.3% 11.7%
* 5209510000 13.3% 11.7%
* 5209520000 13.3% 11.7%
* 5209590000 13.3% 11.7%
* 5210110000 13.8% 10%
* 5210190000 13.8% 10%
* 5210210000 13.3% 11.7%
* 5210290000 13.8% 10%
* 5210310000 13.3% 11.7%
* 5210320000 14% 10%
* 5210390000 13.3% 11.7%
* 5210410000 13.3% 11.7%
* 5210490000 13.8% 10%
* 5210510000 13.3% 11.7%
* 5210590000 13.8% 10%
* 5211110000 13.8% 10%
* 5211120000 13.8% 10%
* 5211190000 13.3% 11.7%
* 5211200000 13.3% 10%
* 5211320000 13.8% 10%
* 5211390000 13.8% 10%
* 5211410000 14% 10%
* 5211420000 13.3% 11.7%
* 5211430000 13.8% 10%
* 5211491000 13.3% 11.7%
* 5211499000 13.3% 11.7%
* 5211510000 13.8% 10%
* 5211520000 13.8% 10%
* 5211590000 13.3% 11.7%
* 5212111000 13.8% 10%
* 5212119000 13.8% 10%
* 5212121000 13.8% 10%
* 5212129000 13.8% 10%
* 5212131000 13.8% 10%
* 5212139000 13.8% 10%
* 5212141000 13.8% 10%
* 5212149000 13.8% 10%
* 5212151000 13.3% 10%
* 5212159000 13.8% 12.5%
* 5212211000 13.8% 12.5%
* 5212219000 13.8% 12.5%
* 5212221000 13.8% 12.5%
* 5212229000 13.8% 12.5%
* 5212231000 13.8% 12.5%
* 5212239000 13.8% 12.5%
* 5212241000 13.8% 12.5%
* 5212249000 13.8% 12.5%
* 5212251000 13.8% 12.5%
* 5212259000 13.8% 12.5%
* 5301100000 14% 13%
* 5301210000 14% 13%
* 5301290000 14% 13%
* 5301300000 14% 13%
* 5303900000 4% 3%
* 5305000000 4% 3%
* 5310101000 9% 8%
* 5310109000 9% 8%
* 5402110000 18% 16%
* 5402190000 8.3% 6.7%
* 5402200009 8.3% 6.7%
* 5402310000 8.3% 6.7%
* 5402320000 8.3% 6.7%
* 5402340000 8.3% 6.7%
* 5402390000 8.3% 6.7%
* 5402440000 8.3% 6.7%
* 5402450000 8.3% 6.7%
* 5402460000 8.3% 6.7%
* 5402470000 8.3% 6.7%
* 5402480000 8.3% 6.7%
* 5402490000 8.3% 6.7%
* 5402510000 8.3% 6.7%
* 5402520000 8.3% 6.7%
* 5402591000 8.3% 6.7%
* 5402599000 8.3% 6.7%
* 5402610000 8.3% 6.7%
* 5402620000 8.3% 6.7%
* 5402691000 8.3% 6.7%
* 5402699000 8.3% 6.7%
* 5403100000 7% 6.7%
* 5403310000 8.3% 6.7%
* 5403320000 8.3% 6.7%
* 5403330000 8.3% 6.7%
* 5403390000 8.3% 6.7%
* 5403410000 8.3% 6.7%
* 5403420000 8.3% 6.7%
* 5403490000 8.3% 6.7%
* 5404110000 8.3% 6.7%
* 5404120000 8.3% 6.7%
* 5404901000 8.3% 6.7%
* 5404909000 8.3% 6.7%
* 5405000000 8.3% 6.7%
* 5406000000 8.3% 6.7%
* 5407100010 18.3% 16.7%
* 5407100090 17.7% 15.3%
* 5407201100 9.3% 8.7%
* 5407201900 9.3% 8.7%
* 5407410000 9% 8%
* 5407420000 9% 8%
* 5407430000 9% 8%
* 5407440000 9% 8%
* 5407510000 9% 8%
* 5407520000 9% 8%
* 5407530000 9% 8%
* 5407540000 9% 8%
* 5407611000 9% 8%
* 5407613000 9% 8%
* 5407615000 9% 8%
* 5407619000 9% 8%
* 5407691000 9% 8%
* 5407699000 9% 8%
* 5407720000 9% 8%
* 5407940000 9% 8%
* 5502004001 8.3% 6.7%
* 5512110000 9% 8%
* 5512191000 9% 8%
* 5512199000 9% 8%
* 5512210000 9% 8%
* 5512291000 9% 8%
* 5512299000 9% 8%
* 5512910000 9% 8%
* 5512991000 9% 8%
* 5512999000 9% 8%
* 5513112000 9% 8%
* 5513119000 9% 8%
* 5513120000 9% 8%
* 5513130000 9% 8%
* 5513190000 9% 8%
* 5513210000 8.8% 7.5%
* 5513231000 9% 8%
* 5513239000 9% 8%
* 5513290000 9% 8%
* 5513310000 9% 8%
* 5513390000 9% 8%
* 5513410000 9% 8%
* 5513490000 9% 8%
* 5514110000 9% 8%
* 5514120000 9% 8%
* 5514191000 9% 8%
* 5514199000 9% 8%
* 5514210000 9% 8%
* 5514220000 9% 8%
* 5514230000 9% 8%
* 5514290000 9% 8%
* 5514301000 9% 8%
* 5514303000 9% 8%
* 5514305000 9% 8%
* 5514309000 9% 8%
* 5514410000 9% 8%
* 5514420000 9% 8%
* 5514430000 9% 8%
* 5514490000 9% 8%
* 5515199000 9% 8%
* 5602101100 14% 13%
* 5602101900 14% 13%
* 5602103100 14% 13%
* 5602103800 14% 13%
* 5602109000 14% 13%
* 5602210000 13.8% 12.5%
* 5602290000 13.8% 12.5%
* 5602900000 13.8% 12.5%
* 5607210000 14% 13%
* 5607290000 14% 13%
* 5607410000 14% 13%
* 5607491100 13.8% 12.5%
* 5607491900 13.8% 12.5%
* 5607499000 13.8% 12.5%
* 5607501100 14% 13%
* 5607501900 14% 13%
* 5607503000 14% 13%
* 5607509000 14% 13%
* 5607902000 13.5% 12%
* 5607909000 13.6% 12.2%
* 5608112000 5% 4.83%
* 5608118000 5% 4.83%
* 5701101000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5701109000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5701901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5701909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702200000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702311000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702318000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702321000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702329000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702390000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702411000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702419000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702421000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702429000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702490000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702501000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702503100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702503900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702509000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702910000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702921000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702929000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5702990000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703201201 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703201209 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703201800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703209201 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703209209 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703209800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703301200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703301800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703308201 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703308202 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703308209 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703308801 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703308809 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703902001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703902009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5703908000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5704100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5704900000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5705003000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5705008000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อตารางเมตร
* 5801901000 15% 13.3%
* 5801909000 15% 13.3%
* 5806321000 15% 13.3%
* 5808100000 15% 13.3%
* 5808900000 15% 13.3%
* 5809000000 15% 13.3%
* 5905001000 13.8% 12.5%
* 5905003000 13.8% 12.5%
* 5905005000 13.8% 12.5%
* 5905007000 13.8% 12.5%
* 5905009000 13.8% 12.5%
* 6001100000 9% 8%
* 6001210000 9% 8%
* 6001220000 9% 8%
* 6001290000 9% 8%
* 6001910000 9% 8%
* 6001920000 9% 8%
* 6001990000 9% 8%
* 6002900000 9% 8%
* 6003100000 9% 8%
* 6003200000 9% 8%
* 6003309000 9% 8%
* 6003400000 9% 8%
* 6003900000 9% 8%
* 6004900000 9% 8%
* 6005210000 9% 8%
* 6005220000 9% 8%
* 6005230000 9% 8%
* 6005240000 9% 8%
* 6005311000 9% 8%
* 6005315000 9% 8%
* 6005319000 9% 8%
* 6005321000 9% 8%
* 6005329000 9% 8%
* 6005331000 9% 8%
* 6005335000 9% 8%
* 6005339000 9% 8%
* 6005341000 9% 8%
* 6005345000 9% 8%
* 6005349000 9% 8%
* 6005410000 9% 8%
* 6005420000 9% 8%
* 6005430000 9% 8%
* 6005440000 9% 8%
* 6005901000 9% 8%
* 6005909000 9% 8%
* 6006100000 9% 8%
* 6006210000 9% 8%
* 6006220000 9% 8%
* 6006230000 9% 8%
* 6006240000 8.5% 7%
* 6006311000 8.3% 6.7%
* 6006319000 8.3% 6.7%
* 6006321000 8.3% 6.7%
* 6006329000 8.3% 6.7%
* 6006331000 8.3% 6.7%
* 6006339000 8.3% 6.7%
* 6006341000 8.3% 6.7%
* 6006349000 8.3% 6.7%
* 6006410000 7.5% 5%
* 6006420000 7.5% 5%
* 6006430000 7.5% 5%
* 6006440000 7.5% 5%
* 6006900000 9% 8%
* 6101201000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6101209000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6101301000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6101309000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6101902000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6101908000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6102101000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6102109000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6102201000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6102209000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6102301000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6102309000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6102901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6102909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103101000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103109000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103220000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103230000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103290001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103290009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103310000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103320000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103330000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103390000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103410000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103420001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103420009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103430001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103430009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103490001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103490002 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6103490009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104130000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104192000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104199001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104199009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104220000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104230000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104291000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104299000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104310000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104320000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104330000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104390000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104410000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104420000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104430000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104440000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104490000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104510000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104520000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104530000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104590000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104610001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104610009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104620000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104630000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104690001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104690002 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6104690009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6105100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6105201000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6105209000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6105901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6105909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6106100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6106200000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6106901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6106903000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6106905000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6106909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6107110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6107120000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6107190000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6107210000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6107220000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6107290000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6107910000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6107990000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6108110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6108190000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6108210000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6108220000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6108290000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6108310000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6108320000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6108390000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6108910000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6108920000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6108990000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6109100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6109902001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6109909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110111000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110113000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110119000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110121001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110121009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110129001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110129009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110191001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110191009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110199001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110199009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110301000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110309100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110309900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6110909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6111201000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6111209000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6111301000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6111309000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6111901100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6111901900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6111909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6112110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6112120000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6112190000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6112200000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6112311000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6112319000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6112391000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6112399000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6112411000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6112419000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6112491000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6112499000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6113001000 18.3% 16.7%
* 6113009000 18.3% 16.7%
* 6114200000 18.3% 16.7%
* 6114300000 18.3% 16.7%
* 6114900000 18.3% 16.7%
* 6115210000 14% 13%
* 6115220000 14% 13%
* 6115290000 14% 13%
* 6115301100 14% 13%
* 6115301900 14% 13%
* 6115309000 14% 13%
* 6115950000 13.3% 11.7%
* 6115961000 13.3% 11.7%
* 6115969100 14% 13%
* 6115969900 14% 13%
* 6115990000 14% 13%
* 6116102000 13.5% 12%
* 6116108000 13.5% 12%
* 6116920000 14% 13%
* 6117100000 19.2% 17.5%
* 6117801009 18.8% 17.5%
* 6117808001 18% 16%
* 6117808009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6117900000 19.2% 17.5%
* 6201110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6201121000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6201129000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6201131000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6201139000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6201190000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6201910000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6201920000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6201930000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6201990000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6202110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6202121000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6202129000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6202131000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6202139000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6202190000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6202910000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6202920000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6202930000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6202990000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203120000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203191000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203193000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203199000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203221000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203228000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203231000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203238000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203291100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203291800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203293000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203299000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203310000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203321000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203329000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203331000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203339000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203391100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203391900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203399000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203411000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203413000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203419000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203421100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203423100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203423300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203423500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203425100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203425900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203429000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203431100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203431900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203433100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203433900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203439000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203491100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203491900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203493100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203493900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203495000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6203499000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204120000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204130000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204191000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204199000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204210000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204221000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204228000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204231000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204238000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204291100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204291800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204299000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204310000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204321000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204329000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204331000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204339000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204391100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204391900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204399000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204410000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204420000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204430000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204440000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204491000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204499000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204510000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204520000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204591000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204599000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204611000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204618500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204621100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204623100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204623300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204623900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204625100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204625900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204629000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204631100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204631800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204633100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204633900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204639000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204691100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204691800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204693100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204693900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204695000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6204699000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6205200000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6205300000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6205901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6205908001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6205908009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6206100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6206200000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6206300000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6206400000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6206901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6206909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6207110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6207190000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6207210000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6207220000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6207290000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6207910000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6207991000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6207999000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6208110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6208190001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6208190009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6208210000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6208220000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6208290000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6208910000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6208920000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6208990000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6209200000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6209300000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6209901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6209909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6210101000 18.3% 16.7%
* 6210109000 18.3% 16.7%
* 6210200000 18.3% 16.7%
* 6210300000 18.3% 16.7%
* 6210400000 18.3% 16.7%
* 6210500000 18.3% 16.7%
* 6211110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211120000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211200000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211321000 11.7% 8.3%
* 6211323100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211324100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211324200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211329000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211331000 12% 9%
* 6211333100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211334100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211334200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211339000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211390000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211421000 12% 9%
* 6211423100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211424100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211424200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211429000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211431000 12% 9%
* 6211433100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211434100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211434200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211439000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211490001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6211490009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6212101000 18.3% 16.7%
* 6212109000 18.3% 16.7%
* 6212200000 19% 18.3%
* 6212300000 19.2% 18.3%
* 6212900000 18.3% 16.7%
* 6213200000 19.2% 18.3%
* 6213900000 19.2% 18.3%
* 6214100000 19.2% 18.3%
* 6214200000 18.8% 17.5%
* 6214300000 18.3% 16.7%
* 6214400000 19.2% 18.3%
* 6214900000 18.3% 16.7%
* 6215100000 19.2% 18.3%
* 6215200000 19.2% 18.3%
* 6215900000 19.2% 18.3%
* 6216000000 17.5% 15%
* 6217100000 19.2% 18.3%
* 6217900000 19.2% 18.3%
* 6301100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6301201000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6301209001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6301209009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6301301000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6301309000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6301401000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6301409000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6301901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6301909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302100001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302100009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302210000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302221000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302229000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302291000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302299000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302310001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302310009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302321000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302329000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302392000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302399000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302400000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302510001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302510009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302531000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302539000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302591000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302599000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302600000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302910000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302931000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302939000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302991000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6302999000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6303120000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6303190000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6303910000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6303921000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6303929000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6303991000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6303999000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6304110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6304191000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6304193000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6304199000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6304910000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6304920000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6304930000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6304990000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6305331001 13.3% 11.7%
* 6305339001 13.3% 11.7%
* 6305390000 9% 8%
* 6306120000 18.6% 17.2%
* 6306190000 17.7% 15.3%
* 6306220000 18.3% 16.7%
* 6306290001 19% 18%
* 6306290009 18.6% 17.2%
* 6306300000 19% 18%
* 6306400000 18.6% 17.2%
* 6306900000 18.6% 17.2%
* 6307101000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6307103000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6307109000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6307901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6307909100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6307909900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6308000000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6309000000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 6310100000 18.8% 17.5%
* 6310900000 18.3% 16.7%
* 6401100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6401921000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6401929000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6401990000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402121000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402190000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402200000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402911000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402919000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402990500 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402991000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402993100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402993900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402995000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402999100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402999300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402999600 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6402999800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% บวกฮิตยูโรต่อคู่
* 6403120000 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403190000 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403200000 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403400000 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403510500 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403511100 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403511500 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403511900 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403519100 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403519500 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403519900 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403590500 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403591100 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403593100 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403593500 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403593900 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403595000 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403599100 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403599500 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403599900 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403910500 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403911100 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403911300 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403911600 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403911800 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403919100 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403919300 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403919600 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403919800 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403990500 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403991100 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403993100 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403993300 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403993600 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403993800 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403995000 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403999100 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403999300 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403999600 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6403999800 ยูโรฮิตต่อคู่ ยูโรฮิตต่อคู่
* 6404110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่
* 6404191000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่
* 6404199000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่
* 6404201000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่
* 6404209000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่
* 6405100001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่
* 6405100009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่
* 6405201000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่
* 6405209100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่
* 6405209900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่
* 6405901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่
* 6405909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อคู่
* 6506999010 19% 18%
* 6506999020 19% 18%
* 6506999030 19% 18%
* 6506999040 19% 18%
* 6506999050 19% 18%
* 6506999060 19% 18%
* 6506999070 18.3% 16.7%
* 6506999080 19% 18%
* 6702100000 17.5% 15%
* 6702900000 17.5% 15%
* 6801000000 12.5% 10%
* 6802210000 13.3% 11.7%
* 6802230000 14% 13%
- 6802290000 14%
+ 6802290001 14%
+ 6802290009 13%
* 6802910000 13.3% 11.7%
* 6802931000 12.5% 10%
* 6802939000 12.5% 10%
* 6802999000 14.3% 13.7%
* 6804210000 13.3% 11.7%
* 6804221800 13.3% 11.7%
* 6805100000 13.3% 11.7%
* 6805200000 13.3% 11.5%
* 6805300000 13.3% 11.7%
* 6806100001 13.3% 11.7%
* 6806100008 13.8% 12.5%
* 6806201000 14% 13.5%
* 6806209000 13.8% 12.5%
* 6806900000 14.3% 13.5%
* 6807100000 14% 13%
* 6807900000 13.3% 11.7%
* 6809110000 14.3% 13.5%
* 6809190000 14% 13%
* 6809900000 14% 13%
* 6810190001 14% 13%
* 6810190009 13.8% 12.5%
* 6810990000 14.3% 13.7%
* 6811400002 14% 13%
* 6811400009 13.3% 11.7%
* 6811820000 14% 13%
* 6811890009 13.3% 11.7%
* 6812809002 11.7% 8.3%
* 6812999002 11.7% 8.3%
* 6813200001 10% 5%
* 6813200009 14% 13%
* 6813810001 10% 5%
* 6813810009 14% 13%
* 6813890001 10% 5%
* 6815101000 14% 13%
* 6815109001 18.6% 17.2%
* 6815109009 14% 13%
* 6815200000 12.5% 10%
* 6815990001 13.8% 12.5%
* 6815990009 14.4% 13.8%
* 6901000000 19% 18%
* 6902100000 18% 16%
* 6902201000 18.4% 16.8%
* 6902209100 18.4% 16.8%
* 6902209900 18.4% 16.8%
* 6902900000 18.6% 17.2%
* 6903100000 18.4% 16.8%
* 6903201000 18.4% 16.8%
* 6903209000 18.4% 16.8%
* 6903901000 18.6% 17.2%
* 6903909000 18.4% 16.8%
* 6904100000 18.3% 16.7%
* 6904900000 18.3% 16.7%
* 6905100000 19% 18%
* 6905900000 19% 18%
* 6906000000 19% 18%
* 6907100000 13.5% 12%
* 6907902001 13.5% 12%
* 6907908001 13.5% 12%
* 6907908002 15% 12%
* 6908100000 13% 12%
* 6908901100 12.5% 10%
* 6908902000 12.5% 10%
* 6908903100 12.5% 10%
* 6908905100 12.5% 10%
* 6908909100 12.5% 10%
* 6908909300 12.5% 10%
* 6908909900 12.5% 10%
* 6910100000 17.5% 15%
* 6910900000 18% 16%
* 6911100000 18.4% 16.8%
* 6911900000 18.1% 16.3%
* 6912001000 18.3% 16.7%
* 6912003000 18.3% 16.7%
* 6912005000 18.4% 16.8%
* 6912009000 17.3% 14.7%
* 6913100000 18.1% 16.3%
* 6913901000 17.3% 14.7%
* 6913909300 18% 16%
* 6913909800 18% 16%
* 6914100000 18.3% 16.7%
* 6914900000 18.3% 16.7%
* 7001001000 13.3% 11.7%
* 7004901000 13% 11%
* 7004908000 13% 11%
* 7007111009 13.8% 12.5%
* 7007119000 13.1% 11.3%
* 7007191000 12.5% 10%
* 7007192000 12.5% 10%
* 7007198009 12.5% 10%
* 7007212009 13.8% 12.5%
* 7007290000 14% 13%
* 7008002000 14% 13%
* 7008008100 14% 13%
* 7008008900 14% 13%
* 7010200000 13.8% 12.5%
* 7010901001 13.3% 11.7%
* 7010901009 14.2% 13.3%
* 7010902100 14.2% 13.3%
* 7010903100 14.2% 13.3%
* 7010904100 14.2% 13.3%
* 7010904300 13.3% 11.7%
* 7010904500 14.3% 13.7%
* 7010904700 13.3% 11.7%
* 7010905100 14.2% 13.3%
* 7010905300 13.8% 12.5%
* 7010905500 14.3% 13.7%
* 7010905700 13.3% 11.7%
* 7010906109 14.2% 13.3%
* 7010906700 13.3% 11.7%
* 7010909101 14.2% 13.3%
* 7010909109 13.8% 12.5%
* 7010909901 14.2% 13.3%
* 7010909909 13.8% 12.5%
* 7013100000 13.3% 11.7%
* 7013221000 13.3% 11.7%
* 7013229000 13.8% 12.5%
* 7013281000 13.3% 11.7%
* 7013289000 13.8% 12.5%
* 7013331100 13.3% 11.7%
* 7013331900 13.3% 11.7%
* 7013339100 13.8% 12.5%
* 7013339900 13.8% 12.5%
* 7013371000 13.8% 12.5%
* 7013375100 13.3% 11.7%
* 7013375900 13.8% 12.5%
* 7013379100 13.8% 12.5%
* 7013379900 13.8% 12.5%
* 7013411000 13.8% 12.5%
* 7013419000 13.8% 12.5%
* 7013420000 13.8% 12.5%
* 7013491000 13.8% 12.5%
* 7013499100 13.3% 11.7%
* 7013499900 13.3% 11.7%
* 7013911000 13.4% 11.8%
* 7013919000 13.4% 11.8%
* 7013990000 13.8% 12.5%
* 7016100000 13.8% 12.5%
* 7016901000 13.8% 12.5%
* 7016904009 13.8% 12.5%
* 7016907009 13.8% 12.5%
* 7017200000 8.3% 6.7%
* 7017900000 8.3% 6.7%
* 7018101100 14% 13%
* 7018101900 14% 13%
* 7018103000 14% 13%
* 7018105100 14% 13%
* 7018105900 14% 13%
* 7018109000 14% 13%
* 7019110000 14% 13%
* 7019120000 14% 13%
* 7019191009 14% 13%
* 7019199009 14% 13%
* 7019310000 13.8% 12.5%
* 7019320009 13.8% 12.5%
* 7019390009 13.8% 12.5%
* 7019400000 13.8% 12.5%
* 7019510000 8.8% 7.5%
* 7019520000 8.8% 7.5%
* 7019590000 8.8% 7.5%
* 7019909900 14% 13%
* 7020000500 6.7% 3.3%
* 7020008000 13.8% 12.5%
* 7104100000 19% 18%
* 7104200000 19% 18%
* 7104900000 18.8% 17.6%
* 7105900000 19% 18%
* 7106100000 18.1% 16.3%
* 7106910001 18.1% 16.3%
* 7106910009 18.1% 16.3%
* 7106920000 18.1% 16.3%
* 7107000000 19.6% 19.2%
* 7108110000 18.1% 16.3%
* 7108120001 18.4% 16.8%
* 7108120009 18.4% 16.8%
* 7108131000 19% 18%
* 7108138000 19% 18%
* 7108200001 19% 18%
* 7108200009 19% 18%
* 7109000000 19% 18%
* 7110110001 17.3% 14.7%
* 7110110009 17.3% 14.7%
* 7110191000 18.3% 16.7%
* 7110198001 18.3% 16.7%
* 7110198009 17.3% 14.7%
* 7110210001 17.3% 14.7%
* 7110210009 17.3% 14.7%
* 7110290000 19% 18%
* 7110310000 19% 18%
* 7110390000 19% 18%
* 7110410000 19% 18%
* 7110490000 19% 18%
* 7111000000 19.6% 19.2%
* 7112300000 19% 18%
* 7112910000 19% 18%
* 7112920000 19% 18%
* 7112990000 19% 18%
* 7113110000 18% 16%
* 7113190000 18% 16%
* 7113200000 15% 10%
* 7114110000 19% 18%
* 7114190000 18.2% 16.4%
* 7114200000 19% 18%
* 7115100000 19% 18%
* 7115900000 19% 18%
* 7116100000 15% 10%
* 7116201100 19% 18%
* 7116208000 19% 18%
* 7117110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 7117190000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 7117900000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 7301100000 13% 11%
* 7301200000 13% 11%
* 7302101000 13.3% 11.7%
* 7302102100 13.3% 11.7%
* 7302102300 13.3% 11.7%
* 7302102900 13.3% 11.7%
* 7302104000 13.3% 11.7%
* 7302105000 13.3% 11.7%
* 7302109000 13.3% 11.7%
* 7302300000 14% 13%
* 7302400000 13.3% 11.7%
* 7302900000 13.3% 11.7%
* 7304110003 11.3% 7.5%
* 7304110004 12.5% 10%
* 7304110008 15% 13.3%
* 7304191009 11.3% 7.5%
* 7304193009 12.5% 10%
* 7304199009 15% 13.3%
* 7304220009 12.5% 10%
* 7304230009 12.5% 10%
* 7304240005 12.5% 10%
* 7304240009 12.5% 10%
* 7304291009 12.5% 10%
* 7304293009 12.5% 10%
* 7304299009 12.5% 10%
* 7304312002 11.7% 8.3%
* 7304312008 12.5% 10%
* 7304318001 11.7% 8.3%
* 7304318009 13.3% 11.7%
* 7304391000 13.3% 11.7%
* 7304395201 11.7% 8.3%
* 7304395209 13.3% 11.7%
* 7304395801 11.7% 8.3%
* 7304395809 13.3% 11.7%
* 7304399201 11.7% 8.3%
* 7304399209 12.5% 10%
* 7304399300 12.5% 10%
* 7304399801 12.5% 10%
* 7304399809 11.7% 8.3%
* 7304410009 12.5% 10%
* 7304491000 13.3% 11.7%
* 7304499309 12.5% 10%
* 7304499509 12.5% 10%
* 7304499900 13.8% 12.5%
* 7304511809 13.3% 11.7%
* 7304518100 12.5% 10%
* 7304518901 12.5% 10%
* 7304518909 13.8% 12.5%
* 7304591000 13.3% 11.7%
* 7304593200 13.3% 11.7%
* 7304593800 13.3% 11.7%
* 7304599200 12.5% 10%
* 7304599300 12.5% 10%
* 7304599900 12.5% 10%
* 7304900000 12.5% 10%
* 7305110008 12.5% 10%
* 7305120009 13.3% 11.7%
* 7305190000 13.8% 12.5%
* 7305200009 13.3% 11.7%
* 7305310000 12.5% 10%
* 7305390000 13.3% 11.7%
* 7305900000 13.3% 11.7%
* 7306111000 13.3% 11.7%
* 7306119000 13.3% 11.7%
* 7306191000 13.3% 11.7%
* 7306199000 13.3% 11.7%
* 7306210000 13.3% 11.7%
* 7306290000 13.3% 11.7%
* 7306301100 11.7% 8.3%
* 7306301901 11.7% 8.3%
* 7306301909 13.3% 11.7%
* 7306304101 11.7% 8.3%
* 7306304109 13.3% 11.7%
* 7306304901 11.7% 8.3%
* 7306304909 13.3% 11.7%
* 7306307201 11.7% 8.3%
* 7306307209 13.3% 11.7%
* 7306307702 11.7% 8.3%
* 7306307708 12.5% 10%
* 7306308000 12.5% 10%
* 7306402001 11.7% 8.3%
* 7306402009 8.8% 7.5%
* 7306408002 11.7% 8.3%
* 7306408008 11.3% 7.5%
* 7306502001 11.7% 8.3%
* 7306502009 13.3% 11.7%
* 7306508001 11.7% 8.3%
* 7306508009 13.3% 11.7%
* 7306611001 11.7% 8.3%
* 7306611009 11.3% 7.5%
* 7306619201 11.7% 8.3%
* 7306619209 11.3% 7.5%
* 7306619901 11.7% 8.3%
* 7306619909 11.3% 7.5%
* 7306691001 11.7% 8.3%
* 7306691009 13.3% 11.7%
* 7306699001 11.7% 8.3%
* 7306699009 13.3% 11.7%
* 7306900009 12.5% 10%
* 7307111000 13.3% 11.7%
* 7307119000 13.3% 11.7%
* 7307191000 13.3% 11.7%
* 7307199000 13.3% 11.7%
* 7307210009 13.3% 11.7%
* 7307221000 13.5% 12%
* 7307229000 13.5% 12%
* 7307231000 13.3% 11.7%
* 7307239000 13.3% 11.7%
* 7307291009 13.3% 11.7%
* 7307293000 13.3% 11.7%
* 7307299009 13.3% 11.7%
* 7307910000 13.3% 11.7%
* 7307921000 13.3% 11.7%
* 7307929000 13.3% 11.7%
* 7307931100 13.3% 11.7%
* 7307931900 13.3% 11.7%
* 7307939100 13.3% 11.7%
* 7307939900 13.3% 11.7%
* 7307991000 13.3% 11.7%
* 7307993000 13.3% 11.7%
* 7307999009 13.3% 11.7%
* 7308100000 11.3% 7.5%
* 7308200000 13.8% 12.5%
* 7308300000 12% 9%
* 7308401000 13.3% 11.7%
* 7308409000 12.5% 10%
* 7308901000 12.5% 10%
* 7308905100 11.3% 7.5%
* 7308905900 11.5% 8%
* 7308909900 11.5% 8%
* 7309003000 13% 11.7%
* 7309005100 13% 11.7%
* 7309005900 13% 11.7%
* 7309009000 13.3% 11.7%
* 7310211109 14% 13%
* 7310211901 ยูโรฮิตฮิตต่อชิ้น ยูโรฮิตฮิตต่อชิ้น
* 7310211909 14% 13%
* 7310219100 13.3% 11.7%
* 7310219900 13.3% 11.7%
* 7310291000 14% 13%
* 7312102001 10% 5%
* 7312102009 11.3% 7.5%
* 7312104101 10% 5%
* 7312104109 11.3% 7.5%
* 7312104901 10% 5%
* 7312104909 13.8% 12.5%
* 7312106101 10% 5%
* 7312106109 13.8% 12.5%
* 7312106901 10% 5%
* 7312106909 13.8% 12.5%
* 7312108104 10% 5%
* 7312108108 13.8% 12.5%
* 7312108304 10% 5%
* 7312108308 11.3% 7.5%
* 7312108504 10% 5%
* 7312108508 11.3% 7.5%
* 7312108904 10% 5%
* 7312108908 13.8% 12.5%
* 7312109801 10% 5%
* 7312109809 13.8% 12.5%
* 7312900001 10% 5%
* 7312900009 11.3% 7.5%
* 7313000000 13.8% 12.5%
* 7314120000 13.8% 12.5%
* 7314140000 13.8% 12.5%
* 7314190000 13.8% 12.5%
* 7314201000 13.8% 12.5%
* 7314209000 13.8% 12.5%
* 7314310000 13.8% 12.5%
* 7314390000 13.8% 12.5%
* 7314411000 13.8% 12.5%
* 7314419000 13.8% 12.5%
* 7314421000 13.8% 12.5%
* 7314429000 13% 12.5%
* 7314490000 13.8% 12.5%
* 7314500000 13.8% 12.5%
* 7315120000 13.8% 12.5%
* 7315190000 14.8% 14.5%
* 7315890000 13.8% 12.5%
* 7316000000 8.8% 7.5%
* 7317001000 13.8% 12.5%
* 7317002000 12.5% 10%
* 7317004000 10% 5%
* 7317006100 10% 5%
* 7317006900 10% 5%
* 7317009001 7.5% 5%
* 7317009009 10% 5%
* 7318110000 11.5% 8%
* 7318121000 12.7% 10.3%
* 7318129000 11.5% 8%
* 7318130000 12.7% 10.3%
* 7318141000 12.7% 10.3%
* 7318149100 11.5% 8%
* 7318149900 11.5% 8%
* 7318151000 12.7% 10.3%
* 7318152000 12.7% 10.3%
* 7318153009 12.7% 10.3%
* 7318154100 12.7% 10.3%
* 7318154900 11.5% 8%
* 7318155100 11.5% 8%
* 7318155900 12.7% 10.3%
* 7318156100 12.7% 10.3%
* 7318156900 12.7% 10.3%
* 7318157009 12.7% 10.3%
* 7318158100 12.7% 10.3%
* 7318158900 12.7% 10.3%
* 7318159009 12.7% 10.3%
* 7318161000 12.7% 10.3%
* 7318163009 12.7% 10.3%
* 7318165000 12.7% 10.3%
* 7318169109 12.7% 10.3%
* 7318169900 12.7% 10.3%
* 7318190009 12.7% 10.3%
* 7318210009 12.7% 10.3%
* 7318220009 12.7% 10.3%
* 7318230009 12.7% 10.3%
* 7318240009 12.7% 10.3%
* 7318290009 12.7% 10.3%
* 7319901000 13.8% 12.5%
* 7320101900 13.3% 11.7%
* 7320109000 13.3% 11.7%
* 7320208908 12.5% 10%
* 7321111000 13.3% 11.7%
* 7321119000 14.3% 13.5%
* 7321890000 14% 13%
* 7321900000 14% 13%
* 7322190000 12.5% 10%
* 7322900001 12.5% 10%
* 7322900009 13.1% 11.3%
* 7323931000 13% 11%
* 7323939000 13% 11%
* 7323941000 13.3% 11.7%
* 7323949000 13.3% 11.7%
* 7323991000 13.3% 11.7%
* 7323999100 13.3% 11.7%
* 7323999900 13.3% 11.7%
* 7324100001 12.5% 10%
* 7324100009 13.3% 11.7%
* 7324210000 12.5% 10%
* 7324290000 13.8% 12.5%
* 7324900001 11.5% 8%
* 7324900009 13.3% 11.7%
* 7325910000 13.8% 12.5%
* 7326110000 14% 13%
* 7326191000 14% 13%
* 7326199009 12.5% 10%
* 7326203000 14% 13%
* 7326205000 14% 13%
* 7326208001 12.5% 10%
* 7326208009 13.8% 12.5%
* 7326901000 13.3% 11.7%
* 7326903000 13.3% 11.7%
* 7326904000 13.3% 11.7%
* 7326905000 13.3% 11.7%
* 7326906000 13.3% 11.7%
* 7326907000 13.3% 11.7%
* 7326909109 13% 11%
* 7326909309 13.3% 11.7%
* 7326909500 13.3% 11.7%
* 7326909808 11.3% 7.5%
* 7411101000 4% 3%
* 7411109000 4% 3%
* 7411290000 4% 3%
* 7412200000 4% 3%
* 7508100000 10% 8.3%
* 7508900009 10% 8.3%
* 7601201009 7.5% 5%
* 7601209100 7.5% 5%
* 7601209900 7.5% 5%
* 7604109000 17.3% 14.7%
* 7604210000 17.3% 14.7%
* 7604299000 17.3% 14.7%
* 7605110000 10% 9%
* 7606111000 18% 16%
* 7606119100 18% 16%
* 7606119300 18.8% 17.5%
* 7606119900 18% 16%
* 7606122001 18.8% 17.5%
* 7606122002 18% 16%
* 7606129201 18.8% 17.5%
* 7606129309 18% 16%
* 7606129900 18% 16%
* 7606910000 18% 16%
* 7606920000 18% 16%
* 7607111109 18% 16%
* 7607111909 18% 16%
* 7607119000 18% 16%
* 7607191000 18% 16%
* 7607199001 18.3% 16.7%
* 7607199009 18% 16%
* 7607201000 18% 16%
* 7607209000 18% 16%
* 7608100001 17% 14%
* 7608100009 17.3% 14.7%
* 7608202001 17% 14%
* 7608202009 17.3% 14.7%
* 7608208104 17% 14%
* 7608208108 16% 12%
* 7608208903 17% 14%
* 7608208907 16% 12%
* 7610100000 18% 16%
* 7610901000 18.4% 16.8%
* 7610909000 17.5% 15%
* 7612909001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตฮิตต่อชิ้น ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตฮิตต่อชิ้น
* 7615101000 13% 11%
* 7616100000 10% 9%
* 7801910000 4% 3%
* 7801991000 4% 3%
* 7804200000 4% 3%
* 7806001000 4% 3%
* 7806008009 4% 3%
* 7903100000 4% 3%
* 7903900000 4% 3%
* 7907000009 4% 3%
* 8101960000 13.7% 12.3%
* 8101991000 13.7% 12.3%
* 8102950000 13.7% 12.3%
* 8102960000 13.7% 12.3%
* 8102990000 13.7% 12.3%
* 8104110000 12.8% 10.5%
* 8105200009 13.3% 11.7%
* 8106001000 13.3% 11.7%
* 8106009000 13.3% 11.7%
* 8107200000 13.3% 11.5%
* 8107900000 13.3% 11.7%
* 8110100000 12.8% 10.5%
* 8110900000 12.8% 10.5%
* 8111001100 3.5% 2%
* 8111001900 3.5% 2%
* 8111009000 4% 3%
* 8112510000 13.8% 12.5%
* 8112590000 13.8% 12.5%
* 8112921000 13.8% 12.5%
* 8112923100 13.8% 12.5%
* 8112928100 13.8% 12.5%
* 8112928900 13.8% 12.5%
* 8112929100 13.8% 12.5%
* 8112992001 13.8% 12.5%
* 8112993000 13.8% 12.5%
* 8112997001 13.8% 12.5%
* 8113002000 14% 13%
* 8113009000 14% 13%
* 8201100000 13% 11%
* 8201300000 13% 11%
* 8201400000 12.5% 10%
* 8201500000 13% 11%
* 8201600000 13% 11%
* 8201900001 14.3% 13.7%
* 8201900009 13% 11%
* 8202100000 4% 3%
* 8202200000 3.5% 2%
* 8202310000 3.5% 2%
* 8202390000 4% 3%
* 8202910000 4% 3%
* 8202992000 4% 3%
* 8202998000 4% 3%
* 8204110000 4% 3%
* 8204120000 4% 3%
* 8204200000 3.5% 2%
* 8205100000 4% 3%
* 8205200000 4% 3%
* 8205300000 4% 3%
* 8205400000 4% 3%
* 8205510010 4% 3%
* 8205510090 4% 3%
* 8205591000 4% 3%
* 8205598010 4% 3%
* 8205598099 4% 3%
* 8205700000 4% 3%
* 8205901000 4% 3%
* 8205909000 4% 3%
* 8206000000 4% 3%
* 8207191000 4% 3%
* 8207199009 4% 3%
* 8207201000 4% 3%
* 8207209000 4% 3%
* 8208200000 4% 3%
* 8209002000 4% 3%
* 8211920000 13% 11%
* 8211930000 12.8% 10.5%
* 8214200000 15% 14.7%
* 8301100000 19% 18%
* 8301200009 17.7% 15.3%
* 8301401100 18.4% 16.8%
* 8301401900 18.4% 16.8%
* 8301409000 18.4% 16.8%
* 8301500000 19% 18%
* 8301600009 19% 18%
* 8301700000 19% 18%
* 8302300009 18.6% 17.2%
* 8302411000 17.5% 15%
* 8302415000 17.5% 15%
* 8302419000 17.5% 15%
* 8302500000 18.4% 16.8%
* 8302600009 18% 16%
* 8303004000 17.6% 15.2%
* 8303009000 17.6% 15.2%
* 8304000000 19% 18%
* 8305100000 19% 18%
* 8305200000 18.6% 17.2%
* 8305900000 19% 18%
* 8306100000 18.8% 17.6%
* 8306210000 19% 18%
* 8306290001 19% 18%
* 8306290009 18.5% 17%
* 8306300000 19% 18%
- 8307900000 15%
+ 8307900001 10%
+ 8307900009 15%
* 8308200000 19% 18%
* 8310000000 19% 18%
* 8311100001 17.3% 14.7%
* 8311100009 19% 18%
* 8311200000 19% 18%
* 8311300000 19% 18%
* 8311900000 19% 18%
* 8403101000 13.3% 11.7%
* 8403109000 13.3% 11.7%
* 8403901000 14% 13%
* 8403909000 14% 13%
* 8406901000 8.8% 7.5%
- 8407100000 8%
+ 8407100001 6.7%
+ 8407100009 8%
* 8407211000 9% 8%
* 8407219100 9% 8%
* 8407219900 9% 8%
* 8408205108 9% 8.3%
* 8408902100 9% 8%
* 8408902701 8.3% 6.7%
* 8408902709 9% 8%
* 8408904101 8.3% 6.7%
* 8408904109 9% 8%
* 8408904301 8.3% 6.7%
* 8408904309 9% 8%
* 8408904501 8.3% 6.7%
* 8408904509 9% 8%
* 8408904701 8.3% 6.7%
* 8408904709 9% 8%
* 8408906101 8.3% 6.7%
* 8408906109 9% 8%
* 8408906501 8.3% 6.7%
* 8408906509 4% 3%
* 8408906701 8.3% 6.7%
* 8408908101 8.3% 6.7%
* 8408908109 9% 8%
* 8409910009 4% 3%
* 8410120000 14% 13%
* 8410130000 14% 13%
* 8411110001 7.7% 5.3%
* 8411121001 7.7% 5.3%
- 8411123001 8%
- 8411123002 8%
+ 8411123003 6.7%
+ 8411123004 8%
+ 8411123005 6.7%
+ 8411123006 8%
+ 8411123007 0%
+ 8411123008 6.7%
- 8411128000 8%
+ 8411128001 0%
+ 8411128002 6.7%
+ 8411128009 8%
- 8411210000 10%
+ 8411210001 7%
+ 8411210009 10%
- 8411222001 10%
+ 8411222002 7%
+ 8411222003 10%
+ 8411222004 7%
+ 8411222008 10%
- 8411222009 10%
- 8411228000 10%
+ 8411228001 7%
+ 8411228009 10%
* 8411810009 8% 7.5%
* 8411822002 10% 8.3%
* 8411822009 8% 6.7%
* 8411826002 10% 8.3%
* 8411826009 7.7% 5.3%
- 8411828000 10%
+ 8411828001 8.3%
+ 8411828009 10%
* 8411910008 8% 6.7%
* 8411990019 8% 6.7%
* 8411990099 8% 6.7%
* 8412100001 10% 8.3%
* 8412212001 10% 8.3%
* 8412212009 10% 8.7%
* 8412218008 10% 8.7%
* 8412292009 10% 8.3%
* 8412298101 10% 8.3%
* 8412298109 10% 8.3%
* 8412904008 10% 9%
* 8414302004 11.7% 8.3%
* 8418102001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 8418102002 15% 10%
* 8418102008 16.7% 13.3%
* 8418108001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 8418108002 15% 10%
* 8418108008 18.6% 17.2%
* 8418211000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 8418215100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 8418215900 17.3% 14.7%
* 8418219100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 8418219900 17.3% 14.7%
* 8418290000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 8418302001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 8418302002 17% 14%
* 8418302008 18.4% 16.8%
* 8418308001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 8418308002 17% 14%
* 8418308008 18.4% 16.8%
* 8418402001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 8418402002 17% 14%
* 8418402008 18.3% 16.7%
* 8418408001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตต่อลิตร
* 8418408002 17% 14%
* 8418408008 16.7% 13.3%
* 8418501100 18.4% 16.8%
* 8418501900 18% 16%
* 8418509001 18% 16%
* 8418509009 18.4% 16.8%
* 8418610011 13.4% 11.8%
* 8418610019 13.1% 11.3%
* 8418610090 12.5% 10%
* 8418690002 11.7% 8.3%
* 8418690008 13.3% 11.7%
* 8418910000 18.2% 16.4%
* 8418991009 13.8% 12.5%
* 8418999000 13.8% 12.5%
* 8419110000 8.3% 6.7%
* 8423101000 9% 8%
* 8423109000 9% 8%
* 8423900009 5% 3%
* 8424813000 8.3% 6.7%
* 8424890001 9% 8%
* 8425390007 8.3% 6.7%
* 8426300009 9% 8%
* 8426410007 10% 8.3%
* 8428102002 8.3% 6.7%
* 8429110010 8.8% 7.5%
* 8429110090 8.8% 7.5%
* 8429200099 10% 9%
* 8432301900 3.5% 2%
* 8443323000 3.3% 1.7%
* 8443329101 3.3% 1.7%
* 8443329301 3.3% 1.7%
* 8443329309 3.3% 1.7%
* 8443391001 3.3% 1.7%
* 8443393101 5% 3.3%
* 8443393109 3.3% 1.7%
* 8447900001 7.7% 5.3%
* 8450111100 13.3% 11.7%
* 8450111900 13.3% 11.7%
* 8450119000 13.3% 11.7%
* 8450120000 13.3% 11.7%
* 8450190000 13.5% 12%
* 8454200000 13.3% 11.7%
* 8455303109 8.3% 6.7%
* 8455303909 8.3% 6.7%
* 8457101008 8.8% 7.5%
* 8458112000 8.8% 7.5%
* 8458114109 8.8% 7.5%
* 8458114900 8.8% 7.5%
* 8458118000 8.8% 7.5%
* 8458912009 9.4% 8.8%
* 8459100000 9.3% 8.7%
* 8459310000 8.8% 7.5%
* 8459700001 9% 8%
* 8459700009 8.8% 7.5%
* 8460219009 8.8% 7.5%
* 8460401000 9% 8%
* 8460409000 9% 8%
* 8461401102 8.3% 6.7%
* 8461401900 8.3% 6.7%
* 8461403100 8.3% 6.7%
* 8461403900 8.3% 6.7%
* 8461407100 8.3% 6.7%
* 8461407900 8.3% 6.7%
* 8461409000 8.3% 6.7%
* 8462211008 9.3% 8.5%
* 8462218009 9.3% 8.5%
* 8462399900 9.3% 8.7%
* 8469001000 5% 3.3%
* 8470100009 10% 5%
* 8470210000 10% 5%
* 8470290000 10% 5%
* 8470300000 10% 5%
* 8470500001 13.3% 6.7%
* 8470500009 13.3% 6.7%
* 8470900000 10% 5%
* 8471410009 6% 2%
* 8473291001 10% 5%
* 8473299001 10% 5%
* 8481801100 10% 9.7%
* 8481801900 10% 9.7%
* 8481900000 10% 9%
* 8483402109 4% 3%
* 8483402309 4% 3%
* 8483402509 4% 3%
* 8483402909 4% 3%
* 8483908908 4% 3%
* 8486209004 5% 3.3%
* 8486209005 2.5% 0%
* 8486309001 3.3% 1.7%
* 8486400003 10% 5%
* 8486906000 2.5% 0%
* 8486909003 3.3% 1.7%
* 8486909008 2.5% 0%
* 8501101009 13.8% 12.5%
* 8501109100 14% 13%
* 8501109300 14% 13%
* 8501109900 13.7% 12.3%
* 8501200009 13.7% 12.3%
* 8501320002 13.7% 12.3%
* 8501402004 13.7% 12.3%
* 8501529002 13.8% 12.5%
* 8504210000 12.7% 10.3%
* 8504221000 12.7% 10.3%
* 8504229000 10% 8%
* 8504230009 9% 8%
* 8504312101 17% 14%
* 8504312109 17.6% 15.2%
* 8504312901 17% 14%
* 8504312909 17.6% 15.2%
* 8504318002 17% 14%
* 8504318008 17.6% 15.2%
* 8504320001 11.7% 8.3%
* 8504320002 14% 13%
* 8504320009 13.1% 11.3%
* 8504330001 12.5% 10%
* 8504330009 13.1% 11.3%
* 8504340000 13.5% 12%
* 8504403001 10% 5%
* 8504405501 10% 5%
* 8504405509 6.7% 3.3%
* 8504408205 6.7% 3.3%
* 8504408208 9.2% 5%
* 8504408401 10% 5%
* 8504408409 6.7% 3.3%
* 8504408801 10% 5%
* 8504408802 5% 3.33%
* 8504408808 6.67% 3.33%
* 8504409001 10% 5%
* 8504409002 5% 3.3%
* 8504409008 6.7% 3.3%
* 8505191000 13.8% 12.5%
* 8505200000 13.3% 11.7%
* 8505902000 13.5% 12%
* 8505905000 13.3% 11.7%
* 8507102003 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8507102009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8507108009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8507202009 4% 3%
* 8507208009 4% 3%
* 8512200009 8.5% 7%
* 8512301009 9% 8%
* 8512309009 9% 8%
* 8512400009 9% 8%
* 8512901000 8.5% 7%
* 8512909009 8.5% 7%
* 8516291000 13.3% 11.7%
* 8516802001 10% 8.3%
* 8517110000 6.7% 3.3%
* 8517180000 6.7% 3.3%
* 8517691000 3.3% 1.7%
* 8517692000 3.3% 1.7%
* 8517693100 3.3% 1.7%
* 8517693900 3.3% 1.7%
* 8517699000 3.3% 1.7%
* 8517701100 5% 3.3%
* 8517701500 5% 3.3%
* 8517701900 5% 3.3%
* 8518103001 6.7% 3.3%
* 8518103009 6.7% 3.3%
* 8518109500 7.5% 5%
* 8518210000 7.5% 5%
* 8518220001 7.5% 5%
* 8518220009 8.8% 7.5%
* 8518293001 6.7% 5%
* 8518293009 6.7% 3.3%
* 8518299500 7.5% 5%
* 8518302000 6.7% 3.3%
* 8518309500 7.5% 5%
* 8518403001 6.7% 3.3%
* 8518403009 8.8% 7.5%
* 8518408009 9.4% 8.8%
* 8518500000 7.5% 5%
* 8518900001 6.7% 3.3%
* 8518900002 6.7% 3.3%
* 8518900009 7.5% 5%
* 8519201000 12.5% 10%
* 8519209100 10% 9.4%
* 8519209900 12.5% 10%
* 8519500000 10% 5%
* 8519811500 12.7% 10.3%
* 8519812500 13.3% 11.5%
* 8519813100 10% 9.4%
* 8519813500 10% 9.4%
* 8519814500 12.5% 10%
* 8519819501 11.7% 8.3%
* 8519819509 13.8% 12.5%
* 8519899001 11.7% 8.3%
* 8519899009 12.5% 10%
* 8521900009 10% 9.4%
* 8522903000 3.3% 1.7%
* 8522904100 3.3% 1.7%
* 8522904900 3.3% 1.7%
* 8522907000 3.3% 1.7%
* 8522908000 3.3% 1.7%
* 8523210000 10% 5%
* 8523291501 10% 5%
* 8523291502 10% 5%
* 8523291503 10% 5%
* 8523291504 10% 5%
* 8523291505 10% 5%
* 8523291506 10% 5%
* 8523291507 10% 5%
* 8523291508 10% 5%
* 8523291509 3.3% 1.7%
* 8523293101 10% 5%
* 8523293109 10% 5%
* 8523293301 10% 5%
* 8523293302 10% 5%
* 8523293303 10% 5%
* 8523293304 10% 5%
* 8523293305 10% 5%
* 8523293306 10% 5%
* 8523293307 10% 5%
* 8523293308 10% 5%
* 8523293901 14% 13%
* 8523293902 14% 13%
* 8523293905 14% 13%
* 8523293906 14% 12.6%
* 8523299000 10% 5%
* 8523411000 10% 5%
* 8523413000 10% 5%
* 8523419000 10% 5%
* 8523492500 10% 5%
* 8523494500 10% 5%
* 8523499109 10% 5%
* 8523499300 10% 5%
* 8523511000 10% 5%
* 8523519109 10% 5%
* 8523519300 10% 5%
* 8523529001 3.3% 1.7%
* 8523529009 5% 3.3%
* 8523591000 10% 5%
* 8523599109 3.3% 1.7%
* 8523599300 3.3% 1.7%
* 8523599900 3.3% 1.7%
* 8523801000 10% 5%
* 8523809109 10% 5%
* 8523809300 10% 5%
* 8525500000 7.5% 5%
* 8525600009 6.7% 3.3%
* 8525801100 4% 3%
* 8525809109 2.5% 0%
* 8526100009 4% 3%
* 8526920009 7.5% 6.7%
* 8528491009 8.3% 6.7%
* 8528498009 8.3% 6.7%
* 8528591009 8.3% 6.7%
* 8528594009 8.3% 6.7%
* 8528598009 8.3% 6.7%
* 8528691000 10% 6.67%
* 8528699909 15% 14%
* 8528711100 17.08% 14.17%
* 8528711300 13.33% 6.67%
* 8528711900 17.08% 14.17%
* 8528719000 16.67% 13.33%
* 8528722001 16% 13.3%
* 8528722009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8528723001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8528723002 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8528723003 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8528723009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8528724000 16% 12%
* 8528726000 15% 12%
* 8528728000 15% 12%
* 8528730000 19% 18%
* 8529101100 5% 3.3%
* 8529103100 6.7% 3.3%
* 8529103900 6.7% 3.3%
* 8529106500 6.7% 3.3%
* 8529106900 6.7% 3.3%
* 8529108000 6.7% 3.3%
* 8529109500 6.7% 3.3%
* 8529902001 6.7% 3.3%
* 8529904100 7.5% 5%
* 8529904900 6.67% 3.33%
* 8529906509 6.67% 3.3%
* 8529909209 6.67% 3.3%
* 8529909700 3.3% 1.7%
* 8531103000 4% 3%
* 8531109501 8.3% 6.7%
* 8531202001 6.7% 3.3%
* 8531202009 10% 5%
* 8531204001 6.7% 3.3%
* 8531204009 10% 5%
* 8531209501 6.7% 3.3%
* 8531209509 10% 5%
* 8531802000 10% 5%
* 8531809509 10% 5%
* 8531902000 10% 5%
* 8531908508 10% 5%
* 8532100000 5% 3.3%
* 8532210000 5% 3.3%
* 8532220000 5% 3.3%
* 8532230000 5% 3.3%
* 8532240000 5% 3.3%
* 8532250000 5% 3.3%
* 8532290000 5% 3.3%
* 8532300000 5% 3.3%
* 8532900000 5% 3.3%
* 8533100000 10% 5%
* 8534001109 10% 5%
* 8534001900 10% 5%
* 8534009000 10% 5%
* 8535100000 13.3% 11.7%
* 8535210000 13.3% 11.7%
* 8535290000 13.3% 11.7%
* 8535301000 13% 11%
* 8535309009 13.3% 11.7%
* 8535400000 13.7% 12.3%
* 8535900009 13.3% 11.7%
* 8536101000 12.5% 10%
* 8536105000 13% 11%
* 8536109000 13% 11%
* 8536201008 12.5% 10%
* 8536209008 12.5% 10%
* 8536301000 13.3% 11.7%
* 8536303000 13.3% 11.7%
* 8536309000 13.3% 11.7%
* 8536411000 9% 8%
* 8536419000 9% 8%
* 8536490000 13.7% 12.3%
* 8536500300 10% 5%
* 8536500500 10% 5%
* 8536500700 10% 5%
* 8536501109 12.5% 10%
* 8536501509 12.5% 10%
* 8536501908 12.5% 10%
* 8536508000 12.5% 10%
* 8536611000 13.3% 11.7%
* 8536691000 6.7% 3.3%
* 8536693000 6.7% 3.3%
* 8536699009 9% 8%
* 8536700001 17.3% 14.6%
* 8536700002 7.5% 5%
* 8536700003 13.3% 11.7%
* 8536901009 6.7% 3.3%
* 8536902000 6.7% 3.3%
* 8538901100 3.3% 1.7%
* 8539100009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8539213009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8539219200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8539219800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8539221000 19% 18%
* 8539229000 19% 18%
* 8539293009 15% 12.5%
* 8539299200 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8539299800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ
* 8539311000 13.8% 12.5%
* 8539319000 13.8% 12.5%
* 8539322001 13.8% 12.5%
* 8539322009 13.8% 12.5%
* 8539329000 13.8% 12.5%
* 8539410000 17.5% 15%
* 8539490000 19% 18%
* 8540120000 2.5% 0%
* 8540201000 10% 9.7%
* 8540208000 10% 9.7%
* 8540400000 10% 9.7%
* 8540600000 10% 9.7%
* 8540710000 10% 9.7%
* 8540790001 10% 9.7%
* 8540810000 10% 9.7%
* 8540890000 10% 9.7%
* 8540990000 10% 9.7%
* 8541100001 6.7% 3.3%
* 8541100009 5% 3.3%
* 8541210000 5% 3.3%
* 8541290000 5% 3.3%
* 8541300009 6.7% 3.3%
* 8541401000 6.7% 3.3%
* 8541409009 6.7% 3.3%
* 8541500000 6.7% 3.3%
* 8541600000 6.7% 3.3%
* 8541900000 6.7% 3.3%
* 8542311009 3.5% 3.3%
* 8542319012 6.7% 3.3%
* 8542319019 5% 3.3%
* 8542319091 6.7% 3.3%
* 8542319098 5% 3.3%
* 8542323100 6.7% 3.3%
* 8542323900 6.7% 3.3%
* 8542325500 6.7% 3.3%
* 8542326100 6.7% 3.3%
* 8542326900 6.7% 3.3%
* 8542327500 6.7% 3.3%
* 8542329001 3.3% 1.7%
* 8542329009 6.7% 3.3%
* 8542330001 6.7% 3.3%
* 8542330009 5% 3.3%
* 8542391000 3.5% 3.3%
* 8542399011 6.7% 3.3%
* 8542399019 5% 3.3%
* 8542399099 5% 3.3%
* 8542900000 5% 3.3%
* 8543701000 3.3% 1.7%
* 8543705001 8.3% 6.7%
* 8543900001 3.3% 1.7%
* 8544119000 16.7% 13.3%
* 8544190009 18.3% 16.7%
* 8544300003 12.5% 5%
* 8544300007 17.3% 14.7%
* 8544421000 10% 5%
* 8544429007 17.3% 14.7%
* 8544429009 10% 5%
* 8544492000 10% 5%
* 8544499109 13.3% 11.7%
* 8544499309 17.5% 15%
* 8544499509 12.5% 10%
* 8544499900 12.5% 10%
* 8544601000 17.3% 14.7%
* 8544609009 17.3% 14.7%
* 8544700000 10% 5%
* 8545110082 11.7% 8.3%
* 8545110089 13.3% 11.5%
* 8545200000 13.8% 12.5%
* 8545901000 13.8% 12.5%
* 8545909000 13.8% 12.5%
* 8547200009 8.3% 6.7%
* 8548902000 3.3% 1.7%
* 8601100000 9.3% 8.7%
* 8602100000 7.5% 5%
* 8602900000 9.3% 8.7%
* 8609009009 13.3% 11.7%
* 8701100000 13.8% 12.5%
* 8701201018 13.3% 11.7%
* 8701201090 14% 13%
* 8701209015 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์
* 8701209017 13.8% 12.5%
* 8701209090 14% 13%
* 8701902000 13.3% 11.7%
* 8701902500 13.3% 11.7%
* 8701903100 13.3% 11.7%
* 8701903500 13.3% 11.7%
* 8701903901 3.5% 2%
* 8701903909 13.3% 11.7%
* 8701905000 12.5% 10%
* 8701909000 13.8% 12.5%
* 8702101120 8.8% 7.5%
* 8702101193 18% 16%
* 8702101199 18% 16%
* 8702101924 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์
* 8702101928 13.3% 11.7%
* 8702109199 18% 16%
* 8702109923 13.3% 11.7%
* 8702109924 13.3% 11.7%
* 8702109928 13.3% 11.7%
* 8702901190 18.3% 16.7%
* 8702903190 19% 18%
* 8702903923 13.3% 11.7%
* 8702903924 13.3% 11.7%
* 8702903928 13.3% 11.7%
* 8702903993 24% 23%
* 8702903994 24% 23%
* 8702903998 24% 23%
* 8703211091 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์
* 8703241091 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์
* 8703901099 19% 18%
* 8703909090 19% 18%
* 8704101019 12% 9%
* 8704213904 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์
* 8704213908 14% 13%
* 8704221000 14% 13%
* 8704231000 13.3% 11.7%
* 8704239108 8.3% 6.7%
* 8704239905 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์
* 8704239907 13.3% 11.7%
* 8704313904 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์
* 8704313908 19% 18%
* 8704319904 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์
* 8704319908 19% 18%
* 8704329109 19% 18%
* 8704329905 19% 18%
* 8704329907 19% 18%
* 8705200001 11.3% 7.5%
* 8705200005 11.3% 7.5%
* 8705903005 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรและอำนาจลึกลับและอำนาจลึกลับต่อซีซีกำลังเครื่องยนต์
* 8706001190 13.3% 11.7%
* 8706001901 12.5% 10%
* 8706009901 12.5% 10%
* 8707909009 13.8% 12.5%
* 8711100000 18.8% 17.6%
* 8711201000 18.8% 17.6%
* 8711209100 18.8% 17.6%
* 8711209300 18.8% 17.6%
* 8711209800 18.8% 17.6%
* 8711301000 19% 18%
* 8711309000 19% 18%
* 8711400000 19% 18%
* 8711500000 18% 16%
* 8711900000 18.8% 17.6%
* 8712001000 18% 16%
* 8712003000 18% 16%
* 8712008000 18% 16%
* 8714100000 9.2% 8.3%
* 8716101000 13.3% 11.7%
* 8716109100 13.3% 11.7%
* 8716109400 13.3% 11.7%
* 8716109600 13.3% 11.7%
* 8716109900 13.3% 11.7%
* 8716310000 13.8% 12.5%
* 8716391000 14.4% 13.8%
* 8716393009 13.3% 11.7%
* 8716395100 14.2% 12.7%
* 8716395909 13.3% 11.7%
* 8716398005 13.8% 12.5%
* 8716398008 13.8% 12.5%
* 8716400000 13% 10%
* 8716800000 14.4% 13.8%
* 8801001001 18% 16%
* 8801001009 19% 18%
* 8801009001 18% 16%
* 8801009009 19% 18%
* 8802110001 18.6% 17.1%
* 8802110009 19.3% 18.6%
* 8802120001 18.5% 17%
* 8802120009 19.3% 18.6%
* 8802200001 18.6% 17.1%
* 8802200009 19.3% 18.6%
* 8802300007 18.3% 16.6%
* 8802400015 16.9% 13.8%
* 8802400016 18.9% 17.9%
* 8802400017 16.9% 13.8%
* 8802400018 18.9% 17.9%
* 8802400033 16.9% 13.8%
* 8802400034 18.9% 17.9%
* 8802400035 16.9% 13.8%
* 8802400036 18.9% 17.9%
* 8802400038 16.9% 13.8%
* 8802400039 18.9% 17.9%
* 8802400044 16.9% 13.8%
* 8802400045 18.9% 17.9%
* 8802400048 16.9% 13.8%
* 8802400049 18.9% 17.9%
* 8802400094 16.9% 13.8%
* 8802400095 18.9% 17.9%
* 8802400097 16.9% 13.8%
* 8802400098 18.9% 17.9%
* 8802601000 16.7% 13.3%
* 8802609000 16.7% 13.3%
* 8804000000 19% 18%
* 8805101000 19% 18%
* 8805109000 19% 18%
* 8805210000 19% 18%
* 8805290008 19% 18%
* 8903101000 17.5% 15%
* 8903109000 17.5% 15%
* 8903911000 17.5% 15%
* 8903919000 17.5% 15%
* 8903921000 17.5% 15%
* 8903929100 17.5% 15%
* 8903929900 17.5% 15%
* 8903991000 17.5% 15%
* 8903999100 17% 14%
* 8903999900 18.3% 16.7%
* 8905200001 19% 18%
* 8905200002 19% 18%
* 8905200008 19% 18%
* 8906901000 8.5% 7%
* 8908000000 18.3% 16.7%
* 9001101000 12.5% 10%
* 9001109009 11.3% 7.5%
* 9002110000 14% 13%
* 9002190000 14% 13%
* 9002200000 13.8% 12.5%
* 9002900001 11.7% 8.3%
* 9002900009 13.3% 11.7%
* 9003110000 14.2% 13.3%
* 9003190001 18.1% 16.3%
* 9003190009 14.2% 13.3%
* 9003900001 14.2% 13.3%
* 9005100000 14.2% 13.3%
* 9005800000 14.2% 13.3%
* 9005900000 14.2% 13.3%
* 9015101000 13.6% 12.2%
* 9015109000 14% 13%
* 9015201000 12.7% 10.3%
* 9015209001 13.3% 11.7%
* 9015209009 13.3% 11.7%
* 9015301001 14% 13%
* 9015301009 14% 13%
* 9015309001 14% 13%
* 9015309009 14% 13%
* 9016001000 12.3% 11.5%
* 9016009000 10% 8%
* 9017101000 10% 5%
* 9017109000 14.2% 13.3%
* 9017200500 10% 5%
* 9017201000 14.2% 13.3%
* 9017203900 14.2% 13.3%
* 9017209000 14.2% 13.3%
* 9017300000 14% 13%
* 9017801000 13.8% 12.5%
* 9017809000 13.8% 12.5%
* 9017900001 10% 5%
* 9017900009 14% 13%
* 9018110000 4% 3%
* 9018311009 13% 11%
* 9018319009 12.3% 9.7%
* 9018905001 11.7% 8.3%
* 9026108909 6.7% 3.3%
* 9026202008 6.7% 3.3%
* 9026204000 6.7% 3.3%
* 9026208008 6.7% 3.3%
* 9026802009 6.7% 3.3%
* 9026808009 6.7% 3.3%
* 9026900009 6.7% 3.3%
* 9027200000 3.3% 1.7%
* 9027800500 6.7% 3.3%
* 9027809901 6.7% 3.3%
* 9027809909 5% 3.3%
* 9027901000 6.5% 3%
* 9027905000 5% 3.3%
* 9028301100 17.7% 15.3%
* 9029100009 13.1% 11.3%
* 9029203109 13.1% 11.3%
* 9029203801 12.5% 10%
* 9029203809 13.1% 11.3%
* 9029209000 12.5% 10%
* 9029900009 13.1% 11.3%
* 9030331009 10% 8.3%
* 9030339100 10% 8.3%
* 9030339900 10% 8.3%
* 9030400000 3.3% 1.7%
* 9030820000 3.3% 1.7%
* 9101110000 15.7% 11.3%
* 9101190000 17.3% 14.7%
* 9101210000 15.7% 11.3%
* 9101290000 15.7% 11.3%
* 9101910000 16.7% 13.3%
* 9101990000 15.7% 11.3%
* 9102110000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ 10%
* 9102290000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่ายูโรฮิตคนละ 10%
* 9103100000 17.3% 14.7%
* 9103900000 17.3% 14.7%
+ 9104000002 12.5%
+ 9104000008 13.3%
- 9104000009 15%
* 9105110000 18.3% 16.7%
* 9105190000 18.3% 16.7%
* 9105210000 18.3% 16.7%
* 9105290000 18.3% 16.7%
* 9105910000 18.3% 16.7%
* 9105990000 18.3% 16.7%
* 9111100000 18% 16%
* 9112200000 13.8% 12.5%
* 9112900000 13.8% 12.5%
* 9113101000 17.5% 15%
* 9113109000 17.5% 15%
* 9202903000 4% 3%
* 9202908009 4% 3%
* 9207101000 13.3% 11.7%
* 9207103000 13.3% 11.7%
* 9207105000 13.3% 11.7%
* 9207108000 13.3% 11.7%
* 9207901000 13.3% 11.7%
* 9207909000 13.3% 11.7%
* 9301100000 19% 18%
* 9301200000 19% 18%
* 9301900000 19% 18%
* 9302000000 19% 18%
* 9303100000 19% 18%
* 9303201000 18.4% 16.8%
* 9303209500 18.4% 16.8%
* 9303300000 18.4% 16.8%
* 9303900000 18.3% 16.7%
* 9304000000 19% 18%
* 9305100000 19% 18%
* 9305200000 19% 18%
* 9305910000 19% 18%
* 9305990000 19% 18%
* 9306210000 19% 18%
* 9306290000 19% 18%
* 9306301000 19% 18%
* 9306303000 19% 18%
* 9306309000 19% 18%
* 9306901000 19% 18%
* 9306909000 19% 18%
* 9307000000 19% 18%
* 9401200009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9401300000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9401400000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9401610000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9401690000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9401710009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9401790009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9401800009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9401903000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9401908009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9402100009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403105100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403105800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403109100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403109300 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403109800 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403202001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403202009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403208001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403208009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403301100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403301900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403309100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403309900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403401000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403409000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403500001 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403601001 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403609001 ยูโรฮิตกิโลกรัมละ ยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403700001 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403700009 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403890000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403903000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9403909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9404100000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9404211000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9404219000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9404291000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9404299000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9404300000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9404901000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9404909000 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9405102109 18.3% 16.7%
* 9405104002 15% 10%
* 9405104003 18.3% 16.7%
* 9405104008 18.3% 16.7%
* 9405105009 18% 16%
* 9405109109 18.3% 16.7%
* 9405109802 15% 10%
* 9405109808 18.3% 16.7%
* 9405201109 19.4% 18.8%
* 9405204004 19.4% 18.8%
* 9405204008 18.8% 17.5%
* 9405205009 18.8% 17.5%
* 9405209109 18.4% 16.8%
* 9405209909 18.4% 16.8%
* 9405300000 18.8% 17.5%
* 9405401009 18% 16%
* 9405403109 18.5% 17%
* 9405403509 18.5% 17%
* 9405403909 18.5% 17%
* 9405409109 18.4% 16.8%
* 9405409509 18.5% 17%
* 9405409908 18% 16%
* 9405500000 18.8% 17.5%
* 9405602001 16.3% 12.5%
* 9405602009 18.4% 16.8%
* 9405608001 16.3% 12.5%
* 9405608009 17.5% 15%
* 9405911000 18.8% 17.5%
* 9405919009 18.8% 17.5%
* 9405920002 16.3% 12.5%
* 9405920008 18.8% 17.5%
* 9405990002 16.3% 12.5%
* 9405990008 18.5% 17%
* 9406001100 16.3% 12.5%
* 9406002000 16.3% 12.5%
* 9406003100 16.3% 12.5%
* 9406003809 16.3% 12.5%
* 9406008009 16.3% 12.5%
* 9503001001 12.5% 10%
* 9503001009 13.3% 11.7%
* 9503002100 12.5% 10%
* 9503002900 13.8% 12.5%
* 9503003000 13.3% 11.7%
* 9503003500 13.3% 11.7%
* 9503003900 13.3% 11.7%
* 9503004100 13.1% 11.3%
* 9503004900 13.3% 11.7%
* 9503005500 13.3% 11.7%
* 9503006100 13.3% 11.7%
* 9503006900 13.3% 11.7%
* 9503007000 13.3% 11.7%
* 9503007500 13.3% 11.7%
* 9503007900 13.3% 11.7%
* 9503008100 13.1% 11.3%
* 9503008500 13.1% 11.3%
* 9503009500 13.1% 11.3%
* 9503009900 13.1% 11.3%
* 9504200001 16.7% 13.3%
* 9504200009 18% 16%
* 9504301000 16.9% 13.8%
* 9504302001 18.8% 17.5%
* 9504302009 11.7% 8.3%
* 9504309000 17.5% 15%
* 9504400000 18% 16%
* 9504500009 11.7% 8.3%
* 9504908001 16.7% 13.3%
* 9504908009 11.7% 8.3%
* 9505101000 13.3% 11.5%
* 9505109000 12.7% 10.3%
* 9505900000 12.7% 10.3%
* 9506111000 13.3% 11.7%
* 9506118000 13.3% 11.7%
* 9506190000 13.3% 11.7%
* 9506210000 13.3% 11.7%
* 9506290000 13.3% 11.7%
* 9506310000 13.3% 11.7%
* 9506320000 12.5% 10%
* 9506391000 13.3% 11.7%
* 9506399000 13.3% 11.7%
* 9506400009 13.3% 11.7%
* 9506590000 13.3% 11.7%
* 9506691000 13.3% 11.7%
* 9506699000 13.3% 11.7%
* 9506991000 13.3% 11.7%
* 9603100000 19% 18%
* 9608200000 9.4% 8.8%
* 9608601000 15% 14%
* 9608609000 15% 14%
- 9608990000 15%
+ 9608990001 14%
+ 9608990009 15%
* 9613100000 ยูโรฮิตฮิตต่อชิ้น ยูโรฮิตฮิตต่อชิ้น
* 9619004100 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9619004900 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9619005109 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9619005901 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9619005909 ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ ฮิต% แต่ไม่น้อยกว่าเงินยูโรฮิตกิโลกรัมละ
* 9619009009 17.3% 14.6%

ตารางเปรียบเทียบของรหัสและภาษีศุลกากรนำเข้าทั่วไปภาษีศุลกากร
ยูเนี่ยนเอเชียเศรษฐกิจใน 2016 ปี

ตารางแสดงเฉพาะรหัสที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการปฏิบัติหน้าที่ในสอดคล้องกับการตัดสินใจของคณะกรรมการจำนวน ECE 26 29.03.2016 จากเมืองและคณะจำนวน ECE 40 จาก 16.05.2016 ของ

คำอธิบาย: "*" - การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีนำเข้า; "-" - รหัสได้รับการยกเว้น; "+" - code เพิ่ม /

สัญญาณHS EAECอัตราอากรสำหรับ CCT EAEC การแสดงโดย 31.08.2016 ตามมาก็คืออัตราของการปฏิบัติหน้าที่สำหรับ CCT EAEC ทำหน้าที่กับ 01.09.2016 ของ
* 0210198100 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,39 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,29 1 ต่อกิโลกรัม
* 0302111000 5,8% 4,4%
* 0302112000 5,8% 4,4%
* 0302118000 5,8% 4,4%
* 0302130000 5,8% 4,4%
* 0302140000 5,8% 4,4%
* 0302511000 7% 6%
* 0302519000 7% 6%
* 0302900000 8,2% 6,6%
* 0303130000 4,8% 3%
* 0303141000 4,8% 3%
* 0303142000 4,8% 3%
* 0303149000 4,8% 3%
* 0303311000 7% 5,8%
* 0303313000 7% 6%
* 0303319000 7% 6%
* 0303330000 7% 6%
* 0303421200 6% 5%
* 0303421800 6% 5%
* 0303424200 6% 5%
* 0303424800 6% 5%
* 0303631000 7% 6%
* 0303633000 7% 6%
* 0303639000 7% 6%
* 0303640000 7% 6%
* 0303650000 7% 6%
* 0303811000 7% 6%
* 0303841000 7% 6%
* 0303849000 7% 6%
* 0303893900 7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,035 1 ต่อกิโลกรัม 6,8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,034 1 ต่อกิโลกรัม
* 0304410000 5% 4%
* 0304421000 5% 4%
* 0304429000 5% 4%
* 0304430000 6,3% 5%
* 0304449000 6,3% 5%
* 0304450000 6,3% 5%
* 0304460000 6,3% 5%
* 0304499000 6,3% 5%
* 0304931000 6% 5%
* 0304941000 6% 5%
* 0304951000 6% 5%
* 0304991000 6% 5%
* 0305200000 14% 12%
* 0305410000 12,8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 2,56 1 ต่อกิโลกรัม 10,4% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 2,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 0305420000 6,3% 5%
* 0305620000 6,3% 5%
* 0306149000 6% 5%
* 0306151000 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,7 1 ต่อกิโลกรัม 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 1 ต่อกิโลกรัม
* 0306190500 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,7 1 ต่อกิโลกรัม 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 1 ต่อกิโลกรัม
* 0306211000 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,7 1 ต่อกิโลกรัม 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 1 ต่อกิโลกรัม
* 0306221000 6% 5%
* 0306223000 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,4 1 ต่อกิโลกรัม 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อกิโลกรัม
* 0306229100 6% 5%
* 0306251000 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,7 1 ต่อกิโลกรัม 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 1 ต่อกิโลกรัม
* 0306290500 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,7 1 ต่อกิโลกรัม 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 1 ต่อกิโลกรัม
* 0307191000 9,8% 8%
* 0307290500 9,8% 8%
* 0307311000 6,3% 5%
* 0307319000 7% 6%
* 0307390500 9,8% 8%
* 0307490500 9,8% 8%
* 0307590500 9,8% 8%
* 0307601000 9,8% 8%
* 0307710000 7% 6%
* 0307791000 9,8% 8%
* 0307810000 7% 6%
* 0307891000 9,8% 8%
* 0307910000 7% 6%
* 0307991000 9,8% 8%
* 0308110000 7% 6%
* 0308191000 9,8% 8%
* 0308210000 7% 6%
* 0308291000 9,8% 8%
* 0308301000 7% 6%
* 0308303000 9,8% 8%
* 0308901000 7% 6%
* 0308903000 9,8% 8%
* 0402291500 17,5% 15%
* 0402291900 17,5% 15%
* 0402299100 17,5% 15%
* 0402299900 17,5% 15%
* 0402911000 16,3% 15%
* 0402913000 16,3% 15%
* 0402915100 16,3% 15%
* 0402915900 16,3% 15%
* 0402919100 16,3% 15%
* 0402919900 16,3% 15%
* 0402991000 16,3% 15%
* 0402993100 16,3% 15%
* 0402993900 16,3% 15%
* 0402999100 16,3% 15%
* 0402999900 16,3% 15%
* 0406901301 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,32 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406901309 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406902300 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,32 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406902500 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,32 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406902700 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406903500 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406903700 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406903900 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406906300 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406906900 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406907300 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406907500 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406907600 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406907900 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406908100 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406908500 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406908600 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,32 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406908700 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,32 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406908800 17,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,35 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406909300 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,32 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406909901 12,8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,23 1 ต่อกิโลกรัม 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,2 1 ต่อกิโลกรัม
* 0406909909 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,32 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม
* 0408912000 13,8% 10%
* 0408918000 12% 11%
* 0602300000 9% 7%
* 0602400000 9% 7%
* 0706100001 12,8% 12%
* 0706100009 12,8% 12%
* 0709601002 7,5% 5%
* 0712900500 11,3% 10%
* 0712901100 11,3% 10%
* 0713101000 12% 11%
* 0713109009 12% 11%
* 0713310000 12% 11%
* 0713320000 12% 11%
* 0713340001 12% 11%
* 0713350001 12% 11%
* 0713390001 12% 11%
* 0713400000 12% 11%
* 0713600001 12% 11%
* 0713900001 12% 11%
* 0808101000 ยูโร 0,115 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,088 1 ต่อกิโลกรัม
* 0808108001 ยูโร 0,042 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,036 1 ต่อกิโลกรัม
* 0808108002 ยูโร 0,042 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,031 1 ต่อกิโลกรัม
* 0808108003 ยูโร 0,042 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,036 1 ต่อกิโลกรัม
* 0808108005 ยูโร 0,115 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,088 1 ต่อกิโลกรัม
* 0808108006 ยูโร 0,076 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,068 1 ต่อกิโลกรัม
* 0808108007 ยูโร 0,09 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,055 1 ต่อกิโลกรัม
* 0808108008 ยูโร 0,076 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,054 1 ต่อกิโลกรัม
* 0902100001 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,34 1 ต่อกิโลกรัม 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,34 1 ต่อกิโลกรัม
* 0902100009 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,28 1 ต่อกิโลกรัม 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,24 1 ต่อกิโลกรัม
* 0902300001 14,4% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,58 1 ต่อกิโลกรัม 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 1 ต่อกิโลกรัม
* 1006101000 14% 12%
* 1006109400 33,2% 32%
* 1108110000 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,042 1 ต่อกิโลกรัม 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,036 1 ต่อกิโลกรัม
* 1108120000 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,048 1 ต่อกิโลกรัม 13% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,039 1 ต่อกิโลกรัม
* 1108130000 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,042 1 ต่อกิโลกรัม 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,036 1 ต่อกิโลกรัม
* 1510001000 12% 11%
* 1512211000 12% 11%
* 1512219000 12% 11%
* 1516209601 14,3% 13%
* 1516209602 14% 12%
* 1516209609 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,14 1 ต่อกิโลกรัม 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,12 1 ต่อกิโลกรัม
* 1516209809 14% 12%
* 1605301000 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,4 1 ต่อกิโลกรัม 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อกิโลกรัม
* 1605309000 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,4 1 ต่อกิโลกรัม 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อกิโลกรัม
* 1605400000 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,7 1 ต่อกิโลกรัม 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 1 ต่อกิโลกรัม
* 1605510000 9,8% 8%
* 1605520000 9,8% 8%
* 1605531000 9,8% 8%
* 1605539000 9,8% 8%
* 1605540000 9,8% 8%
* 1605550000 9,8% 8%
* 1605560000 9,8% 8%
* 1605570000 9,8% 8%
* 1605580000 9,8% 8%
* 1605590000 9,8% 8%
* 1605610000 9,8% 8%
* 1605620000 9,8% 8%
* 1605630000 9,8% 8%
* 1605690000 9,8% 8%
* 1702907100 ยูโร 0,161 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,138 1 ต่อกิโลกรัม
* 1702907500 14% 12%
* 1702907900 ยูโร 0,161 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,138 1 ต่อกิโลกรัม
* 1702909500 14% 12%
* 1704901000 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,18 1 ต่อกิโลกรัม 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,17 1 ต่อกิโลกรัม
* 1704905100 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,18 1 ต่อกิโลกรัม 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,17 1 ต่อกิโลกรัม
* 1704906100 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,18 1 ต่อกิโลกรัม 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,175 1 ต่อกิโลกรัม
* 1704906500 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,18 1 ต่อกิโลกรัม 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,175 1 ต่อกิโลกรัม
* 1704907100 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,18 1 ต่อกิโลกรัม 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,175 1 ต่อกิโลกรัม
* 1704907500 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,13 1 ต่อกิโลกรัม 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,13 1 ต่อกิโลกรัม
* 1704908100 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,18 1 ต่อกิโลกรัม 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,175 1 ต่อกิโลกรัม
* 1806209500 6,3% 5%
* 1806310000 ยูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,2 1 ต่อกิโลกรัม
* 1806321000 ยูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,2 1 ต่อกิโลกรัม
* 1806329000 ยูโร 0,3 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,2 1 ต่อกิโลกรัม
* 1806901100 ยูโร 0,36 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,28 1 ต่อกิโลกรัม
* 1806901900 ยูโร 0,36 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,28 1 ต่อกิโลกรัม
* 1806903100 ยูโร 0,36 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,28 1 ต่อกิโลกรัม
* 1806903900 ยูโร 0,36 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,28 1 ต่อกิโลกรัม
* 1806905001 ยูโร 0,36 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,28 1 ต่อกิโลกรัม
* 1806905002 ยูโร 0,36 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,28 1 ต่อกิโลกรัม
* 1806905009 ยูโร 0,36 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,28 1 ต่อกิโลกรัม
* 1806906000 ยูโร 0,36 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,28 1 ต่อกิโลกรัม
* 1806907000 ยูโร 0,36 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,28 1 ต่อกิโลกรัม
* 1905909000 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,095 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,09 1 ต่อกิโลกรัม
* 2001901000 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,063 1 ต่อกิโลกรัม 11,7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,058 1 ต่อกิโลกรัม
* 2001905000 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 1 ต่อกิโลกรัม 11,8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 1 ต่อกิโลกรัม
* 2002101000 11,3% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,056 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 1 ต่อกิโลกรัม
* 2002109000 11,3% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,056 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 1 ต่อกิโลกรัม
* 2002903100 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,055 1 ต่อกิโลกรัม 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,054 1 ต่อกิโลกรัม
* 2002903900 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,055 1 ต่อกิโลกรัม 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,054 1 ต่อกิโลกรัม
* 2002909100 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,055 1 ต่อกิโลกรัม 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,054 1 ต่อกิโลกรัม
* 2002909900 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,055 1 ต่อกิโลกรัม 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,054 1 ต่อกิโลกรัม
* 2003909000 11,3% 10%
* 2005600000 11,3% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,056 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 1 ต่อกิโลกรัม
* 2005991000 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,06 1 ต่อกิโลกรัม 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,055 1 ต่อกิโลกรัม
* 2008199900 11,3% 10%
* 2008201100 8,3% 6%
* 2008201900 8,3% 6%
* 2008203100 8,3% 6%
* 2008203900 8,3% 6%
* 2008205100 8,3% 6%
* 2008205900 8,3% 6%
* 2008207100 8,3% 6%
* 2008207900 8,3% 6%
* 2008209000 8,3% 6%
* 2008971200 8,3% 6%
* 2008971400 8,3% 6%
* 2008971600 8,3% 6%
* 2008971800 8,3% 6%
* 2008973200 8,3% 6%
* 2008973400 8,3% 6%
* 2008973600 8,3% 6%
* 2008973800 8,3% 6%
* 2008975100 8,3% 6%
* 2008975900 8,3% 6%
* 2008977200 8,3% 6%
* 2008977400 8,3% 6%
* 2008977600 8,3% 6%
* 2008977800 8,3% 6%
* 2008979200 8,3% 6%
* 2008979300 8,3% 6%
* 2008979400 8,3% 6%
* 2008979600 8,3% 6%
* 2008979700 8,3% 6%
* 2008979800 8,3% 6%
* 2009712001 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,06 1 ต่อลิตร 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,056 1 ต่อลิตร
* 2009791100 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,06 1 ต่อลิตร 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,056 1 ต่อลิตร
* 2009811903 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 1 ต่อลิตร 10%
* 2009813103 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,046 1 ต่อลิตร 10%
* 2009893803 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 1 ต่อลิตร 10%
* 2009897903 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,046 1 ต่อลิตร 10%
* 2009902903 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 1 ต่อลิตร 10%
* 2009905104 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 1 ต่อลิตร 10%
* 2009905903 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 1 ต่อลิตร 10%
* 2102101000 15% 14%
* 2102103100 16,7% 14,6%
* 2102109000 15% 14%
* 2103100000 10,8% 9,4%
* 2103309000 12% 11%
* 2103901000 7,5% 6%
* 2103909001 8,3% 6%
* 2103909009 8,3% 6%
* 2105001000 11,3% 10%
* 2105009100 11,3% 10%
* 2105009900 11,3% 10%
* 2106102000 7,5% 5%
* 2106108000 7,5% 5%
* 2106903000 9,8% 8%
* 2106905100 9,8% 8%
* 2106905500 9,8% 8%
* 2106905900 11,3% 10%
* 2106909801 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,84 1 ต่อกิโลกรัม 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,72 1 ต่อกิโลกรัม
* 2106909802 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,4 1 ต่อกิโลกรัม 9,4% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,38 1 ต่อกิโลกรัม
* 2201101900 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,07 1 ต่อลิตร 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,066 1 ต่อลิตร
* 2203000100 ยูโร 0,203 1 ต่อลิตร ยูโร 0,07 1 ต่อลิตร
* 2203000900 ยูโร 0,203 1 ต่อลิตร ยูโร 0,07 1 ต่อลิตร
* 2203001000 ยูโร 0,203 1 ต่อลิตร ยูโร 0,07 1 ต่อลิตร
* 2204210600 14,4% 12,5%
* 2204210700 14,4% 12,5%
* 2204210800 14,4% 12,5%
* 2204210900 14,4% 12,5%
* 2204211100 14,4% 12,5%
* 2204211200 14,4% 12,5%
* 2204211300 14,4% 12,5%
* 2204211700 14,4% 12,5%
* 2204211800 14,4% 12,5%
* 2204211900 14,4% 12,5%
* 2204212200 14,4% 12,5%
* 2204212300 14,4% 12,5%
* 2204212400 14,4% 12,5%
* 2204212600 14,4% 12,5%
* 2204212700 14,4% 12,5%
* 2204212800 14,4% 12,5%
* 2204213200 14,4% 12,5%
* 2204213400 14,4% 12,5%
* 2204213600 14,4% 12,5%
* 2204213700 14,4% 12,5%
* 2204213800 14,4% 12,5%
* 2204214200 14,4% 12,5%
* 2204214300 14,4% 12,5%
* 2204214400 14,4% 12,5%
* 2204214600 14,4% 12,5%
* 2204214700 14,4% 12,5%
* 2204214800 14,4% 12,5%
* 2204216200 14,4% 12,5%
* 2204216600 14,4% 12,5%
* 2204216700 14,4% 12,5%
* 2204216800 14,4% 12,5%
* 2204216900 14,4% 12,5%
* 2204217100 14,4% 12,5%
* 2204217400 14,4% 12,5%
* 2204217600 14,4% 12,5%
* 2204217700 14,4% 12,5%
* 2204217800 14,4% 12,5%
* 2204217900 14,4% 12,5%
* 2204218000 14,4% 12,5%
* 2204218100 14,4% 12,5%
* 2204218200 14,4% 12,5%
* 2204218300 14,4% 12,5%
* 2204218400 14,4% 12,5%
* 2204218500 14,4% 12,5%
* 2204218600 14,4% 12,5%
* 2204218700 14,4% 12,5%
* 2204218800 14,4% 12,5%
* 2204218900 14,4% 12,5%
* 2204219000 14,4% 12,5%
* 2204219100 14,4% 12,5%
* 2204219200 14,4% 12,5%
* 2204219300 14,4% 12,5%
* 2204219400 14,4% 12,5%
* 2204219500 14,4% 12,5%
* 2204219600 14,4% 12,5%
* 2204219700 14,4% 12,5%
* 2204219800 14,4% 12,5%
* 2204291000 14,4% 12,5%
* 2204291101 14,4% 12,5%
* 2204291109 14,4% 12,5%
* 2204291201 14,4% 12,5%
* 2204291209 14,4% 12,5%
* 2204291301 14,4% 12,5%
* 2204291309 14,4% 12,5%
* 2204291701 14,4% 12,5%
* 2204291709 14,4% 12,5%
* 2204291801 14,4% 12,5%
* 2204291809 14,4% 12,5%
* 2204294201 14,4% 12,5%
* 2204294209 14,4% 12,5%
* 2204294301 14,4% 12,5%
* 2204294309 14,4% 12,5%
* 2204294401 14,4% 12,5%
* 2204294409 14,4% 12,5%
* 2204294601 14,4% 12,5%
* 2204294609 14,4% 12,5%
* 2204294701 14,4% 12,5%
* 2204294709 14,4% 12,5%
* 2204294801 14,4% 12,5%
* 2204294809 14,4% 12,5%
* 2204295801 14,4% 12,5%
* 2204295809 14,4% 12,5%
* 2204297901 14,4% 12,5%
* 2204297909 14,4% 12,5%
* 2204298001 14,4% 12,5%
* 2204298009 14,4% 12,5%
* 2204298101 14,4% 12,5%
* 2204298109 14,4% 12,5%
* 2204298201 14,4% 12,5%
* 2204298209 14,4% 12,5%
* 2204298301 14,4% 12,5%
* 2204298309 14,4% 12,5%
* 2204298401 14,4% 12,5%
* 2204298409 14,4% 12,5%
* 2204298501 14,4% 12,5%
* 2204298509 14,4% 12,5%
* 2204298601 14,4% 12,5%
* 2204298609 14,4% 12,5%
* 2204298701 14,4% 12,5%
* 2204298709 14,4% 12,5%
* 2204298801 14,4% 12,5%
* 2204298809 14,4% 12,5%
* 2204298901 14,4% 12,5%
* 2204298909 14,4% 12,5%
* 2204299001 14,4% 12,5%
* 2204299009 14,4% 12,5%
* 2204299101 14,4% 12,5%
* 2204299109 14,4% 12,5%
* 2204299201 14,4% 12,5%
* 2204299209 14,4% 12,5%
* 2204299301 14,4% 12,5%
* 2204299309 14,4% 12,5%
* 2204299401 14,4% 12,5%
* 2204299409 14,4% 12,5%
* 2204299501 14,4% 12,5%
* 2204299509 14,4% 12,5%
* 2204299601 14,4% 12,5%
* 2204299609 14,4% 12,5%
* 2204299701 14,4% 12,5%
* 2204299709 14,4% 12,5%
* 2204299801 14,4% 12,5%
* 2204299809 14,4% 12,5%
* 2205101000 14% 12%
* 2205109000 14% 12%
* 2205901000 14% 12%
* 2205909000 14% 12%
* 2206001000 14,4% 12,5%
* 2206003100 14,4% 12,5%
* 2206003901 14,4% 12,5%
* 2206003909 14,4% 12,5%
* 2206005100 14,4% 12,5%
* 2206005901 14,4% 12,5%
* 2206008100 14,4% 12,5%
* 2206008901 14,4% 12,5%
* 2309101100 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 2309101300 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 2309101500 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 2309101900 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 2309103100 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 2309103300 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 2309103900 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 2309105100 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 2309105300 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 2309105900 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 2309107000 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 2309109000 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,08 1 ต่อกิโลกรัม
* 2402100000 22,2% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 2,22 1000 ต่อชิ้น 19,6% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,96 1000 ต่อชิ้น
* 2402900000 22,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 2,25 1000 ต่อชิ้น 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 2 1000 ต่อชิ้น
* 2801100000 7,3% 6,4%
* 2815200000 6,6% 5,5%
* 2815300000 6,6% 5,5%
* 2826120000 9% 7%
* 2826300000 9,3% 7,4%
* 2849100000 9,3% 7,4%
* 2903150000 6,6% 5,5%
* 2905310000 7,8% 7%
* 2910300000 6,6% 5,5%
* 3004200001 6,8% 4%
* 3004200003 7,5% 5%
* 3004320001 6,8% 4%
* 3004320009 4% 3%
* 3004390001 4% 3%
* 3004400005 7,5% 5%
* 3004500001 6,8% 4%
* 3004500005 5% 4%
* 3004900005 6,3% 5%
* 3006200000 7,4% 6,5%
* 3006500000 6,3% 5%
* 3006601001 6,3% 5%
* 3006601009 7,4% 6,5%
* 3006609000 7,4% 6,5%
* 3209100009 8,6% 6,5%
* 3209900000 8,6% 6,5%
* 3215110000 5% 0%
* 3303001000 8,6% 6,5%
* 3303009000 8,6% 6,5%
* 3304100000 9,9% 8,2%
* 3304200000 9,9% 8,2%
* 3304300000 8,6% 6,5%
* 3304910000 9,9% 8,2%
* 3304990000 8,6% 6,5%
* 3305100000 8,6% 6,5%
* 3305200000 8,6% 6,5%
* 3305300000 9,9% 8,2%
* 3305900001 9,9% 8,2%
* 3305900009 8,6% 6,5%
* 3306100000 8,6% 6,5%
* 3307100000 8,6% 6,5%
* 3307200000 8,6% 6,5%
* 3307900008 9,9% 8,2%
* 3401110001 % บวก 6,5 0,018 1 ยูโรต่อกิโลกรัม % บวก 4,5 0,02 1 ยูโรต่อกิโลกรัม
* 3401110009 8,6% 6,5%
* 3401190000 8,6% 6,5%
* 3401201000 9,9% 8,2%
* 3401209000 9,9% 8,2%
* 3401300000 9,9% 8,2%
* 3402120000 9,9% 8,2%
* 3402130000 9% 7%
* 3402190000 9,9% 8,2%
* 3402202000 9,9% 8,2%
* 3402209000 9,9% 8,2%
* 3402901009 9,9% 8,2%
* 3402909000 9,9% 8,2%
* 3404200000 10,8% 9,3%
* 3404900001 9,9% 8,2%
* 3404900009 9,9% 8,2%
* 3405100000 10,8% 9,3%
* 3405200000 8,6% 6,5%
* 3405300000 8,6% 6,5%
* 3405400000 8,6% 6,5%
* 3405901010 8,6% 6,5%
* 3405901090 8,6% 6,5%
* 3405909000 8,6% 6,5%
* 3406000000 8,6% 6,5%
* 3601000000 13,3% 11%
* 3602000000 13,3% 11%
* 3603001009 13,3% 11%
* 3603009009 13,3% 11%
* 3604100000 13,3% 11%
* 3604900000 13,3% 11%
* 3605000000 13,3% 11%
* 3606100000 13,3% 11%
* 3606901000 13,3% 11%
* 3606909000 13,3% 11%
* 3703100009 11,9% 9,2%
* 3703200000 11,9% 9,2%
* 3703900000 11,9% 9,2%
* 3706101000 10% 9,2%
* 3706109100 10% 9,2%
* 3706109900 10% 9,2%
* 3706901000 10% 9,2%
* 3706903100 10% 9,2%
* 3706905100 10% 9,2%
* 3706909100 10% 9,2%
* 3706909900 10% 9,2%
* 3801300000 9% 7%
* 3823120000 7,5% 5%
* 3823130000 10,8% 9,3%
* 3823191000 7,5% 5%
* 3823193000 7,5% 5%
* 3823199000 7,5% 5%
* 3902200000 7,4% 6,5%
* 3904501000 7,4% 6,5%
* 3904509000 7,4% 6,5%
* 3904610000 7,4% 6,5%
* 3904691000 7,4% 6,5%
* 3904692000 7,4% 6,5%
* 3904698000 7,4% 6,5%
* 3904900000 7,4% 6,5%
* 3906100000 6% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,148 1 ต่อกิโลกรัม 4,6% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,13 1 ต่อกิโลกรัม
* 3914000000 7,4% 6,5%
* 3916100000 7,4% 6,5%
* 3916200000 7,4% 6,5%
* 3916901000 7,4% 6,5%
* 3916905000 7,4% 6,5%
* 3916909000 7,4% 6,5%
* 3918101000 13,3% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,198 1 ต่อกิโลกรัม 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,164 1 ต่อกิโลกรัม
* 3918109000 13,3% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,198 1 ต่อกิโลกรัม 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,164 1 ต่อกิโลกรัม
* 3918900000 11,6% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,198 1 ต่อกิโลกรัม 8,8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,164 1 ต่อกิโลกรัม
* 3919900000 7,4% 6,5%
* 3920491001 9,9% 8,2%
* 3920731000 7,4% 6,5%
* 3920738000 7,4% 6,5%
* 3920799000 7,4% 6,5%
* 3920910000 7,4% 6,5%
* 3920940000 7,4% 6,5%
* 3922100000 11,9% 9,2%
* 3922200000 11,9% 9,2%
* 3922900000 11,9% 9,2%
* 3923210000 11,9% 9,2%
* 3923291000 11,9% 9,2%
* 3923299000 11,9% 9,2%
* 3923309010 11,9% 9,2%
* 3923309090 11,9% 9,2%
* 3923401001 11,9% 9,2%
* 3923401002 11,9% 9,2%
* 3923401009 11,9% 9,2%
* 3923409000 11,9% 9,2%
* 3923900000 9,9% 6,5%
* 3924100000 11,9% 9,2%
* 3924900001 11,9% 9,2%
* 3924900009 11,9% 9,2%
* 3925100000 11,9% 9,2%
* 3925200000 11,9% 9,2%
* 3925300000 11,9% 9,2%
* 3925901000 11,9% 9,2%
* 3925902000 11,9% 9,2%
* 3925908001 11,9% 9,2%
* 3925908009 11,9% 9,2%
* 3926100000 11,9% 9,2%
* 3926200000 11,9% 9,2%
* 3926400000 11,9% 9,2%
* 3926905000 11,9% 9,2%
* 3926909200 11,9% 9,2%
* 3926909703 10% 9,2%
* 3926909708 8,8% 5%
* 3926909709 11,9% 9,2%
* 4011100003 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 3,41 1 ต่อชิ้น 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 2,48 1 ต่อชิ้น
* 4011100009 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 3,41 สำหรับ 1sht 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 2,48 1 ต่อชิ้น
* 4012130001 11% 8%
* 4012200001 11% 8%
* 4012200009 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 2,48 1 ต่อชิ้น 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,24 1 ต่อชิ้น
* 4013100009 11,3% 10%
* 4013200000 12% 11%
* 4016995209 9,8% 8%
* 4016995709 9,8% 8%
* 4016999101 7,5% 5%
* 4016999109 10% 9%
* 4016999702 10% 9%
* 4016999703 7,5% 5%
* 4201000000 12,8% 10,4%
* 4202111000 15% 14%
* 4202119000 15,2% 13,6%
* 4202210000 14,4% 12,5%
* 4202221000 14,4% 12,5%
* 4202229000 14,4% 12,5%
* 4202290000 14% 12%
* 4202310000 14,4% 12,5%
* 4202929100 14,4% 12,5%
* 4303900000 12,5% 10%
* 4401210000 7,5% 5%
* 4403100001 9,8% 8%
* 4403100004 9,8% 8%
* 4403410000 7,5% 5%
* 4403491000 7,5% 5%
* 4403493500 7,5% 5%
* 4403499500 7,5% 5%
* 4403993000 9,8% 8%
* 4407211000 5% 3%
* 4407219100 5% 3%
* 4407219900 5% 3%
* 4407221000 5% 3%
* 4407229100 5% 3%
* 4407229900 5% 3%
* 4407251000 5% 3%
* 4407253000 5% 3%
* 4407255000 5% 3%
* 4407259000 5% 3%
* 4407261000 5% 3%
* 4407263000 5% 3%
* 4407265000 5% 3%
* 4407269000 5% 3%
* 4407271000 7,5% 5%
* 4407279100 7,5% 5%
* 4407279900 7,5% 5%
* 4407281000 7,5% 5%
* 4407289100 7,5% 5%
* 4407289900 7,5% 5%
* 4407291500 7,5% 5%
* 4407292000 7,5% 5%
* 4407292500 7,5% 5%
* 4407294500 7,5% 5%
* 4407296100 7,5% 5%
* 4407296800 7,5% 5%
* 4407298300 7,5% 5%
* 4407298500 7,5% 5%
* 4407299500 7,5% 5%
* 4408101504 11% 10%
* 4408311109 5% 4%
* 4408901507 11% 10%
* 4408901508 11% 10%
* 4408908507 11% 10%
* 4408908508 11% 10%
* 4408909507 11% 10%
* 4408909508 11% 10%
* 4409101100 9,8% 8%
* 4409101800 10% 9%
* 4409299900 9% 8%
* 4410111000 12,8% 10,4%
* 4410113000 7,5% 5%
* 4410115000 7,5% 5%
* 4410119000 9,8% 8%
* 4410121000 9,8% 8%
* 4410129000 9,8% 8%
* 4410190001 9,8% 8%
* 4410190002 12,8% 10,4%
* 4410190003 7,5% 5%
* 4410190008 9,8% 8%
* 4410900000 9,8% 8%
* 4411121000 7,5% 5%
* 4411129000 7,5% 5%
* 4411131000 7,5% 5%
* 4411139000 7,5% 5%
* 4411141000 7,5% 5%
* 4411149000 7,5% 5%
* 4411921000 7,5% 5%
* 4411929000 7,5% 5%
* 4411931000 7,5% 5%
* 4411939000 7,5% 5%
* 4411941000 7,5% 5%
* 4411949000 7,5% 5%
* 4412100004 11,3% 10%
* 4412100009 11% 10%
* 4412941001 11% 10%
* 4412949000 11% 10%
* 4412993001 11% 10%
* 4412995009 11% 10%
* 4412998500 11% 10%
* 4415109000 10,5% 9%
* 4418101000 16,4% 15,2%
* 4418201000 15,2% 13,6%
* 4418205000 12,5% 10%
* 4418208000 11% 10%
* 4418400000 12,5% 10%
* 4418500000 12,5% 10%
* 4418710000 13,3% 11%
* 4419001000 9,8% 8%
* 4419009000 9,8% 8%
* 4420101100 9,8% 8%
* 4420101900 9,8% 8%
* 4420901000 9,8% 8%
* 4420909100 9,8% 8%
* 4420909900 9,8% 8%
* 4421100000 10,5% 9%
* 4421909100 10,5% 9%
* 4421909800 10,5% 9%
* 4601211000 11,6% 8,8%
* 4601219000 11,6% 8,8%
* 4601221000 11,6% 8,8%
* 4601229000 11,6% 8,8%
* 4601291000 11,6% 8,8%
* 4601299000 11,6% 8,8%
* 4601920500 12,5% 10%
* 4601921000 12,5% 10%
* 4601929000 12,5% 10%
* 4601930500 12,5% 10%
* 4601931000 12,5% 10%
* 4601939000 12,5% 10%
* 4601940500 12,5% 10%
* 4601941000 12,5% 10%
* 4601949000 12,5% 10%
* 4601990500 12,5% 10%
* 4601991000 11% 8%
* 4601999000 11% 8%
* 4602110000 11,6% 8,8%
* 4602120000 11,6% 8,8%
* 4602191000 11,6% 8,8%
* 4602199000 11,6% 8,8%
* 4602900000 12,5% 10%
* 4701001000 9,4% 7,5%
* 4701009000 9,4% 7,5%
* 4702000000 7,5% 5%
* 4703110000 10% 9%
* 4703190000 10% 9%
* 4703210009 9% 7%
* 4802200000 7,5% 5%
* 4802409000 7,5% 5%
* 4802562000 7,5% 5%
* 4802568000 7,5% 5%
* 4802611501 7,5% 5%
* 4803001000 11,3% 10%
* 4803003900 11,3% 10%
* 4804111100 11,3% 10%
* 4804111500 11,3% 10%
* 4804111900 11,3% 10%
* 4804119000 11,3% 10%
* 4804191200 11,3% 10%
* 4804191900 11,3% 10%
* 4804193000 11,3% 10%
* 4804199000 11,3% 10%
* 4804211000 11,3% 10%
* 4804219000 11,3% 10%
* 4804318000 11,3% 10%
* 4804395100 11,3% 10%
* 4804395800 11,3% 10%
* 4804398000 11,3% 10%
* 4804419100 11,3% 10%
* 4804419800 11,3% 10%
* 4804420000 11,3% 10%
* 4804490009 11,3% 10%
* 4804510000 11,3% 10%
* 4804520000 11,3% 10%
* 4804591000 11,3% 10%
* 4804599000 11,3% 10%
* 4805110000 11,3% 10%
* 4805400000 11,3% 10%
* 4805500000 11,3% 10%
* 4806200000 6,3% 5%
* 4806300000 6,3% 5%
* 4806401000 6,3% 5%
* 4807003000 6,3% 5%
* 4807008000 6,3% 5%
* 4808100000 14% 12%
* 4808400001 15,8% 14,4%
* 4808400009 14% 12%
* 4808900000 14% 12%
* 4809200000 9% 7%
* 4809901000 11,3% 10%
* 4809909000 11,3% 10%
* 4810132009 7,5% 5%
* 4810142000 7,5% 5%
* 4810191000 10,5% 9%
* 4811510001 11,3% 10%
* 4811900000 7% 5%
* 4814200000 7,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,11 1 ต่อกิโลกรัม 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อกิโลกรัม
* 4816200000 12% 11%
* 4816900000 12% 11%
* 4817100000 11,3% 10%
* 4817200000 12% 11%
* 4817300000 12% 11%
* 4818101000 12,5% 10%
* 4818109000 15,5% 14%
* 4818209100 11,3% 10%
* 4818300000 11,3% 10%
* 4818500000 11,3% 10%
* 4820101000 12% 11%
* 4820103000 11,3% 10%
* 4820105000 11,3% 10%
* 4820109000 12% 11%
* 4820300000 11,3% 10%
* 4820500000 11,3% 10%
* 4820900000 11,3% 10%
* 4823610000 12% 11%
* 4823691000 12% 11%
* 4823699000 12% 11%
* 4823701000 12% 11%
* 4823709000 12% 11%
* 4823904000 7,5% 5%
* 4823908594 9% 7%
* 4823908595 11,3% 10%
* 4823908596 11,3% 10%
* 4907009000 7,5% 5%
* 5111200000 11,3% 10%
* 5111301000 11,3% 10%
* 5111309000 11,3% 10%
* 5111901000 11,3% 10%
* 5111909100 11,3% 10%
* 5111909900 11,3% 10%
* 5112199000 11,3% 10%
* 5112301000 11,3% 10%
* 5112303000 11,3% 10%
* 5112309000 11,3% 10%
* 5112901000 11,3% 10%
* 5112909100 11,3% 10%
* 5112909300 11,3% 10%
* 5112909900 11,3% 10%
* 5113000000 11,3% 10%
* 5208390000 11,3% 10%
* 5208420000 11,3% 10%
* 5208490000 11,3% 10%
* 5209110000 11,3% 10%
* 5209120000 12,5% 10%
* 5209190000 11,3% 10%
* 5212159000 11,3% 10%
* 5212211000 11,3% 10%
* 5212219000 11,3% 10%
* 5212221000 11,3% 10%
* 5212229000 11,3% 10%
* 5212231000 11,3% 10%
* 5212239000 11,3% 10%
* 5212241000 11,3% 10%
* 5212249000 11,3% 10%
* 5212251000 11,3% 10%
* 5212259000 11,3% 10%
* 5301100000 12% 11%
* 5301210000 12% 11%
* 5301290000 12% 11%
* 5301300000 12% 11%
* 5402110000 14% 12%
* 5602101100 12% 11%
* 5602101900 12% 11%
* 5602103100 12% 11%
* 5602103800 12% 11%
* 5602109000 12% 11%
* 5602210000 11,3% 10%
* 5602290000 11,3% 10%
* 5602900000 11,3% 10%
* 5607210000 12% 11%
* 5607290000 12% 11%
* 5607410000 12% 11%
* 5607491100 11,3% 10%
* 5607491900 11,3% 10%
* 5607499000 11,3% 10%
* 5607501100 12% 11%
* 5607501900 12% 11%
* 5607503000 12% 11%
* 5607509000 12% 11%
* 5607902000 10,5% 9%
* 5607909000 10,8% 9,4%
* 5701101000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,38 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5701109000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,38 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5701901000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,38 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5701909000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,38 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5702100000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,41 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5702200000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,41 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5702311000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,41 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5702318000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,41 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5702411000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,41 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5702419000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,41 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5702490000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,41 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5702501000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,41 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5702910000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,41 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5703100000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,41 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5703902001 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,41 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5703902009 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,406 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5703908000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,406 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5705008000 10,7% แต่ไม่น้อยกว่า EUR 0,41 1 M & # 178 ยูโร 0,38 1 M & # 178
* 5801100000 14% 12%
* 5801210000 14% 12%
* 5801220000 14% 12%
* 5801230000 14% 12%
* 5801260000 14% 12%
* 5801270000 14% 12%
* 5801310000 14% 12%
* 5801320000 14% 12%
* 5801330000 14% 12%
* 5801360000 14% 12%
* 5801370000 14% 12%
* 5802110000 14% 12%
* 5802190000 14% 12%
* 5802200000 14% 12%
* 5802300000 14% 12%
* 5803001000 14% 12%
* 5803003000 14% 12%
* 5803009000 14% 12%
* 5804101000 14% 12%
* 5804109000 14% 12%
* 5804211000 14% 12%
* 5804219000 14% 12%
* 5804291000 14% 12%
* 5804299000 14% 12%
* 5804300000 14% 12%
* 5805000000 14% 12%
* 5806100000 14% 12%
* 5806200000 14% 12%
* 5806310000 14% 12%
* 5806329000 14% 12%
* 5806390000 14% 12%
* 5806400000 14% 12%
* 5807101000 14% 12%
* 5807109000 14% 12%
* 5807901000 14% 12%
* 5807909000 14% 12%
* 5810101000 14% 12%
* 5810109000 14% 12%
* 5810911000 15% 14,4%
* 5810919000 15% 14,4%
* 5810991000 15% 14,4%
* 5810999000 15% 14,4%
* 5811000000 15% 14,4%
* 5904900009 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,25 1 ต่อกิโลกรัม % บวก 10 0,038 1 ยูโรต่อกิโลกรัม
* 5905001000 11,3% 10%
* 5905003000 11,3% 10%
* 5905005000 11,3% 10%
* 5905007000 11,3% 10%
* 5905009000 11,3% 10%
* 6203221000 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6203228000 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6203238000 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6203291100 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6203291800 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6203299000 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6204420000 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6204621100 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6204623100 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6204623300 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6204629000 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6204631100 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6204631800 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6204639000 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6204693900 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,9 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 6208190001 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,7 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 1 ต่อกิโลกรัม
* 6211324200 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,33 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,1 1 ต่อกิโลกรัม
* 6306120000 15,8% 14,4%
* 6306220000 15% 14%
* 6306290001 17% 16%
* 6306290009 15,8% 14,4%
* 6306300000 17% 16%
* 6306400000 15,8% 14,4%
* 6306900000 15,8% 14,4%
* 6307109000 11,7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,53 1 ต่อกิโลกรัม 11,7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,51 1 ต่อกิโลกรัม
* 6310100009 17% 16%
* 6401100000 % บวก 3,8 0,74 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,75 1 สำหรับคู่
* 6401921000 % บวก 3,8 0,74 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,75 1 สำหรับคู่
* 6401929000 % บวก 3,8 0,74 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,75 1 สำหรับคู่
* 6401990000 % บวก 3,8 0,74 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,75 1 สำหรับคู่
* 6402121000 % บวก 0,9 0,17 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,28 1 สำหรับคู่
* 6402200000 % บวก 3,8 0,43 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,34 1 สำหรับคู่
* 6402911000 % บวก 3,8 0,43 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,34 1 สำหรับคู่
* 6402919000 % บวก 3,8 0,43 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,34 1 สำหรับคู่
* 6402990500 % บวก 3,8 0,43 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,34 1 สำหรับคู่
* 6402993100 % บวก 3,8 0,43 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,34 1 สำหรับคู่
* 6402993900 % บวก 3,8 0,43 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,34 1 สำหรับคู่
* 6402995000 % บวก 3,8 0,43 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,34 1 สำหรับคู่
* 6402999100 % บวก 3,8 0,43 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,34 1 สำหรับคู่
* 6402999300 % บวก 3,8 0,43 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,34 1 สำหรับคู่
* 6402999600 % บวก 3,8 0,43 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,34 1 สำหรับคู่
* 6402999800 % บวก 3,8 0,39 1 ยูโรสำหรับคู่ ยูโร 0,28 1 สำหรับคู่
* 6403120000 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,5 1 สำหรับคู่
* 6403190000 ยูโร 1,15 1 สำหรับคู่ ยูโร 0,34 1 สำหรับคู่
* 6403200000 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,5 1 สำหรับคู่
* 6403511500 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403511900 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403519100 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403519500 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403519900 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403591100 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,5 1 สำหรับคู่
* 6403593100 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,5 1 สำหรับคู่
* 6403593900 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403599500 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403599900 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403911100 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403911600 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403911800 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403919600 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403919800 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403993600 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403999100 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403999300 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403999600 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6403999800 ยูโร 1,63 1 สำหรับคู่ ยูโร 1,25 1 สำหรับคู่
* 6404110000 5,2% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,56 1 สำหรับคู่ ยูโร 0,47 1 สำหรับคู่
* 6404199000 5,2% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,56 1 สำหรับคู่ ยูโร 0,47 1 สำหรับคู่
* 6404209000 5,2% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,56 1 สำหรับคู่ ยูโร 0,47 1 สำหรับคู่
* 6405100009 3,6% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,46 1 สำหรับคู่ ยูโร 0,28 1 สำหรับคู่
* 6405909000 3,6% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,46 1 สำหรับคู่ ยูโร 0,28 1 สำหรับคู่
* 6506999010 17% 16%
* 6506999020 17% 16%
* 6506999030 17% 16%
* 6506999040 17% 16%
* 6506999050 17% 16%
* 6506999060 17% 16%
* 6506999080 17% 16%
* 6805200000 9,3% 7%
* 6805300009 10% 8%
* 6806100008 11,3% 10%
* 6806201000 12,8% 12%
* 6806209000 11,3% 10%
* 6806900000 12,8% 12%
* 6807100001 12,8% 12%
* 6809110000 12,8% 12%
* 6810190009 11,3% 10%
* 6815109001 15,8% 14,4%
* 6815200000 7,5% 5%
* 6815990001 11,3% 10%
* 6815990009 13,2% 12,6%
* 6901000000 17% 16%
* 6902100000 14% 12%
* 6902201000 15,2% 13,6%
* 6902209100 15,2% 13,6%
* 6902209900 15,2% 13,6%
* 6902900000 15,8% 14,4%
* 6903100000 15,2% 13,6%
* 6903201000 15,2% 13,6%
* 6903209000 15,2% 13,6%
* 6903901000 15,8% 14,4%
* 6903909000 15,2% 13,6%
* 6905100000 17% 16%
* 6905900000 17% 16%
* 6906000000 17% 16%
* 6910100000 12,5% 10%
* 6910900000 14% 12%
* 6911100000 15,2% 13,6
* 6911900000 14,4% 12,5%
* 6912005000 15,2% 13,6%
* 6913100000 14,4% 12,5%
* 6913909300 14% 12%
* 6913909800 14% 12%
* 7007111009 11,3% 10%
* 7007119000 9,4% 7,5%
* 7007212009 11,3% 10%
* 7010200000 11,3% 10%
* 7010904300 10% 8,5%
* 7010905300 11,3% 10%
* 7010909109 11,3% 10%
* 7010909909 11,3% 10%
* 7013229000 11,3% 10%
* 7013289000 11,3% 10%
* 7013339100 11,3% 10%
* 7013339900 11,3% 10%
* 7013371000 11,3% 10%
* 7013375900 11,3% 10%
* 7013379100 11,3% 10%
* 7013379900 11,3% 10%
* 7013411000 11,3% 10%
* 7013419000 11,3% 10%
* 7013420000 11,3% 10%
* 7013491000 11,3% 10%
* 7013911000 10,1% 8,5%
* 7013919000 10,1% 8,5%
* 7013990000 11,3% 10%
* 7016100000 11,3% 10%
* 7016901000 11,3% 10%
* 7016904009 11,3% 10%
* 7016907009 11,3% 10%
* 7018200000 14% 13%
* 7018901000 14% 13%
* 7018909000 14% 13%
* 7019310000 11,3% 10%
* 7019320009 11,3% 10%
* 7019390008 11,3% 10%
* 7019400000 11,3% 10%
* 7019510000 6,3% 5%
* 7019520000 6,3% 5%
* 7019590000 6,3% 5%
* 7020000700 12,5% 10%
* 7020008000 11,3% 10%
* 7101220000 14% 12%
* 7102390000 12,5% 10%
* 7103910000 15% 13,6%
* 7104100000 17% 16%
* 7104200001 17% 16%
* 7104200009 17% 16%
* 7104900001 16,4% 15,2%
* 7104900009 16,4% 15,2%
* 7105900000 17% 16%
* 7106100000 14,4% 12,5%
* 7106910001 14,4% 12,5%
* 7106910009 14,4% 12,5%
* 7106920000 14,4% 12,5%
* 7107000000 18,8% 18,4%
* 7108110000 14,4% 12,5%
* 7108120001 15,2% 13,6%
* 7108120009 15,2% 13,6%
* 7108131000 17% 16%
* 7108138000 17% 16%
* 7108200001 17% 16%
* 7108200009 17% 16%
* 7109000000 17% 16%
* 7110290000 17% 16%
* 7110310000 17% 16%
* 7110390000 17% 16%
* 7110410000 17% 16%
* 7110490000 17% 16%
* 7111000000 18,8% 18,4%
* 7113110000 14% 12%
* 7113190000 14% 12%
* 7114110000 17% 16%
* 7114190000 14,6% 12,8%
* 7115100000 17% 16%
* 7115900000 17% 16%
* 7117110000 10,6% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 3,25 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 3 1 ต่อกิโลกรัม
* 7117190000 10,6% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 3,25 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 3 1 ต่อกิโลกรัม
* 7117900000 10,6% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 3,25 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 3 1 ต่อกิโลกรัม
* 7304410005 7,5% 5%
* 7304499900 11,3% 10%
* 7304518101 7,5% 5%
* 7304518901 7,5% 5%
* 7304518909 11,3% 10%
* 7304599201 7,5% 5%
* 7304900001 7,5% 5%
* 7305190000 11,3% 10%
* 7307221000 10,5% 9%
* 7307229000 10,5% 9%
* 7308200000 11,3% 10%
* 7310211901 ยูโรฮิตฮิตต่อชิ้น ยูโรฮิตฮิตต่อชิ้น
* 7310291000 12% 11%
* 7312104909 11,3% 10%
* 7312106109 11,3% 10%
* 7312106909 11,3% 10%
* 7312108108 11,3% 10%
* 7312108908 11,3% 10%
* 7312109809 11,3% 10%
* 7313000000 11,3% 10%
* 7314120000 11,3% 10%
* 7314140000 11,3% 10%
* 7314190000 11,3% 10%
* 7314201000 11,3% 10%
* 7314209000 11,3% 10%
* 7314310000 11,3% 10%
* 7314390000 11,3% 10%
* 7314411000 11,3% 10%
* 7314419000 11,3% 10%
* 7314421000 11,3% 10%
* 7314429000 11,3% 10%
* 7314490000 11,3% 10%
* 7314500000 11,3% 10%
* 7315120000 11,3% 10%
* 7315190000 14,3% 14%
* 7315890000 11,3% 10%
* 7317001000 11,3% 10%
* 7317002000 7,5% 5%
* 7319901000 11,3% 10%
* 7321900000 12% 11%
* 7322900001 7,5% 5%
* 7322900009 9,4% 7,5%
* 7324100001 7,5% 5%
* 7324290000 11,3% 10%
* 7324900001 7,5% 5%
* 7325910000 11,3% 10%
* 7326208001 7,5% 5%
* 7326208009 11,3% 10%
* 7604299000 12% 10%
* 7606111000 14% 12%
* 7606119100 14% 12%
* 7606119300 16,3% 15%
* 7606119900 14% 12%
* 7606122001 16,3% 15%
* 7606122002 14% 12%
* 7606129201 16,3% 15%
* 7606129309 14% 12%
* 7606129900 14% 12%
* 7606910000 14% 12%
* 7606920000 14% 12%
* 7607111109 14% 12%
* 7607111909 14% 12%
* 7607119000 14% 12%
* 7607191000 14% 12%
* 7607199009 14% 12%
* 7607201000 14% 12%
* 7607209000 14% 12%
* 7608100001 11% 8%
* 7608202001 11% 8%
* 7608208104 11% 8%
* 7608208903 11% 8%
* 7610100000 14% 12%
* 7610901000 15,2% 13,6%
* 7610909000 12,5% 10%
* 7611000000 10% 9%
* 7616991009 10% 9%
* 8104110000 8,3% 6%
* 8107200000 9,8% 8%
* 8110100000 8,3% 6%
* 8110900000 8,3% 6%
* 8112510000 11,3% 10%
* 8112590000 11,3% 10%
* 8112921000 11,3% 10%
* 8112923100 11,3% 10%
* 8112928100 11,3% 10%
* 8112928900 11,3% 10%
* 8112929100 11,3% 10%
* 8112992001 11,3% 10%
* 8112993000 11,3% 10%
* 8112997001 11,3% 10%
* 8203200009 10% 9%
* 8210000000 14% 12%
* 8211920000 9% 7%
* 8211930000 8,3% 6%
* 8212109000 14% 12%
* 8212200000 15% 13,6%
* 8212900000 14% 12%
* 8215201000 15% 13,6%
* 8301100000 17% 16%
* 8301401100 15,2% 13,6%
* 8301401900 15,2% 13,6%
* 8301409000 15,2% 13,6%
* 8301500000 17% 16%
* 8301600009 17% 16%
* 8301700000 17% 16%
* 8302300009 15,8% 14,4%
* 8302411000 12,5% 10%
* 8302415000 12,5% 10%
* 8302419000 12,5% 10%
* 8302500000 15,2% 13,6%
* 8302600009 14% 12%
* 8303004000 12,8% 10,4%
* 8303009000 12,8% 10,4%
* 8304000000 17% 16%
* 8305100000 17% 16%
* 8305200000 15,8% 14,4%
* 8305900000 17% 16%
* 8306100000 16,4% 15,2%
* 8306210000 17% 16%
* 8306290001 17% 16%
* 8306290009 15,5% 14%
* 8306300000 17% 16%
* 8307100009 12,5% 10%
* 8307900009 12,5% 10%
* 8308200000 17% 16%
* 8309100000 15% 13,6%
* 8310000000 17% 16%
* 8311100009 17% 16%
* 8311200000 17% 16%
* 8311300000 17% 16%
* 8311900000 17% 16%
* 8402110009 9,4% 7,5%
* 8402120009 9,4% 7,5%
* 8402191009 7,5% 5%
* 8402199009 7,5% 5%
* 8402900009 7,5% 5%
* 8403901000 12% 11%
* 8403909000 12% 11%
* 8406901000 6,3% 5%
* 8412808001 7,5% 5%
* 8412902001 7,5% 5%
* 8412908001 7,5% 5%
* 8418102001 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,13 1 ต่อลิตร 13,6%
* 8418108008 15,8% 14,4%
* 8418302001 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,07 1 ต่อลิตร 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,06 1 ต่อลิตร
* 8418302002 11% 8%
* 8418302008 15,2% 13,6%
* 8418308001 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 1 ต่อลิตร 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,04 1 ต่อลิตร
* 8418308002 11% 8%
* 8418308008 15,2% 13,6%
* 8418402002 11% 8%
* 8418408002 11% 8%
* 8418501100 15,2% 13,6%
* 8418501900 14% 12%
* 8418509001 14% 12%
* 8418509009 15,2% 13,6%
* 8418610019 9,4% 7,5%
* 8418610091 7,5% 5%
* 8418910000 14,7% 12,9%
* 8418991001 11,3% 10%
* 8418991009 11,3% 10%
* 8418999000 11,3% 10%
* 8426200000 9,8% 8%
* 8426490091 9% 7%
* 8429110090 7,5% 5%
* 8429190009 7,5% 5%
* 8429200099 6% 3%
* 8429401000 7,5% 5%
* 8429409000 7,5% 5%
* 8430500002 7,5% 5%
* 8457101008 6,3% 5%
* 8457109003 9% 7%
* 8457109009 9% 7%
* 8457200000 10% 8%
* 8457301000 10% 8%
* 8457309000 10% 8%
* 8458112001 6,3% 5%
* 8458112009 6,3% 5%
* 8458114109 6,3% 5%
* 8458114901 6,3% 5%
* 8458114909 6,3% 5%
* 8458118000 6,3% 5%
* 8458190000 9,8% 8%
* 8458912002 8,1% 7,5%
* 8458912008 8,1% 7,5%
* 8458918009 10% 8%
* 8458990009 9,8% 8%
* 8459210000 9,8% 8%
* 8459290000 10% 9%
* 8459310000 6,3% 5%
* 8459401009 9,8% 8%
* 8459409000 9,8% 8%
* 8460190000 9,8% 8%
* 8460211100 7,5% 5%
* 8460211500 7,5% 5%
* 8460219002 6,3% 5%
* 8460219008 6,3% 5%
* 8460390000 9,8% 8%
* 8460901000 9,8% 8%
* 8460909008 9,8% 8%
* 8461401104 7,5% 5%
* 8461401109 7,5% 5%
* 8461501100 10% 9%
* 8461501909 10% 9%
* 8461509009 10% 9%
* 8461900000 10% 8%
* 8462211003 7,8% 7%
* 8462211009 7,8% 7%
* 8462218002 7,5% 5%
* 8462218003 7,5% 5%
* 8462218007 7,5% 5%
* 8462291000 9% 7%
* 8462299100 9% 7%
* 8462299800 9% 7%
* 8462491000 9% 7%
* 8462499000 9% 7%
* 8462918009 10% 8%
* 8462992009 9,8% 8%
* 8462998009 10% 8%
* 8467111000 9,8% 8%
* 8467119000 9,8% 8%
* 8467190000 9,8% 8%
* 8467211000 10% 8,5%
* 8467221000 10% 8,5%
* 8467299000 10% 8,5%
* 8467810000 9,8% 8%
* 8467890000 9,8% 8%
* 8467920000 9,8% 8%
* 8481100500 9% 7%
* 8481101908 9,8% 8%
* 8481109909 9% 7%
* 8481201009 9,8% 8%
* 8481209009 9% 8%
* 8481309108 9% 7%
* 8481309909 9% 7%
* 8481401000 10% 9%
* 8481409009 9% 7%
* 8481801900 7% 5%
* 8481804000 9% 7%
* 8481805990 9% 7%
* 8481806100 10% 9%
* 8481806390 9,4% 7,5%
* 8481807399 7,5% 5%
* 8481807900 10% 9%
* 8481808199 9% 7%
* 8481808508 10% 9%
* 8481808700 10% 9%
* 8481809908 9% 7%
* 8501101009 11,3% 10%
* 8501109100 12% 11%
* 8501109300 12% 11%
* 8501529002 11,3% 10%
* 8504210000 8% 7,5%
* 8504312101 11% 8%
* 8504312109 12,8% 10,4%
* 8504312901 11% 8%
* 8504312909 12,8% 10,4%
* 8504318002 11% 8%
* 8504318008 12,8% 10,4%
* 8504320009 9,4% 7,5%
* 8504330001 7,5% 5%
* 8504330009 9,4% 7,5%
* 8504340000 10,5% 9%
* 8505191000 11,3% 10%
* 8505902009 10,5% 9%
* 8505905000 10% 9%
* 8506101809 9,8% 8%
* 8506109100 9,8% 8%
* 8506109809 9,8% 8%
* 8506300000 9,8% 8%
* 8506400000 9,8% 8%
* 8506501000 9,8% 8%
* 8506503000 9,8% 8%
* 8506509000 9,8% 8%
* 8506600000 9,8% 8%
* 8506800500 9,8% 8%
* 8506808000 9,8% 8%
* 8506900000 9,8% 8%
* 8507102003 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,95 1 ต่อชิ้น 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,5 1 ต่อชิ้น
* 8511100003 7,5% 5%
* 8511200002 7,5% 5%
* 8511500003 7,5% 5%
* 8511800002 7,5% 5%
* 8516310001 9,8% 8%
* 8516500000 14% 12%
* 8518403009 7,5% 5%
* 8518408009 8,1% 7,5%
* 8519812100 9,8% 8%
* 8519812500 9,8% 8%
* 8519819509 11,3% 10%
* 8521102000 7,5% 5%
* 8521109501 7,5% 5%
* 8521109509 10% 8,75%
* 8523495100 7,5% 5%
* 8523495900 7,5% 5%
* 8528699100 12,5% 10%
* 8528699909 11% 8%
* 8528730000 17% 16%
* 8536700001 11,9% 9,2%
* 8539221000 17% 16%
* 8539229000 17% 16%
* 8539311000 11,3% 10%
* 8539319000 11,3% 10%
* 8539322009 12% 11%
* 8539329000 12% 11%
* 8539490000 17% 16%
* 8544190001 14,4% 12,5%
* 8544601000 12% 10%
* 8545110089 9,8% 8%
* 8609009001 15% 13,6%
* 8701100000 11,3% 10%
* 8701209015 11,3% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,2 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,2 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8701209017 11,3% 10%
* 8701909000 11,3% 10%
* 8702101193 14% 12%
* 8702101199 14% 12%
* 8702109199 14% 12%
* 8702903993 22% 21%
* 8702903994 22% 21%
* 8702903998 22% 21%
* 8703211099 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,67 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703221091 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,8 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703221099 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,1 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,73 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703231100 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,27 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,85 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703231910 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,25 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,83 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703231921 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,8 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703231922 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,8 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703241091 18,6% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,75 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 16,4% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,54 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703241099 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 2,35 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,57 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703311090 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,8 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703321100 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,27 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,85 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703321990 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,8 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703331100 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,68 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,12 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703331990 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 2,35 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,57 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8703901091 17% 16%
* 8703901099 17% 16%
* 8703909090 17% 16%
* 8704101011 5% 3%
* 8704101019 6% 3%
* 8704213904 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,15 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,14 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8704213908 12% 11%
* 8704313100 14,4% 12,5%
* 8704313904 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8704313908 17% 16%
* 8704319904 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,2 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,2 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8704319908 17% 16%
* 8704329109 17% 16%
* 8704329905 17% 16%
* 8704329907 17% 16%
* 8705903005 11,3% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,34 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,34 1 ต่อซม. & # ความจุของเครื่องยนต์ 179
* 8707909009 11,3% 10%
* 8711100000 16,4% 15,2%
* 8711201000 16,4% 15,2%
* 8711209100 16,4% 15,2%
* 8711209300 16,4% 15,2%
* 8711209800 16,4% 15,2%
* 8711301000 17% 16%
* 8711309000 17% 16%
* 8711400000 17% 16%
* 8711500000 14% 12%
* 8711900000 16,4% 15,2%
* 8712001000 14% 12%
* 8712003000 14% 12%
* 8712008000 14% 12%
* 8716391000 13,1% 12,5
* 8716398005 11,3% 10%
* 8716398008 11,3% 10%
* 8716800000 13,1% 12,5%
* 8801001001 14% 12%
* 8801001009 17% 16%
* 8801009001 14% 12%
* 8801009009 17% 16%
* 8802110001 15,7% 14,3%
* 8802110009 17,9% 17,1%
* 8802120001 15,5% 14%
* 8802120009 17,9% 17,1%
* 8802200001 15,7% 14,3%
* 8802200008 17,9% 17%
* 8802300007 14% 11%
* 8802400015 10,6% 7,5%
* 8802400016 16,8% 15,7%
* 8802400017 10,6% 7,5%
* 8802400018 16,8% 15,7%
* 8802400033 10,6% 7,5%
* 8802400034 16,8% 15,7%
* 8802400035 10,6% 7,5%
* 8802400036 16,8% 15,7%
* 8802400038 10,6% 7,5%
* 8802400039 16,8% 15,7%
* 8802400044 10,6% 7,5%
* 8802400045 16,8% 15,7%
* 8802400048 10,6% 7,5%
* 8802400049 16,8% 15,7%
* 8802400094 10,6% 7,5%
* 8802400095 16,8% 15,7%
* 8802400097 10,6% 7,5%
* 8802400098 16,8% 15,7%
* 8804000000 17% 16%
* 8805101000 17% 16%
* 8805109000 17% 16%
* 8805210000 17% 16%
* 8805290008 17% 16%
* 8903929100 12,5% 10%
* 8903929900 12,5% 10%
* 8903999100 11% 8%
* 8905200000 17% 16%
* 9001900001 7,5% 5%
* 9001900009 9,4% 7,5%
* 9002110000 13% 12,5%
* 9002190000 13% 12,5%
* 9003190001 14,4% 12,5%
* 9007200000 9,4% 7,5%
* 9015101000 10,8% 9,4%
* 9015109000 12% 11%
* 9016001000 10,8% 10%
* 9017300000 12% 11%
* 9017801000 11,3% 10%
* 9017809000 11,3% 10%
* 9017900009 12% 11%
* 9018311009 9% 7%
* 9029100009 9,4% 7,5%
* 9029203109 9,4% 7,5%
* 9029203801 7,5% 5%
* 9029203809 9,4% 7,5%
* 9029209000 7,5% 5%
* 9029900009 9,4% 7,5%
* 9030201000 7,5% 5%
* 9104000002 8,8% 5%
* 9109900001 8,8% 5%
* 9111100000 14% 12%
* 9112200000 11,3% 10%
* 9112900000 11,3% 10%
* 9113101000 12,5% 10%
* 9113109000 12,5% 10%
* 9114100000 14% 12%
* 9114300000 14% 12%
* 9114400000 14% 12%
* 9114900001 14% 12%
* 9114900009 12,5% 10%
* 9301100000 17% 16%
* 9301200000 17% 16%
* 9301900000 17% 16%
* 9302000000 17% 16%
* 9303100000 17% 16%
* 9303201000 15,2% 13,6%
* 9303209500 15,2% 13,6%
* 9303300000 15,2% 13,6%
* 9304000000 17% 16%
* 9305100000 17% 16%
* 9305200001 17% 16%
* 9305200009 17% 16%
* 9305910000 17% 16%
* 9305990000 17% 16%
* 9306210000 17% 16%
* 9306290000 17% 16%
* 9306301000 17% 16%
* 9306303000 17% 16%
* 9306309000 17% 16%
* 9306901009 17% 16%
* 9306909000 17% 16%
* 9307000000 17% 16%
* 9401200009 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,57 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,527 1 ต่อกิโลกรัม
* 9401300001 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,57 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,527 1 ต่อกิโลกรัม
* 9401300009 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,57 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,527 1 ต่อกิโลกรัม
* 9401400000 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,57 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,519 1 ต่อกิโลกรัม
* 9401510000 % บวก 14 0,07 1 ยูโรต่อกิโลกรัม % บวก 12 0,07 1 ยูโรต่อกิโลกรัม
* 9401590000 % บวก 14 0,07 1 ยูโรต่อกิโลกรัม % บวก 12 0,07 1 ยูโรต่อกิโลกรัม
* 9401610000 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,57 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,53 1 ต่อกิโลกรัม
* 9401690000 % บวก 15 0,08 1 ยูโรต่อกิโลกรัม % บวก 13,3 0,08 1 ยูโรต่อกิโลกรัม
* 9401710009 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,57 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,527 1 ต่อกิโลกรัม
* 9401790009 % บวก 15 0,08 1 ยูโรต่อกิโลกรัม % บวก 13,3 0,08 1 ยูโรต่อกิโลกรัม
* 9401800009 % บวก 15 0,08 1 ยูโรต่อกิโลกรัม % บวก 13,3 0,08 1 ยูโรต่อกิโลกรัม
* 9401903000 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,57 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,527 1 ต่อกิโลกรัม
* 9401908009 % บวก 12,5 0,08 1 ยูโรต่อกิโลกรัม % บวก 10 0,08 1 ยูโรต่อกิโลกรัม
* 9402100009 11% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,333 1 ต่อกิโลกรัม 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,21 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403105100 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,405 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,373 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403105801 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,405 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,373 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403105809 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,405 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,373 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403109100 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,38 1 ต่อกิโลกรัม 13,3% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,33 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403109300 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,405 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,37 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403109801 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,405 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,373 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403109809 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,405 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,373 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403202001 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,282 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,209 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403202009 % บวก 14 0,05 1 ยูโรต่อกิโลกรัม % บวก 12 0,05 1 ยูโรต่อกิโลกรัม
* 9403208001 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,282 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,209 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403208009 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,38 1 ต่อกิโลกรัม 13,3% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,33 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403301100 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,34 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,313 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403301900 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,34 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,313 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403309100 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,34 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,313 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403309900 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,34 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,313 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403401000 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,37 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,34 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403409000 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,37 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,34 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403500001 ยูโร 0,49 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,4 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403500009 15% 13,3%
* 9403601001 ยูโร 0,49 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,4 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403601009 15% 13,3%
* 9403603000 % บวก 15 0,1 1 ยูโรต่อกิโลกรัม % บวก 13,3 0,1 1 ยูโรต่อกิโลกรัม
* 9403609001 ยูโร 0,49 1 ต่อกิโลกรัม ยูโร 0,4 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403609009 15% 13,3%
* 9403700001 12,5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,34 1 ต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,25 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403700002 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,485 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,447 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403700003 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,485 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,447 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403700008 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,485 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,447 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403810000 % บวก 14 0,13 1 ยูโรต่อกิโลกรัม % บวก 12 0,13 1 ยูโรต่อกิโลกรัม
* 9403890000 % บวก 14 0,13 1 ยูโรต่อกิโลกรัม % บวก 12 0,13 1 ยูโรต่อกิโลกรัม
* 9403901000 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,375 1 ต่อกิโลกรัม 13,3% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,333 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403903000 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,6 1 ต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 1 ต่อกิโลกรัม
* 9403909000 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,56 1 ต่อกิโลกรัม 14,7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,513 1 ต่อกิโลกรัม
* 9404100000 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,25 1 ต่อกิโลกรัม 13,3% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1 1 ต่อกิโลกรัม
* 9404211000 14% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,1 1 ต่อกิโลกรัม 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,8 1 ต่อกิโลกรัม
* 9404219000 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,38 1 ต่อกิโลกรัม 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,17 1 ต่อกิโลกรัม
* 9404291000 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,38 1 ต่อกิโลกรัม 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,17 1 ต่อกิโลกรัม
* 9404299000 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,3 1 ต่อกิโลกรัม 14,7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,07 1 ต่อกิโลกรัม
* 9404300000 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,38 1 ต่อกิโลกรัม 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,17 1 ต่อกิโลกรัม
* 9404901000 17% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,38 1 ต่อกิโลกรัม 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,17 1 ต่อกิโลกรัม
* 9404909000 15,2% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,16 1 ต่อกิโลกรัม 13,6% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,88 1 ต่อกิโลกรัม
* 9405102109 15% 13,6%
* 9405104003 15% 13,6%
* 9405105009 14% 13,6%
* 9405109109 15% 13,6%
* 9405109808 15% 13,6%
* 9405201109 18,1% 17,5%
* 9405204004 18,1% 17,5%
* 9405204008 16,3% 15%
* 9405205009 16,3% 15%
* 9405209109 15,2% 13,6%
* 9405209909 15,2% 13,6%
* 9405300000 16,3% 15%
* 9405401009 14% 12%
* 9405403109 15,5% 14%
* 9405403509 15,5% 14%
* 9405403909 15,5% 14%
* 9405409109 15,2% 13,6%
* 9405409509 15,5% 14%
* 9405409908 14% 12%
* 9405500000 16,3% 15%
* 9405602001 8,8% 5%
* 9405602009 15,2% 13,6%
* 9405608001 8,8% 5%
* 9405608009 12,5% 10%
* 9405911000 16,3% 15%
* 9405919009 16,3% 15%
* 9405920002 8,8% 5%
* 9405920008 16,3% 15%
* 9405990002 8,8% 5%
* 9405990008 15% 14%
* 9406001100 8,8% 5%
* 9406002000 8,8% 5%
* 9406003100 8,8% 5%
* 9406003809 8,8% 5%
* 9406008009 8,8% 5%
* 9503002900 11,3% 10%
* 9503004100 9,4% 7,5%
* 9503008100 9,4% 7,5%
* 9503008500 9,4% 7,5%
* 9503009500 9,4% 7,5%
* 9503009901 9,4% 7,5%
* 9503009909 9,4% 7,5%
* 9504200009 14% 12%
* 9504301000 10,6% 7,5%
* 9504302001 16,3% 15%
* 9504309000 12,5% 10%
* 9504400000 14% 12%
* 9504500001 12,5% 12%
* 9505101000 9,8% 8%
* 9508100000 9,8% 8%
* 9508900000 9,8% 8%
* 9602000001 15% 14%
* 9602000009 15% 14%
* 9603100000 17% 16%
* 9603210000 14% 12%
* 9603293000 12,8% 10,4%
* 9603401000 14,6% 12,8%
* 9603901000 15% 14%
* 9603909100 14% 12%
* 9603909900 15% 14%
* 9606290000 14% 12%
* 9606300000 14% 12%
* 9607190000 14% 12%
* 9608101000 12,8% 10,4%
* 9608109200 12,8% 10,4%
* 9608109900 12,8% 10,4%
* 9608200000 8,2% 7,6%
* 9608300000 14% 12%
* 9608400000 14% 12%
* 9608500000 14% 12%
* 9608601000 11% 8%
* 9608609000 11% 8%
* 9608910000 12,8% 10,4%
* 9608990001 11% 8%
* 9608990009 12,8% 10,4%
* 9609101000 12,8% 10,4%
* 9609109000 12,8% 10,4%
* 9609200000 12,8% 10,4%
* 9609901000 12,8% 10,4%
* 9609909000 12,8% 10,4%
* 9610000000 12,8% 10,4%
* 9613200000 14,6% 12,8%
* 9613800000 14,6% 12,8%
* 9613900000 14,6% 12,8%
* 9614001000 15% 14,4%
* 9614009000 15% 14,4%
* 9615110000 14% 12%
* 9615190000 15% 14,4%
* 9615900000 15% 14,4%
* 9617000001 12,8% 10,4%
* 9617000009 13,4% 11,2%
* 9619009001 10% 9,2%
* 9619009009 11,9% 9,2%

ตารางเปรียบเทียบรหัสและภาษีศุลกากรทั่วไปภาษีศุลกากร
ยูเนี่ยนเอเชียเศรษฐกิจในปี 2017

ตารางต่อไปนี้แสดงรหัสที่เพิ่มและลบและที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีจำนวนสภา ECE ตัดสินใจ 101 ของ 18.10.2016 และการตัดสินใจของคณะกรรมการจำนวน ECE 128 จาก 01.11.2016 + การตัดสินใจของคณะกรรมการจำนวน ECE 116 จาก 25.10.2016 (ที่มีผลใช้บังคับ 02.01.2017) และการตัดสินใจ ECE วิทยาลัย จำนวน 117 จาก 25.10.2016 (มีผลใช้บังคับ 02.01.2017)

คำอธิบาย: "*" - อัตราการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติหน้าที่ศุลกากร "-" - รหัสได้รับการยกเว้น; "+" - รหัสจะถูกเพิ่ม

สัญญาณHS EAECอัตราอากรสำหรับ CCT EAEC การแสดงโดย 31.12.2016 ตามมาก็คืออัตราของการปฏิบัติหน้าที่สำหรับ CCT EAEC ทำหน้าที่กับ 01 02.01.2017-ของ
+ 0102290500 5%
- 0102297100 5%
- 0102297900 5%
+ 0102299100 5%
+ 0102299900 5%
- 0210998000 15%
+ 0210998500 15%
+ 0301991820 10%
+ 0301991860 10%
- 0301991880 10%
- 0301991890 10%
+ 0302491100 6%
+ 0302491900 6%
+ 0302499001 0%
+ 0302499009 6%
+ 0302811000 8%
+ 0302813000 8%
- 0302815000 8%
- 0302816000 8%
+ 0302891060 6%
+ 0302891070 6%
- 0302891080 6%
- 0302891090 6%
+ 0302899000 6%
- 0302899001 0%
- 0302899009 6%
- 0302900000 6,6%
+ 0302910000 6,6%
+ 0302920000 8%
+ 0302990001 4,4%
+ 0302990002 8%
+ 0302990003 8%
+ 0302990004 5%
+ 0302990005 0%
+ 0302990006 6%
+ 0302990009 6%
- 0303559001 7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,03 ต่อกิโลกรัม
+ 0303559002 7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,03 ต่อกิโลกรัม
+ 0303559008 6%
- 0303559009 6%
+ 0303591000 8%
+ 0303592101 8%
+ 0303592102 8%
+ 0303592109 7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,035 ต่อกิโลกรัม
+ 0303592900 7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,035 ต่อกิโลกรัม
+ 0303599001 6%
+ 0303599009 6%
+ 0303812000 6%
+ 0303813000 6%
- 0303815000 6%
- 0303816000 6%
+ 0303891060 6%
+ 0303891070 6%
- 0303891080 6%
- 0303891090 6%
- 0303892101 8%
- 0303892102 8%
+ 0303892103 8%
+ 0303892104 8%
+ 0303892108 7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,035 ต่อกิโลกรัม
- 0303892109 7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,035 ต่อกิโลกรัม
- 0303894500 8%
- 0303899001 6%
- 0303899002 7%
+ 0303899003 7%
+ 0303899007 6%
- 0303899008 6%
- 0303901000 3%
- 0303909000 3%
+ 0303911000 3%
+ 0303919000 3%
+ 0303920000 6%
+ 0303990001 7%
+ 0303990002 3%
+ 0303990003 3% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,01 ต่อกิโลกรัม
+ 0303990004 7% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,03 ต่อกิโลกรัม
+ 0303990005 6% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,03 ต่อกิโลกรัม
+ 0303990006 5%
+ 0303990007 8%
+ 0303990008 5,8%
+ 0303990009 6%
+ 0304470000 5%
+ 0304480000 5%
+ 0304491080 6%
- 0304491090 6%
+ 0304498000 5%
- 0304499000 5%
+ 0304560000 6%
+ 0304570000 6%
- 0304591000 6%
+ 0304592000 6%
+ 0304598000 6%
- 0304599000 6%
+ 0304881000 7%
+ 0304882000 7%
+ 0304885000 7%
+ 0304889000 7%
+ 0304891080 5%
- 0304891090 5%
- 0304895100 7%
- 0304895500 7%
- 0304895900 7%
+ 0304898000 7%
- 0304899000 7%
- 0304931000 5%
+ 0304932000 5%
+ 0304938000 3%
- 0304939000 3%
+ 0304961000 5%
+ 0304969000 3%
+ 0304971000 5%
+ 0304979000 3%
- 0304991000 5%
+ 0304991100 5%
- 0304992100 3%
+ 0304992200 3%
+ 0304999800 3%
- 0304999900 3%
+ 0305399080 6%
- 0305399090 6%
+ 0305448000 3%
- 0305449000 3%
+ 0305498080 3%
- 0305498090 3%
+ 0305520000 7%
+ 0305531000 7%
+ 0305539000 7%
+ 0305541000 5%
+ 0305542000 3%
+ 0305549000 7%
- 0305591000 7%
- 0305593000 5%
- 0305595000 3%
- 0305598000 7%
+ 0305599000 7%
+ 0305697000 7%
- 0305698000 7%
+ 0306110500 7%
+ 0306120501 5%
+ 0306120509 8%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 0306161000 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,16 ต่อกิโลกรัม 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 ต่อกิโลกรัม
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 0306171000 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,16 ต่อกิโลกรัม 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 ต่อกิโลกรัม
- 0306211000 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 ต่อกิโลกรัม
- 0306219000 7%
- 0306221000 5%
- 0306223000 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 ต่อกิโลกรัม
- 0306229100 5%
- 0306229900 6%
- 0306241000 13% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,95 ต่อกิโลกรัม
- 0306243000 8%
- 0306248000 8%
- 0306251000 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 ต่อกิโลกรัม
- 0306259000 8%
- 0306261000 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,16 ต่อกิโลกรัม
- 0306263100 6%
- 0306263900 6%
- 0306269000 6%
- 0306271000 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,16 ต่อกิโลกรัม
- 0306279100 6%
- 0306279500 6%
- 0306279900 6%
- 0306290500 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 ต่อกิโลกรัม
- 0306298100 7%
- 0306298900 8%
+ 0306310000 7%
+ 0306321000 5%
+ 0306329100 5%
+ 0306329900 6%
+ 0306331000 8%
+ 0306339000 8%
+ 0306340000 8%
+ 0306351000 6%
+ 0306359000 6%
+ 0306361000 6%
+ 0306362000 6%
+ 0306369000 6%
+ 0306391000 7%
+ 0306399000 8%
+ 0306911000 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 ต่อกิโลกรัม
+ 0306919000 7%
+ 0306921000 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 ต่อกิโลกรัม
+ 0306929100 5%
+ 0306929900 6%
+ 0306931000 13% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,95 ต่อกิโลกรัม
+ 0306939100 8%
+ 0306939900 8%
+ 0306941000 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 ต่อกิโลกรัม
+ 0306949000 8%
+ 0306951000 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 ต่อกิโลกรัม
+ 0306959100 6%
+ 0306959900 6%
+ 0306991000 16% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,6 ต่อกิโลกรัม
+ 0306999100 7%
+ 0306999900 8%
+ 0307121000 8%
+ 0307129000 7%
- 0307191000 8%
- 0307199000 7%
+ 0307199100 8%
+ 0307199900 7%
+ 0307221000 8%
+ 0307229100 8%
+ 0307229900 8%
- 0307290500 8%
- 0307291000 8%
+ 0307292000 8%
+ 0307298000 8%
- 0307299000 8%
+ 0307321000 8%
+ 0307329100 6%
+ 0307329900 6%
- 0307390500 8%
- 0307391000 6%
+ 0307392000 8%
- 0307399000 6%
+ 0307399100 6%
+ 0307399900 6%
- 0307411000 7%
- 0307419100 7%
- 0307419900 7%
+ 0307421100 7%
+ 0307421900 6%
+ 0307429100 7%
+ 0307429200 7%
+ 0307429300 7%
+ 0307429900 6%
+ 0307431000 8%
+ 0307431100 5%
+ 0307431300 5%
+ 0307431500 5%
+ 0307431900 7%
+ 0307433100 8%
+ 0307433300 8%
+ 0307433500 8%
+ 0307433800 8%
+ 0307435000 8%
+ 0307436000 8%
+ 0307437000 7%
+ 0307439000 7%
- 0307490900 5%
- 0307491100 5%
- 0307491800 5%
- 0307493100 8%
- 0307493300 8%
- 0307493500 8%
- 0307493800 8%
- 0307495100 8%
- 0307495900 8%
+ 0307498000 7%
+ 0307499200 8%
+ 0307499300 8%
+ 0307499800 7%
- 0307499900 8%
+ 0307521000 8%
+ 0307529000 8%
- 0307590500 8%
- 0307591000 8%
+ 0307592000 8%
+ 0307598000 8%
- 0307599000 8%
+ 0307721000 8%
+ 0307729100 7%
+ 0307729900 7%
- 0307791000 8%
+ 0307791100 8%
+ 0307798000 5%
- 0307799001 7%
- 0307799009 5%
+ 0307820000 6%
+ 0307831000 8%
+ 0307839000 7%
+ 0307841000 8%
+ 0307849000 7%
+ 0307871000 8%
+ 0307879000 5%
+ 0307881000 8%
+ 0307889000 7%
- 0307891000 8%
- 0307899001 7%
- 0307899009 5%
+ 0307921000 8%
+ 0307929000 7%
- 0307991100 7%
- 0307991300 7%
- 0307991700 7%
+ 0307997000 7%
- 0307998000 7%
+ 0308121000 8%
+ 0308129000 7%
- 0308191000 8%
+ 0308192000 8%
- 0308193000 7%
+ 0308221000 8%
+ 0308229000 7%
- 0308291000 8%
+ 0308292000 8%
- 0308293000 7%
- 0402211700 15%
+ 0402211800 15%
- 0402211900 15%
- 0406102002 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,19 ต่อกิโลกรัม
- 0406102003 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,19 ต่อกิโลกรัม
- 0406102009 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,19 ต่อกิโลกรัม
+ 0406103000 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,19 ต่อกิโลกรัม
+ 0406105001 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,19 ต่อกิโลกรัม
+ 0406105002 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,19 ต่อกิโลกรัม
+ 0406105009 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,19 ต่อกิโลกรัม
+ 0406200000 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม
- 0406201000 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม
- 0406209000 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม
+ 0406901300 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม
- 0406901301 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม
- 0406901309 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม
- 0406901900 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม
- 0406902700 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม
+ 0406907400 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม
- 0406908700 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม
- 0406908800 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม
+ 0406908900 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม
+ 0406909200 15% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม
+ 0602202000 5%
+ 0602203000 5%
+ 0602208000 5%
- 0602209000 5%
+ 0602904600 5%
+ 0602904700 5%
+ 0602904800 5%
- 0602904900 5%
+ 0603192000 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม
+ 0603197000 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม
- 0603198000 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,3 ต่อกิโลกรัม
+ 0714100001 9%
+ 0714100002 9%
+ 0714100009 11%
- 0714109100 9%
- 0714109801 9%
- 0714109809 11%
+ 0714300000 10%
- 0714301000 10%
- 0714309000 10%
+ 0714400000 10%
- 0714401000 10%
- 0714409000 10%
+ 0714500000 10%
- 0714501000 10%
- 0714509000 10%
- 0714901200 10%
- 0714901800 10%
+ 0714902000 10%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 0805102000 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,017 ต่อกิโลกรัม 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
- 0805201000 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,015 ต่อกิโลกรัม
- 0805203000 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,015 ต่อกิโลกรัม
- 0805205000 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,015 ต่อกิโลกรัม
- 0805207000 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,015 ต่อกิโลกรัม
- 0805209000 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,015 ต่อกิโลกรัม
+ 0805210000 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,015 ต่อกิโลกรัม
+ 0805220000 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,015 ต่อกิโลกรัม
+ 0805290000 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,015 ต่อกิโลกรัม
- 0812901000 10%
- 0812902000 10%
+ 0812902500 10%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 0909310000 5% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 0909320000 5% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 0909610001 3% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 0909610002 5% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 0909620001 3% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 0909620002 5% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
- 1005101100 5%
+ 1005101801 5%
+ 1005101809 5%
- 1005101900 5%
- 1103191000 10%
+ 1103192000 10%
- 1103193000 10%
- 1103201000 10%
- 1103202000 10%
+ 1103202500 10%
- 1104222000 10%
- 1104223000 10%
+ 1104224000 10%
- 1104229000 10%
+ 1104229500 10%
- 1104229800 10%
- 1104231000 10%
- 1104233000 10%
+ 1104234000 10%
- 1104239000 10%
+ 1104239800 10%
- 1104239900 10%
- 1104290100 10%
- 1104290300 10%
+ 1104290400 10%
- 1104290700 10%
+ 1104290800 10%
- 1104290900 10%
- 1104291100 10%
+ 1104291700 10%
- 1104291800 10%
- 1209291000 5%
- 1209293500 5%
+ 1209294500 5%
- 1209911000 5%
+ 1209918000 5%
- 1209919000 5%
+ 1211500000 5%
- 1211903000 5%
+ 1211904000 5%
- 1211908501 5%
- 1211908509 5%
+ 1211908601 5%
+ 1211908609 5%
+ 1302140000 5%
- 1302198000 5%
+ 1302199000 5%
+ 1404900008 8%
- 1404900009 8%
- 1602313000 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 ต่อกิโลกรัม
+ 1602318000 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 ต่อกิโลกรัม
- 1602319000 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 ต่อกิโลกรัม
- 1602394000 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 ต่อกิโลกรัม
- 1602398000 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,4 ต่อกิโลกรัม
+ 1602398500 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 ต่อกิโลกรัม
- 1602907200 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 ต่อกิโลกรัม
- 1602907400 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 ต่อกิโลกรัม
- 1602907600 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 ต่อกิโลกรัม
- 1602907800 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 ต่อกิโลกรัม
+ 1602909100 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 ต่อกิโลกรัม
+ 1602909500 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 ต่อกิโลกรัม
- 1604141100 12,5%
- 1604141600 12,5%
- 1604141800 12,5%
+ 1604142100 12,5%
+ 1604142600 12,5%
+ 1604142800 12,5%
+ 1604143100 12,5%
+ 1604143600 12,5%
+ 1604143800 12,5%
+ 1604144100 12,5%
+ 1604144600 12,5%
+ 1604144800 12,5%
+ 1604180000 15%
+ 1604199780 15%
- 1604199790 15%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 1605211000 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,16 ต่อกิโลกรัม 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 ต่อกิโลกรัม
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 1605219000 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,16 ต่อกิโลกรัม 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 ต่อกิโลกรัม
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 1605290000 8% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,16 ต่อกิโลกรัม 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,1 ต่อกิโลกรัม
- 2001906000 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,06 ต่อกิโลกรัม
- 2001909100 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,06 ต่อกิโลกรัม
+ 2001909200 12% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,06 ต่อกิโลกรัม
- 2005994000 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 ต่อกิโลกรัม
+ 2005998000 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 ต่อกิโลกรัม
- 2005999000 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,05 ต่อกิโลกรัม
- 2008191100 7,5%
+ 2008191200 7,5%
- 2008199101 9%
- 2008199109 7,5%
+ 2008199201 9%
+ 2008199209 7,5%
- 2008509400 11%
+ 2008509800 11%
- 2008509900 11%
+ 2008970300 7,5%
+ 2008970500 7,5%
+ 2008999800 6%
- 2008999900 6%
- 2009411001 10% แต่ไม่น้อยกว่า 0,046evro zalitr
- 2009411009 10% แต่ไม่น้อยกว่า 0,046evro zalitr
- 2009419100 10% แต่ไม่น้อยกว่า 0,046evro zalitr
+ 2009419201 10% แต่ไม่น้อยกว่า 0,046evro zalitr
+ 2009419209 10% แต่ไม่น้อยกว่า 0,046evro zalitr
- 2009799300 13% แต่ไม่น้อยกว่า 0,06evro zalitr
+ 2009799801 13% แต่ไม่น้อยกว่า 0,06evro zalitr
+ 2009799802 10% แต่ไม่น้อยกว่า 0,05evro zalitr
+ 2009799809 14% แต่ไม่น้อยกว่า 0,065evro zalitr
- 2009799901 10% แต่ไม่น้อยกว่า 0,05evro zalitr
- 2009799909 14% แต่ไม่น้อยกว่า 0,065evro zalitr
- 2202901001 0,1evro zalitr
- 2202901009 8% แต่ไม่น้อยกว่า 0,03evro zalitr
- 2202909100 9% แต่ไม่น้อยกว่า 0,042evro zalitr
- 2202909500 9% แต่ไม่น้อยกว่า 0,042evro zalitr
- 2202909900 9% แต่ไม่น้อยกว่า 0,042evro zalitr
+ 2202910000 0,1evro zalitr
+ 2202991100 8% แต่ไม่น้อยกว่า 0,03evro zalitr
+ 2202991500 8% แต่ไม่น้อยกว่า 0,03evro zalitr
+ 2202991900 8% แต่ไม่น้อยกว่า 0,03evro zalitr
+ 2202999100 9% แต่ไม่น้อยกว่า 0,042evro zalitr
+ 2202999500 9% แต่ไม่น้อยกว่า 0,042evro zalitr
+ 2202999900 9% แต่ไม่น้อยกว่า 0,042evro zalitr
+ 2204221000 12,5%
+ 2204221100 12,5%
+ 2204221200 12,5%
+ 2204221300 12,5%
+ 2204221700 12,5%
+ 2204221800 12,5%
+ 2204224200 12,5%
+ 2204224300 12,5%
+ 2204224400 12,5%
+ 2204224600 12,5%
+ 2204224700 12,5%
+ 2204224800 12,5%
+ 2204225800 12,5%
+ 2204227900 12,5%
+ 2204228000 12,5%
+ 2204228100 12,5%
+ 2204228200 12,5%
+ 2204228300 12,5%
+ 2204228400 12,5%
+ 2204228500 12,5%
+ 2204228600 12,5%
+ 2204228700 12,5%
+ 2204228800 12,5%
+ 2204228900 12,5%
+ 2204229000 12,5%
+ 2204229100 12,5%
+ 2204229200 12,5%
+ 2204229300 12,5%
+ 2204229400 12,5%
+ 2204229500 12,5%
+ 2204229600 12,5%
+ 2204229700 12,5%
+ 2204229800 12,5%
+ 2204290500 12,5%
- 2204291000 12,5%
+ 2204291108 12,5%
- 2204291109 12,5%
+ 2204291208 12,5%
- 2204291209 12,5%
+ 2204291308 12,5%
- 2204291309 12,5%
+ 2204291708 12,5%
- 2204291709 12,5%
+ 2204291808 12,5%
- 2204291809 12,5%
+ 2204294208 12,5%
- 2204294209 12,5%
+ 2204294308 12,5%
- 2204294309 12,5%
+ 2204294408 12,5%
- 2204294409 12,5%
+ 2204294608 12,5%
- 2204294609 12,5%
+ 2204294708 12,5%
- 2204294709 12,5%
+ 2204294808 12,5%
- 2204294809 12,5%
+ 2204295808 12,5%
- 2204295809 12,5%
+ 2204297908 12,5%
- 2204297909 12,5%
+ 2204298008 12,5%
- 2204298009 12,5%
+ 2204298108 12,5%
- 2204298109 12,5%
+ 2204298208 12,5%
- 2204298209 12,5%
+ 2204298308 12,5%
- 2204298309 12,5%
+ 2204298408 12,5%
- 2204298409 12,5%
+ 2204298508 12,5%
- 2204298509 12,5%
+ 2204298608 12,5%
- 2204298609 12,5%
+ 2204298708 12,5%
- 2204298709 12,5%
+ 2204298808 12,5%
- 2204298809 12,5%
+ 2204298908 12,5%
- 2204298909 12,5%
+ 2204299008 12,5%
- 2204299009 12,5%
+ 2204299108 12,5%
- 2204299109 12,5%
+ 2204299208 12,5%
- 2204299209 12,5%
+ 2204299308 12,5%
- 2204299309 12,5%
+ 2204299408 12,5%
- 2204299409 12,5%
+ 2204299508 12,5%
- 2204299509 12,5%
+ 2204299608 12,5%
- 2204299609 12,5%
+ 2204299708 12,5%
- 2204299709 12,5%
+ 2204299808 12,5%
- 2204299809 12,5%
- 2309909500 5%
+ 2309909601 5%
+ 2309909609 5%
- 2309909900 5%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 2616100000 3% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 2616900000 3% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 2710123100 0% 5%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 2804610000 0% 5%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 2804690000 0% 5%
+ 2805302000 5%
+ 2805303000 5%
+ 2805304000 5%
+ 2805308000 5%
- 2805309000 5%
+ 2807000001 5%
+ 2807000009 5%
- 2807001000 5%
- 2807009000 5%
+ 2811120000 5%
- 2811192000 5%
- 2812101100 5%
- 2812101500 5%
- 2812101600 5%
- 2812101800 5%
- 2812109100 5%
- 2812109300 5%
- 2812109400 5%
- 2812109500 5%
- 2812109900 5%
+ 2812110000 5%
+ 2812120000 5%
+ 2812130000 5%
+ 2812140000 5%
+ 2812150000 5%
+ 2812160000 5%
+ 2812170000 5%
+ 2812190000 5%
+ 2824900001 5%
+ 2824900009 5%
- 2824901000 5%
- 2824909000 5%
+ 2839900000 5%
- 2839901000 5%
- 2839909000 5%
- 2846900000 5%
+ 2846901000 5%
+ 2846902000 5%
+ 2846903000 5%
+ 2846909000 5%
- 2848000000 5%
- 2853001000 5%
- 2853003000 5%
- 2853005000 5%
- 2853009000 5%
+ 2853100000 5%
+ 2853901000 5%
+ 2853903000 5%
+ 2853909000 5%
+ 2903190000 5%
- 2903191000 5%
- 2903198000 5%
+ 2903392100 5%
+ 2903392300 5%
+ 2903392400 5%
+ 2903392500 5%
+ 2903392600 5%
+ 2903392700 5%
+ 2903392800 5%
+ 2903392900 5%
+ 2903393100 5%
+ 2903393500 5%
+ 2903393900 5%
+ 2903398000 5%
- 2903399000 5%
- 2903771000 5%
- 2903772000 5%
- 2903773000 5%
- 2903774000 5%
- 2903775000 5%
+ 2903776000 5%
- 2903791100 5%
- 2903791900 5%
- 2903792100 5%
- 2903792900 5%
+ 2903793000 5%
+ 2903798000 5%
- 2903799000 5%
+ 2903830000 5%
+ 2903898000 5%
- 2903899000 5%
+ 2903930000 5%
+ 2903940000 5%
+ 2903998000 5%
- 2903999000 5%
+ 2904310000 5%
+ 2904320000 5%
+ 2904330000 5%
+ 2904340000 5%
+ 2904350000 5%
+ 2904360000 5%
- 2904904000 5%
- 2904909500 5%
+ 2904910000 5%
+ 2904990000 5%
+ 2908990000 5%
- 2908991000 5%
- 2908999000 5%
+ 2910500000 5%
+ 2912190000 5%
- 2912191000 5%
- 2912199000 5%
+ 2914620000 5%
+ 2914698000 5%
- 2914699000 5%
- 2914700000 5%
+ 2914710000 5%
+ 2914790000 5%
- 2915700000 5%
+ 2915704000 5%
+ 2915705000 5%
- 2915900000 5%
+ 2915903000 5%
+ 2915907000 5%
+ 2917340000 5%
- 2917341000 5%
- 2917349000 5%
+ 2918170000 5%
- 2918195000 5%
+ 2920210000 5%
+ 2920220000 5%
+ 2920230000 5%
+ 2920240000 5%
+ 2920290000 5%
+ 2920300000 5%
- 2920902000 5%
- 2920903000 5%
- 2920904000 5%
- 2920905000 5%
+ 2920907000 5%
- 2920908500 5%
+ 2921120000 5%
+ 2921130000 5%
+ 2921140000 5%
- 2921196000 5%
- 2922131000 5%
- 2922139000 5%
+ 2922150000 5%
+ 2922160000 5%
+ 2922170000 5%
+ 2922180000 5%
- 2922191000 5%
- 2922192000 5%
- 2922193000 5%
+ 2922194000 5%
+ 2922197000 5%
- 2922198500 5%
+ 2923300000 3%
+ 2923400000 3%
+ 2924250000 0%
- 2924299800 0%
+ 2924299900 0%
+ 2926400000 0%
- 2926909500 0%
+ 2926909800 0%
- 2930500000 5%
+ 2930600000 5%
+ 2930700000 3%
+ 2930800000 5%
- 2930902000 3%
- 2930906000 5%
+ 2930909500 5%
- 2930909900 5%
+ 2931310000 5%
+ 2931320000 3%
+ 2931330000 3%
+ 2931340000 3%
+ 2931350000 3%
+ 2931360000 3%
+ 2931370000 3%
+ 2931380000 3%
+ 2931390000 3%
- 2931901000 5%
- 2931904000 3%
+ 2931905000 3%
+ 2931906000 3%
+ 2931908001 5%
+ 2931908002 0%
+ 2931908009 3%
- 2931909001 5%
- 2931909002 0%
- 2931909009 3%
+ 2932140000 5%
+ 2933920000 0%
+ 2933998008 0%
- 2933998009 0%
- 2935003000 5%
- 2935009000 5%
+ 2935100000 5%
+ 2935200000 5%
+ 2935300000 5%
+ 2935400000 5%
+ 2935500000 5%
+ 2935903000 5%
+ 2935909000 5%
+ 2939710000 5%
+ 2939790000 5%
+ 2939800000 5%
- 2939910000 5%
- 2939990000 5%
- 3002101001 0%
- 3002101009 3%
- 3002109100 3%
- 3002109501 3%
- 3002109509 3%
- 3002109900 3%
+ 3002110000 3%
+ 3002120001 0%
+ 3002120002 3%
+ 3002120003 3%
+ 3002120004 3%
+ 3002120005 3%
+ 3002120009 3%
+ 3002130000 3%
+ 3002140000 3%
+ 3002150000 3%
+ 3002190000 3%
- 3003400001 0%
- 3003400002 0%
- 3003400003 0%
- 3003400009 0%
+ 3003410000 0%
+ 3003420000 0%
+ 3003430000 0%
+ 3003490000 0%
+ 3003600000 0%
- 3004400002 5%
- 3004400003 5%
- 3004400004 5%
- 3004400005 5%
- 3004400008 5%
+ 3004410000 5%
+ 3004420000 5%
+ 3004430000 5%
+ 3004490001 5%
+ 3004490009 5%
+ 3004600000 3%
+ 3006600001 5%
+ 3006600002 6,5%
+ 3006600009 6,5%
- 3006601001 5%
- 3006601009 6,5%
- 3006609000 6,5%
+ 3102500000 6,5%
- 3102501000 6,5%
- 3102509000 6,5%
- 3103101000 6,5%
- 3103109000 6,5%
+ 3103110000 6,5%
+ 3103190000 6,5%
- 3105200000 6,5%
+ 3105201000 6,5%
+ 3105209000 6,5%
- 3105901000 6,5%
+ 3105902000 6,5%
+ 3105908000 6,5%
- 3105909100 6,5%
- 3105909900 6,5%
- 3206493000 5%
+ 3206497000 5%
- 3206498000 5%
- 3702312000 5%
+ 3702319700 5%
- 3702319800 5%
+ 3705001000 5%
+ 3705002000 5%
+ 3705009000 5%
- 3705100000 5%
- 3705901000 5%
- 3705909000 5%
- 3706101000 9,2%
+ 3706102000 9,2%
- 3706109100 9,2%
- 3706901000 9,2%
- 3706903100 9,2%
- 3706905100 9,2%
+ 3706905200 9,2%
- 3808500001 5%
- 3808500009 3%
+ 3808520000 3%
+ 3808590001 5%
+ 3808590002 5%
+ 3808590003 5%
+ 3808590004 5%
+ 3808590005 5%
+ 3808590006 5%
+ 3808590007 5%
+ 3808590008 5%
+ 3808590009 3%
+ 3808610001 3%
+ 3808610002 5%
+ 3808610003 5%
+ 3808620001 3%
+ 3808620002 5%
+ 3808620003 5%
+ 3808690001 3%
+ 3808690002 5%
+ 3808690003 5%
- 3812302100 5%
- 3812302900 5%
- 3812308000 5%
+ 3812310000 5%
+ 3812390000 5%
- 3824780000 5%
+ 3824781000 5%
+ 3824782000 5%
+ 3824783000 5%
+ 3824784000 5%
+ 3824788000 5%
+ 3824789000 5%
+ 3824840000 5%
+ 3824850000 5%
+ 3824860000 5%
+ 3824870000 5%
+ 3824880000 5%
- 3824901000 5%
- 3824901500 5%
- 3824902000 5%
- 3824902500 5%
- 3824903000 5%
- 3824903500 5%
- 3824904000 5%
- 3824904500 5%
- 3824905000 5%
- 3824905500 5%
- 3824905800 3%
- 3824906100 5%
- 3824906200 5%
- 3824906400 5%
- 3824906500 5%
- 3824907000 5%
- 3824907500 5%
- 3824908000 5%
- 3824908500 5%
- 3824908700 5%
- 3824909701 0%
- 3824909702 0%
- 3824909708 5%
+ 3824910000 5%
+ 3824991000 5%
+ 3824991500 5%
+ 3824992000 5%
+ 3824992500 5%
+ 3824993000 5%
+ 3824994500 5%
+ 3824995000 5%
+ 3824995500 5%
+ 3824995800 3%
+ 3824996100 5%
+ 3824996200 5%
+ 3824996400 5%
+ 3824996500 5%
+ 3824997000 5%
+ 3824997500 5%
+ 3824998000 5%
+ 3824998500 5%
+ 3824998700 5%
+ 3824999201 5%
+ 3824999202 0%
+ 3824999203 0%
+ 3824999209 5%
+ 3824999301 0%
+ 3824999309 5%
+ 3824999601 5%
+ 3824999602 5%
+ 3824999603 0%
+ 3824999609 5%
+ 3901400000 0%
+ 3901908000 0%
- 3901909000 0%
+ 3904100001 0%
+ 3904100009 6,5%
- 3904100010 0%
- 3904100091 0%
- 3904100099 6,5%
- 3907602000 4%
- 3907608000 4%
+ 3907610000 4%
+ 3907690000 4%
- 3909300001 0%
- 3909300009 6,5%
+ 3909310000 0%
+ 3909390000 6,5%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 3920300001 0% 6,5%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 3920431001 0% 6,5%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 3920621902 0% 6,5%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 3920629001 0% 6,5%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 3926909704 0% 9,2%
- 3926909707 9,2%
+ 3926909709 9,2%
- 4011610000 5%
- 4011620000 5%
- 4011630000 5%
- 4011690000 5%
+ 4011700000 5%
+ 4011800000 5%
+ 4011900000 5%
- 4011920000 5%
- 4011930000 5%
- 4011940000 5%
- 4011990000 5%
+ 4103900000 0%
- 4103901000 0%
- 4103909000 0%
+ 4105100000 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
- 4105101000 5%
- 4105109000 5%
+ 4105309000 5%
- 4105309100 5%
- 4105309900 5%
+ 4106210000 5%
- 4106211000 5%
- 4106219000 5%
- 4401100001 10%
- 4401100009 10%
+ 4401110001 10%
+ 4401110009 10%
+ 4401120001 10%
+ 4401120009 10%
+ 4401390000 10%
- 4401391000 10%
- 4401399000 10%
+ 4401401000 10%
+ 4401409000 10%
- 4403100001 8%
- 4403100002 10%
- 4403100003 10%
- 4403100004 8%
- 4403100008 10%
+ 4403110001 8%
+ 4403110009 10%
+ 4403120001 8%
+ 4403120002 10%
+ 4403120003 10%
+ 4403120009 10%
- 4403201101 8%
- 4403201102 8%
- 4403201901 8%
- 4403201909 8%
- 4403203101 8%
- 4403203102 8%
- 4403203901 8%
- 4403203909 8%
- 4403209101 8%
- 4403209102 8%
- 4403209103 8%
- 4403209104 8%
- 4403209109 8%
- 4403209901 8%
- 4403209909 8%
+ 4403211100 8%
+ 4403211900 8%
+ 4403219100 8%
+ 4403219900 8%
+ 4403221000 8%
+ 4403229000 8%
+ 4403231100 8%
+ 4403231900 8%
+ 4403239100 8%
+ 4403239900 8%
+ 4403241000 8%
+ 4403249000 8%
+ 4403259100 8%
+ 4403259900 8%
+ 4403260000 8%
- 4403499500 5%
+ 4403499501 5%
+ 4403499509 10%
- 4403921000 10%
- 4403929000 10%
+ 4403931000 10%
+ 4403939000 10%
+ 4403940000 10%
+ 4403950001 10%
+ 4403950002 10%
+ 4403950009 10%
+ 4403960001 10%
+ 4403960009 10%
+ 4403970001 10%
+ 4403970002 10%
+ 4403980000 8%
+ 4403990001 10%
+ 4403990009 10%
- 4403991000 10%
- 4403993000 8%
- 4403995101 10%
- 4403995102 10%
- 4403995901 10%
- 4403995909 10%
- 4403999501 10%
- 4403999502 10%
- 4403999509 10%
- 4406100000 10%
+ 4406110000 10%
+ 4406120000 10%
- 4406900000 10%
+ 4406910000 10%
+ 4406920000 10%
- 4407101500 10%
- 4407103100 10%
- 4407103300 10%
- 4407103800 10%
- 4407109100 10%
- 4407109300 10%
- 4407109800 10%
+ 4407111500 10%
+ 4407113300 10%
+ 4407113800 10%
+ 4407119300 10%
+ 4407119800 10%
+ 4407121500 10%
+ 4407123100 10%
+ 4407123800 10%
+ 4407129100 10%
+ 4407129800 10%
+ 4407191500 10%
+ 4407199100 10%
+ 4407199800 10%
- 4407291500 5%
+ 4407291501 5%
+ 4407291509 10%
+ 4407296000 5%
- 4407296100 5%
- 4407296800 5%
- 4407298300 5%
+ 4407298301 5%
+ 4407298309 10%
- 4407298500 5%
+ 4407298501 5%
+ 4407298509 10%
- 4407299500 5%
+ 4407299501 5%
+ 4407299509 13%
+ 4407961000 10%
+ 4407964000 10%
+ 4407969001 13%
+ 4407969009 13%
+ 4407971000 10%
+ 4407974000 10%
+ 4407979001 13%
+ 4407979002 13%
+ 4407979009 10%
+ 4407991000 10%
- 4407992000 10%
- 4407992500 10%
+ 4407999001 10%
+ 4407999009 13%
- 4407999100 10%
- 4407999600 13%
- 4407999801 13%
- 4407999802 10%
- 4407999808 13%
- 4408109301 12%
- 4408109302 11%
- 4408109303 10%
- 4408109309 12%
+ 4408109801 12%
+ 4408109802 11%
+ 4408109803 10%
+ 4408109809 12%
- 4408109901 12%
- 4408109902 11%
- 4408109903 10%
- 4408109909 12%
+ 4408393001 0%
+ 4408393002 0%
+ 4408393003 0%
+ 4408393004 9%
+ 4408393005 10%
+ 4408393009 5%
- 4408393101 0%
- 4408393102 0%
- 4408393109 0%
- 4408393501 9%
- 4408393502 10%
- 4408393509 5%
- 4408395502 10%
+ 4408395503 12%
+ 4408395504 10%
+ 4408395505 10%
+ 4408395506 11%
+ 4408395507 10%
+ 4408395508 5%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 4408395509 5% 7%
- 4408397000 5%
+ 4408397001 5%
+ 4408397009 7%
- 4408398502 10%
+ 4408398503 12%
+ 4408398504 10%
+ 4408398505 10%
+ 4408398506 11%
+ 4408398507 10%
+ 4408398508 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 4408398509 0% 7%
- 4408399502 10%
+ 4408399503 12%
+ 4408399504 10%
+ 4408399505 10%
+ 4408399506 11%
+ 4408399507 10%
+ 4408399508 5%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 4408399509 5% 7%
+ 4408903508 7%
- 4408903509 7%
+ 4409220000 8%
- 4409291000 8%
+ 4409291500 8%
- 4409299100 8%
+ 4409299200 8%
+ 4409299800 8%
- 4409299900 8%
- 4412319000 9%
+ 4412319001 9%
+ 4412319009 12%
- 4412321000 12%
- 4412329000 12%
+ 4412330000 12%
+ 4412340000 12%
- 4418710000 11%
- 4418720000 11%
+ 4418730001 11%
+ 4418730002 5%
+ 4418730009 11%
+ 4418740000 11%
+ 4418750000 11%
- 4418901000 11%
- 4418908000 11%
+ 4418911000 11%
+ 4418918000 11%
+ 4418991000 11%
+ 4418998000 11%
- 4419001000 8%
- 4419009000 8%
+ 4419110000 8%
+ 4419120000 8%
+ 4419190000 8%
+ 4419901000 8%
+ 4419909000 8%
- 4421909100 9%
- 4421909800 9%
+ 4421910000 9%
+ 4421991000 9%
+ 4421999500 9%
+ 4421999900 9%
+ 4802611500 5%
- 4802611501 5%
- 4802611502 5%
- 4802611508 5%
+ 4802618000 5%
- 4802618001 5%
- 4802618009 5%
+ 4805300000 10%
- 4805301000 10%
- 4805309000 10%
+ 4809900000 10%
- 4809901000 10%
- 4809909000 10%
+ 4810130001 5%
+ 4810130004 5%
+ 4810130005 5%
+ 4810130009 5%
- 4810132001 5%
- 4810132009 5%
- 4810138001 5%
- 4810138009 5%
+ 4810140000 5%
- 4810142000 5%
- 4810148000 5%
+ 4810190001 9%
+ 4810190009 5%
- 4810191000 9%
- 4810199000 5%
+ 4810220001 5%
+ 4810220009 5%
- 4810221000 5%
- 4810229000 5%
- 4810993000 5%
+ 4810998000 5%
- 4810999000 5%
+ 5111190000 10%
- 5111191000 10%
- 5111199000 10%
- 5111303000 10%
+ 5111308001 10%
+ 5111308009 10%
- 5111309000 10%
- 5111909300 10%
+ 5111909800 10%
- 5111909900 10%
+ 5112190000 10%
- 5112191000 10%
- 5112199000 10%
- 5112303000 10%
+ 5112308001 10%
+ 5112308009 10%
- 5112309000 10%
- 5112909300 10%
+ 5112909800 10%
- 5112909900 10%
+ 5402530000 5%
+ 5402590000 5%
- 5402591000 5%
- 5402599000 5%
+ 5402630000 5%
+ 5402690000 5%
- 5402691000 5%
- 5402699000 5%
- 5502001000 5%
- 5502004000 5%
- 5502008000 5%
+ 5502100000 5%
+ 5502901000 5%
+ 5502909000 5%
+ 5506400000 5%
+ 5704200000 ยูโร 0,2 ต่อตารางเมตร
- 6005311000 8%
- 6005315000 8%
- 6005319000 8%
- 6005321000 8%
- 6005325000 3%
- 6005329000 8%
- 6005331000 8%
- 6005335000 8%
- 6005339000 8%
- 6005341000 8%
- 6005345000 8%
- 6005349000 8%
+ 6005350000 8%
+ 6005361000 8%
+ 6005365000 8%
+ 6005369000 8%
+ 6005371000 8%
+ 6005375000 3%
+ 6005379000 8%
+ 6005381000 8%
+ 6005385000 8%
+ 6005389000 8%
+ 6005391000 8%
+ 6005395000 8%
+ 6005399000 8%
- 6115101000 5%
+ 6115101001 5%
+ 6115101002 5%
+ 6115101009 5%
+ 6115109000 5%
- 6115109001 5%
- 6115109002 5%
- 6115109009 5%
- 6210109000 15%
+ 6210109200 15%
+ 6210109800 15%
+ 6304200000 0,61 ยูโรต่อกิโลกรัม
+ 6307909200 0,61 ยูโรต่อกิโลกรัม
+ 6307909800 0,61 ยูโรต่อกิโลกรัม
- 6307909900 0,61 ยูโรต่อกิโลกรัม
- 6505004000 10%
- 6803000000 14%
+ 6803001000 14%
+ 6803009000 14%
+ 6815109008 13%
- 6815109009 13%
- 6907100000 12%
+ 6907211000 12%
+ 6907219001 12%
+ 6907219002 7,5%
+ 6907219003 7,5%
+ 6907219009 7,5%
+ 6907221000 12%
+ 6907229001 12%
+ 6907229002 7,5%
+ 6907229003 7,5%
+ 6907229004 7,5%
+ 6907229005 7,5%
+ 6907229009 7,5%
+ 6907231000 12%
+ 6907239001 12%
+ 6907239002 7,5%
+ 6907239003 7,5%
+ 6907239004 7,5%
+ 6907239005 7,5%
+ 6907239009 7,5%
+ 6907301000 12%
+ 6907309001 12%
+ 6907309009 7,5%
+ 6907401000 12%
+ 6907409001 12%
+ 6907409002 7,5%
+ 6907409003 7,5%
+ 6907409004 7,5%
+ 6907409005 7,5%
+ 6907409009 7,5%
- 6907902000 12%
- 6907908000 12%
- 6908100000 12%
- 6908901100 7,5%
- 6908902000 7,5%
- 6908903100 7,5%
- 6908905100 7,5%
- 6908909100 7,5%
- 6908909300 7,5%
- 6908909900 7,5%
- 6912001000 15%
+ 6912002100 15%
+ 6912002300 15%
+ 6912002500 13,6%
+ 6912002900 12%
- 6912003000 15%
- 6912005000 13,6%
+ 6912008100 15%
+ 6912008300 15%
+ 6912008500 13,6%
+ 6912008900 12%
- 6912009000 12%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 7002201000 0% 14%
+ 7019900001 15%
+ 7019900002 15%
+ 7019900003 15%
+ 7019900009 13%
- 7019901000 15%
- 7019903000 15%
- 7019909100 15%
- 7019909900 13%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 7106100000 12,5% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 7106910009 12,5% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 7108110000 12,5% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 7108120009 13,6% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 7110110009 12% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 7110210009 12% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 7110310000 16% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 7110410000 16% 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> (vstupaetvsilu02.01.2017)
- 7302102100 10%
+ 7302102200 10%
- 7302102300 10%
+ 7302102800 10%
- 7302102900 10%
- 7307111000 10%
- 7307119000 10%
- 7307191000 10%
- 7307199000 10%
- 7307210001 0%
- 7307210009 10%
- 7307221000 9%
- 7307229000 9%
- 7307231000 10%
- 7307239000 10%
- 7307291002 0%
- 7307291008 10%
- 7307293000 10%
- 7307299001 0%
- 7307299009 10%
- 7307910000 10%
- 7307921000 10%
- 7307929000 10%
- 7307931100 10%
- 7307931900 10%
- 7307939100 10%
- 7307939900 10%
- 7307991000 10%
- 7307993000 10%
- 7307999001 5%
- 7307999009 10%
+ 7308400001 10%
+ 7308400009 7,5%
- 7308401000 10%
- 7308409000 7,5%
- 7308901000 10%
+ 7308909801 10%
+ 7308909809 6%
- 7308909900 6%
+ 7314410000 10%
- 7314411000 10%
- 7314419000 10%
+ 7314420000 10%
- 7314421000 10%
- 7314429000 10%
+ 7315820000 15%
- 7315821000 15%
- 7315829000 15%
- 7317001000 10%
- 7317004000 5%
+ 7317006000 5%
- 7317006100 5%
- 7317006900 5%
+ 7317008001 10%
+ 7317008009 5%
- 7317009000 5%
+ 7321810000 15%
- 7321811000 15%
- 7321819000 15%
+ 7321820000 15%
- 7321821000 15%
- 7321829000 15%
+ 7323930000 9%
- 7323931000 9%
- 7323939000 9%
+ 7323940000 10%
- 7323941000 10%
- 7323949000 10%
+ 7323990000 10%
- 7323991000 10%
- 7323999100 10%
- 7323999900 10%
+ 7325100000 15%
- 7325105000 15%
- 7325109200 15%
- 7325109900 15%
+ 7326200001 13%
+ 7326200002 13%
+ 7326200003 5%
+ 7326200009 10%
- 7326203000 13%
- 7326205000 13%
- 7326208001 5%
- 7326208009 10%
- 7326901000 10%
- 7326907000 10%
- 7326909101 0%
- 7326909109 9%
+ 7326909201 0%
+ 7326909202 10%
+ 7326909203 10%
+ 7326909209 9%
- 7326909301 0%
- 7326909309 10%
+ 7326909401 0%
+ 7326909409 10%
- 7326909500 10%
+ 7326909600 10%
+ 7326909804 10%
+ 7326909805 10%
+ 7326909807 7,5%
- 7326909808 7,5%
- 7601201001 0%
- 7601201009 5%
+ 7601202001 0%
+ 7601202009 5%
+ 7601208001 0%
+ 7601208002 5%
+ 7601208009 5%
- 7601209100 5%
- 7601209900 5%
+ 7612903000 10%
+ 7612908001 13,2evro za1000sht
+ 7612908002 9%
+ 7612908008 10%
- 7612909001 13,2evro za1000sht
- 7612909002 9%
- 7612909008 10%
+ 7615103000 9%
+ 7615108001 10%
+ 7615108009 9%
- 7615109001 10%
- 7615109009 9%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 8108300000 0% 5%
- 8207703500 5%
+ 8207703700 5%
- 8207703800 5%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 8407100002 0% 8%
- 8407330000 10%
+ 8407332000 10%
+ 8407338000 10%
+ 8424411000 0%
+ 8424419000 5%
+ 8424491000 0%
+ 8424499100 5%
+ 8424499900 5%
- 8424811000 0%
- 8424813000 5%
- 8424819100 5%
- 8424819900 5%
+ 8424821000 0%
+ 8424823000 5%
+ 8424829100 5%
+ 8424829900 5%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 8430410001 0% 2%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 8430490001 0% 2%
- 8432301100 0%
- 8432301900 2%
- 8432309000 0%
+ 8432311100 0%
+ 8432311900 2%
+ 8432319000 0%
+ 8432391100 0%
+ 8432391900 2%
+ 8432399000 0%
- 8432401000 0%
- 8432409000 0%
+ 8432410000 0%
+ 8432420000 0%
+ 8439910000 0%
- 8439911000 0%
- 8439919000 0%
+ 8439990000 0%
- 8439991000 0%
- 8439999000 0%
- 8443311000 0%
+ 8443312000 0%
+ 8443318000 0%
- 8443319100 0%
- 8443319900 0%
+ 8445300000 0%
- 8445301000 0%
- 8445309001 0%
- 8445309009 0%
+ 8451300000 0%
- 8451301000 0%
- 8451303000 0%
- 8451308000 0%
+ 8452300000 0%
- 8452301000 0%
- 8452309000 0%
- 8456100010 0%
- 8456100090 0%
+ 8456110000 0%
+ 8456120000 0%
+ 8456400000 0%
+ 8456500000 0%
+ 8456900000 0%
- 8456902000 0%
- 8456908000 0%
- 8459401001 0%
- 8459401009 8%
- 8459409000 8%
+ 8459410001 0%
+ 8459410009 8%
+ 8459490000 8%
- 8460110001 0%
- 8460110009 10%
+ 8460121001 0%
+ 8460121009 10%
+ 8460129001 0%
+ 8460129009 8%
- 8460190000 8%
+ 8460191000 8%
+ 8460199001 0%
+ 8460199009 8%
- 8460211100 5%
- 8460211500 5%
- 8460211900 0%
- 8460219001 0%
- 8460219002 5%
- 8460219008 5%
+ 8460221001 5%
+ 8460221002 5%
+ 8460221009 5%
+ 8460229000 8%
+ 8460231001 5%
+ 8460231002 0%
+ 8460231003 5%
+ 8460231009 5%
+ 8460239000 8%
+ 8460241001 0%
+ 8460241002 0%
+ 8460241003 5%
+ 8460241009 5%
+ 8460249001 0%
+ 8460249009 8%
- 8460291001 10%
- 8460291009 5%
+ 8460292001 10%
+ 8460292004 5%
+ 8460292005 10%
+ 8460292009 10%
+ 8460298001 0%
+ 8460298009 8%
- 8460299001 10%
- 8460299009 10%
- 8460909005 0%
- 8460909008 8%
+ 8460909009 8%
+ 8465200000 0%
- 8467291000 10%
+ 8467292000 10%
- 8467293000 10%
+ 8467298501 10%
+ 8467298509 8,5%
- 8467299000 8,5%
- 8469001000 0%
- 8469009100 5%
- 8469009900 5%
- 8472907000 0%
+ 8472909100 0%
+ 8472909200 5%
+ 8472909300 5%
+ 8472909900 0%
- 8473101100 0%
- 8473101900 0%
- 8473109000 0%
+ 8473401200 0%
+ 8473401300 0%
+ 8473401700 0%
- 8473401800 0%
+ 8473407000 0%
- 8473408000 0%
- 8487901000 0%
- 8487903000 0%
+ 8487904000 0%
- 8487905300 0%
- 8487905500 0%
+ 8487905700 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 8526920002 0% 5%
- 8528410000 0%
+ 8528421000 0%
+ 8528423001 0%
+ 8528423009 5%
+ 8528429001 0%
+ 8528429009 5%
- 8528491001 0%
+ 8528491002 0%
+ 8528491008 5%
- 8528491009 5%
- 8528498001 0%
+ 8528498002 0%
+ 8528498008 5%
- 8528498009 5%
- 8528510000 0%
+ 8528521000 0%
+ 8528523001 0%
+ 8528523009 5%
+ 8528529001 0%
+ 8528529009 5%
- 8528591001 0%
+ 8528591002 0%
+ 8528591008 5%
- 8528591009 5%
- 8528594001 0%
- 8528594009 5%
- 8528598001 0%
- 8528598009 5%
+ 8528599001 0%
+ 8528599009 5%
- 8528610000 0%
+ 8528621000 0%
+ 8528623000 0%
+ 8528624000 10%
+ 8528629001 0%
+ 8528629009 8%
- 8528691000 0%
+ 8528692000 10%
+ 8528699000 8%
- 8528699100 10%
- 8528699901 0%
- 8528699909 8%
- 8528711300 0%
+ 8528711500 0%
- 8528719000 10%
+ 8528719100 10%
+ 8528719900 10%
+ 8539500000 0%
+ 8542313000 0%
+ 8542323000 0%
- 8542330000 0%
+ 8542333000 0%
+ 8542339000 0%
+ 8542393000 0%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 8603100002 0% 5%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 8605000002 0% 10%
- 8701901100 5%
- 8701902000 10%
- 8701902500 10%
- 8701903100 10%
- 8701903500 10%
- 8701903901 2%
- 8701903909 10%
- 8701905000 10%
- 8701909000 10%
+ 8701911000 5%
+ 8701915000 10%
+ 8701919000 10%
+ 8701921000 10%
+ 8701925000 10%
+ 8701929000 10%
+ 8701931000 10%
+ 8701935000 10%
+ 8701939000 10%
+ 8701941001 2%
+ 8701941009 10%
+ 8701945000 10%
+ 8701949000 10%
+ 8701951001 2%
+ 8701951009 10%
+ 8701955000 10%
+ 8701959000 10%
+ 8702201110 0%
+ 8702201121 7,5%
+ 8702201129 10%
+ 8702201191 0%
+ 8702201192 10%
+ 8702201193 12%
+ 8702201194 10%
+ 8702201198 12%
+ 8702201199 10%
+ 8702201910 0%
+ 8702201921 ยูโร 3 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตรของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8702201922 10%
+ 8702201923 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,8 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8702201924 10%
+ 8702201929 10%
+ 8702201991 ยูโร 3 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8702201992 10%
+ 8702201993 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,8 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8702201994 10%
+ 8702201995 20%
+ 8702201996 10%
+ 8702201998 20%
+ 8702201999 10%
+ 8702209110 0%
+ 8702209120 10%
+ 8702209191 0%
+ 8702209192 10%
+ 8702209198 12%
+ 8702209199 10%
+ 8702209910 0%
+ 8702209921 10%
+ 8702209922 10%
+ 8702209929 10%
+ 8702209991 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,1 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8702209992 10%
+ 8702209993 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,1 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8702209994 10%
+ 8702209995 0%
+ 8702209996 10%
+ 8702209998 20%
+ 8702209999 10%
+ 8702301110 0%
+ 8702301120 10%
+ 8702301191 15%
+ 8702301199 10%
+ 8702301910 0%
+ 8702301921 ยูโร 3 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8702301922 10%
+ 8702301923 10%
+ 8702301928 10%
+ 8702301929 10%
+ 8702301991 ยูโร 3 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8702301992 10%
+ 8702301993 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,8 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8702301994 10%
+ 8702301998 20%
+ 8702301999 10%
+ 8702309110 0%
+ 8702309120 10%
+ 8702309191 17%
+ 8702309199 10%
+ 8702309910 0%
+ 8702309921 10%
+ 8702309922 10%
+ 8702309928 10%
+ 8702309929 10%
+ 8702309991 21%
+ 8702309992 10%
+ 8702309993 21%
+ 8702309994 10%
+ 8702309998 21%
+ 8702309999 10%
+ 8702400001 0%
+ 8702400002 10%
+ 8702400009 10%
+ 8702908010 0%
+ 8702908020 10%
+ 8702908090 10%
- 8702909010 0%
- 8702909020 10%
- 8702909090 10%
- 8703231910 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,83 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
- 8703231921 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
- 8703231922 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703231930 0%
+ 8703231940 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,83 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703231981 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703231989 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
- 8703231990 0%
- 8703239013 ยูโร 1,6 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
- 8703239014 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,45 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
- 8703239018 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,45 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
- 8703239022 ยูโร 2,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
- 8703239023 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
- 8703239024 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
- 8703239027 ยูโร 2,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
- 8703239028 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
- 8703239029 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703239030 0%
+ 8703239041 ยูโร 1,6 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703239042 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,45 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703239049 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,45 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703239081 ยูโร 2,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703239082 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703239083 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703239087 ยูโร 2,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703239088 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703239089 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
- 8703239090 0%
+ 8703401010 0%
+ 8703401091 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703401092 16%
+ 8703401098 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,67 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703401099 16%
+ 8703402010 0%
+ 8703402091 ยูโร 1,4 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703402092 16%
+ 8703402093 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,45 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703402094 16%
+ 8703402098 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,45 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703402099 16%
+ 8703403010 0%
+ 8703403091 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,8 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703403092 16%
+ 8703403098 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,73 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703403099 16%
+ 8703404010 0%
+ 8703404091 ยูโร 1,5 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703404092 16%
+ 8703404093 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703404094 16%
+ 8703404098 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703404099 16%
+ 8703405101 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,85 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703405109 16%
+ 8703405910 0%
+ 8703405921 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,83 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703405929 16%
+ 8703405991 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703405992 16%
+ 8703405998 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703405999 16%
+ 8703406010 0%
+ 8703406021 ยูโร 1,6 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703406022 16%
+ 8703406023 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,45 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703406024 16%
+ 8703406028 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,45 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703406029 16%
+ 8703406031 ยูโร 2,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703406032 16%
+ 8703406033 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703406034 16%
+ 8703406038 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703406039 16%
+ 8703406091 ยูโร 2,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703406092 16%
+ 8703406093 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703406094 16%
+ 8703406098 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703406099 16%
+ 8703407010 0%
+ 8703407091 16,4% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,54 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703407092 16%
+ 8703407098 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,57 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703407099 16%
+ 8703408010 0%
+ 8703408091 ยูโร 3,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703408092 16%
+ 8703408093 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703408094 16%
+ 8703408098 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703408099 16%
+ 8703501010 0%
+ 8703501091 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,8 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703501099 16%
+ 8703502010 0%
+ 8703502091 ยูโร 1,5 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703502092 16%
+ 8703502093 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,4 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703502094 16%
+ 8703502098 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,4 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703502099 16%
+ 8703503101 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,85 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703503109 16%
+ 8703503910 0%
+ 8703503991 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703503999 16%
+ 8703504010 0%
+ 8703504091 ยูโร 2,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703504092 16%
+ 8703504093 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703504094 16%
+ 8703504098 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703504099 16%
+ 8703505101 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,12 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703505109 16%
+ 8703505910 0%
+ 8703505991 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,57 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703505999 16%
+ 8703506010 0%
+ 8703506091 ยูโร 3,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703506092 16%
+ 8703506093 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703506094 16%
+ 8703506098 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703506099 16%
+ 8703601010 0%
+ 8703601091 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703601092 16%
+ 8703601098 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,67 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703601099 16%
+ 8703602010 0%
+ 8703602091 ยูโร 1,4 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703602092 16%
+ 8703602093 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,45 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703602094 16%
+ 8703602098 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,45 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703602099 16%
+ 8703603010 0%
+ 8703603091 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,8 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703603092 16%
+ 8703603098 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,73 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703603099 16%
+ 8703604010 0%
+ 8703604091 ยูโร 1,5 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703604092 16%
+ 8703604093 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703604094 16%
+ 8703604098 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703604099 16%
+ 8703605101 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,85 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703605109 16%
+ 8703605910 0%
+ 8703605921 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,83 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703605929 16%
+ 8703605991 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703605992 16%
+ 8703605998 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703605999 16%
+ 8703606010 0%
+ 8703606021 ยูโร 1,6 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703606022 16%
+ 8703606023 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,45 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703606024 16%
+ 8703606028 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,45 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703606029 16%
+ 8703606031 ยูโร 2,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703606032 16%
+ 8703606033 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703606034 16%
+ 8703606038 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703606039 16%
+ 8703606091 ยูโร 2,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703606092 16%
+ 8703606093 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703606094 16%
+ 8703606098 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,55 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703606099 16%
+ 8703607010 0%
+ 8703607091 16,4% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,54 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703607092 16%
+ 8703607098 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,57 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703607099 16%
+ 8703608010 0%
+ 8703608091 ยูโร 3,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703608092 16%
+ 8703608093 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703608094 16%
+ 8703608098 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703608099 16%
+ 8703701010 0%
+ 8703701091 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,8 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703701099 16%
+ 8703702010 0%
+ 8703702091 ยูโร 1,5 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703702092 16%
+ 8703702093 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,4 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703702094 16%
+ 8703702098 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,4 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703702099 16%
+ 8703703101 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,85 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703703109 16%
+ 8703703910 0%
+ 8703703991 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703703999 16%
+ 8703704010 0%
+ 8703704091 ยูโร 2,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703704092 16%
+ 8703704093 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703704094 16%
+ 8703704098 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,5 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703704099 16%
+ 8703705101 20% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,12 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703705109 16%
+ 8703705910 0%
+ 8703705991 23% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1,57 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703705999 16%
+ 8703706010 0%
+ 8703706091 ยูโร 3,2 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703706092 16%
+ 8703706093 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703706094 16%
+ 8703706098 25% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 1 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8703706099 16%
+ 8703800001 0%
+ 8703800002 0%
+ 8703800009 16%
+ 8703900010 0%
+ 8703900090 16%
- 8703901010 0%
- 8703901091 0%
- 8703901099 16%
- 8703909010 0%
- 8703909090 16%
- 8705901001 13%
- 8705901005 13% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,6 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8705908001 13%
+ 8705908002 13% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,6 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
+ 8705908005 5%
+ 8705908009 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,04 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
- 8705909001 5%
- 8705909005 5% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,04 1 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. ของปริมาณเครื่องยนต์
- 8711209100 15,2%
+ 8711209200 15,2%
- 8711209300 15,2%
+ 8711601000 15,2%
+ 8711609000 15,2%
- 8712001000 12%
+ 8712007000 12%
- 8712008000 12%
- 8714100000 7,5%
+ 8714101000 7,5%
+ 8714102000 7,5%
+ 8714103000 7,5%
+ 8714104000 7,5%
+ 8714105000 7,5%
+ 8714109000 7,5%
+ 8714930000 5%
- 8714931000 5%
- 8714939000 5%
- 8714941000 5%
+ 8714942000 5%
- 8714943000 5%
- 8716101000 10%
- 8716109100 10%
+ 8716109200 10%
- 8716109400 10%
- 8716109600 10%
+ 8716109800 10%
- 8716109900 10%
+ 8716395001 10%
+ 8716395002 9%
+ 8716395009 10%
- 8716395100 10%
- 8716395901 9%
- 8716395909 10%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * cv 0% 17%
- 9006100000 10%
+ 9006538008 10%
- 9006538009 10%
+ 9006590008 10%
- 9006590009 10%
<FONTCOLOR = "ff0000"> * 9306901001 0% 16%
- 9401510000 12% plyus0,07 ยูโรต่อกิโลกรัม
+ 9401520000 12% plyus0,07 ยูโรต่อกิโลกรัม
+ 9401530000 12% plyus0,07 ยูโรต่อกิโลกรัม
- 9403810000 12% plyus0,13 ยูโรต่อกิโลกรัม
+ 9403820000 12% plyus0,13 ยูโรต่อกิโลกรัม
+ 9403830000 12% plyus0,13 ยูโรต่อกิโลกรัม
- 9406001100 5%
- 9406002000 5%
- 9406003100 5%
- 9406003801 5%
- 9406003809 5%
- 9406008001 5%
- 9406008009 5%
+ 9406101000 5%
+ 9406109000 5%
+ 9406901000 5%
+ 9406903100 5%
+ 9406903901 5%
+ 9406903909 5%
+ 9406909001 5%
+ 9406909009 5%
+ 9608600000 8%
- 9608601000 8%
- 9608609000 8%
- 9619001100 5%
- 9619001300 5%
- 9619001900 5%
- 9619002100 5%
- 9619002900 5%
+ 9619003000 5%
- 9619003100 5%
- 9619003900 5%
+ 9619004000 0,61 ยูโรต่อกิโลกรัม
- 9619004100 0,61 ยูโรต่อกิโลกรัม
- 9619004900 0,61 ยูโรต่อกิโลกรัม
+ 9619005001 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,31 ต่อกิโลกรัม
+ 9619005009 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,31 ต่อกิโลกรัม
- 9619005101 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,31 ต่อกิโลกรัม
- 9619005109 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,31 ต่อกิโลกรัม
- 9619005901 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,31 ต่อกิโลกรัม
- 9619005909 10% แต่ไม่น้อยกว่ายูโร 0,31 ต่อกิโลกรัม
+ 9619007101 5%
+ 9619007109 9,2%
+ 9619007501 5%
+ 9619007509 9,2%
+ 9619007901 5%
+ 9619007909 9,2%
+ 9619008101 5%
+ 9619008109 9,2%
+ 9619008901 5%
+ 9619008909 9,2%
- 9619009001 9,2%
- 9619009009 9,2%
+ 9620000001 0%
+ 9620000002 12,5%
+ 9620000003 0%
+ 9620000004 5%
+ 9620000005 9%
+ 9620000006 9,2%
+ 9620000007 9%
+ 9620000008 12%
+ 9620000009 7,5%

เพิ่มโค้ด - 1336; รหัสลบออก - 827; เปลี่ยนการเสนอราคา - รหัส 43

ตารางการเปลี่ยนแปลงของรหัส HS การติดต่อในการเชื่อมต่อกับการใช้งานของสินค้าโภคภัณฑ์โสดศัพท์การค้าต่างประเทศของสหภาพเอเชียเศรษฐกิจบนพื้นฐานของรุ่น 6-TH ของฮาร์โมไน Commodity คำอธิบายและระบบการเข้ารหัสที่

ปีรหัส HS TC 2012ปี HS Code EAEC 2017
0102297100 0102299100
0102297900 0102299900
0102909900 0102290500
0102909900
0210998000 0210998500
0301930000 ของ 0301930000
0301991880 0301991820
0301991890 ของ 0301930000
0301991860
0302111000 0302111000
ของ 0302990001
0302118000 0302118000
ของ 0302990001
0302130000 0302130000
ของ 0302990001
0302140000 0302140000
ของ 0302990001
0302190000 0302190000
ของ 0302990009
0302211000 0302211000
ของ 0302990003
0302213000 0302213000
ของ 0302990003
0302219000 0302219000
ของ 0302990003
0302220000 0302220000
ของ 0302990003
0302230000 0302230000
ของ 0302990003
0302240000 0302240000
ของ 0302990003
0302291000 0302291000
ของ 0302990003
0302298000 0302298000
ของ 0302990003
0302319000 0302319000
ของ 0302990004
0302329000 0302329000
ของ 0302990004
0302339000 0302339000
ของ 0302990003
0302349000 0302349000
ของ 0302990009
0302351900 0302351900
ของ 0302990009
0302359900 0302359900
ของ 0302990009
0302369000 0302369000
ของ 0302990009
0302398000 0302398000
ของ 0302990009
0302410000 0302410000
ของ 0302990004
0302420000 0302420000
ของ 0302990009
0302431000 0302431000
ของ 0302990003
0302433000 0302433000
ของ 0302990003
0302439000 0302439000
ของ 0302990003
0302440000 0302440000
ของ 0302990004
0302451000 0302451000
ของ 0302990009
0302453000 0302453000
ของ 0302990009
0302459000 0302459000
ของ 0302990009
0302460000 0302460000
ของ 0302990009
0302470000 0302470000
ของ 0302990009
0302511000 0302511000
ของ 0302990006
0302519000 0302519000
ของ 0302990006
0302520000 0302520000
ของ 0302990006
0302530000 0302530000
ของ 0302990005
0302541100 0302541100
ของ 0302990009
0302541500 0302541500
ของ 0302990009
0302541900 0302541900
ของ 0302990009
0302549000 0302549000
ของ 0302990009
0302550000 0302550000
ของ 0302990009
0302560000 0302560000
ของ 0302990009
0302591000 0302591000
ของ 0302990009
0302592000 0302592000
ของ 0302990009
0302593000 0302593000
ของ 0302990009
0302594000 0302594000
ของ 0302990009
0302599000 0302599000
ของ 0302990009
0302710000 0302710