Russian จีน (ดั้งเดิม) English ฟิลิปปินส์ Italian Japanese Korean Malay ภาษาไทย Vietnamese

นำเข้ามาใหม่

ระบอบการปกครองศุลกากรซึ่งสินค้าส่งออกก่อนหน้านี้จากดินแดนศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซียและยังไม่ได้ผ่านการประมวลผลมีการนำเข้ามาในอาณาเขตศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซียในเวลา (อนุวรรค 2 1 บทความ 235)

โดยไม่ต้องชำระอากรและภาษีและไม่ใช้หวงห้ามและข้อ จำกัด ของธรรมชาติทางเศรษฐกิจที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อกฎระเบียบของรัฐการค้าต่างประเทศ
สินค้าวางอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองใหม่ประเพณีของการนำเข้าจะพิจารณาเพื่อการศุลกากรจะถูกปล่อยให้ฟรีหมุนเวียน