Russian จีน (ดั้งเดิม) English ฟิลิปปินส์ Italian Japanese Korean Malay ภาษาไทย Vietnamese

การขนส่งระหว่างประเทศศุลกากร

ระบอบศุลกากรซึ่งสินค้าจากต่างประเทศเคลื่อนผ่านอาณาเขตศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซียภายใต้การควบคุมทางศุลกากรระหว่างสถานที่ที่พวกเขามาถึงในอาณาเขตศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซียกับสถานที่ที่พวกเขาออกจากดินแดนนี้ (หากเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดนอกอาณาเขตศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซีย) โดยไม่ต้องชำระเงิน ภาษีศุลกากรภาษีตลอดจนการไม่มีการใช้ข้อห้ามและข้อ จำกัด ของลักษณะทางเศรษฐกิจกับสินค้าซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยรัฐ ระเบียบการค้าต่างประเทศ