Russian จีน (ดั้งเดิม) English ฟิลิปปินส์ Italian Japanese Korean Malay ภาษาไทย Vietnamese

การขนส่งระหว่างประเทศศุลกากร

ระบอบการปกครองศุลกากรภายใต้ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศจะถูกย้ายผ่านแดนศุลกากรของรัสเซียภายใต้การควบคุมศุลกากรระหว่างจุดของรายการเข้าไปในดินแดนศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซียและสถานที่ของการเดินทางของพวกเขาออกจากพื้นที่ (ถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดที่อยู่นอกอาณาเขตศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซียของพวกเขา) โดยไม่ต้องชำระเงิน ภาษีศุลกากรและภาษีและไม่ใช้หวงห้ามและข้อ จำกัด ของธรรมชาติทางเศรษฐกิจที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยรัสเซียกับรัฐ กฎระเบียบของการค้าต่างประเทศ